Search result for

ครอบ

(112 entries)
(0.0227 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ครอบ-, *ครอบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครอบ[V] cover, See also: overarch, Syn. คลุม, ปิดคลุม, หุ้ม, Example: หาอะไรมาครอบกับข้าวไว้ก่อนเดี๋ยวจะเย็นหมด, Thai definition: เอาของที่มีลักษณะคลุ่มๆ คล้ายขันคว่ำปิดงำไว้
ครอบ[N] lid, See also: cover, Syn. ฝาครอบ, Example: ตรงกลางบ้านมีโคมระย้าดอกไม้ในครอบแก้ว, Count unit: อัน, Thai definition: ของใช้ทำจากวัสดุใส เช่น แก้ว สำหรับสวมลงบนสิ่งอื่นได้ทั้งหมด เช่น พระพุทธรูปหรือเครื่องบูชาเป็นต้น
ครอบงำ[V] dominate, See also: overpower, reign, overshadow, override, predominate, Syn. ครอบครอง, เข้าครอง, Example: ความชั่วร้ายเข้าครอบงำผู้ที่อ่อนแอได้สำเร็จเสมอ, Thai definition: มีอำนาจเหนือบังคับให้เป็นไปตาม
ครอบครู[N] Thai sacred ceremony to indoctrinate the art pupils, Syn. พิธีครอบครู, Example: ท่านมีงานสักมากมายจนสักไม่ทัน ต้องให้พระลูกศิษย์ที่ได้รับการครอบครูมาแล้วสักแทน, Thai definition: พิธีประสิทธิ์ประสาทวิชาทางศิลปะ
ครอบครอง[V] possess, See also: own, belong to, have, Syn. ถือครอง, ครอง, Example: เขาเข้าครอบครองทรัพย์สินทั้งหมดเมื่อบิดาเขาตาย, Thai definition: เป็นเจ้าของ
ครอบครัว[N] family, Example: ครอบครัวจะช่วยหล่อหลอมเยาวชนให้เติบใหญ่เป็นคนดีของสังคม, Count unit: ครอบครัว, Thai definition: สถาบันสังคมที่ประกอบด้วยสามีภรรยาและบุตรเป็นต้น
ครอบคลุม[V] cover, See also: include, Example: กฎหมายฉบับนี้ครอบคลุมถึงเรื่องการนำเข้าสินค้าด้วย, Thai definition: มีส่วนเกี่ยวข้องถึง, รวมถึง, รวมอยู่ด้วย
ครอบจักรวาล[ADJ] universal, See also: of wide application, Example: นักวิจัยหลายท่านยังคงมุ่งประเด็นการวิจัยไปยังความรู้แบบครอบจักรวาล, Thai definition: ครอบทั่วหมดทุกอย่าง
ครอบครัวขยาย[N] extended family, Example: สังคมชนบทจะมีลักษณะเป็นครอบครัวขยาย คือ มีสมาชิกในครอบครัวหลายคน, Thai definition: ครอบครัวที่ประกอบไปด้วยสมาชิกจำนวนมากที่มีอายุต่างกัน แบ่งเป็นรุ่นต่างๆ
ครอบครัวเดี่ยว[N] single family, Ant. ครอบครัวใหญ่, ครอบครัวขยาย, Example: ครอบครัวของคนในสังคมเมืองหลวงมีขนาดที่เล็กลงกลายเป็นครอบครัวเดี่ยวซึ่งประกอบด้วยสามีภรรยาและบุตรเท่านั้นเนื่องจากสภาพในสังคมที่เปลี่ยนไป, Thai definition: ครอบครัวขนาดเล็กประกอบด้วยพ่อแม่ลูก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ครอบ(คฺรอบ) ก. เอาของที่มีลักษณะคลุ่ม ๆ คล้ายขันควํ่าเป็นต้นปิดงำไว้ เช่น เอาฝาชีครอบ เอากะลาครอบ. น. แก้วรูปลูกฟักตัดสำหรับครอบพระพุทธรูปหรือเครื่องบูชาเป็นต้น
ครอบภาชนะชนิดหนึ่ง ทำด้วยโลหะ รูปทรงคล้ายลูกฟักหรือคล้ายน้ำเต้า มีเชิง ฝาครอบเป็นรูปทรงหัวเม็ดทรงมัณฑ์เป็นต้น สำหรับใส่น้ำมนต์.
