ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

promiscuity

P R OW2 M IH0 S K Y UW1 AH0 T IY0   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -promiscuity-, *promiscuity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
promiscuity[N] ความสำส่อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
promiscuity(พรอมมิสคิว'อิที) n. ความสำส่อน,การสังวาสแบบสำส่อน,ความแพศยา, Syn. profligacy

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The rumors of my promiscuity have been greatly exaggerated.ข่าวลือความแร้งงส์ของฉัน ถูกพูดกันไปมากมายเกินความจริง Easy A (2010)
corruption and promiscuity over our country and bringing back foreign domination over the Islamic Republic of Kamistan.โกงและความไม่แน่นอนในประเทศของเรา และนําต่างประเทศมาไว้ในอํานาจอีก ภายใต้ สาธารณรัฐอิสลามคาร์มิสถาน Day 8: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2010)
When your prefrontal cortex fails to make you happy, promiscuity rewards you with the needed flood of dopamine.เมื่อสมองส่วนนอกด้านหน้า หลั่งสารความสุขให้เธอไม่ได้ ความสำส่อนจะให้รางวัลกับเธอ เป็นความต้องการยาโดนพามีนอย่างรุนแรง The Skank Reflex Analysis (2011)
Yes, Penny has a lot of her money tied up in promiscuity futures.บางที พวกเขาได้แค่นั่งถ้วยหมุน ฉันจะออกไปคืนนี้ จะบ้าไหมถ้า The Rhinitis Revelation (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสำส่อน[N] promiscuity, Example: สังคมไทยยอมรับความสำส่อนของเพศชายได้ แต่ยอมรับให้เพศหญิงทำไม่ได้, Thai definition: การยอมให้มีการร่วมประเวณีกันโดยไม่เลือกหน้า

CMU English Pronouncing Dictionary
PROMISCUITY P R OW2 M IH0 S K Y UW1 AH0 T IY0
PROMISCUITY P R AA2 M IH0 S K Y UW1 AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
promiscuity (n) prˌɒmɪskjˈuːɪtiː (p r o2 m i s k y uu1 i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
尻癖[しりくせ, shirikuse] (n) incontinence; promiscuity [Add to Longdo]
乱交[らんこう, rankou] (n,vs,adj-no) promiscuity [Add to Longdo]
乱雑[らんざつ, ranzatsu] (adj-na,n) clutter; disorder; promiscuity; affray; confusion; muddle; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Promiscuity \Pro`mis*cu"i*ty\, n.
   Promiscuousness; confusion. --H. Spencer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 promiscuity
   n 1: indulging in promiscuous (casual and indiscriminate) sexual
      relations [syn: {promiscuity}, {promiscuousness}, {sleeping
      around}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top