หรือคุณหมายถึง aßure?
Search result for

assure

(81 entries)
(0.0188 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assure-, *assure*
Possible hiragana form: あっすれ
English-Thai: Longdo Dictionary
reassure(vt) ปลอบใจทำให้สงบลง, ทำให้รู้สึกดีขึ้น เช่น After she had failed an examination in maths, her mother tried to reassure her.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assure[VT] ทำให้เชื่อมั่น, See also: ทำให้มั่นใจ
assure[VT] ให้ความมั่นใจ, See also: รับรอง, รับประกัน, ยืนยัน, ประกัน, Syn. convince, reassure
assured[ADJ] เชื่อมั่น, See also: มั่นใจ, Syn. sure, undoubted
assured[N] ผู้เอาประกันภัย
assure of[PHRV] ทำให้มั่นใจเรื่อง, See also: ทำให้แน่ใจเรื่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assure(อะชัวร์') vt. ทำให้มั่นใจ, ทำให้แน่นอน,รับรอง,ประกัน, ยืนยัน,ให้กำลังใจ.
assured(อะ ชัวดฺ) adj. ประกัน,แน่นอน,ปลอดภัย, กล้า,มั่นใจ,กล้าเกิน. -n. ผู้เอาประกันภัย, Syn. self-possessed, confident

