ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jus

JH UW1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jus-, *jus*, ju
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
justified(adj) อย่างเที่ยงธรรม เช่น Budget requests should be clearly explained, adequately justified, reasonable and consistent with the intended use of program project.
well-adjusted(adj) ปรับตัวได้ดี , (บุคลิก)ที่มีเหตุมีผล ไม่แปลกประหลาด
maladjusted(adj) ปรับตัวได้ยาก เช่น Socially Maladjusted Children in the Classroom., Younger (7-8 years) and older (10-11 years) boys from normal schools and from schools for the maladjusted were given two tests to assess their knowledge of strategies of control for both facial and overt behavioural expression of a negative emotion.
in the name of justice(adv) เพื่อความเป็นธรรม
administration of justice(n) การบริหารงานยุติธรรม, กระบวนการยุติธรรม เช่น It aims to render accessible, fair, speedy and cost-effective administration of justice in the interest of a safer and more secure country.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
just(adv) ตอนนี้, See also: ขณะนี้, เดี๋ยวนี้, Syn. now, at this moment
just(adj) ถูกต้องตามกฎหมาย, Syn. rightful, lawful
just(adj) ที่เป็นจริง, See also: ที่เป็นของจริง, Syn. actual, real, genuine, Ant. false, unreal
just(adv) พอดี, See also: ทีเดียว, Syn. exactly, precisely
just(adv) เพิ่งจะ, See also: เพิ่ง, เมื่อครู่นี้, เมื่อสักครู่นี้, เมื่อกี้นี้, Syn. recently, lately
just(adv) เพียงแค่, See also: เพียง, แค่, Syn. only, merely, solely
just(adj) ยุติธรรม, See also: เที่ยงธรรม, ชอบธรรม, Syn. fair, upright, impartial, Ant. partial, unfair
just(adj) เหมาะสม, See also: สมควร, Syn. proper, appropriate, Ant. unjust, improper
just(adv) อย่างหวุดหวิด, See also: อย่างเฉียดฉิว, อย่างจวนเจียน, Syn. barely
justly(adv) อย่างเป็นธรรม, See also: อย่างยุติธรรม, Syn. fairly, honestly, Ant. unfairly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jus(จัส) n. สิทธิ, กฎหมาย, กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของกฎหมาย น้ำจากเนื้อเยื่อพืชหรือสัตว์, น้ำผลไม้, น้ำในร่างกาย pl. jura
jus sanguinesถือสัญชาติตามผู้ให้กำเนิด
jus soliถือสัญชาติของประเทศในที่เขาเกิด
just(จัสทฺ) adj. ยุติธรรม, เที่ยงธรรม, เป็นธรรม, พอดี, สมควร, พอเหมาะ, สมเหตุสมผล, ถูกต้องแม่นยำ, เล็กน้อย, เท่านั้น, จริง ๆ
justice(จัส'ทิส) n. ความยุติธรรม, ความถูกต้อง, ความสมควร -Phr. (bring tojustice นำขึ้นศาล) -Phr. (dojustice to ให้ความยุติธรรมแก่), Syn. impartiality, equity
justiciable(จัสทิช'เชียเบิล) adj. ซึ่งตัดสินใจโดยกฎหมายหรือโดยศาลยุติ, ธรรม., See also: justiciability n. ดูjusticiable, Syn. defensible, right
justiciar(จัสทิช'ชีเออะ) n. เจ้าหน้าที่ตุลาการชั้นสูง, See also: justiciarship n.
justiciary(จัสทิช'ชีเออรี) adj. เกี่ยวกับการพิจารณาอรรถคดีโดยศาลยุติธรรม n. ที่ทำการหรืออำนาจหน้าที่ของตุลาการ
justifiable(จัส'ทะไฟอะเบิล) adj. แก้ตัวได้, โต้แย้งได้, อ้างเหตุผลสนับสนุนได้, See also: justifiability n. ดูjustifiable justifiableness n. ดูjustifiable justifiably adv. ดูjustifiable, Syn. verifiable
justification(จัสทิฟิเค'เชิน) n. การแสดงความบริสุทธิ์, การมีเหตุผลอันสมควร

