ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

faith

F EY1 TH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -faith-, *faith*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
faith(n) ศรัทธา, See also: ความศรัทธา, ความเลื่อมใส, ความเชื่อถือ, Syn. loyalty, trust, Ant. distrust, doubt
faithful(adj) เชื่อถือได้, See also: เชื่อใจได้, ควรค่าแก่การไว้วางใจ, ไว้ใจได้, Syn. loyal, steadfast, Ant. unfaithful, unloyal
faithful(n) ผู้จงรักภักดี, See also: ผู้ซื่อสัตย์, ผู้ไว้ใจได้, คนน่าเชื่อถือ
faithful(n) ผู้ที่มีศรัทธาในศาสนาอย่างแรงกล้า
faithless(adj) ซึ่งไม่ซื่อสัตย์, See also: ไม่มีสัจจะ, ไว้ใจไม่ได้, Syn. unfaithful, untrustworthy, Ant. loyal, true
faith cure(n) วิธีการรักษาโรคด้วยความเชื่อทางศาสนา, See also: การทำให้หายจากโรคโดยวิธีความเชื่อทางศาสนา, Syn. faith healing
faithfulness(n) ความซื่อสัตย์, See also: ความจงรักภักดี, ความบริสุทธ์ใจ, ความน่าเชื่อถือ, Syn. fidelity, trustworthiness
faith healing(n) วิธีการรักษาโรคด้วยความเชื่อทางศสนา, See also: การทำให้หายจากโรคโดยวิธีความเชื่อทางศาสนา, Syn. faith cure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
faith(เฟธ) n. ศรัทธา,ความมั่นใจ,ความเลื่อมใส,ความยึดมั่น,ความเชื่อในศาสนา,ความซื่อสัตย์,คำรับรอง. -Phr. (lose faith in สงสัย) . -Phr. (in good faith ด้วยศรัทธา), Syn. belief, creed
faithful(เฟธ'ฟูล) adj. ซื่อสัตย์,รักษาสัจจะ,ไว้ใจได้,น่าเชื่อถือ,ยึดมั่นในข้อเท็จจริง. the faithful ผู้ศรัทธา, See also: faithfulness n., Syn. loyal, true
faithless(เฟธ'เลส) adj. ไม่ซื่อสัตย์,ไม่มีสัจจะ,ไม่น่าไว้ใจ,เชื่อถือไม่ได้,ไม่มีความเลื่อมใสในศาสนา, Syn. treacherous
unfaithful(อันเฟธ'ฟูล) adj. ไม่ซื่อสัตย์,นอกใจ,มีชู้,ไม่แม่นยำ,ไม่สมบูรณ์,ไม่แน่นอน., See also: unfaithfulness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
faith(n) ความศรัทธา,ความเลื่อมใส,ความเชื่อ,ศาสนา,ความยึดมั่น
faithful(adj) ศรัทธา,เลื่อมใส,ซื่อสัตย์,ยึดมั่น,เชื่อถือ
faithfulness(n) ความน่าเชื่อถือ,ความมีสัจจะ,ความซื่อสัตย์,ความยึดมั่น
faithless(adj) ไม่น่าเชื่อถือ,ไม่มีสัจจะ,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่น่าไว้ใจ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Faithความเชื่อ (ศาสนา) [TU Subject Heading]
Faith (Buddhism)ความเชื่อ (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Faith (Islam)ความเชื่อ (ศาสนาอิสลาม) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Do you have faith in my judgment?- Do you have faith in my judgment? The Godfather (1972)
But maybe if you could have the faith to start with maybe the times would change.แต่ถ้าคุณมีชะตากรรมเป็นการเริ่มต้น เวลามันอาจจะเปลี่ยนแปลง คุณเปลี่ยนแปลงมันได้ Oh, God! (1977)
I have complete faith in you.ฉันมีความเชื่อที่สมบูรณ์ในตัว คุณ 2010: The Year We Make Contact (1984)
if you refuse to do this, the khan will lose faith in you and us.ถ้าคุณปฏิเสธจะผ่าตัดให้เขา หัวหน้าเผ่าอาจไม่ไว้ใจพวกเรา Spies Like Us (1985)
"If you have no faith in me, have faith in what you see.""ถ้าเธอไม่ศรัทธาในตัวฉันล่ะก็, ให้ศรัทธาในสิ่งที่เธอเห็นก็แล้วกัน." Cinema Paradiso (1988)
We receive this child into the congregation of Christ's flock, and assign him to the sign of the cross, in token that, hereafter, he shall not be ashamed to confess the faith of Christ crucified,เราขอต้อนรับเด็กนี้ เข้าสู่กลุ่ม ของชาวคริสต์ และมอบเขา ต่อหน้าไม้กางเขน Wuthering Heights (1992)
Faith in what?เชื่อในสิ่งที่? In the Name of the Father (1993)
No, I have faith in myself.ไม่ฉันมีความเชื่อมั่นในตัวเอง In the Name of the Father (1993)
Now, Red, I thought you had a little more faith in me than that.ตอนนี้สีแดง, ฉันคิดว่าคุณมีความเชื่อมั่นมากขึ้นในตัวผมไปกว่านั้น The Shawshank Redemption (1994)
I never understand what possessed my mother to put her faith in God's hand ...rather than those of her local geneticist.ผมไม่เคยเข้าใจว่าอะไรมันเข้าฝันให้แม่ผมปล่อยให้โชคชะตาของเธอขึ้นอยูกับพระเจ้า-- -มากกว่านักชีววิทยาแถวบ้าน Gattaca (1997)
