หรือคุณหมายถึง promißory?
Search result for

promissory

(33 entries)
(0.0287 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -promissory-, *promissory*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
promissory[ADJ] เกี่ยวกับสัญญา, See also: ซึ่งเป็นสัญญา
promissory note[N] ตั๋วสัญญาใช้เงิน, Syn. draft

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
promissory(พรอม'มิโซรี,-ซอรี) adj. เกี่ยวกับสัญญา,เกี่ยวกับคำมั่น

English-Thai: Nontri Dictionary
promissory(adj) ซึ่งให้สัญญาไว้,ซึ่งแสดงท่าที่ว่า,ซึ่งให้คำมั่น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Promissory noteตั๋วสัญญาใช้เงิน [การบัญชี]
Promissory notesตั๋วสัญญาใช้เงิน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
However, I can leave you a promissory note.แต่ฉันสามารถทำให้คุณตั๋วสัญญาใช้เงิน Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
A promissory note?- อ่า ขอบคุณครับ ตั๋วเงินสด ? Eiga: Kurosagi (2008)
I'm sorry, but we'd like to pay you by promissory note rather than cash from now on.ใช่ครับ ผมขอโทษ แต่ผมต้องการจ่ายเป็นตั๋วเงินแทนเงินสดตั้งแต่นี้ไป Eiga: Kurosagi (2008)
- Promissory notes?ตั๋วเงินสดหรอ? Eiga: Kurosagi (2008)
So we'd like to pay by promissory note rather than in cash.เพราะฉะนั้นเราจึงต้องการจะจ่ายเป็นตั๋วเงินแทนเงินสด Eiga: Kurosagi (2008)
Promissory note?ตั๋วเงินเหรอครับ? Eiga: Kurosagi (2008)
Ishigaki always uses promissory notes.อิชิกาคิมักจะจ่ายเป็นตั๋วเงินเสมอ Eiga: Kurosagi (2008)
Next he purchases things using promissory notes.จากนั้นเขาก็จะขอจ่ายเป็นตั๋วเงินแทน Eiga: Kurosagi (2008)
Then he declares the company bankrupt before paying off the promissory note, canceling the debt.แล้วจากนั้น เมื่อบริษัทล้มละลายก่อนที่เขาจะจ่ายตั๋วเงิน เขาก็จะยกเลิกหนี้สินทั้งหมดทันที Eiga: Kurosagi (2008)
I consulted my superior about the promissory note, but he got angry about it.ผมลองปรึกษากับเจ้านายของผมแล้วเกี่ยวกับเรื่องตั๋วเงิน, เจ้านายของผมโกรธมาก Eiga: Kurosagi (2008)
Well, could you possibly pay half of it, 6,000,000 yen ($57,000), by cash and the other half by promissory note?ถ้าอย่างนั้น, คุณจะจ่ายครึ่งหนึ่งเป็นเงินสดได้มั้ยครับ, หกล้านเยน และอีกครึ่งหนึ่งเป็นตั๋วเงิน Eiga: Kurosagi (2008)
- We'll pay half by cash and half by promissory note.-ไม่มีปัญหา -เราจะจ่ายครึ่งหนึ่งเป็นเงินสดและอีกครึ่งเป็นเป็นตั๋วเงิน Eiga: Kurosagi (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั๋วสัญญาใช้เงิน[N] promissory note, Example: เขาออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้ผู้ขายสินค้าแทนการจ่ายเงินสด, Count unit: ฉบับ, Thai definition: หนังสือตราสารซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้ออกตั๋ว ให้คำมั่นสัญญาว่าจะใช้เงินจำนวนหนึ่งให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งหรือใช้ให้ตามคำสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับเงิน, Notes: (กฎหมาย)
ตั๋วสัญญาใช้เงิน[N] promissory note, Example: เขาออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้ผู้ขายสินค้าแทนการจ่ายเงินสด, Count unit: ฉบับ, Thai definition: หนังสือตราสารซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้ออกตั๋ว ให้คำมั่นสัญญาว่าจะใช้เงินจำนวนหนึ่งให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งหรือใช้ให้ตามคำสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับเงิน, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตั๋วสัญญาใช้เงิน[n.] (tūasanyāchai-ngoen) EN: promissory note   

CMU English Pronouncing Dictionary
PROMISSORY    P R AA1 M AH0 S AO2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
promissory    (j) (p r o1 m i s @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eigenwechsel {m}promissory note [Add to Longdo]
Schuldschein {m}; Schuldbrief {m} [fin.]promissory note [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
借用証書[しゃくようしょうしょ, shakuyoushousho] (n) promissory note [Add to Longdo]
手形[てがた, tegata] (n) (1) draft; draught; promissory note; (2) signed hand-print (sumo); (P) [Add to Longdo]
振出日[ふりだしび, furidashibi] (n) issue date (e.g. of a promissory note) [Add to Longdo]
約手[やくて, yakute] (n) promissory note [Add to Longdo]
約束手形[やくそくてがた, yakusokutegata] (n) promissory note [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
期票[qī piào, ㄑㄧ ㄆㄧㄠˋ, ] promissory note; IOU [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Promissory \Prom"is*so*ry\, a.
   Containing a promise or binding declaration of something to
   be done or forborne.
   [1913 Webster]
 
   {Promissory note} (Law), a written promise to pay to some
    person named, and at a time specified therein, or on
    demand, or at sight, a certain sum of money, absolutely
    and at all events; -- frequently called a {note of hand}.
    --Kent. Byles. Story.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 promissory
   adj 1: relating to or having the character of a promise;
       "promissory note"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top