English-Thai: Nontri Dictionary
just(adj) เที่ยงตรง, เป็นธรรม, ยุติธรรม, ถูกต้อง, สมควร, สมเหตุผล
just(adv) เพิ่งจะ, พอดี, เกือบจะ, เดี๋ยวนี้, แน่นอน
justice(n) ความยุติธรรม, ความเที่ยงตรง, ความถูกต้อง
justifiable(adj) แก้ตัวได้, อ้างเหตุผลได้
justification(n) การให้เหตุผล, การแสดงความบริสุทธิ์, การอ้างเหตุผล
justify(vt) ให้เหตุผล, แสดงความบริสุทธิ์, แก้ตัว
justle(n) การกระแทก, การชน
justle(vt) กระแทก, ชน
adjust(vt) ปรับ, ปรับปรุง, แก้ไข
adjustable(adj) ซึ่งปรับได้, ซึ่งแก้ไขได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jus (L.)กฎหมาย, สิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jus accrescendi (L.)สิทธิของเจ้าของที่ดินร่วม (ที่ยังมีชีวิตอยู่) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jus ad rem acquirendum (L.); jus ad remสิทธิที่จะได้มาซึ่งทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jus ad rem; jus ad rem acquirendum (L.)สิทธิที่จะได้มาซึ่งทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jus belli (L.)กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
jus belli (L.)กฎหมายระหว่างประเทศภาคสงคราม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jus civile (L.)๑. กฎหมายเอกชน๒. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล [ ดู private international law ]๓. กฎหมายที่ใช้บังคับพลเมืองชาวโรมัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jus disponendi (L.)สิทธิจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jus gentium (L.)กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
jus gentium (L.)กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง [ ดู public international law ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
jus cogensกฎเกณฑ์ทั่วไปแห่งกฎหมายระหว่างประเทศที่มีลักษณะ เป็นกฎหมายเด็ดขาดซึ่งจะละเมิดมิได้ [การทูต]
jus sanguinis (ภาษาลาติน)กฎหมายที่กำหนดสัญชาติตามหลักสายโลหิต [การทูต]
Jus Soliคือหลักความเชื่อถือซึ่งหลายประเทศยึดถืออยู่ คือบุคคลชาติใดก็ตาม ถือกำเนิด ณ ที่ไหนก็ได้สัญชาติของที่นั้น คนสวีเดนที่เกิดในประเทศไทยจะถือว่าได้สัญชาติไทยไปในตัวผิดกับหลักความ เชื่อถืออีกอันหนึ่งเรียกว่า Jus Sanguinis ซึ่งให้ถือสัญชาติของบุคคลตามสัญชาติของบิดามารดาของบุคคลนั้น ไม่ถือตามสถานที่เกิด [การทูต]
jus soli (ภาษาลาติน)กฎหมายที่กำหนดสัญชาติตามหลักดินแดน [การทูต]
Jussiaea Repens Lแพงพวย [การแพทย์]
Just-in-timeการเรียนรู้แบบทันเวลา [การจัดการความรู้]
Just-in-time systemsระบบการผลิตแบบทันเวลา [TU Subject Heading]
Justiceความยุติธรรม [TU Subject Heading]
Justice, Administration ofการบริหารงานยุติธรรม [TU Subject Heading]
Justificable homicideการฆ่าคนโดยไม่ผิดกฎหมาย [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just a moment please.(n, vi, vt, adj, adv, conj, pron, phrase, slang, name, uniq)
just-in-time production(n) การผลิตแบบทันเวลาพอดี

