ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

undertake

AH1 N D ER0 T EY2 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -undertake-, *undertake*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
undertake(vt) สัญญา, See also: ผูกมัดตนเอง, Syn. promise, pledge
undertake(vi) สัญญา, See also: ผูกมัดตนเอง
undertake(vi) รับภาระ, See also: รับผิดชอบ, รับหน้าที่, อาสา, Syn. engage
undertake(vi) รับรอง, See also: รับประกัน, Syn. warrant, guarantee
undertaken(vi) กริยาช่องที่ 3 ของ undertake
undertaken(vt) กริยาช่องที่ 3 ของ undertake
undertaker(n) สัปเหร่อ, See also: ผู้จัดการศพ, Syn. mortician, funeral director
undertaker(n) ผู้รับผิดชอบ, See also: ผู้รับหน้าที่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
undertake(อันเดอะเทค') vt., vi. เข้าทำ, ดำเนินการ, อาสา, รับรอง, ประกัน, รับผิดชอบ., Syn. take on
undertaker(อันเดอะเทค'เทอะ) n. ผู้รับหน้าที่, ผู้รับผิดชอบ, สัปเหร่อ, ผู้จัดการศพ, นักวิสาหกิจ

English-Thai: Nontri Dictionary
undertake(vi) พยายาม, อาสา, ยอมรับ, รีบทำ, รับรอง
undertaker(n) สัปเหร่อ, ผู้รับผิดชอบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Undertakers and undertakingผู้จัดงานศพและการจัดงานศพ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
undertaker of workผู้รับจ้างทำงาน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I appreciate your agreeing to undertake this.ผมดีใจที่คุณ... ...ยอมรับข้อตกลงนี้ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
I want you to know that Leonard Saber has been forced to undertake the largest recall of consumer products in history./ ผมอยากจะให้พวกคุณรู้ว่า ลีโอนาร์ด เซเบอร์ ถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถามเรียกเก็บคืนสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ G-Force (2009)
Chuck, if you fail to complete the mission, which you'll undertake by yourself, then you'll go back to your old life.ชัค ถ้าคุณทำภารกิจไม่สำเร็จ คุณต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองนะ คุณต้องกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิม Chuck Versus the Final Exam (2010)
I must make this my own if I am to undertake it.ฉันจะต้องทำสิ่งนี้ด้วยตัวเอง ถ้าฉันจะรับภาระนี้ Chuck Versus the Cubic Z (2010)
To undertake a voyageเตรียมพร้อมจะออกเดินทาง Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
The tablet says, "Whosoever chooses to undertake these tasks should fear not danger, nor death, nor..."แผ่นจารึกกล่าวว่า"ผู้ใด เลือกที่จะเผชิญภารกิจนี้ ต้องไม่กลัวอันตราย หรือความตาย หรือ- -" Trial and Error (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
undertakeAlthough I broke test tubes and played about with chemicals for fun, I did occasionally manage to obey the teacher's instructions as well; repeating experiments that others had long ago undertaken.
undertakeDid he undertake the mission?
undertakeHis uncle will undertake the responsibility for him.
undertakeI am adamant that he undertake it.
undertakeI have a mind to undertake the work.
undertakeI have half a mind to undertake the work.
undertakeShe has undertaken too much work.
undertakeThe directors were reluctant to undertake so risky a venture.
undertakeThe premier announced his intention to undertake drastic reforms in parliament.
undertakeWhatever we may undertake, diligence is important.
undertakeWhen, one day, computers undertake to translate literary works, it will be the end of literature as we know it.
undertakeWhen the articles of incorporation are complete it is essential to go to the notary public's office to undertake certification of the articles drawn up.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รับหน้าที่(v) undertake, See also: take charge of, Ant. มอบหน้าที่, มอบหมายหน้าที่, Example: คุณพ่อรับหน้าที่เรื่องดูแลการบ้านและเรื่องเรียนของคุณลูก, Thai Definition: นำสิ่งที่ได้รับมอบหมายมาเพื่อปฏิบัติตาม
ผู้รับเหมาก่อสร้าง(n) contractor, See also: undertaker of a package deal, Syn. ผู้รับเหมา, Example: ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องเร่งงานให้เสร็จทันเวลา, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่รับจ้างก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โดยวิธีเหมา
สัปเหร่อ(n) undertaker, See also: mortician, funeral director, Example: ผู้คนที่ล้มตายไปมีส่วนช่วยให้สัปเหร่อมีงานทำ มีเงินเลี้ยงชีพต่อไปได้, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการฝังหรือเผาศพ
รับภาระ(v) shoulder, See also: undertake, assume, take on, bear, Syn. แบกรับ, แบกภาระ, Example: นกคุ่มอืดตัวเมียมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้ ดังนั้นตัวผู้จึงต้องรับภาระในการเลี้ยงและดูแลลูกแทนตัวเมีย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลงมือ[longmeū] (v) EN: start ; begin ; undertake ; commence  FR: commencer ; débuter ; entreprendre ; attaquer ; se mettre à
ผู้รับเหมาก่อสร้าง[phrapmao køsāng] (n) EN: contractor ; undertaker of a package deal  FR: soumissionnaire [ m ]
รับฝาก[rap fāk] (v, exp) EN: accept taking care of ; receive or undertake for delivery
รับคำ[rapkham] (v) EN: promise ; give one's word ; vow ; pledge ; undertake  FR: promettre
รับปาก[rappāk] (v, exp) EN: give one's word ; promise ; assure ; give an undertaking ; undertake ; vow ; pledge  FR: promettre ; s'engager
สัปเหร่อ[sapparoē] (n) EN: undertaker ; mortician ; funeral director  FR: entrepreneur des pompes funèbres [ m ] ; croquemort = croque-mort [ m ] (fam.)
ตกปากรับคำ[tok pāk rapkham] (v, exp) EN: promise ; assure ; give one's word ; give an undertaking ; pledge ; undertake; vow
ตกปากตกคำ[tokpāktokkham] (v) EN: agree to do sth ; promise ; undertake ; give one's word

