Search result for

variant

(54 entries)
(0.0326 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -variant-, *variant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
variant    [ADJ] ต่างจากปกติ, Syn. different, irregular
variant    [ADJ] ที่เปลี่ยนแปลง, See also: ที่แปรผัน, Syn. divergent, modified, various
variant    [N] สิ่งที่ผันแปร, See also: สิ่งที่แตกต่างกัน, ตัวแปร, Syn. alternative, modification, variation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
variant(แว'ริเอินทฺ) adj. เปลี่ยนแปลง,ผันแปร,แปรปรวน,แตกต่างกัน,คลาดเคลื่อนกัน,ไม่เหมือนกัน. n. สิ่งที่ไม่เหมือนกัน,ตัวแปร,สิ่งที่แตกต่างกัน,สิ่งที่ไม่เหมือนกับมาตรฐานหรือรูปแบบที่ปกติ, Syn. varying
invariant(อินแว'ริเอินทฺ) adj. หาค่ามิได้,ล้ำค่า. n. ค่าที่คงที่, Syn. unvarying,constant

English-Thai: Nontri Dictionary
variant(adj) แตกต่าง,เปลี่ยนแปลง,แปรปรวน,ผันแปร
variant(n) ตัวแปร,สิ่งที่แตกต่างกัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They've identified the pathogen as a prion variant indigenous to the East Congo.พวกเขาได้ยืนยัน เชื้อโรคที่พบคือ prion variant ถิ่นกำเนิดอยู่ที่คองโกตะวันออก Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
These poor people were suffering from the effects of the weaponized prion variant.คนพวกนี้ป่วย ผลจากอาวุธชีวภาพ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
A prion variant developed in Africa with General Juma.ที่ถูกพัฒนาในแอฟริกาโดยนายพลจูม่า Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
I don't know, but there's enough prion variantผมยังไม่รู้เลย แต่อย่างน้อยเราน่าจะแจ้งเตือน Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
At this height, any variant in trajectory resulting from a simple jump or being pushed off the building will be evident in where they land.ความสูงของที่นี้ และตัวแปรต่างๆ เกิดจากการกระโดดลงไปเอง หรือว่าโดนพลักให้ตก จะเห็นได้จาก หุ่นตกลงไปจุดไหน Blinded by the Light (2009)
Appears to be a variant of-ดูเหมือนจะเป็นสารจำพวก... The Bishop Revival (2010)
What she's doing here is she's running a variant.ที่เธอกำลังอยู่ คือเธอกำลังใช้แผน The Hot Potato Job (2011)
John's expressed that in every possible variant available in English.จอห์นมักตื้นเต้นกับทุกอย่างที่มีอยู่ในภาษาอังกฤษ A Scandal in Belgravia (2012)
Maybe a variant strain of it.อาจจะนิดหน่อย Truth and Consequences (2012)
Trying to lock down the location but they're using a variant DNS server.กำลังค้นหา ตำแหน่งอยู่ พวกมันเปลี่ยนเครื่องแม่ข่าย อยู่ตลอดเวลาเลย Time's Up (2012)
Because I just saw dozens of corpses infected with a weaponized variant of the disease.เพราะฉันได้เห็นศพคนตายหลายสิบศพมา ที่ติดเชื้อจากโรคนี้ ที่ถูกดัดแปลงเป็นอาวุธชีวภาพ Frederick Barnes (No. 47) (2013)
Amplify any variant frequency cycle and route them to me.ขยายสัญาญคลื่นความถี่ที่มีการเคลื่อนไหว แล้วระบุเส้นทางให้ผมทราบด้วย Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
variantSome species gradually develop elaborate repertoires of dozens or even hundreds of variants of a basic song.
variantThis result means, contrary to prior expectations, that the number of variants does not affect the processing speed.

