Search result for

*impart*

(149 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: impart, -impart-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impart[VT] ติดต่อสื่อสาร, See also: สื่อข้อมูล, ให้ความรู้, สอน, นำข่าวสาร / ความรู้ไปให้, Syn. communication, convey, inform
impart to[PHRV] บอกให้ทราบ, See also: บอก, บอกให้รู้
impartial[ADJ] ยุติธรรม, See also: เป็นกลาง, ซึ่งให้ความเป็นธรรม, ไม่เข้าข้าง, ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง, Syn. equal, unbiased, unprejudiced, Ant. biased, prejudiced
impartible[ADJ] ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ (ทางกฎหมาย), See also: ที่แบ่งแยกไม่ได้, Syn. indivisible
impartially[ADV] อย่างยุติธรรม, See also: อย่างกลางๆ, อย่างเสมอภาค, Syn. equally, fair, Ant. unequally, unfair

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impart(อิมพาร์ทฺ') vt. บอก,แจ้ง,เล่าเรื่อง,เผย,ให้,มอบ,แบ่งให้,ส่ง, See also: impartation,impartment n. imparter n., Syn. divulge,reveal,discover
impartial(อิมพาร์'เชิล) adj. ยุติธรรม,ไม่เอนเอียง,ไม่มีคติ., See also: impartiality,impartialness n., Syn. just,fair
impartible(อิมพาร์ท'ทะเบิล) adj. แบ่งแยกไม่ได้., See also: impartibility,impartibleness n. impartibly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
impart(vt) บอก,แจ้ง,เล่าเรื่อง,ให้,ส่ง,มอบให้
impartial(adj) ไม่ลำเอียง,ยุติธรรม,เสมอภาค,เป็นธรรม
impartiality(n) ความไม่ลำเอียง,ความยุติธรรม,ความเป็นธรรม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, you've clearly made up your mind not To be impartial in this case.เห็นชัดว่าคุณทำใจ ให้เป็นกลางไม่ได้ Sectionals (2009)
You are the most Honest and impartial person i know.คุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์และ ยุติธรรมที่สุดที่ผมรู้จัก Vitamin D (2009)
I am impartial, so it should all work out.ผมไม่มีส่วนได้เสียกับฝั่งไหน ดังนั้นไม่ต้องห่วงว่าจะไม่แฟร์ Advanced Criminal Law (2009)
It imparts a special flavour.มันเป็นส่วนผสมพิเศษ The Sorcerer's Shadow (2010)
This is Ellegua, the deity of the crossroads, a trickster and the impartial enforcer of justice.นี่คือเอลเลกัว เทพแห่งทางแยก นักล่อลวงและผู้ผดุงความยุติธรรม Corazon (2011)
Well, I find computers are more impartial.ผมค้นพบว่าคอมพิวเตอร์มีความยุติธรรมดี Alexandra (2011)
I have to be impartial, or the game has no meaning.ไม่งั้นเกมนี้ก็ไม่มีความหมาย Advanced Dungeons & Dragons (2011)
When he is impartial, if factions don't form, the King must keep it smooth.เมื่อเขาเป็นธรรม ถ้ายังสร้างกลุ่มไม่ได้ กษัตริย์ต้องทำให้ทุกอย่างราบรื่น Warrior Baek Dong-soo (2011)
When he is impartial, if factions don't form, the King must keep it smooth.ไม่ลำเอียง ไม่มีก๊ก ทรงทำให้ราบรื่น เมื่อพระองค์ทรงเป็นธรรม ถ้าไม่มีก๊ก กษัตริย์ต้องทำให้ทุกอย่างราบรื่น Warrior Baek Dong-soo (2011)
When the parties aren't there, if he is impartial, the King will remain peaceful.ถ้าไม่มีฝ่ายต่างๆ ถ้ากษัตริย์ทรงยุติธรรม กษัตริย์ก็จะเป็นสุข Warrior Baek Dong-soo (2011)
When the parties aren't there, if he is impartial, the King will remain peaceful.ถ้าไม่มีฝ่ายต่างๆ ถ้ากษัตริย์ทรงยุติธรรม กษัตริย์ก็จะเป็นสุข Warrior Baek Dong-soo (2011)
Being a Hatfield, you're hardly impartial.คุณเป็นแฮตฟิลด์ ยากที่จะไม่ลำเอียง Episode #1.1 (2012)
She asked to be here as a third party to make sure that I stay impartial.เธอขอมาอยู่ที่นี่ ฐานะคนสังเกตุการณ์ เพื่อให้แน่ใจว่า ฉันจะเป็นกลาง Heart of Darkness (2012)
Then there's one important lesson I can impart on you.มีสิ่งสำคัญเรื่องหนึ่ง ที่ข้าสามารถสอนเจ้าได้ The Stable Boy (2012)