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's jus one small formality first.ต้องมีพิธีเล็กๆน้อยๆก่อน Swap Meat (2010)
It's not infinite. It's jus t- it's exponentially large.มันไม่ได้นับไม่ถ้วน แค่เป็น แค่เป็นตัวเลขที่มากเฉย ๆ The Uncanny Valley (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jus4. Just before bringing it to the boil, set to a low flame and remove the scum again.
jus... Aaah, just how am I supposed to cope with this I wonder?
jusA beautiful lake lay just beyond the forest.
jusA collection of her verse has just been published.
jusA 'commuting wife' is just what the name says, it's a form of marriage where the wife travels to her husband's side.
jusA fishing boat putt off just now.
jusAfter all, life is just like a dream.
jusA good idea occurred to me just then.
jus"Ah ... I'm just not feeling so well" "Really? Are you OK?" "Heh-heh. Actually I'm skiving off."
jus"Ah, that's true," Susan puts in, "I just wanted to call to ..."
jusA huge tanker put off just now.
jusAlex is for the most part just an ordinary bird.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความถูกต้อง(n) justice, See also: correctness, Syn. ความยุติธรรม, Example: เพราะยึดมั่นในหลักการอุดมคติสากลนิยม สหรัฐฯ จึงมักแสดงท่าทีแข็งกร้าวต่อฝ่ายผู้รุกราน และผดุงความถูกต้อง
ความยุติธรรม(n) justice, See also: fairness, Syn. ความเที่ยงธรรม, ความชอบธรรม, ความชอบด้วยเหตุผล, ความถูกต้อง, Ant. ความอยุติธรรม, Example: สัจจะและความยุติธรรมเป็นสิ่งมีค่าสูงสุดที่ชาวอเมริกันทุกคนแสวงหา
เมื่อกี้(adv) just now, See also: a moment ago, Syn. เมื่อตะกี้, เมื่อสักครู่, เมื่อกี้นี้, Ant. ตอนนี้, เดี๋ยวนี้, Example: เมื่อกี้ กวางตัวหนึ่งกระโดดข้ามป่าไปอีกฝั่งหนึ่ง, Thai Definition: เพิ่งผ่านไป, เพิ่งเลยไป
เมื่อครู่นี้(adv) just now, See also: a moment ago, recent, Syn. เมื่อครู่, เมื่อสักครู่, เมื่อสักครู่นี้, Example: คำมั่นสัญญาที่ได้กล่าวปฏิญาณเมื่อครู่นี้ ข้าพเจ้าถือว่าเป็นสัจวาจาที่มีความสำคัญลึกซึ้ง
สดๆ ร้อนๆ(adv) just, See also: freshly, just now, newly, recently, Syn. หยกๆ, ใหม่ๆ, Example: เรื่องผู้ชนะสิบทิศเพิ่งพิมพ์ออกมาสดๆ ร้อนๆ, Thai Definition: คำที่ใช้แสดงว่าเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้น
อย่างยุติธรรม(adv) fairly, See also: justly, reasonably, Syn. โดยยุติธรรม, Example: รัฐบาลสร้างตลาดของสินค้าเกษตรเพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ลงไปสู่เกษตรกรอย่างยุติธรรม
เมื่อตะกี้(adv) just now, See also: just a moment ago, just previously, a short while ago, Syn. เมื่อกี้, เมื่อสักครู่, เมื่อประเดี๋ยว, Example: ฉันเพิ่งโทรไปหาเธอเมื่อตะกี้นี้เอง ก่อนเธอจะมา 2 นาทีได้, Thai Definition: เพิ่งล่วงไป, เพิ่งผ่านไป (ใช้แก่เวลา)
เพิ่ง(aux) just, See also: just now, Syn. พึ่ง, เพิ่งจะ, พึ่งจะ, Example: ผมเพิ่งได้รับจดหมายตอบรับเมื่อเช้านี้เอง, Thai Definition: คำช่วยกริยาหมายถึงเวลาที่ล่วงไปหยกๆ ในขณะที่พูดนั้น
เพิ่งจะ(aux) just, See also: just now, Syn. พึ่ง, พึ่งจะ, เพิ่ง, Example: ฉันเพิ่งจะสังเกตว่าเขาแอบมองฉันอยู่จริงๆ, Thai Definition: คำช่วยกริยาหมายถึงเวลาที่ล่วงไปหยกๆ ในขณะที่พูดนั้น
ข้ออ้าง(n) excuse, See also: justification, pretext, Syn. ข้อแก้ตัว, คำกล่าวอ้าง, Example: คนกรุงเทพฯ ใช้ข้ออ้างว่ารถติดเสมอเมื่อไปไม่ทันเวลานัดหมาย, Thai Definition: สิ่งที่นำมาอ้างสนับสนุนความคิดเห็นหรือการกระทำของตน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพชอบ[āchīp chøp] (n, exp) EN: right livelihood  FR: moyens d'existence justes [ mpl ] ; mode de vie juste [ m ]
อักษรตัวใหญ่[aksøn tūa yai] (n, exp) EN: capital letter  FR: lettre capitale [ f ] ; lettre majuscule [ f ] ; capitale [ f ]
อธรรม[atham] (adj) EN: unjust ; unfair ; unprincipled ; unscrupulous ; unrighteous ; bad ; evil  FR: injuste ; inéquitable
อาวุธครบมือ[āwut khrop meū] (adj) EN: fully armed  FR: armé jusqu'aux dents
อยุติธรรม[ayuttitham] (n) EN: injustice ; partiality  FR: injustice [ f ] ; partialité [ f ]
อยุติธรรม[ayuttitham] (adj) EN: unjust ; unfair ; partial ; prejudicial  FR: injuste ; partial
ช่างฟิต[chang fit] (n) EN: fitter ; mechanic  FR: mécanicien-ajusteur [ m ]
ช่างเครื่อง[changkhreūang] (n) EN: mechanic ; fitter ; engineer  FR: mécanicien [ m ] ; ajusteur [ m ] ; ingénieur technicien [ m ]
เฉพาะ[chaphǿ] (adv) EN: especially ; specially ; specifically ; particularly ; exclusively ; only ; just  FR: spécialement ; spécifiquement ; particulièrement ; uniquement ; exclusivement ; seulement
เชื่อม[cheūam] (v) EN: connect ; join ; link up ; couple ; knit ; cement  FR: raccorder ; ajuster ; assembler ; combiner ; joindre ; unir ; réunir ; connecter