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNDERTAKE AH1 N D ER0 T EY2 K
UNDERTAKEN AH1 N D ER0 T EY2 K AH0 N
UNDERTAKER AH1 N D ER0 T EY2 K ER0
UNDERTAKES AH1 N D ER0 T EY2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
undertake (v) ˌʌndətˈɛɪk (uh2 n d @ t ei1 k)
undertaken (v) ˌʌndətˈɛɪkən (uh2 n d @ t ei1 k @ n)
undertaker (n) ˈʌndətɛɪkər (uh1 n d @ t ei k @ r)
undertakes (v) ˌʌndətˈɛɪks (uh2 n d @ t ei1 k s)
undertakers (n) ˈʌndətɛɪkəz (uh1 n d @ t ei k @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
包揽[bāo lǎn, ㄅㄠ ㄌㄢˇ,   /  ] undertake the whole thing; take on everything #15,598 [Add to Longdo]
包工[bāo gōng, ㄅㄠ ㄍㄨㄥ,  ] undertake to perform work within a time limit and according to specifications; contract for a job; contractor #18,527 [Add to Longdo]
殡仪员[bìn yí yuán, ㄅㄧㄣˋ ㄧˊ ㄩㄢˊ,    /   ] undertaker; funeral arranger [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
着手[ちゃくしゅ, chakushu] (vs) (1) to start work (on); to undertake; (n) (2) embarkation; launch; (P) #6,566 [Add to Longdo]
引き受ける(P);引受ける(P);引受る(io)[ひきうける, hikiukeru] (v1, vt) (1) to be responsible for; (2) to take over; to take up; (3) to guarantee; to undertake; (4) to contract (a disease); (P) [Add to Longdo]
家事見習;家事見習い[かじみならい, kajiminarai] (n) apprenticeship in the running of a household; prospective bride who undertakes an apprenticeship to learn housekeeping [Add to Longdo]
企てる[くわだてる, kuwadateru] (v1, vt) to plan; to plot; to propose; to design; to intend; to contemplate; to attempt; to undertake; (P) [Add to Longdo]
取っ付く;取っつく;取付く(io)[とっつく, tottsuku] (v5k, vi) (1) to cling to; to hold on to; to hold fast to; (2) to set about doing; to begin; to commence; to undertake; (3) (of an illness, demon, etc.) to take hold of; to possess; to haunt; (4) to approach (a person); to deal with (someone) [Add to Longdo]
取り付く;取りつく;取付く[とりつく, toritsuku] (v5k, vi) (1) to cling to; to hold on to; to hold fast to; (2) to grapple; (3) to set about doing; to begin; to commence; to undertake; (4) (of a demon, thought, emotion, etc.) (See 取り憑く・とりつく) to take hold of; to possess; to haunt; (5) to obtain a clue; to get a lead [Add to Longdo]
承る(P);受け賜る(iK)[うけたまわる, uketamawaru] (v5r, vt) (1) (hum) to hear; to be told; to know; (2) to receive (order); to undertake; to comply; to take (a reservation, etc.); (P) [Add to Longdo]
請け合う;請合う[うけあう, ukeau] (v5u, vt) to assure; to guarantee; to undertake [Add to Longdo]
請け負う(P);請負う[うけおう, ukeou] (v5u, vt) to contract; to undertake; (P) [Add to Longdo]
葬儀屋[そうぎや, sougiya] (n) (1) funeral parlor (parlour); funeral home; undertaker's; (2) undertaker; mortician; funeral director [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Undertake \Un`der*take"\, v. t. [imp. {Undertook}; p. p.
   {Undertaken}; p. pr. & vb. n. {Undertaking}.] [Under + take.]
   1. To take upon one's self; to engage in; to enter upon; to
    take in hand; to begin to perform; to set about; to
    attempt.
    [1913 Webster]
 