CMU English Pronouncing Dictionary
VARIANT    V EH1 R IY0 AH0 N T
VARIANTS    V EH1 R IY0 AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
variant    (n) (v e@1 r i@ n t)
variants    (n) (v e@1 r i@ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Variante {f}; Variation {f} (zu)variation (on) [Add to Longdo]
Variante {f} (Linguistik)variant (of) [Add to Longdo]
abweichende Namensform {f}variant name [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きかっけ[, kikakke] (n) (variant form of 切っ掛け) (See きっかけ) chance; start; cue; excuse; motive; impetus; occasion [Add to Longdo]
さっき[, sakki] (n) (variant of 先 [Add to Longdo]
ばやい;ばわい[, bayai ; bawai] (n-adv,n) (col) (spoken variant of 場合) (See 場合・ばあい) case; situation [Add to Longdo]
まがりかわ[, magarikawa] (n) kanji "curving river" radical (variant of radical 47) [Add to Longdo]
まげわりふ[, magewarifu] (n) kanji "crooked seal" radical at right (variant of radical 26) [Add to Longdo]
やむ終えない[やむおえない, yamuoenai] (exp,adj-i) (incorrect variant of やむを得ない) (See やむを得ない) cannot be helped; unavoidable [Add to Longdo]
やもう得ない[やもうえない, yamouenai] (exp,adj-i) (incorrect variant of やむを得ない) (See やむを得ない) cannot be helped; unavoidable [Add to Longdo]
インヴァリアント[, invarianto] (n) invariant [Add to Longdo]
シーモンキー[, shi-monki-] (n) (See ブラインシュリンプ) Sea-Monkeys (trademarked variant of brine shrimp) [Add to Longdo]
バリアント;ヴァリアント[, barianto ; varianto] (n) variant [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shěng, ㄕㄥˇ, ] variant of 省; tight-lipped; to examine; to watch; to scour (esp. Cantonese) [Add to Longdo]
[jié, ㄐㄧㄝˊ, ] variant of 捷; quick; nimble [Add to Longdo]
一並[yī bìng, ㄧ ㄅㄧㄥˋ, ] variant of 一併|一并, to lump together; to treat along with all the others [Add to Longdo]
[chǒu, ㄔㄡˇ, ] variant of 醜|丑 [Add to Longdo]
亞洲週刊[Yà zhōu Zhōu kān, ㄧㄚˋ ㄓㄡ ㄓㄡ ㄎㄢ, ] variant of 亞洲周刊|亚洲周刊, Asiaweek (current affairs magazine) [Add to Longdo]
交彙[jiāo huì, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄟˋ, ] variant of 交匯|交汇; to flow together; confluence (of rivers, airflow, roads); (international) cooperation [Add to Longdo]
人纔[rén cái, ㄖㄣˊ ㄘㄞˊ, ] variant of 人才, talent [Add to Longdo]
什麼[shén me, ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙, ] variant of 甚麼|什么, what?; anything [Add to Longdo]
什麽[shén me, ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙, ] variant of 甚麼|什么, what?; anything [Add to Longdo]
什麽時候[shén me shí hou, ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡ˙, ] variant of 甚麼時候|什么时候, when?; at what time? [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ループ不変式[ループふへんしき, ru-pu fuhenshiki] loop invariant [Add to Longdo]
可変部[かへんぶ, kahenbu] variant part [Add to Longdo]
変形具象構文[へんけいぐしょうこうぶん, henkeigushoukoubun] variant concrete syntax [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Variant \Va"ri*ant\, n. [Cf. F. variante.]
   Something which differs in form from another thing, though
   really the same; as, a variant from a type in natural
   history; a variant of a story or a word.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Variant \Va"ri*ant\, a. [L. varians, p. pr. of variare to
   change: cf. F. variant. See {Vary}.]
   1. Varying in form, character, or the like; variable;
    different; diverse.
    [1913 Webster]
 
   2. Changeable; changing; fickle. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He is so variant, he abit [abides] nowhere.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 variant
   adj 1: differing from a norm or standard; "a variant spelling"
   2: exhibiting variation and change; "letters variant in size"
   n 1: an event that departs from expectations [syn:
      {discrepancy}, {variance}, {variant}]
   2: (biology) a group of organisms within a species that differ
     in trivial ways from similar groups; "a new strain of
     microorganisms" [syn: {form}, {variant}, {strain}, {var.}]
   3: a variable quantity that is random [syn: {random variable},
     {variate}, {variant}, {stochastic variable}, {chance
     variable}]
   4: something a little different from others of the same type;
     "an experimental version of the night fighter"; "a variant of
     the same word"; "an emery wheel is the modern variation of a
     grindstone"; "the boy is a younger edition of his father"
     [syn: {version}, {variant}, {variation}, {edition}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top