Search result for

promiscuity

(21 entries)
(0.0284 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -promiscuity-, *promiscuity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
promiscuity[N] ความสำส่อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
promiscuity(พรอมมิสคิว'อิที) n. ความสำส่อน,การสังวาสแบบสำส่อน,ความแพศยา, Syn. profligacy

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The rumors of my promiscuity have been greatly exaggerated.ข่าวลือความแร้งงส์ของฉัน ถูกพูดกันไปมากมายเกินความจริง Easy A (2010)
corruption and promiscuity over our country and bringing back foreign domination over the Islamic Republic of Kamistan.โกงและความไม่แน่นอนในประเทศของเรา และนําต่างประเทศมาไว้ในอํานาจอีก ภายใต้ สาธารณรัฐอิสลามคาร์มิสถาน Day 8: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2010)
It's a weekly ranking of your glee club, based on a hotness quotient of sexual promiscuity. It was posted all over the school an hour ago.มันจัดอันดับ ความส่ำสอนทางเพศ Bad Reputation (2010)
When your prefrontal cortex fails to make you happy, promiscuity rewards you with the needed flood of dopamine.เมื่อสมองส่วนนอกด้านหน้า หลั่งสารความสุขให้เธอไม่ได้ ความสำส่อนจะให้รางวัลกับเธอ เป็นความต้องการยาโดนพามีนอย่างรุนแรง The Skank Reflex Analysis (2011)
Yes, Penny has a lot of her money tied up in promiscuity futures.บางที พวกเขาได้แค่นั่งถ้วยหมุน ฉันจะออกไปคืนนี้ จะบ้าไหมถ้า The Rhinitis Revelation (2011)
You know all the ugliest details of my life-- my lying, my drinking, my promiscuity.รู้เรื่องทุเรศๆ ทั้งหมดในชีวิตฉัน การโกหก .. ขี้เมา .. Give Me the Blame (2012)
Sabrina/Serena has a history of mental imbalance, drug use, and promiscuity.ซาบรีน่า เซรีน่ามีประวัติ สภาพจิตไม่คงที่ ใช้สารเสพติด และสำส่อน Gone Maybe Gone (2012)
Mr. Harris, the so-called novels of Terence Mann ... endorse promiscuity, godlessness, the mongrelization of the races, and disrespect to high-ranking officers of the United States Army.คุณแฮร์ริส นวนิยาย ของเทอเรนซ์ แมนน์... สนับสนุนความสำส่อน ความไม่เชื่อในพระเจ้า การผสมข้ามเผ่าพันธุ์... Field of Dreams (1989)
"By providing contraception on demand, our school nurse is little more than a cheerleader for promiscuity." Wow.การแจกห่วงคุมกำเนิดของอ.พยาบาล ก็ไม่ต่างจากการเห็นควรให้มั่วเซ็กซ์ Mona Lisa Smile (2003)
We cannot appear to promote sexual promiscuity.เดี๋ยวคนจะมองว่าเรายุให้เด็กสำส่อน Mona Lisa Smile (2003)
I lose weight, and I'm given to frivolous spending and promiscuity.ผมน้ำหนักลด และผมก็ใช้เวลาไม่เป็นประโยชน์ และก็สำส่อน Charlie Bartlett (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสำส่อน[N] promiscuity, Example: สังคมไทยยอมรับความสำส่อนของเพศชายได้ แต่ยอมรับให้เพศหญิงทำไม่ได้, Thai definition: การยอมให้มีการร่วมประเวณีกันโดยไม่เลือกหน้า

CMU English Pronouncing Dictionary
PROMISCUITY    P R OW2 M AH0 S K Y UW1 AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
promiscuity    (n) (p r o2 m i s k y uu1 i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
尻癖[しりくせ, shirikuse] (n) incontinence; promiscuity [Add to Longdo]
乱交[らんこう, rankou] (n,vs,adj-no) promiscuity [Add to Longdo]
乱雑[らんざつ, ranzatsu] (adj-na,n) clutter; disorder; promiscuity; affray; confusion; muddle; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Promiscuity \Pro`mis*cu"i*ty\, n.
   Promiscuousness; confusion. --H. Spencer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 promiscuity
   n 1: indulging in promiscuous (casual and indiscriminate) sexual
      relations [syn: {promiscuity}, {promiscuousness}, {sleeping
      around}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top