English-Thai: Nontri Dictionary
assure(vt) ทำให้มั่นใจ,ทำให้แน่ใจ,ทำให้วางใจ,รับประกัน
assured(adj) แน่ใจ,แน่นอน,มั่นใจ
assured(n) ผู้เอาประกัน
assuredly(adj) อย่างแน่ใจ,อย่างแน่นอน,เป็นแน่
reassure(vt) ทำให้อุ่นใจ,ทำให้มั่นใจขึ้นอีก,ทำให้แน่ใจขึ้น,ทำให้วางใจขึ้น,รับรอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
assuredผู้เอาประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
assuredผู้เอาประกันภัย [ดู insured] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assurerผู้รับประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
assurerผู้รับประกันภัย [ดู insurer] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You can rest assured, if he had your cousin arrested, she was guilty.เธอมั่นใจได้เลย\ ถ้าเขาทำอย่างนั้นหมายความว่าญาติเธอเป็นผู้ร้ายจริงๆ Odyssey (2008)
He assures me that in this time of war, his droids can offer me greater security than your Jedi.เขาให้คำมั่นว่า ในภาวะสงครามอย่างนี้ ทัพดรอยด์ของเขาสามารถคุ้มครองข้า ได้ดีกว่าเจได Ambush (2008)
I assure you, that is unnecessary.ข้าขอบอกเลยว่า ไม่จำเป็น Destroy Malevolence (2008)
I assure you, Count, if anything, it is Skywalker who will underestimate this ship and its power.รับรอง ท่านเคาท์ จะมีก็แต่สกายวอล์คเกอร์นั่นล่ะ ที่จะประมาทยานลำนี้และอานุภาพของมัน Shadow of Malevolence (2008)
Sir, I can assure you. I'm really good at this.คุณครับ, ผมรับรองได้ ผมทำงานนี้ได้ Baby and I (2008)
- Only that, sister. I assure you.-เพียงเท่านั้นล่ะ น้องพี่ ข้ายืนยัน The Other Boleyn Girl (2008)
Rest assured, your money is safe.อุ่นใจได้ เงินของพวกคุณปลอดภัยแล้ว The Dark Knight (2008)
Firstly, to assure the citizens of Gotham that everything that can be done over the Joker killings is being done.วาระแรก เพื่อรับรองแก่\ ชาวก๊อธแธมว่า สิ่งที่ต้องทำในคดีของโจ๊กเกอร์นั้นกำลังดำเนินการ The Dark Knight (2008)
We're getting sketchy reports that bodies are still being discovered, but a spokesman for the military has assured us that the flu-like virus has been fully contained.เราขอสรุปอย่างสั้นๆว่า ยังคงตรวจพบศพอยู่ทั่วไป แต่ผู้สื่อข่าวของทหารได้ยืนยันว่า Day of the Dead (2008)
And let me assure you, they are substantial.แล้วคุณก็ให้ผมเห็นบางสิ่งที่ยอดมาก Wanted (2008)
The Shadow will be feeding on you and that maid later tonight so rest assured somebody will be back to fetch you.คืนนี้เราจะเอาแกให้เงากิน ต่อด้วยนางคนรับใช้นั่น ดังนั้นก็วางใจเถอะ จะมีคนมาพาแกไปแน่ๆ Inkheart (2008)
I assure you, I will find Prince Caspian and finish what our ancestors began.ข้าเชื่อว่าพวกเขาจะต้องพบเจ้าชายแคสเปียนและ สานต่อ สิ่งที่บรรพบุรุษสร้างไว้ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
assureAvoiding trouble will not always assure safety.
assureCan you absolutely assure delivery by August 15?
assureFull religious freedom is assured to all people.
assureHe assured me of his help.
assureHe assures us that he didn't attach a false statement.
assureHe had an assured manner.
assureHis affected manner of speaking seemed very assured.
assureI am assured of his honesty.
assureI am assured of your help.
assureI assure you of my support.
assureI assure you that an error like this will never happen again.
assureI assure you that I won't be late.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นหลักประกัน[V] assure, Syn. เป็นประกัน, Example: การใช้จ่ายโดยประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัว
ผู้เอาประกัน[N] the assured, See also: assured, Syn. ผู้ประกัน, Example: ผู้เอาประกันฟ้องผู้รับประกันว่าไม่จ่ายเงินตามวงเงินที่ประกันไว้
ตกปากรับคำ[V] promise, See also: assure, give one's word, give an undertaking, pledge, undertake, vow, Example: เขาตกปากรับคำแล้วว่าจะช่วยดูแลลูกของเราเป็นอย่างดี, Thai definition: ตกลงหรือรับรองว่าจะทำตามนั้น
รับประกัน[V] assure, See also: guarantee, Example: บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์บางรายไม่รับประกันคุณภาพสินค้า ถ้าผู้ซื้อดัดแปลงดิสก์หน้าเดียวเป็นดิสก์ 2 หน้า, Thai definition: รับรองค่าเสียหาย
รับประกัน[V] assure, See also: guarantee, certify, warrant, ensure, Syn. รับรอง, ยืนยัน, Example: การมีสุขภาพกายไม่ได้รับประกันว่าจะทำให้มีสุขภาพจิตดีเสมอไป
ยืนยัน[V] assure, See also: affirm, reaffirm, confirm, insist, tell firmly, Example: เครื่องพิมพ์ดีดเครื่องแรกของโลกมีหลักฐานยืนยันว่า มีผู้ประดิษฐ์มาแล้วเกือบ 300 ปี, Thai definition: พูดคงคำโดยแน่นแฟ้น, พูดรับรู้เห็นโดยแน่นอน, ย้ำหรือแจ้งให้รู้ข้อเท็จจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาประกัน[v. exp.] (ao prakan) FR: s'assurer ; se garantir
ค้ำประกัน[v.] (khamprakan) EN: guarantee ; ensure ; assure ; warrant ; attest ; insure ; certify ; act as surety   FR: garantir ; assurer ; certifier
คลายใจ[v.] (khlāijai) EN: relieve ; alleviate ; lighten   FR: être rassuré ; être soulagé
ขอแสดงความนับถือ[xp] (khø sadaēng khwām naptheū) EN: Respectfully yours ; Yours truly ; I assure you of my highest respect   FR: Respectueusement vôtre ; Sincèrement vôtre
ไม่แน่ใจ[v. exp.] (mai naējai) EN: be not sure ; be not assured ; be uncertain ; be not convinced   FR: ne pas être sûr ; douter ; ne pas être convaincu ; être incertain ; être indécis
มั่นใจ[v.] (manjai) EN: be confident ; be certain ; believe firmly ; be convinced ; be full of confidence ; be assured of;   FR: être sûr (de soi) ; être persuadé ; être convaincu ; être confiant ; croire fermement
แน่ ๆ[adv.] (naē-naē) EN: certainly ; surely ; definitely   FR: certainement ; assurément
นอนใจ [v.] (nønjai) EN: remain calm ; be unconcerned ; rest assured   FR: dormir sur ses deux oreilles ; ne pas s'inquiéter
เป็นตัวของตัวเอง[adj.] (pen tūa khøng tūa-ēng) EN: self-confident; self-assured   
ผู้เอาประกัน[n. exp.] (phū ao prakan) EN: insuree ; insured ; insured party ; policy holder   FR: assuré [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ASSURE    AH0 SH UH1 R
ASSURED    AH0 SH UH1 R D
ASSURES    AH0 SH UH1 R Z
ASSUREDLY    AH0 SH UH1 R AH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assure    (v) (@1 sh u@1 r)
assured    (v) (@1 sh u@1 d)
assures    (v) (@1 sh u@1 z)
assuredly    (a) (@1 sh u@1 r i d l ii)
assuredness    (n) (@1 sh u@1 r i d n i s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
なのだ;なんだ;なのです;なんです[, nanoda ; nanda ; nanodesu ; nandesu] (aux) it is assuredly that ...; can say with confidence that ... [Add to Longdo]
なのである[, nanodearu] (aux) (See なのだ) it is assuredly (that)...; can say with confidence that it is... [Add to Longdo]
アシュア[, ashua] (vs) assure [Add to Longdo]
アシュアリッドリ[, ashuariddori] (adv) assuredly [Add to Longdo]
休心[きゅうしん, kyuushin] (n,vs) rest assured [Add to Longdo]
強気[つよき, tsuyoki] (adj-na,adj-no,n) (1) confident; assured; self-assured; firm; strong; cocksure; (2) (See 弱気・よわき・2) bullish (e.g. market); (P) [Add to Longdo]
見届ける[みとどける, mitodokeru] (v1,vt) to make sure of; to assure oneself of; to see with one's own eyes; to ascertain; (P) [Add to Longdo]
固定票[こていひょう, koteihyou] (n) solid (an assured, a safe) vote; solid (assured) support [Add to Longdo]
再生保証領域[さいせいほしょうりょういき, saiseihoshouryouiki] (n) {comp} assured reproduction area [Add to Longdo]
請け合う;請合う[うけあう, ukeau] (v5u,vt) to assure; to guarantee; to undertake [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保证破坏战略[bǎo zhèng pò huài zhàn, ㄅㄠˇ ㄓㄥˋ ㄆㄛˋ ㄏㄨㄞˋ ㄓㄢˋlu:e4, / ] assured destruction strategy [Add to Longdo]
包管[bāo guǎn, ㄅㄠ ㄍㄨㄢˇ, ] assure; guarantee [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
再生保証領域[さいせいほしょうりょういき, saiseihoshouryouiki] assured reproduction area [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assure \As*sure\, v. t. [imp. & p. p. {Assured}; p. pr. & vb. n.
   {Assuring}.] [OF. ase["u]rer, F. assurer, LL. assecurare; L.
   ad + securus secure, sure, certain. See {Secure}, {Sure}, and
   cf. {Insure}.]
   1. To make sure or certain; to render confident by a promise,
    declaration, or other evidence.
    [1913 Webster]
 