"The only remaining option was to find an impartial observer"ทางเลือกเดียวที่เหลืออยู่คือ หาผู้สังเกตการณ์ที่เป็นกลาง Infamy (2012)
I'm just trying to be thorough and impartial.ผมแค่พยายามที่จะคิดทางบวก และเป็นกลาง Dial M for Mayor (2012)
♪ through the eyes their charm impartthrough the eyes their charm impart Kingdom of the Blind (2012)
In voir dire, she presented as open, impartial, but based on her physical reactions to the prosecution's evidence, it's likely she'll vote to convict.ในศาล เธอแสดงท่าที ความเป็นกลางอย่างเปิดเผย แต่จากการตอบสนองทางร่างกาย ต่อหลักฐานของอัยการ เป็นไปได้ที่เธอจะลงความเห็น ว่าผิดจริง Justice (2012)
Okay, we need someone impartial, someone he doesn't know.เราต้องการคนที่เป็นกลาง คนที่เขาไม่รู้จัก Consequences (2012)
Well, I wanted to repay you for the same gift you so graciously imparted to meก็ตั้งใจจะตอบแทนคุณด้วยสิ่งล้ำค้าอย่างเดียวกันกับที่คุณมอบให้ผม Iron Man 3 (2013)
I'd feel much better if our deal had a more impartial guarantor.ข้าคงจะรู้สึกดีขึ้นเยอะเลย หากข้อตกลงของพวกเรา มีผู้ค้ำประกันที่มีความยุติธรรมมากยิ่งขึ้น III. (2014)
- Meaning I can't be impartial?- จะบอกว่าผมทำตัวเป็นกลางไม่ได้งั้นสิ Hassun (2014)
- Of course you can be impartial, but right now you're not.- ไม่ คุณทำได้ Hassun (2014)
And please tell whoever it is that I'm around to impart what little wisdom I...ช่วยบอกคนที่คุณจ้างด้วยนะ ว่าฉันว่างและยินดีช่วย.. The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
I was afraid you couldn't be impartial.ฉันเกรงว่าเธอจะให้ความลำเอียง Sisters of Dinah (2015)
To impart a sense of America's greatness.ถึงความรู้สึกของความยิ่งใหญ่ของอเมริกัน Jackie (2016)
This must be seen as the impartial will of the Prefect.ให้เห็นว่าเป็นเจตนารมณ์ ที่เป็นกลางของท่านเจ้าเมือง Risen (2016)
This way we'll be impartial, not knowing whose bottom we are viewingทางนี้ที่เรา'จะได้ยุติธรรม, ไม่ สิ่งที่สร้างพื้นฐานเราดู Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Like a father, I am resolved to impart to him all that I can.เหมือนพ่อของฉันกำลังตัดสินใจที่จะ บอกกับเขาทุกสิ่งที่ฉันสามารถ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
And before dying of extreme old age, he supposedly imparted his tale to a... to a Franciscan friar, I think.และก่อนที่เขาจะตาย ด้วยอายุที่แก่มากจริงๆ คาดว่าเขาได้เปิดเผยความลับของเรื่องนี้ ผมคิดว่า ให้แก... Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Dirk's a great kid, and I'm just trying to impart some of the experiences I've accrued to help him.ผมแค่พยายามจะแบ่ง... ...ประสบการณ์ของผม เพื่อช่วยเขา Rushmore (1998)
Wind, impart my love to her.Wind, impart my love to her. Yomigaeri (2002)
I'm even impartial towards the gloriously endowed Miss Wexford...มันไม่ยุติธรรมต่อ มิสเวกซ์ฟอร์ดผู้งดงาม Becoming Jane (2007)
Now I"ve been assigned as a new member of the dorm party committee.Stimmt. Wissen Sie, die haben mich plötzlich zum Ver- antwortlichen für die Wohnheimparty gemacht. Crossfire (2000)
After you left, I went to that dorm party, the one that I was telling you about, and... I got pretty drunk.Nachdem du gegangen bist, ging ich zu dieser Wohnheimparty, diejenige, von der ich dir erzählt hatte, und... ich war ziemlich betrunken. Black and Gray (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
impartHe puts on a show of being impartial and unbiased but I think he's just a guy with no opinion of his own.