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
JUS JH UW1
JUS JH AH1 S
JUST JH IH0 S T
JUST JH AH1 S T
JUSTY JH AH1 S T IY0
JUSCO JH AH1 S K OW0
JUSTA JH AH1 S T AH0
JUSTA JH IH0 S T AH0
JUSTO JH AH1 S T OW0
JUSTEN JH AH1 S T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
just (j) ʤˈʌst (jh uh1 s t)
Justin (n) ʤˈʌstɪn (jh uh1 s t i n)
justly (a) ʤˈʌstliː (jh uh1 s t l ii)
justice (n) ʤˈʌstɪs (jh uh1 s t i s)
justify (v) ʤˈʌstɪfaɪ (jh uh1 s t i f ai)
justices (n) ʤˈʌstɪsɪz (jh uh1 s t i s i z)
justness (n) ʤˈʌstnəs (jh uh1 s t n @ s)
justified (v) ʤˈʌstɪfaɪd (jh uh1 s t i f ai d)
justifies (v) ʤˈʌstɪfaɪz (jh uh1 s t i f ai z)
justiciary (n) ʤˈʌstˈɪʃəriː (jh uh1 s t i1 sh @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cái, ㄘㄞˊ, / ] just; not until #148 [Add to Longdo]
[zhèng, ㄓㄥˋ, ] just (right); main; upright; straight; correct; positive; greater than zero; principle #379 [Add to Longdo]
[gōng, ㄍㄨㄥ, ] just; honorable (designation); public; common #801 [Add to Longdo]
刚刚[gāng gang, ㄍㄤ ㄍㄤ˙, / ] just recently; just a moment ago #916 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, / ] justice; righteousness; meaning #3,295 [Add to Longdo]
正好[zhèng hǎo, ㄓㄥˋ ㄏㄠˇ, ] just (in time); just right; just enough; to happen to; to chance to; by chance; it just so happens that #3,592 [Add to Longdo]
公正[gōng zhèng, ㄍㄨㄥ ㄓㄥˋ, ] just; fair; equitable #4,247 [Add to Longdo]
正义[zhèng yì, ㄓㄥˋ ㄧˋ, / ] justice; righteous; righteousness #5,630 [Add to Longdo]
刚好[gāng hǎo, ㄍㄤ ㄏㄠˇ, / ] just; exactly; happen to be #6,456 [Add to Longdo]
[yǔn, ㄩㄣˇ, ] just; fair; to permit; to allow #10,324 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
授賞[じゅしょう, jushou] TH: ได้รับรางวัล  EN: awarding a prize (vs)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Justage { f }alignment [Add to Longdo]
Justierdorn { m }adjusting mandrel [Add to Longdo]
Justiereinheit { f }adjustment unit [Add to Longdo]
Justiereinrichtung { f }adjusting device [Add to Longdo]
Justierring { m }adjusting ring [Add to Longdo]
Justierwaage { f }adjusting scales [Add to Longdo]
Justiz { f }; Justizgewalt { f }judiciary [Add to Longdo]
Justizbeamte { m }judicial officer [Add to Longdo]
Justizbehörde { f } | Justizbehörden { pl }legal authority | legal authorities [Add to Longdo]
Justizirrtum { m } | Justizirrtümer { pl }error of justice | errors of justice [Add to Longdo]
Justizminister { m }minister of justice; Lord Chancellor [ Br. ]; Attorney General [ Am. ] [Add to Longdo]
Justizminister { m } eines Bundesstaates der USAState Attorney General [Add to Longdo]
Justizministerium { n } | Justizministerien { pl }ministry of justice; Department of Justice [ Am. ] | ministries of justice [Add to Longdo]
Justizpalast { m }law courts [Add to Longdo]
Justizwesen { n }judicial system [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
jus(n) |m| น้ำจากเนื้อเยื่อพืชหรือสัตว์
jus de fruit(n) |m| น้ำผลไม้
jus de rôti(n) |m| น้ำจากเนื้อที่ผ่านการปรุงให้สุก
jusqu'a(prep) ถึง(ในแง่ของเวลา) เช่น Jusqu'a quand? ถึงเมื่อไหร่, jusqu'a lundi ถึงวันจันทร์

