Search result for

biased

(44 entries)
(0.3934 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -biased-, *biased*, bias, biase
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
biased[ADJ] ที่ซึ่งลำเอียง, Syn. prejudiced, Ant. unbiased, unprejudiced

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unbiased(อันโบ'เอิสดฺ) adj. ไม่ลำเลียง,ไม่เข้าข้าง,ไม่มีอคติ,ตรงไปตรงมา., Syn. unbiassed

English-Thai: Nontri Dictionary
biased(adj) ลำเอียง,เอนเอียง
unbiased(adj) ไม่ลำเอียง,ไม่มีอคติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
biased errorค่าคลาดเคลื่อนเอนเอียง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
biased estimatorตัวประมาณค่าเอนเอียง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Biased Selectionการมีอคติในการเลือกตัวอย่าง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your gender makes you biased. Ah...- คุณเป็นผู้ชาย อาจมีลำเอียง Vitamin D (2009)
He's attempting to pass off a biased notion as a fact.เขาพยายามบิดเบือนความ คิดส่วนตัวให้เป็นความจริง The Case of Itaewon Homicide (2009)
Yes, it's crossed my mind some of my old colleagues might see it that way just as you're clearly aware that biased journalism sells more magazines....ต้องมีพรรคพวกบางคน ที่คิดอย่างนั้นอยู่เหมือนกัน... ...เหมือนที่คุณเอง ก็รู้แก่ใจว่าสื่อที่เลือกข้าง... จะทำยอดขายได้มากกว่า Watchmen (2009)
- And I know I'm biased, but I do think she's a budding young genius.แต่ฉันก็ว่าเธออัจฉริยะ You Gotta Get a Gimmick (2010)
I've been speaking to various black citizens who allege that your tests are biased towards white people and Orientals.ฉันได้พูดคุยกับคนผิวสีหลายๆ คน ซึ่งกล่าวหาว่าคุณออกข้อสอบ เอื้อประโยชน์ให้กับคนผิวขาวและชาวเอเชีย Bad Teacher (2011)
You're a little biased, aren't you, friend? ♪ ♪ Down in the valley was a sweet little lassy ♪แอบชอบเขา ใช่ไหม ลึกๆ ในหุบเขามีสาวน้อยแสนสวย BrotherFae of the Wolves (2011)
Yeah, and you're not biased or anything.แหม ไม่ค่อยลำเอียงเท่าไหร่เลยเนอะ Do Not Go Gentle (2012)
As if the father's opinion isn't biased.ที่พ่อเขาพูดก็ไม่ได้ลำเอียงอะไร Abomination (2012)
In my admittedly biased opinion, that is an oversight.Infamy (2012)
She's right. You are biased.เธอพูดถูก คุณลำเอียง Dial M for Mayor (2012)
I'm biased?ผมลำเอียงเหรอ Dial M for Mayor (2012)
You're biased.คุณกำลังลำเอียง Dial M for Mayor (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
biasedAnybody with at least a two-digit IQ knows this was a politically biased choice.
biasedHe's biased against Christianity.
biasedShe is very biased against abstract painting.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลำเอียง[v.] (lam-īeng) EN: be partial ; be unfair ; be biased ; have a preference for ; show favouritism   FR: être partial ; être injuste ; favoriser
ไม่ลำเอียง[adj.] (mai lam-īeng) EN: unbiased ; unbiasses   
โอนเอียง[v.] (ōn-īeng) EN: be biased ; be prejudiced ; incline ; lean toward(s) ; show a preference   
เป็นกลาง[v.] (penklāng) EN: be neutral ; be impartial ; be fair ; be unprejudiced ; be unbiased ; be equitable   FR: être neutre ; être impartial ; être équitable
เป็นกลาง[adj.] (penklāng) EN: neutral ; impartial ; fair ; unprejudiced ; unbiased ; equitable   FR: neutre ; impartial ; équitable
ปราศจากความลำเอียง[adj.] (prātsajāk khwām lam-īeng) EN: unbiased ; unbiassed   
เที่ยงธรรม[adv.] (thīengtham) EN: fairly ; impartially ; equitably ; righteously ; unbiasedly ; uprightly ; morally ; dispassionately ; justly   
ยุติธรรม[adj.] (yuttitham) EN: just ; fair ; impartial ; neutral ; unprejudiced ; unbiased; equitable   FR: juste ; impartial ; équitable

CMU English Pronouncing Dictionary
BIASED    B AY1 AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
biased    (v) (b ai1 @ s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
einseitig; parteiisch {adj} | jdn. einseitig informierenbiased | to give sb. biased information [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
曲論[きょくろん, kyokuron] (n,vs) biased argument; biassed argument; sophistry; specious argument [Add to Longdo]
公論[こうろん, kouron] (n) public opinion; unbiased criticism; unbiassed criticism; (P) [Add to Longdo]
色眼鏡で見る[いろめがねでみる, iromeganedemiru] (v1) to look at things from a biased viewpoint (biassed) [Add to Longdo]
是々非々;是是非非[ぜぜひひ, zezehihi] (n) free and unbiased; fair and just; ruling or judging what's right is right and what's wrong is wrong; calling spade a spade [Add to Longdo]
是是非非主義[ぜぜひひしゅぎ, zezehihishugi] (n) principle of being fair and just; fair and unbiased policy (unbiassed) [Add to Longdo]
僻書[へきしょ, hekisho] (n) biased writing; biassed writing [Add to Longdo]
偏する[へんする, hensuru] (vs-s,vi) to be biased; to be prejudiced; to be partial; to be one-sided [Add to Longdo]
偏る(P);片寄る(P)[かたよる, katayoru] (v5r,vi) to be one-sided; to incline; to be partial; to be prejudiced; to lean; to be biased; to be biassed; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pì, ㄆㄧˋ, ] biased; low; rustic; secluded [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bias \Bi"as\, v. t. [imp. & p. p. {Biased} (b[imac]"ast); p. pr.
   & vb. n. {Biasing}.]
   To incline to one side; to give a particular direction to; to
   influence; to prejudice; to prepossess.
   [1913 Webster]
 
      Me it had not biased in the one direction, nor should
      it have biased any just critic in the counter
      direction.                --De Quincey.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 biased
   adj 1: favoring one person or side over another; "a biased
       account of the trial"; "a decision that was partial to
       the defendant" [syn: {biased}, {colored}, {coloured},
       {one-sided}, {slanted}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top