impartI'll impart a secret to you.
impartJudgment requires impartiality.
impartWill you impart the secret to me?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิทยาทาน[N] imparting of knowledge for the general benefit, Example: ใครนำวิธีของผมไปใช้ ผมไม่สงวนลิขสิทธิ์นะ ถือว่าเป็นวิทยาทานอย่างหนึ่ง, Thai definition: การให้ความรู้
สื่อ[V] convey, See also: communicate, transmit, impart, pass on, inform, Example: เราเรียนภาษาเพื่อสื่อข่าวสารกันมากกว่าเพื่อจะได้สืบต่อและสร้างสรรค์วัฒนธรรมทางภาษา, Thai definition: ทำการติดต่อให้ถึงกัน, ชักนำให้รู้จักกัน
เป็นที่เปิดเผย[V] disclose, See also: reveal, give away, impart, make known, divulge, proclaim, Ant. เป็นความลับ, Example: มีการประชุมกันภายในแต่ไม่เป็นที่เปิดเผยสู่สาธารณะซึ่งได้ประเมินสถานการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะดีขึ้น
ความเท่าเทียมกัน[N] equality, See also: impartiality, fairness, Syn. ความทัดเทียม, ความเสมอภาค, Example: หญิงไทยได้รับการยกย่องให้มีความเท่าเทียมกันกับชาย
เสมอภาค[ADV] neutrally, See also: impartially, Syn. เท่าเทียม, Example: เขาปฏิบัติกับนักโทษอย่างเสมอภาค, Thai definition: มีส่วนเท่ากัน
เป็นกลาง[ADJ] neutral, See also: impartial, fair, unprejudiced, unbiased, equitable, Syn. เป็นธรรม, ยุติธรรม, เที่ยงตรง, Ant. อยุติธรรม, อคติ, เข้าข้าง, ลำเอียง, Example: การวางตัวเป็นกลางในบางเรื่องอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายนัก
ยุติธรรม[ADV] fairly, See also: impartially, honestly, neutrally, Syn. เป็นธรรม, เป็นกลาง, Ant. อยุติธรรม, อคติ, เข้าข้าง, ลำเอียง, Example: เจ้าหน้าที่ควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างยุติธรรม ไม่มีการซื้อเสียง, Thai definition: อย่างเที่ยงธรรม, อย่างชอบธรรม, อย่างชอบด้วยเหตุผล
ยุติธรรม[ADJ] neutral, See also: impartial, fair, unprejudiced, unbiased, equitable, Syn. เป็นธรรม, เป็นกลาง, Ant. อยุติธรรม, อคติ, เข้าข้าง, ลำเอียง, Example: ทุกฝ่ายพอใจกับคำตัดสินที่ยุติธรรมของผู้พิพากษา, Thai definition: ที่มีความเที่ยงธรรม, ที่ชอบธรรม, ที่ชอบด้วยเหตุผล
เป็นธรรม[V] be fair, See also: be just, be equitable, be impartial, be justified, Syn. ยุติธรรม, ถูกต้อง, เที่ยงธรรม, Ant. ไม่เป็นธรรม, ไม่ยุติธรรม, Example: การตัดสินของคณะกรรมการเป็นธรรมที่สุด
เอื้ออำนวย[V] provide, See also: bestow, give, accord, grant, impart, Syn. อำนวย, ให้, Example: เจ้าหน้าที่เอื้ออำนวยความสะดวกทุกอย่างให้แก่คณะสำรวจอย่างเต็มใจ, Thai definition: เอาใจใส่ให้, มีน้ำใจให้
เป็นกลาง[V] be neutral, See also: be impartial, be fair, be unprejudiced, be unbiased, be equitable, Example: กรรมการในการแข่งขันชกมวยต้องวางตัวเป็นกลางในการให้คะแนน
โดยกลางๆ[ADV] fairly, See also: justly, honestly, impartially, Syn. อย่างยุติธรรม, Ant. ลำเอียง, Example: ถ้าพูดโดยกลางๆแล้ว ภาพยนต์เรื่องนี้ถ่ายทำได้ดีทีเดียว
ถ่ายทอด[V] teach, See also: instruct, pass on, impart, Syn. สอน, Example: ผมขอนำเนื้อหาของบทความมาถ่ายทอดให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบบ้าง, Thai definition: บอกความรู้ที่ตนมีแก่ผู้อื่น
ไม่เข้าใครออกใคร[V] be impartial, See also: be unbiased, be unprejudiced, be disinterested, Syn. เป็นกลาง, Thai definition: ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง คงความเป็นตัวของตัวเอง