ครอบ(คฺรอบ) ก. ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้, ถ่ายทอดความรู้ให้
ครอบทำพิธีรับรองความรู้ เช่น ครูครอบศิษย์ (อย่างครูครอบศิษย์ด้วยหัวโขน).
ครอบครองก. ยึดถือไว้, มีสิทธิปกครอง
ครอบครองยึดถือทรัพย์สินไว้โดยเจตนาจะยึดถือเพื่อตน อันทำให้บุคคลได้มาซึ่งสิทธิครอบครอง ทั้งนี้จะยึดถือไว้เองหรือบุคคลอื่นยึดถือไว้ให้ก็ได้.
ครอบครองปรปักษ์ก. ครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา ๑๐ ปี ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา ๕ ปี บุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น.
ครอบครัว(คฺรอบคฺรัว) น. สถาบันพื้นฐานของสังคมที่ประกอบด้วยสามีภรรยาและหมายความรวมถึงลูกด้วย.
ครอบครูน. พิธีตั้งครูโขนเพื่อให้ผู้นั้นสามารถเป็นผู้ครอบศิษย์ต่อไป.
ครอบคลุมก. รวมไปถึง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rain shieldครอบกันฝน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
familyครอบครัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
familyครอบครัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extended familyครอบครัวขยาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
biological familyครอบครัวชีวภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
census familyครอบครัวตามสำมะโน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
simple familyครอบครัวธรรมดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
composite familyครอบครัวประกอบรวม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
elementary familyครอบครัวมูลฐาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
sub-familyครอบครัวย่อย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
African American familiesครอบครัวชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน [TU Subject Heading]
Broken homesครอบครัวแตกแยก [TU Subject Heading]
Familiesครอบครัว [TU Subject Heading]
Family in mass mediaครอบครัวในสื่อมวลชน [TU Subject Heading]
Family life educationครอบครัวศึกษา [TU Subject Heading]
Family therapyครอบครัวบำบัด [TU Subject Heading]
Fatherless familiesครอบครัวที่ขาดบิดา [TU Subject Heading]
Foster home careครอบครัวอุปการะ [TU Subject Heading]
Motherless familiesครอบครัวที่ขาดมารดา [TU Subject Heading]
Muslim familiesครอบครัวมุสลิม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I think she's only pushing i 'cause the vanderbilt side of her family practically owns it.'ทำให้ vanderbilt side ของครอบครัวของเธอจวนจะได้เป็นเจ้าของมัน New Haven Can Wait (2008)
From all the drama on the other side of my familyจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของฉัน New Haven Can Wait (2008)
As well as your own families.และของครอบครัวพวกเธอด้วย New Haven Can Wait (2008)
With--with your family and, um, I don't know, girls,ทั้งครอบครัวนาย แล้วก็.. ไม่รู้สิ สาวๆของนาย New Haven Can Wait (2008)
My family lost our compound in Newportครอบครัวของฉันต้องสูญเสีย New Haven Can Wait (2008)
Wrapped up sooner than expected. Rushing home to the family.งานประัชุมเสร็จเร็วกว่าที่คิดไว้ ก็เลยรีับกลับบ้านมาหาครอบครัว Chuck in Real Life (2008)
And just in time for our housewarming partyแล้วก็พอดีกับงานปาร์ตี้ครอบครัว Chuck in Real Life (2008)
As tomorrow's party marks our debut as a family,ในเมื่อพรุ่งนี้เราจะมีปาร์ตี้เปิดตัว"ครอบครัว" Chuck in Real Life (2008)
For life together. I mean, now that we're all here,เพื่อชีวิตครอบครัวจ๊ะ เพราะเราอยู่กันพร้อมหน้า Chuck in Real Life (2008)
The raw food diet?ลดน้ำหนักด้วยอาหารดิบ? ครอบครัวโคคอนนิค? Chuck in Real Life (2008)
About making the whole family thing work with Bart.เรื่องสร้างครอบครัวกับแบส Chuck in Real Life (2008)
With anyone who doesn't share their family values,กับคนที่ไม่แชร์คุณค่ากับครอบครัว Chuck in Real Life (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครอบ[v.] (khrøp) EN: cover ; overarch ; lie over ; put on ; wrap   FR: couvrir ; chapeauter ; coiffer
ครอบ[v.] (khrøp) EN: impart knowledge (to) ; teach   
ครอบ[v. exp.] (khrøp) EN: take in charge ; take charge of   FR: chapeauter (fig.) ; coiffer (fig.)