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぶん, bun] (n, n-suf, pref) (1) part; segment; share; ration; (2) rate; (3) (See 身分) degree; one's lot; one's status; relation; duty; kind; lot; (4) in proportion to; just as much as; (P) #146 [Add to Longdo]
[みず, mizu] (n) (1) (See 湯・ゆ・1) water (esp. cool, fresh water, e.g. drinking water); (2) fluid (esp. in an animal tissue); liquid; (3) flood; floodwaters; (4) (See 力水) water offered to sumo wrestlers just prior to a bout; (5) (See 水入り) break granted to sumo wrestlers engaged in a prolonged bout; (P) #197 [Add to Longdo]
[しも, shimo] (n) (1) below; down; under; younger (e.g. daughter); (2) bottom; (3) beneath; underneath; (4) (as 下から, 下より, etc.) just after; right after; (n, adj-no) (5) inferiority; one's inferior (i.e. one's junior); (n) (6) (See 下取り) trade-in; (n-pref) (7) (See 下準備) preliminary; preparatory; (P) #367 [Add to Longdo]
受賞[じゅしょう, jushou] (n, vs) (See 授賞) winning (a prize); (P) #607 [Add to Longdo]
[しょう, shou] (pref) (1) (See 小皿) small; little; slight; (2) (See 小半日, 弱・じゃく・2) slightly less than; just about; (3) (See こざっぱり) somewhat; somehow; (4) (See 小役人) minor (sometimes derogatory); petty #659 [Add to Longdo]
[こん, kon] (n-adv, n) now; the present time; just now; soon; immediately; (one) more; (P) #735 [Add to Longdo]
一方[ひとかた, hitokata] (n) (1) one (esp. of two); the other; one way; the other way; one direction; the other direction; one side; the other side; one party; the other party; (conj) (2) (See 他方・2) on the one hand; on the other hand; (3) whereas; although; but at the same time; meanwhile; in turn; (n-adv, n-suf) (4) (after noun, adjective-stem or plain verb) just keeps; being inclined to ...; tending to be ...; tending to do ...; continuously ...; just keeps on ...ing; only; (P) #802 [Add to Longdo]
一つ(P);1つ;一(io)[ひとつ, hitotsu] (num) (1) one; (n) (2) for one thing (often used in itemized lists); (3) (after a noun) only; (4) (with a verb in negative form) (not) even; (n-adv) (5) just (i.e. "just try it"); (P) #820 [Add to Longdo]
[ま, ma] (n, pref) just; right; due (east); pure; genuine; true #892 [Add to Longdo]
[ぎ, gi] (n, adj-no) (1) morality; righteousness; justice; honour (honor); (2) meaning; (3) { Buddh } teachings; doctrine; (n, n-pref) (4) nonconsanguineous relationship (i.e. of in-laws); (5) prosthesis #1,914 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ受信装置[データじゅしんそうち, de-ta jushinsouchi] data sink [Add to Longdo]
ディレクトリ名による受信者指定[ディレクトリめいによるじゅしんしゃしてい, deirekutori meiniyorujushinshashitei] designation of recipient by directory name, MTPR [Add to Longdo]
位置合わせ[いちあわせ, ichiawase] alignment (vs), justification [Add to Longdo]
位置揃え[いちそろえ, ichisoroe] justification (vs) [Add to Longdo]
位置調整[いちちょうせい, ichichousei] justification (vs) [Add to Longdo]
移動受信[いどうじゅしん, idoujushin] mobile reception (of a signal) [Add to Longdo]
右寄せ[みぎよせ, migiyose] right-justification (vs) [Add to Longdo]
右揃え[みぎそろえ, migisoroe] right justification (vs) [Add to Longdo]
感受性[かんじゅせい, kanjusei] sensitivity [Add to Longdo]
寄せる[よせる, yoseru] to justify [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
受賞者[じゅしょうしゃ, jushousha] Preistraeger [Add to Longdo]
授爵[じゅしゃく, jushaku] in_den_Adelsstand_erheben [Add to Longdo]
授賞[じゅしょう, jushou] Entgegennahme_eines_Preises [Add to Longdo]
樹脂[じゅし, jushi] -Harz [Add to Longdo]
法務省[ほうむしょう, houmushou] Justizministerium [Add to Longdo]
術策[じゅっさく, jussaku] -List, Kunstgriff, Intrige [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

  jus
   right

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  jus /ʒy/
   gravy; sauce

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  jus /ʒy/ 
   juice; sap

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top