I'm a faith birth or a de-gene-erate or whatever you wanna call it. But I'm not a murderer.ผมเกิดโดยวิธีการทางธรรมชาติ หรือสุดแล้วแต่คุณจะเรียก แต่ผมไม่ใช่ฆาตกร Gattaca (1997)
you just have to have a little faith in people, that's all.คุณต้องมีความเชื่อมั่นในตัวคุณเช่นผมสิ The Jackal (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
faithA dog is a faithful animal.
faithA dog is a faithful animal, so it is said to be a friend of man.
faithA dog is faithful.
faithAll dogs are faithful.
faithAll the members but me have faith in what he says.
faithAnd his disciples put their faith in him.
faithA prayer without faith.
faithAs a matter of fact, he is a man of faith.
faithBecause dogs are more faithful than the cats.
faithBecause she had faith in his capabilities.
faithBroadly speaking, dogs are more faithful than cats.
faithChildren usually have faith in their parents.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าศรัทธา(adj) faithful, See also: pious, Syn. น่าเลื่อมใส, Example: พระพุทธรูปเป็นประติมากรรมชนิดหนึ่งที่ศิลปะเข้าไปช่วยทำให้ผู้ดูรู้สึกว่ามีความงดงามน่านับถือน่าศรัทธา
ศรัทธา(n) faith, Syn. ความศรัทธา, ความเลื่อมใส, ความเชื่อถือ, Ant. เสื่อมศรัทธา
สัตย์(adj) honest, See also: faithful, truthful, loyal, Syn. สัตย์ซื่อ, ซื่อสัตย์, Ant. เท็จ, Example: พ่อแม่ต้องอบรมเด็กให้เป็นคนสัตย์ซื่อ รักษาชื่อเสียง ทำผิดรับผิด ไม่เห็นแก่ตัว
ลัทธิความเชื่อ(n) creed, See also: faith, ideology, credo, belief, doctrine, Example: ศาสนิกชนของทุกศาสนา สามารถประกอบพิธีกรรมตามลัทธิความเชื่อของตนได้อย่างอิสระเสรี, Count Unit: ลัทธิ
เพื่อนยาก(n) chum, See also: faithful friend, true friend, Syn. เพื่อนแท้, Example: เขาคิดถึงเพื่อนยากที่อยู่ไกลแสนไกลขึ้นมาอย่างจับใจ, Thai Definition: เพื่อนที่ช่วยเหลือกันในยามยาก
อาสัตย์(adj) dishonest, See also: faithless, perfidious, sly, treacherous, Syn. อสัตย์, กลับกลอก, Ant. สัตย์ซื่อ, ซื่อสัตย์, Thai Definition: ไม่ซื่อตรง
เอกภักดิ์(adj) loyal, See also: faithful, honest, Syn. ซื่อตรง, Thai Definition: จงรักต่อคนคนเดียว
ซื่อ(adv) honestly, See also: faithfully, straightforwardly, Syn. ซื่อๆ, Ant. คด, Example: ท่าทางสุขุมและยิ้มซื่อของเขา ทำให้เรารู้สึกว่าเขาคือพี่ทองพูน, Thai Definition: ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม
ซื่อ(adj) honest, See also: faithful, straightforward, Syn. ตรง, ซื่อสัตย์, ซื่อตรง, Ant. คด, Example: คนซื่อเป็นคนที่น่าคบหา, Thai Definition: ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม, ไม่คดโกง
ความจงรักภักดี(n) loyalty, See also: faithfulness, allegiance, Syn. ความภักดี, ความซื่อสัตย์, Example: ความจงรักภักดีของสัตว์เลี้ยงต่อเจ้านายทำให้ย่าเหลได้รับการเชิดชู, Thai Definition: ความผูกใจรักด้วยความเคารพนับถือหรือรู้คุณอย่างยิ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื่อ[cheūa] (v) EN: believe ; believe in ; have faith in ; obey  FR: croire ; faire confiance ; ajouter foi
เชื่อใจ[cheūajai] (v) EN: believe in ; have faith (in someone) ; trust ; confide ; have confidence in  FR: avoir confiance (en) ; croire ; avoir foi (en) ; faire confiance (à)
เชื่อใจได้[cheūajai dāi] (v, exp) EN: trust ; believe in ; have confidence in ; have faith in ; rely on ; count on ; bank on  FR: compter sur
เชื่อถือ[cheūatheū] (v) EN: trust ; have faith in ; rely on ; confide in ; respect ; admire ; look up to ; believe  FR: croire en ; avoir foi en
โดยสุจริต[dōi sutjarit] (adv) EN: honestly ; in good faith  FR: honnêtement ; de bonne foi
ด้วยความนับถือ[dūay khwām naptheū] (xp) EN: yours sincerily ; yours faithfully
ใจเดียว[jaidīo] (v) EN: be faithful ; be constant in love ; be single-minded  FR: être fidèle en amour
เจตนาทุจริต[jēttanā thutjarit] (n, exp) EN: bad faith
จงรัก[jongrak] (v) EN: be loyal to ; be faithful  FR: être loyal
จงรักภักดี[jongrakphakdī] (v) EN: be loyal ; be faithful  FR: être loyal

