ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bestow

B IH0 S T OW1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bestow-, *bestow*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bestow(vt) ให้, See also: สละให้, มอบรางวัลให้, มอบให้, Syn. confer, donate
bestow on(phrv) มอบให้, See also: พระราชทาน, ให้
bestow upon(phrv) มอบให้, See also: พระราชทาน, ให้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bestow(บีส'โท) { bestowed, bestowing, bestows } vt. มอบของขวัญให้, มอบรางวัลให้, ให้ใช้, จ่าย, สละให้, เก็บ, วาง, See also: bestowal n. ดูbestow bestowment n. ดูbestow, Syn. present, grant

English-Thai: Nontri Dictionary
bestow(vt) ให้, มอบรางวัลให้, สละให้

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is custom to bestow favors for those who... who please king.It is custom to bestow favors for those who... who please king. Anna and the King (1999)
At which time the king will bestow his royal blessing upon you and your...err...ได้เวลาแล้วที่พระราชาจพระราชทานพร ให้เป็นศิริมงคล ให้กับพระธิดา และ คุณ... Shrek 2 (2004)
And then, the King will bestow the ceremonial wine to the Crown Prince, หลังจากนั้น พระราชาจะมอบมงกุฎให้แก่เจ้าชาย Episode #1.3 (2006)
That you will once again in the year to come bestow on us the rich and diverse fruits of thy realm.เราขออีกครั้งในปีที่กำลังจะมาถึง ขอท่านจงมอบ ความอุดมสมบูรณ์แก่พืชผลเรา The Wicker Man (2006)
Now bestow the tablet upon me so that I may assume command of my kingdom.Now bestow the tablet upon me... ...so that I may assume command of my kingdom. Night at the Museum (2006)
I would Iove to bestow it upon you, but we don't actually have it.I would... ...love to bestow it upon you, but we don't actually... ...have it. Night at the Museum (2006)
The parachute will bestow the blessing of the wedding upon he who catches it!ร่มชูชีพอันนี้จะมอบพรด้านการแต่งงานให้แก่คนที่คว้ามันไปได้ We Can Get Married If I Make It to the Koshien!? (2007)
- A true monarch bestows favors.\ความจริงที่ฉันเป็นที่ชื่นชอบของราชวงศ์กษัติย์ The Serena Also Rises (2008)
Bestow this sword to Baegeuk, and tell him about its legacy.สละดาบนี้ให้แบกิอุค แล้วบอกว่าท่านได้รับสืบทอดมา The Kingdom of the Winds (2008)
The favor he would bestow upon us... I mean upon you, if he liked you.ความอุปถัมภ์ที่พระองค์จะทรงมอบให้เรา จะแสดงถึงว่าพระองค์ทรงโปรดเจ้า The Other Boleyn Girl (2008)
Bestow my armor upon this young manเอาเกราะของข้ามาให้หนุ่มน้อยผู้นี้ Three Kingdoms (2008)
I hereby further bestow upon General Zilong The title Chief Vanguardข้าขอแต่งตั้งให้ขุยพลจูล่ง เป็นแม่ทัพหน้า Three Kingdoms (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bestowHe bestowed a large amount of money on the institute.
bestowHe who gives to another bestows on himself.
bestowShe bestowed a gift on me.
bestowThe college bestowed an honorary degree on him.
bestowThe committee bestowed a medal on him.
bestowThe manager bestowed a trophy on him.
bestowThey bestowed several gifts on the royal visitors.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทูนหัว(v) give, See also: bestow, grant, present, Example: ถ้าท่านต้องประสงค์บุตรีของเกล้ากระผม เกล้ากระผมก็จะทูนหัวให้, Thai Definition: ยกให้หรือมอบให้ด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งยวด
มอบให้(v) give, See also: bestow, grant, hand out, Syn. ให้, สละให้, ส่งให้, ส่งมอบ, ยกให้, มอบให้, Example: ข้าพเจ้านำหนังสือจำนวน 5, 000 เล่มมามอบให้แก่ห้องสมุดของโรงเรียน, Thai Definition: สละให้หรือยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ผู้อื่น
มอบ(v) give, See also: bestow, grant, hand out, Syn. ให้, ส่งให้, ส่งมอบ, ยกให้, มอบให้, Example: นักโบราณคดีได้มอบทรัพย์สินทั้งหมดซึ่งมีมากมายมหาศาลให้กับทางราชการ, Thai Definition: สละให้หรือยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้
เอื้ออำนวย(v) provide, See also: bestow, give, accord, grant, impart, Syn. อำนวย, ให้, Example: เจ้าหน้าที่เอื้ออำนวยความสะดวกทุกอย่างให้แก่คณะสำรวจอย่างเต็มใจ, Thai Definition: เอาใจใส่ให้, มีน้ำใจให้
ประสิทธิ์ประสาท(v) bestow, See also: endow, give, Example: วิทยาลัยครูเป็นสถาบันการศึกษาที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้กับนักศึกษามากมาย, Thai Definition: อำนวยความสำเร็จให้เกิดมีขึ้น
ประสาทปริญญา(v) bestow a degree, See also: confer a degree, Syn. มอบปริญญา, ให้ปริญญา, Example: อธิการบดีกำลังประสาทปริญญาบัตรที่หอประชุมใหญ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวย[amnūay] (v) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; produce ; bestow ; grant  FR: accorder ; permettre ; donner
ให้รางวัล[hai rāngwan] (v, exp) EN: reward ; give ; distribute ; allot ; bestow ; mete  FR: récompenser
มอบ[møp] (v) EN: award ; give ; confer ; grant ; bestow  FR: conférer ; décerner ; attribuer ; délivrer ; remettre
มอบให้[møp hai] (v, exp) EN: give ; bestow ; grant ; hand out  FR: attribuer ; conférer
ประสาท[prasāt] (v) EN: give ; bestow ; confer  FR: offrir ; conférer ; décerner ; octroyer
ประสาทปริญญา[prasāt parinyā] (v, exp) EN: bestow a degree ; confer a degree  FR: octroyer un titre
ประสาทพร[prasāt phøn] (v, exp) EN: bless ; wish ; bestow a blessing on  FR: bénir
ประสิทธิ์ประสาท[prasitprasāt] (v) EN: bestow ; endow ; give
ประทาน[prathān] (v) EN: give ; confer ; bestow  FR: donner ; accorder ; octroyer
ปูนบำเหน็จ[pūn bamnet] (v, exp) EN: reward ; give ; distribute ; allot ; bestow ; mete  FR: récompenser