ครอบครอง[v.] (khrøpkhrøng) EN: possess ; be in possession of ; have in one's possession ; belong to ; have ; own   FR: posséder ; détenir ; avoir
ครอบครองทรัพย์สมบัติ[v. exp.] (khrøpkhrøng sapsombat) EN: be in possession of a property   
ครอบครัว[n.] (khrøpkhrūa) EN: family ; household   FR: famille [f] ; ménage [m]
ครอบครัวขยาย[n. exp.] (khrøpkhrūa khayāi) EN: extended family   
ครอบครัวตัวอย่าง[n. exp.] (khrøpkhrūa tūayāng) FR: famille modèle [f]
ครอบครัวอบอุ่น[n. exp.] (khrøpkhrūa ǿp un) FR: famille heureuse [f]
ครอบครัวเดี่ยว[n. exp.] (khrøpkhrūa dīo) EN: single family   

English-Thai: Longdo Dictionary
inclusively(adv) อย่างครอบคลุม, อย่างกว้างๆ
homoeopathy(n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n name ) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100,000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
annex[VT] ยึดครองบริเวณ, See also: ครอบครองอาณาเขต
blanket[ADJ] ครอบคลุม, See also: กว้าง, Syn. absolute, arrant, Ant. partial
broken family[N] บ้านแตกสาแหรกขาด, See also: ครอบครัวแตกแยก
cover[VT] คลุม, See also: ครอบ, ครอบคลุม, ปกคลุม, Syn. cover up, put on
dwell in[PHRV] ครอบงำ
domineer[VT] ครอบงำ, See also: ควบคุม, Syn. dominate, tyrannize
domineering[ADJ] ครอบงำ, See also: ควบคุม
extended family[N] ครอบครัวขยาย, See also: ครอบครัวใหญ่ (ที่มีพ่อ แม่ ลูก ปู่ ย่า ตา ยาย และญาติๆ อยู่ร่วมกัน)
extensive[ADJ] กว้างขวาง, See also: ครอบคลุมเป็นบริเวณกว้าง, Syn. expanded, vast, wide
family[N] ครอบครัว, See also: วงศ์ตระกูล, เครือญาติ, เครือญาติ, สายเลือด, สมาชิกในครอบครัว, Syn. ancestry, kin, relations

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accede(แอคซีด') vt. เห็นด้วย, รับคำ, ยอมตาม, เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ, ยินยอม,กำลังจะมาถึง, กำลังครอบงำ, เข้าร่วม. -accedence n.
accession(แอคเซส' เชิน) n. การเข้าครอบครอง, การเพิ่มขึ้น, สิ่งที่เพิ่มหรือใส่เข้า, การพิมพ์ขึ้นของทรัพย์สิน, การตกลง, ลงบัญชี, สรรหา, Syn. succession)
alkahest(แอล' กะเฮสท) ตัวละลายที่ครอบจักวาล (ละลายได้ทุกอย่าง), Syn. alcahest. -alkahestic (al) adj. (universal solvent)
anadem(แอน' นะเดม) n. พวงหรีดหรือมาลัยครอบศีรษะ (a garland for the head)
anglo-saxon(แอง' โกล' แซคเซิน) n. คนที่มีภาษาแม่เป็น อังกฤษ, คนอังกฤษสมัยก่อนที่ชาวนอร์มันเข้าครอบครอง, คนชาวอังกฤษ,คนที่มีบรรพบุรุษ เป็นอังกฤษ, ภาษาอังกฤษง่าย -adj. เปิดเผย, ตรงไปตรงมา, ทื่อ
appanage(แอพ'พะเนจ) n. ที่ดินหรือรายได้รับตามระบบศักดินาแก่สมาชิกราชวงศ์กษัตริย์, ทรัพย์สินที่ครอบครองตามกฎหมาย
bankroll(แบงคฺ'โรล) n. เงินที่อยู่ในครอบครอง,แหล่งของเงิน,เงินทุน vt. เสนอเงินให้แก่, See also: bankroller n.