CMU English Pronouncing Dictionary
FAITH F EY1 TH
FAITHS F EY1 TH S
FAITHFUL F EY1 TH F AH0 L
FAITHFULS F EY1 TH F AH0 L Z
FAITHFULLY F EY1 TH F AH0 L IY0
FAITHFULNESS F EY1 TH F AH0 L N EH2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
faith (n) fˈɛɪθ (f ei1 th)
faiths (n) fˈɛɪθs (f ei1 th s)
faithful (j) fˈɛɪθfəl (f ei1 th f @ l)
faithless (j) fˈɛɪθlɪs (f ei1 th l i s)
faithfully (a) fˈɛɪθfəliː (f ei1 th f @ l ii)
faithlessly (a) fˈɛɪθlɪsliː (f ei1 th l i s l ii)
faithfulness (n) fˈɛɪθflnəs (f ei1 th f l n @ s)
faith-healing (n) fˈɛɪθ-hiːlɪŋ (f ei1 th - h ii l i ng)
faithlessness (n) fˈɛɪθlɪsnəs (f ei1 th l i s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
信念[xìn niàn, ㄒㄧㄣˋ ㄋㄧㄢˋ, ] faith; belief; conviction, #6,246 [Add to Longdo]
忠实[zhōng shí, ㄓㄨㄥ ㄕˊ, / ] faithful, #9,251 [Add to Longdo]
[chén, ㄔㄣˊ, / ] faithful; sincere; surname Chen, #16,733 [Add to Longdo]
坚贞[jiān zhēn, ㄐㄧㄢ ㄓㄣ, / ] faithful; chaste; loyal to the end, #53,530 [Add to Longdo]
从一而终[cóng yī ér zhōng, ㄘㄨㄥˊ ㄧ ㄦˊ ㄓㄨㄥ, / ] faithful unto death (i.e. Confucian ban on widow remarrying), #56,674 [Add to Longdo]
坚贞不屈[jiān zhēn bù qū, ㄐㄧㄢ ㄓㄣ ㄅㄨˋ ㄑㄩ, / ] faithful and unchanging (成语 saw); steadfast, #75,863 [Add to Longdo]
守节[shǒu jié, ㄕㄡˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] faithful (to the memory of betrothed); constant (of widow who remains unmarried), #81,126 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Glaube {m} (an); Vertrauen {n} (auf) | in gutem Glauben handelnfaith (in) | to act in good faith [Add to Longdo]
Wunderheilung {f}faith healing [Add to Longdo]
Zukunftsglaube {m}faith in the future [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バハイ[bahai] (n) (1) Baha'i; (2) the Baha'i faith; (3) a member of the Baha'i faith [Add to Longdo]
ヒイデス;ヒーデス[hiidesu ; hi-desu] (n) (arch) faith (lat [Add to Longdo]
安心[あんじん, anjin] (n) {Buddh} obtaining peace of mind through faith or ascetic practice (practise) [Add to Longdo]
安心立命[あんしんりつめい;あんじんりゅうめい;あんじんりゅうみょう;あんじんりつめい, anshinritsumei ; anjinryuumei ; anjinryuumyou ; anjinritsumei] (n,vs) spiritual peace and enlightenment; keeping an unperturbed mind through faith [Add to Longdo]
異端邪説[いたんじゃせつ, itanjasetsu] (n) heretical doctrine (thought, faith) [Add to Longdo]
一念天に通ず[いちねんてんにつうず, ichinentennitsuuzu] (exp) (id) Faith will move mountains [Add to Longdo]
下部[かぶ, kabu] (n) (1) lower part; substructure; (2) subordinate (office); good and faithful servant; (P) [Add to Longdo]
加持[かじ, kaji] (n,vs) faith-healing; incantation [Add to Longdo]
感得[かんとく, kantoku] (n,vs) (1) deep realization (realisation); profound realization; (2) one's faith being transmitted to a deity and one's wish then being granted; (3) unexpectedly obtaining something [Add to Longdo]
祈祷師;祈禱師(oK)[きとうし, kitoushi] (n) medicine man; shaman; faith healer; witch doctor; exorcist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Faith \Faith\ (f[=a]th), n. [OE. feith, fayth, fay, OF. feid,
   feit, fei, F. foi, fr. L. fides; akin to fidere to trust, Gr.
   pei`qein to persuade. The ending th is perhaps due to the
   influence of such words as truth, health, wealth. See {Bid},
   {Bide}, and cf. {Confide}, {Defy}, {Fealty}.]
   1. Belief; the assent of the mind to the truth of what is
    declared by another, resting solely and implicitly on his
    authority and veracity; reliance on testimony.
    [1913 Webster]
 
