ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

biased

B AY1 AH0 S T   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -biased-, *biased*, bias, biase
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
biased[ADJ] ที่ซึ่งลำเอียง, Syn. prejudiced, Ant. unbiased, unprejudiced

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unbiased(อันโบ'เอิสดฺ) adj. ไม่ลำเลียง,ไม่เข้าข้าง,ไม่มีอคติ,ตรงไปตรงมา., Syn. unbiassed

English-Thai: Nontri Dictionary
biased(adj) ลำเอียง,เอนเอียง
unbiased(adj) ไม่ลำเอียง,ไม่มีอคติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
biased errorค่าคลาดเคลื่อนเอนเอียง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
biased estimatorตัวประมาณค่าเอนเอียง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Biased Selectionการมีอคติในการเลือกตัวอย่าง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your biased Grand Teacher taught her more than this.อาจารย์ยายของเจ้าสอนนางมากกว่านี้เสียอีก. Return of the Condor Heroes (1983)
He's attempting to pass off a biased notion as a fact.เขาพยายามบิดเบือนความ คิดส่วนตัวให้เป็นความจริง The Case of Itaewon Homicide (2009)
Yes, it's crossed my mind some of my old colleagues might see it that way just as you're clearly aware that biased journalism sells more magazines....ต้องมีพรรคพวกบางคน ที่คิดอย่างนั้นอยู่เหมือนกัน... ...เหมือนที่คุณเอง ก็รู้แก่ใจว่าสื่อที่เลือกข้าง... จะทำยอดขายได้มากกว่า Watchmen (2009)
I've been speaking to various black citizens who allege that your tests are biased towards white people and Orientals.ฉันได้พูดคุยกับคนผิวสีหลายๆ คน ซึ่งกล่าวหาว่าคุณออกข้อสอบ เอื้อประโยชน์ให้กับคนผิวขาวและชาวเอเชีย Bad Teacher (2011)
Yeah, and you're not biased or anything.แหม ไม่ค่อยลำเอียงเท่าไหร่เลยเนอะ Do Not Go Gentle (2012)
In my admittedly biased opinion, that is an oversight.Infamy (2012)
If I were,it would only be to protect Waldorf Designs from your biased opinion of me, which is based on nothing but good,clean high school fun.ถ้าฉันโกหก มันก็เพียงแค่ ปกป้อง Waldorf Designs จากความคิดเห็นลำเอียงของเธอที่มีต่อฉัน มันไม่ขึ้นอยู่กับอะไร\ แต่ก้ดี ทำความสะอาดโรงเรียนสนุกดี High Infidelity (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
biasedAnybody with at least a two-digit IQ knows this was a politically biased choice.
biasedHe's biased against Christianity.
biasedShe is very biased against abstract painting.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลำเอียง[v.] (lam-īeng) EN: be partial ; be unfair ; be biased ; have a preference for ; show favouritism   FR: être partial ; être injuste ; favoriser
ไม่ลำเอียง[adj.] (mai lam-īeng) EN: unbiased ; unbiasses   
โอนเอียง[v.] (ōn-īeng) EN: be biased ; be prejudiced ; incline ; lean toward(s) ; show a preference   
เป็นกลาง[v.] (penklāng) EN: be neutral ; be impartial ; be fair ; be unprejudiced ; be unbiased ; be equitable   FR: être neutre ; être impartial ; être équitable
เป็นกลาง[adj.] (penklāng) EN: neutral ; impartial ; fair ; unprejudiced ; unbiased ; equitable   FR: neutre ; impartial ; équitable
ปราศจากความลำเอียง[adj.] (prātsajāk khwām lam-īeng) EN: unbiased ; unbiassed   
เที่ยงธรรม[adv.] (thīengtham) EN: fairly ; impartially ; equitably ; righteously ; unbiasedly ; uprightly ; morally ; dispassionately ; justly   
ยุติธรรม[adj.] (yuttitham) EN: just ; fair ; impartial ; neutral ; unprejudiced ; unbiased; equitable   FR: juste ; impartial ; équitable

CMU English Pronouncing Dictionary
BIASED B AY1 AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
biased (v) bˈaɪəst (b ai1 @ s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄆㄧˋ, ] biased; low; rustic; secluded, #21,254 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
einseitig; parteiisch {adj} | jdn. einseitig informierenbiased | to give sb. biased information [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
曲論[きょくろん, kyokuron] (n,vs) biased argument; biassed argument; sophistry; specious argument [Add to Longdo]
公論[こうろん, kouron] (n) public opinion; unbiased criticism; unbiassed criticism; (P) [Add to Longdo]
色眼鏡で見る[いろめがねでみる, iromeganedemiru] (v1) to look at things from a biased viewpoint (biassed) [Add to Longdo]
是々非々;是是非非[ぜぜひひ, zezehihi] (n) free and unbiased; fair and just; ruling or judging what's right is right and what's wrong is wrong; calling spade a spade [Add to Longdo]
是是非非主義[ぜぜひひしゅぎ, zezehihishugi] (n) principle of being fair and just; fair and unbiased policy (unbiassed) [Add to Longdo]
僻書[へきしょ, hekisho] (n) biased writing; biassed writing [Add to Longdo]
偏する[へんする, hensuru] (vs-s,vi) to be biased; to be prejudiced; to be partial; to be one-sided [Add to Longdo]
偏る(P);片寄る(P)[かたよる, katayoru] (v5r,vi) to be one-sided; to incline; to be partial; to be prejudiced; to lean; to be biased; to be biassed; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bias \Bi"as\, v. t. [imp. & p. p. {Biased} (b[imac]"ast); p. pr.
   & vb. n. {Biasing}.]
   To incline to one side; to give a particular direction to; to
   influence; to prejudice; to prepossess.
   [1913 Webster]
 
      Me it had not biased in the one direction, nor should
      it have biased any just critic in the counter
      direction.                --De Quincey.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 biased
   adj 1: favoring one person or side over another; "a biased
       account of the trial"; "a decision that was partial to
       the defendant" [syn: {biased}, {colored}, {coloured},
       {one-sided}, {slanted}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top