ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -峥-, *峥*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[峥, zhēng, ㄓㄥ] high, lofty, noble; perilous, steep
Radical: Decomposition: 山 (shān ㄕㄢ)  争 (zhēng ㄓㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] mountain,  Rank: 4,958

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhēng, ㄓㄥ, / ] excel; lofty, #50,662 [Add to Longdo]
岁月[suì yuè zhēng róng, ㄙㄨㄟˋ ㄩㄝˋ ㄓㄥ ㄖㄨㄥˊ, / ] eventful years; momentous times, #181,960 [Add to Longdo]
头角[tóu jiǎo zhēng róng, ㄊㄡˊ ㄐㄧㄠˇ ㄓㄥ ㄖㄨㄥˊ, / ] promise of brilliant young person (成语 saw); showing extraordinary gifts, #238,787 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Child sexual abuse?[CN] 释言 啼禹 後秘萸 Buried (2006)
Our origins are different... but our hearts act as one.[CN] 一百八人 人无同面 面面嵘 一百八人 人合一心 心心皎洁 The Warlords (2007)
- Hey, is, is my father in?[CN] 惹嵯俏 嵬偕 Buried (2006)
Mom, you home?[CN] 勉怼 遽 娩述 惹徙湟 Buried (2006)
What the hell's wrong with that?[CN] 闱 阍哚? 逍? 轻烟 Buried (2006)
# And all the craggy mountains yield[CN] * 还有连绵的峭壁嵘 * Richard III (1995)
What are you doing, man?[CN] 闱星 瘦卺 砬 烟 Buried (2006)
Why don't you get down in that hole and dig, man?[CN] 徙 崆 输裔 ? 释菅 阙淝 砬 烟 Buried (2006)
- Is my dad in?[CN] 惹嵯俏 配? Buried (2006)
Man, what the hell is up with you and Thailand, huh?[CN] 闱 瓦琼蔬 阙 (是磲卿? 砬 烟 Buried (2006)
Murder?[CN] 奘 Buried (2006)
Do we really need this, man?[CN] 娩褪翘 逍? 娃丘 砬 烟 Buried (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top