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BESTOW B IH0 S T OW1
BESTOWS B IH0 S T OW1 Z
BESTOWED B IH0 S T OW1 D
BESTOWING B IH0 S T OW1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bestow (v) bˈɪstˈou (b i1 s t ou1)
bestows (v) bˈɪstˈouz (b i1 s t ou1 z)
bestowal (n) bˈɪstˈouəl (b i1 s t ou1 @ l)
bestowed (v) bˈɪstˈoud (b i1 s t ou1 d)
bestowals (n) bˈɪstˈouəlz (b i1 s t ou1 @ l z)
bestowing (v) bˈɪstˈouɪŋ (b i1 s t ou1 i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhōu, ㄓㄡ, / ] bestow alms #332 [Add to Longdo]
[lài, ㄌㄞˋ, / ] bestow; confer #85,635 [Add to Longdo]
[kuàng, ㄎㄨㄤˋ, / ] bestow; confer #149,990 [Add to Longdo]
恩慈[ēn cí, ㄣ ㄘˊ, ] bestowed kindness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
与える[あたえる, ataeru] (v1, vt) (1) to give (esp. to someone of lower status); to bestow; to grant; to confer; to present; to award; (2) to provide; to afford; to offer; to supply; (3) to assign; (4) to cause; (5) { comp } to pass (a variable to a function); (P) #2,876 [Add to Longdo]
付与[ふよ, fuyo] (n, vs) grant; allowance; endowment; bestowal; assignment; conferment; (P) #4,085 [Add to Longdo]
下賜[かし, kashi] (n, vs) grant; bestowal; giving something to someone of low social standing (by a person of very high social standing) [Add to Longdo]
給う;賜う[たまう, tamau] (v5u) (1) (arch) to receive; (2) to grant; to bestow; to award; (3) (male) semi-polite or endearing auxiliary verb indicating reception by the speaker (suffixed to the -masu stem of another verb) [Add to Longdo]
恵与[けいよ, keiyo] (n, vs) presentation; giving; bestowing [Add to Longdo]
幸御魂;幸魂[さきみたま, sakimitama] (n) god who bestows happiness upon people [Add to Longdo]
賜る;賜わる;給わる[たまわる, tamawaru] (v5r, vt) (1) (hum) to be given; to be granted; to be honored with; to be honoured with; (2) (hon) to give; to bestow; to confer; to honor; to honour [Add to Longdo]
[しゃく;さく(ok), shaku ; saku (ok)] (n) (1) jue (ancient 3-legged Chinese wine pitcher, usu. made of bronze); (2) peerage (hereditary title bestowed by the emperor) [Add to Longdo]
授章[じゅしょう, jushou] (n, vs) (See 受章) bestowing a decoration or order [Add to Longdo]
女院[にょういん;にょいん, nyouin ; nyoin] (n) (hon) (See 院) woman bestowed with the title "in" (usu. the empress, imperial princesses, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bestow \Be*stow"\, v. t. [imp. & p. p. {Bestowed}; p. pr. & vb.
   n. {Bestowing}.] [OE. bestowen; pref. be- + stow a place. See
   {Stow}.]
   1. To lay up in store; to deposit for safe keeping; to stow;
    to place; to put. "He bestowed it in a pouch." --Sir W.
    Scott.
    [1913 Webster]
 
       See that the women are bestowed in safety. --Byron.
    [1913 Webster]
 
   2. To use; to apply; to devote, as time or strength in some
    occupation.
    [1913 Webster]
 
   3. To expend, as money. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   4. To give or confer; to impart; -- with on or upon.
    [1913 Webster]
 
       Empire is on us bestowed.       --Cowper.
    [1913 Webster]
 
       Though I bestow all my goods to feed the poor. --1
                          Cor. xiii. 3.
    [1913 Webster]
 
   5. To give in marriage.
    [1913 Webster]
 
       I could have bestowed her upon a fine gentleman.
                          --Tatler.
    [1913 Webster]
 
   6. To demean; to conduct; to behave; -- followed by a
    reflexive pronoun. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       How might we see Falstaff bestow himself to-night in
       his true colors, and not ourselves be seen ? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To give; grant; present; confer; accord.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bestow
   v 1: present; "The university conferred a degree on its most
      famous former student, who never graduated"; "bestow an
      honor on someone" [syn: {confer}, {bestow}]
   2: give as a gift
   3: bestow a quality on; "Her presence lends a certain cachet to
     the company"; "The music added a lot to the play"; "She
     brings a special atmosphere to our meetings"; "This adds a
     light note to the program" [syn: {lend}, {impart}, {bestow},
     {contribute}, {add}, {bring}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top