เที่ยงตรง[ADJ] honest, See also: impartial, fair-minded, unbiased, righteous, upright, dispassionate, Syn. ซื่อตรง, ยุติธรรม, เที่ยงธรรม
กลางๆ[ADV] neutrally, See also: impartially, Syn. เป็นกลาง, เสมอภาค, เป็นธรรม, Ant. ลำเอียง, Example: ท่านต้องวางตัวกลางๆ นะครับมิฉะนั้นจะโดนค่อนขอดได้
เที่ยงธรรม[ADV] fairly, See also: impartially, equitably, righteously, unbiasedly, uprightly, morally, dispassionately, jus, Syn. ยุติธรรม, เที่ยงตรง, Example: คดีนี้ได้รับการตัดสินอย่างเที่ยงธรรม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครอบ[v.] (khrøp) EN: impart knowledge (to) ; teach   
ความเป็นกลาง[n.] (khwām penklāng) EN: neutrality ; impartiality   FR: neutralité [f] ; impartialité [f]
ไม่เข้าข้างฝ่ายใด[v. exp.] (mai khaokhāng fai dai) EN: be impartial   
ไม่เข้าใครออกใคร[v. exp.] (mai khao khrai øk khrai) EN: be impartial   
เป็นกลาง[v.] (penklāng) EN: be neutral ; be impartial ; be fair ; be unprejudiced ; be unbiased ; be equitable   FR: être neutre ; être impartial ; être équitable
เป็นกลาง[adj.] (penklāng) EN: neutral ; impartial ; fair ; unprejudiced ; unbiased ; equitable   FR: neutre ; impartial ; équitable
เสมอภาค[n.] (samoēphāk) EN: equality ; impartiality ; fairness   FR: équité [f] ; impartialité [f]
ถ่ายทอด[v.] (thāithøt) EN: teach ; instruct ; pass on ; impart   
เที่ยงธรรม[adv.] (thīengtham) EN: fairly ; impartially ; equitably ; righteously ; unbiasedly ; uprightly ; morally ; dispassionately ; justly   
ตรง[adj.] (trong) EN: honest ; straightforward ; frank ; just ; impartial   FR: droit ; honnête ; franc ; direct ; juste ; impartial
ยุติธรรม[n.] (yutitham) EN: justice ; fair play ; fairness ; impartiality   FR: fair-play [m]
ยุติธรรม[adj.] (yutitham) EN: just ; fair ; impartial ; neutral   FR: impartial
ยุติธรรม[adv.] (yutitham) EN: fairly ; impartially ; honestly ; neutrally   
ยุติธรรม[n.] (yuttitham) EN: justice ; fair play ; fairness ; impartiality   FR: justice [f] ; fair-play [m] ; impartialité [f] ; équité [f]
ยุติธรรม[adj.] (yuttitham) EN: just ; fair ; impartial ; neutral ; unprejudiced ; unbiased; equitable   FR: juste ; impartial ; équitable
ยุติธรรม[adv.] (yuttitham) EN: fairly ; impartially ; honestly ; neutrally   

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPART    IH2 M P AA1 R T
IMPARTS    IH2 M P AA1 R T S
IMPARTED    IH2 M P AA1 R T AH0 D
IMPARTIAL    IH2 M P AA1 R SH AH0 L
IMPARTING    IH2 M P AA1 R T IH0 NG
IMPARTIALLY    IH2 M P AA1 R SH AH0 L IY0
IMPARTIALITY    IH2 M P AA2 R SH IY0 AE1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impart    (v) (i1 m p aa1 t)
imparts    (v) (i1 m p aa1 t s)
imparted    (v) (i1 m p aa1 t i d)
impartial    (j) (i1 m p aa1 sh l)
imparting    (v) (i1 m p aa1 t i ng)
impartially    (a) (i1 m p aa1 sh @ l ii)
impartiality    (n) (i2 m p aa2 sh i a1 l i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mitteilung {f} | Mitteilungen {pl}impartation | impartations [Add to Longdo]
Objektivität {f}; Unbefangenheit {f}; Unvoreingenommenheit {f}impartiality [Add to Longdo]
Unparteilichkeit {f}impartialness [Add to Longdo]
gewähren | gewährend | gewährt | gewährteto impart | imparting | imparts | imparted [Add to Longdo]