       To second, or oppose, or undertake
       The perilous attempt.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically, to take upon one's self solemnly or
    expressly; to lay one's self under obligation, or to enter
    into stipulations, to perform or to execute; to covenant;
    to contract.
    [1913 Webster]
 
       I 'll undertake to land them on our coast. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, to guarantee; to promise; to affirm.
    [1913 Webster]
 
       And he was not right fat, I undertake. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       And those two counties I will undertake
       Your grace shall well and quietly enjoiy. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I dare undertake they will not lose their labor.
                          --Woodward.
    [1913 Webster]
 
   4. To assume, as a character. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To engage with; to attack. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       It is not fit your lordship should undertake every
       companion that you give offense to.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To have knowledge of; to hear. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   7. To take or have the charge of. [Obs.] "Who undertakes you
    to your end." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Keep well those that ye undertake.  --Chaucer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Undertake \Un`der*take"\, v. i.
   1. To take upon one's self, or assume, any business, duty, or
    province.
    [1913 Webster]
 
       O Lord, I am oppressed; undertake for me. --Isa.
                          xxxviii. 14.
    [1913 Webster]
 
   2. To venture; to hazard. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       It is the cowish terror of his spirit
       That dare not undertake.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To give a promise or guarantee; to be surety.
    [1913 Webster]
 
       But on mine honor dare I undertake
       For good lord Titus' innocence in all. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 undertake
   v 1: enter upon an activity or enterprise [syn: {undertake},
      {set about}, {attempt}]
   2: accept as a challenge; "I'll tackle this difficult task"
     [syn: {undertake}, {tackle}, {take on}]
   3: promise to do or accomplish; "guarantee to free the
     prisoners" [syn: {undertake}, {guarantee}]
   4: enter into a contractual arrangement [syn: {contract},
     {undertake}]
   5: accept as a charge [syn: {undertake}, {take in charge}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top