   2. The assent of the mind to the statement or proposition of
    another, on the ground of the manifest truth of what he
    utters; firm and earnest belief, on probable evidence of
    any kind, especially in regard to important moral truth.
    [1913 Webster]
 
       Faith, that is, fidelity, -- the fealty of the
       finite will and understanding to the reason.
                          --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   3. (Judeo-Christian Theol.)
    (a) The belief in the historic truthfulness of the
      Scripture narrative, and the supernatural origin of
      its teachings, sometimes called historical and
      speculative faith.
    (b) (Christian Theol.) The belief in the facts and truth
      of the Scriptures, with a practical love of them;
      especially, that confiding and affectionate belief in
      the person and work of Christ, which affects the
      character and life, and makes a man a true Christian,
      -- called a practical, evangelical, or saving faith.
      [1913 Webster]
 
         Without faith it is impossible to please him
         [God].              --Heb. xi. 6.
      [1913 Webster]
 
         The faith of the gospel is that emotion of the
         mind which is called "trust" or "confidence"
         exercised toward the moral character of God, and
         particularly of the Savior.    --Dr. T.
                          Dwight.
      [1913 Webster]
 
         Faith is an affectionate, practical confidence
         in the testimony of God.     --J. Hawes.
      [1913 Webster]
 
   4. That which is believed on any subject, whether in science,
    politics, or religion; especially (Theol.), a system of
    religious belief of any kind; as, the Jewish or Mohammedan
    faith; the Christian faith; also, the creed or belief of a
    Christian society or church.
    [1913 Webster +PJC]
 
       Which to believe of her,
       Must be a faith that reason without miracle
       Could never plant in me.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Now preacheth the faith which once he destroyed.
                          --Gal. i. 23.
    [1913 Webster]
 
   5. Fidelity to one's promises, or allegiance to duty, or to a
    person honored and beloved; loyalty.
    [1913 Webster]
 
       Children in whom is no faith.     --Deut. xxvii.
                          20.
    [1913 Webster]
 
       Whose failing, while her faith to me remains,
       I should conceal.           --Milton.
    [1913 Webster]
 
   6. Word or honor pledged; promise given; fidelity; as, he
    violated his faith.
    [1913 Webster]
 
       For you alone
       I broke me faith with injured Palamon. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   7. Credibility or truth. [R.]
    [1913 Webster]
 
       The faith of the foregoing narrative. --Mitford.
    [1913 Webster]
 
   {Act of faith}. See {Auto-da-f['e]}.
 
   {Breach of faith}, {Confession of faith}, etc. See under
    {Breach}, {Confession}, etc.
 
   {Faith cure}, a method or practice of treating diseases by
    prayer and the exercise of faith in God.
 
   {In good faith}, with perfect sincerity.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Faith \Faith\, interj.
   By my faith; in truth; verily.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fecks \Fecks\, n.
   A corruption of the word {faith}. --Shak.
   [1913 Webster] feculae

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 faith
   n 1: a strong belief in a supernatural power or powers that
      control human destiny; "he lost his faith but not his
      morality" [syn: {religion}, {faith}, {religious belief}]
   2: complete confidence in a person or plan etc; "he cherished
     the faith of a good woman"; "the doctor-patient relationship
     is based on trust" [syn: {faith}, {trust}]
   3: an institution to express belief in a divine power; "he was
     raised in the Baptist religion"; "a member of his own faith
     contradicted him" [syn: {religion}, {faith}, {organized
     religion}]
   4: loyalty or allegiance to a cause or a person; "keep the
     faith"; "they broke faith with their investors"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top