objektiv; vorurteilsfrei {adj}impartial [Add to Longdo]
parteilos {adv}impartially [Add to Longdo]
unvoreingenommen; unbefangen {adj} | unvoreingenommener; unbefangener | am unvoreingenommensten; am unbefangenstenimpartial | more impartial | most impartial [Add to Longdo]
unparteiisch {adj}impartial [Add to Longdo]
unparteiisch {adv}impartially [Add to Longdo]
verleihen | verleihend | verleihtto impart | imparting | imparts [Add to Longdo]
weitergegebenimparted [Add to Longdo]
Überlassen wir die Entscheidung einem Unparteiischen.Let's put it to an impartial observer. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
だ体[だたい, datai] (n) (See である体) literary form imparting the nuance of speech (with sentences ending in "da") [Add to Longdo]
である体[であるたい, dearutai] (n) (See だ体) literary form imparting a formal written nuance (with sentences ending in "de aru") [Add to Longdo]
ですます体[ですますたい, desumasutai] (n) (See です体) literary form imparting the nuance of polite speech (with sentences ending in "desu" and verbs ending in "masu") [Add to Longdo]
です体[ですたい, desutai] (n) literary form imparting the nuance of polite speech (with sentences ending in "desu" and verbs ending in "masu") [Add to Longdo]
ますです体[ますですたい, masudesutai] (n) (See ですます体) literary form imparting the nuance of polite speech (with sentences ending in "desu" and verbs ending in "masu") [Add to Longdo]
悪平等[あくびょうどう, akubyoudou] (adj-na,n) misguided equality; misconceived equality; leaning over backwards to be impartial [Add to Longdo]
一視同人;一視同仁[いっしどうじん, isshidoujin] (n) loving every human being with impartiality; universal brotherhood; universal benevolence [Add to Longdo]
一様[いちよう, ichiyou] (adj-na,n) uniformity; evenness; similarity; equality; impartiality; homogeneity; (P) [Add to Longdo]
虚心[きょしん, kyoshin] (adj-na,n) impartiality; (P) [Add to Longdo]
厳正[げんせい, gensei] (adj-na,n) strictness; impartiality; exactness; rigidness [Add to Longdo]
古く見せる[ふるくみせる, furukumiseru] (v1) to impart an ancient appearance [Add to Longdo]
公正[こうせい, kousei] (adj-na,n) justice; fairness; impartiality; (P) [Add to Longdo]
公正無私[こうせいむし, kouseimushi] (n,adj-na) fair and impartial; just and unselfish [Add to Longdo]
公評[こうひょう, kouhyou] (n) popular opinion; popular reputation; impartial criticism [Add to Longdo]
公平[こうへい, kouhei] (adj-na,n) fairness; impartial; justice; (P) [Add to Longdo]
公平無私[こうへいむし, kouheimushi] (adj-na,n,adj-no) impartiality; fair play [Add to Longdo]
中正[ちゅうせい, chuusei] (adj-na,n) impartiality; fairness [Add to Longdo]
伝える[つたえる, tsutaeru] (v1,vt) to convey; to report; to transmit; to communicate; to tell; to impart; to propagate; to teach; to bequeath; (P) [Add to Longdo]
不偏[ふへん, fuhen] (adj-na,n,adj-no) impartiality; neutrality; fairness [Add to Longdo]
不偏不党[ふへんふとう, fuhenfutou] (n,adj-no) impartiality; neutrality; independence; (P) [Add to Longdo]
分与[ぶんよ, bunyo] (n,vs) distribution; allocation; dispensation; impartation [Add to Longdo]
平等[びょうどう, byoudou] (adj-na,adj-no,n) equality; impartiality; evenness; (P) [Add to Longdo]