       His promise that thy seed shall bruise our foe . . .
       Assures me that the bitterness of death
       Is past, and we shall live.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To declare to, solemnly; to assert to (any one) with the
    design of inspiring belief or confidence.
    [1913 Webster]
 
       I dare assure thee that no enemy
       Shall ever take alive the noble Brutus. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To confirm; to make certain or secure.
    [1913 Webster]
 
       And it shall be assured to him.    --Lev. xxvii.
                          19.
    [1913 Webster]
 
       And hereby we know that we are of the truth, and
       shall assure our hearts before him.  --1 John iii.
                          19.
    [1913 Webster]
 
   4. To affiance; to betroth. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. (Law) To insure; to covenant to indemnify for loss, or to
    pay a specified sum at death. See {Insure}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To declare; aver; avouch; vouch; assert; asseverate;
     protest; persuade; convince.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 assure
   v 1: make certain of; "This nest egg will ensure a nice
      retirement for us"; "Preparation will guarantee success!"
      [syn: {guarantee}, {ensure}, {insure}, {assure}, {secure}]
   2: inform positively and with certainty and confidence; "I tell
     you that man is a crook!" [syn: {assure}, {tell}]
   3: assure somebody of the truth of something with the intention
     of giving the listener confidence; "I assured him that
     traveling to Cambodia was safe"
   4: be careful or certain to do something; make certain of
     something; "He verified that the valves were closed"; "See
     that the curtains are closed"; "control the quality of the
     product" [syn: {see}, {check}, {insure}, {see to it},
     {ensure}, {control}, {ascertain}, {assure}]
   5: cause to feel sure; give reassurance to; "The airline tried
     to reassure the customers that the planes were safe" [syn:
     {reassure}, {assure}] [ant: {vex}, {worry}]
   6: make a promise or commitment [syn: {promise}, {assure}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top