ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -偏-, *偏*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[偏, piān, ㄆㄧㄢ] slanting, inclined; prejudiced
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  扁 (biǎn ㄅㄧㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] person,  Rank: 1,204

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[piān, ㄆㄧㄢ, ] one-sided; to lean; to slant; prejudiced; inclined to one side; the left-hand side of split Chinese character, often the key or radical, #1,880 [Add to Longdo]
[piān piān, ㄆㄧㄢ ㄆㄧㄢ, ] (indicates that sth turns out just the opposite of what one would expect or what would be normal); unfortunately; against expectations, #7,054 [Add to Longdo]
[piān chā, ㄆㄧㄢ ㄔㄚ, ] bias; deviation, #11,499 [Add to Longdo]
[piān lí, ㄆㄧㄢ ㄌㄧˊ, / ] deviate; diverge; wander, #13,141 [Add to Longdo]
[piān pì, ㄆㄧㄢ ㄆㄧˋ, ] remote; desolate; far from the city, #13,886 [Add to Longdo]
[piān jiàn, ㄆㄧㄢ ㄐㄧㄢˋ, / ] prejudice, #14,154 [Add to Longdo]
[piān xiàng, ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄤˋ, ] partial towards sth; to prefer; to incline; erroneous tendencies (Leftist or Revisionist deviation), #14,380 [Add to Longdo]
[piān ài, ㄆㄧㄢ ㄞˋ, / ] favor; preference, #14,509 [Add to Longdo]
[piān yuǎn, ㄆㄧㄢ ㄩㄢˇ, ] remote; far from civilization, #15,291 [Add to Longdo]
[piān zhòng, ㄆㄧㄢ ㄓㄨㄥˋ, ] to stress in a prejudiced way; to emphasize sth unduly, #18,275 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[へん, hen] (n) (See 旁・つくり) left-hand radical of a character [Add to Longdo]
する[へんする, hensuru] (vs-s,vi) to be biased; to be prejudiced; to be partial; to be one-sided [Add to Longdo]
った考え[かたよったかんがえ, katayottakangae] (n) prejudice; partial (one-sided) view [Add to Longdo]
[ひとえに, hitoeni] (adv) (uk) earnestly; humbly; solely [Add to Longdo]
り(P);片寄り[かたより, katayori] (n) (1) deviation; inclination; offset; bias; prejudice; (2) polarization; polarisation; (P) [Add to Longdo]
りシリンダー[かたよりシリンダー, katayori shirinda-] (n) offset cylinder [Add to Longdo]
り見る[かたよりみる, katayorimiru] (v1) to show partiality [Add to Longdo]
り誤差[かたよりごさ, katayorigosa] (n) {comp} bias error [Add to Longdo]
る(P);片寄る(P)[かたよる, katayoru] (v5r,vi) to be one-sided; to incline; to be partial; to be prejudiced; to lean; to be biased; to be biassed; (P) [Add to Longdo]
[へんあい, hen'ai] (n,vs) favoritism; favouritism; partiality [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Anybody with at least a two-digit IQ knows this was a politically biased choice.2桁のIQがある人間なら誰でも、この選択が政治的にったものだって分かってるよ。
If you are to be a good world citizen, you should try to be free of any prejudices.あなたが立派な世界市民になろうとするのなら、見は持たないように努力すべきである。
Excessive reliance on monetary policy an attempt to curb inflation could unnecessarily constrain credit and hence business.インフレを抑制しようとして金融政策に重すると、金融、したがって景気を必要以上に締め付けることになりかねない。
He will never get anywhere with that prejudiced idea.そんな見を持っていると決してうまくいかない。
Your diet is going to be really unbalanced if all you eat is hamburgers.ハンバーガーばかり食べていると、栄養がるよ。
We should not be influenced in our decisions by our prejudices.我々は決定にあたって見に左右されない。
I don't have a prejudice against foreign workers.外国人労働者に見は持っていない。
You seem to be prejudiced against ideas that come from foreign countries.君は外来思想に見を抱いているようだ。 [M]
Intellectually we know prejudice is wrong.私たちは頭では見が間違っていることは知っている。
Intellectually we know prejudice is wrong.私たちは頭では見が間違っていることを知っている。
Ethnic minorities struggle against prejudice, poverty and so on.少数民族たちは見や貧困など、いろいろなことと戦っている。
Ethnic minorities struggle against prejudice and poverty.少数民族達は見や貧困と戦っている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You want to talk about bias?[JA] 見じゃないのか? Turn (2016)
...obviously comparing myself, or anyone to Anne Frank was extreme and ill-considered, and I want to apologize to anyone who may have been offended by my insensitivity...[CN] ...... 显然,把我自己比作 或任何人比作Anne Frank,都是过度激且考虑不周的 The One Percent (2014)
That's what you're wearing.[JA] そういう見だ The Discovery (2017)
Is it clue to the increasing obesity in the police force reported in the media recently?[CN] 是不是和日前媒体指出 警察肥胖率高的缘故呢 Sweet Alibis (2014)
I happen to prefer people.[CN] 我碰巧爱人们。 The Memory Book (2014)
I was the only kid on the block who preferred risotto to mac and cheese.[CN] 我在区段上是唯一的小孩了 谁爱意大利调味饭 对雨衣和干酪。 The Memory Book (2014)
It's not a radical stance on immigration at all.[CN] 这个移民立场完全不激。 It's not a radical stance on immigration at all. Crate (2014)
I've always been partial to the truth.[CN] 我一直爱实话 Deep Trouble: Part 2 (2014)
I think we've grown quite prejudiced.[JA] だいぶ 傾向もってきたんでね Appeal (2017)
Those of you who answer correctly will be moving on to the next phase... building a bias profile against someone very important...[JA] 正しく回答できた者は― 次の段階に進む 自分の見について プロファイルをしてみるんだ Turn (2016)
A chronic Justin Bieber migraine. I can't leave.[JA] ビーバー頭痛ってやつ。 Nå bånder dere i overkant mye (2016)
You're a paranoid fuck.[JA] 執狂なんだな Fair Game (2016)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[かたより, katayori] bias [Add to Longdo]
り誤差[かたよりごさ, katayorigosa] bias error [Add to Longdo]
向回路[へんこうかいろ, henkoukairo] deflection circuit [Add to Longdo]
向関係[へんこうかんけい, henkoukankei] bias relation [Add to Longdo]
向抄録[へんこうしょうろく, henkoushouroku] selective abstract, slanted abstract [Add to Longdo]
向板[へんこうばん, henkouban] deflection plate [Add to Longdo]
[へんさ, hensa] deviation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かたよる, katayoru] sich_neigen, einseitig_sein, parteiisch_sein [Add to Longdo]
[へんこう, henkou] -Hang, Neigung, Tendenz [Add to Longdo]
[へんさ, hensa] Abweichung, Deklination [Add to Longdo]
[へんきょう, henkyou] engherzig, borniert [Add to Longdo]
[へんけん, henken] Vorurteil [Add to Longdo]
[へんしょく, henshoku] einseitige_Ernaehrung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top