無欲無私[むよくむし, muyokumushi] (n) unselfish and impartial (disinterested) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不偏不倚[bù piān bù yǐ, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄢ ㄅㄨˋ ㄧˇ, ] even-handed; impartial; unbiased [Add to Longdo]
不偏斜[bù piān xié, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄝˊ, ] not leaning to one side; impartial; even-handed [Add to Longdo]
中立性[zhōng lì xìng, ㄓㄨㄥ ㄌㄧˋ ㄒㄧㄥˋ, ] impartiality; neutrality [Add to Longdo]
来复线[lái fù xiàn, ㄌㄞˊ ㄈㄨˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] rifling (spiral lines on inside of gun barrel imparting spin to the bullet) [Add to Longdo]
传人[chuán rén, ㄔㄨㄢˊ ㄖㄣˊ, / ] to teach; to impart; a disciple; descendant [Add to Longdo]
传授[chuán shòu, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄡˋ, / ] to impart; to pass on; to teach [Add to Longdo]
传习[chuán xí, ㄔㄨㄢˊ ㄒㄧˊ, / ] teaching and learning; to study and impart [Add to Longdo]
传艺[chuán yì, ㄔㄨㄢˊ ㄧˋ, / ] to impart skills; to pass on one's art [Add to Longdo]
公平[gōng píng, ㄍㄨㄥ ㄆㄧㄥˊ, ] fair; impartial [Add to Longdo]
启蒙[qǐ méng, ㄑㄧˇ ㄇㄥˊ, / ] to impart rudimentary knowledge to beginners; to initiate; to awake sb from ignorance; to free sb from prejudice or superstition; enlightened; the Enlightenment; in China, refers esp. to Western learning from the late Qing [Add to Longdo]
均等[jūn děng, ㄐㄩㄣ ㄉㄥˇ, ] equal; impartial; fair [Add to Longdo]
摆平[bǎi píng, ㄅㄞˇ ㄆㄧㄥˊ, / ] to be fair; to be impartial [Add to Longdo]
灌输[guàn shū, ㄍㄨㄢˋ ㄕㄨ, / ] channel water to another place; imbue with; inculcate; instill into; teach; impart [Add to Longdo]
秉公[bǐng gōng, ㄅㄧㄥˇ ㄍㄨㄥ, ] justly; impartially [Add to Longdo]
秉公办理[bǐng gōng bàn lǐ, ㄅㄧㄥˇ ㄍㄨㄥ ㄅㄢˋ ㄌㄧˇ, / ] conducting business impartially (成语 saw); to act justly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impart \Im*part"\, v. i.
   1. To give a part or share.
    [1913 Webster]
 
       He that hath two coats, let him impart to him that
       hath none.              --Luke iii.
                          11.
    [1913 Webster]
 
   2. To hold a conference or consultation. --Blackstone.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impart \Im*part"\, v. t. [imp. & p. p. {Imparted}; p. pr. & vb.
   n. {Imparting}.] [OF. impartir, empartir, L. impartire,
   impertire; pref. im- in + partire to part, divide, fr. pars,
   partis, part, share. See {Part}, n. ]
   1. To bestow a share or portion of; to give, grant, or
    communicate; to allow another to partake in; as, to impart
    food to the poor; the sun imparts warmth.
    [1913 Webster]
 
       Well may he then to you his cares impart. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To obtain a share of; to partake of. [R.] --Munday.
    [1913 Webster]
 
   3. To communicate the knowledge of; to make known; to show by
    words or tokens; to tell; to disclose.
    [1913 Webster]
 
       Gentle lady,
       When I did first impart my love to you. --Shak.
 
   Syn: To share; yield; confer; convey; grant; give; reveal;
     disclose; discover; divulge. See {Communicate}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top