benefice(เบน'นิฟิส) n. ตำแหน่งที่มีรายได้,ตำแหน่งบาทหลวงที่มีเงินเดือน,ตำแหน่งพระสอนศาสนา,ที่ดินที่ให้ครอบครอง
blister(บลิส'เทอะ) n. เม็ดพุพอง,ฟอง,ยารักษาโรคผิวหนังพุพอง,ที่ครอบ -v. ทำให้ผิวหนังพุพอง,ทำให้เม็ดพุพอง,ที่ครอบ vi. เป็นเม็ดพุพอง,เป็นฟอง, Syn. bleb
bonnet(บอน'นิท) {bonnetted,bonnetting,bonnets} n. หมวกสตรีรูปฝาชีมักมีริบบิ้นผูกใต้คาง,หมวกเด็ก,ฝาครอบเครื่องจักร,ฝาครอบเครื่องจักร,ฝาครอบปล่องไฟ,หน้าม้าในวงพนัน,ผู้ร่วมมือ vt. ใส่หมวก,ใส่ฝาครอบ,สมคบหลอกลวง, Syn. hat

English-Thai: Nontri Dictionary
accession(n) การยอมรับ,การเข้าถึง,การครอบครอง
acquisition(n) การครอบครอง,การเข้าถือสิทธิ์,การเข้ายึด,สิ่งที่ได้มา
bonnet(n) หมวกสตรี,ฝาครอบเครื่องจักร
breadwinner(n) คนหาเลี้ยงครอบครัว
brood(n) พันธุ์,พงศ์พันธุ์,ชนิด,ครอบครัว,ครอก(สัตว์),ลูกไก่
cap(n) หมวกแก๊ป,ยอด,ฝาครอบ
cap(vt) ใส่หมวกแก๊ป,ต่อยอด,ครอบ,ปกคลุม
clan(n) สกุล,แซ่,ตระกูล,เผ่าพันธุ์,ครอบครัว
COAT OF coat of arms(n) ตราประจำครอบครัวขุนนาง
comprehensive(adj) เกี่ยวกับความเข้าใจ,กินวงกว้าง,กว้างขวาง,ครอบคลุม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
statewide (adj ) ครอบคลุมทั้งรัฐ
the execution to overide the busineesครอบงำกิจการ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
世帯[せたい, setai] (n) ครอบครัว, หลังคาเรือน(ลักษณนาม)
家族[かぞく, kazoku] (n) ครอบครัว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
亙る[わたる, wataru] ครอบคลุมถึง กินเวลาถึง
家族[かぞく, kazoku, kazoku , kazoku] (n ) ครอบครัว
保有[ほゆう, hoyuu] ครอบครอง เป็นเจ้าของ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一人占め[ひとりじめ, hitorijime] Thai: ครอบครองเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว English: monopoly
独占[どくせん, dokusen] Thai: ครอบครองไว้แต่เพียงผู้เดียว English: monopoly

German-Thai: Longdo Dictionary
Familie(n) |die, pl. Familien| ครอบครัว
umfangreich(adj) ครอบคลุม, กว้างใหญ่
kostendeckend(adv adj) ที่ครอบคลุมราคาหรืออยู่ในวงเงิน
Anzahlung(n) |die, pl. Anzahlungen| เงินส่วนหนึ่งที่ต้องจ่ายไปก่อน เพื่อจะได้ครอบครองสินค้านั้นๆ , เงินมัดจำ เช่น Ich konnte die Anzahlung von 150 Euro für das Flugticket nicht leisten. = ผมไม่สามารถจ่ายเงินมัดจำจำนวน 150 ยูโร สำหรับค่าตั๋วเครื่องบินได้
jeder|+ คำนามเพศชาย หรือ เป็นคำแทนนามเพศชาย รูปประธาน| ทุกๆ เช่น Jeder in meiner Familie ist groß. ทุกคนในครอบครัวของผมสูงใหญ่ (jeder = jeder Mann), Jeder Film ist auf Deutsch. ภาพยนตร์ทุกเรื่องเล่นเป็นภาษาเยอรมัน
sorgen für jmdn.(vi) |sorgte, hat gesorgt| ให้เงินเลี้ยงดู เช่น Er sorgt für seine ganze Familie. เขาเลี้ยงดูครอบครัวของเขาทั้งหมด
bewohnen(vt) |bewohnte, hat bewohnt + A| ครอบครอง(ที่ดิน, ที่อยู่อาศัย), ครอง, อาศัยอยู่, มีถิ่นที่อยู่ เช่น Diese Etage ist von einer japanischen Familie bewohnt. = Auf dieser Etage wohnt eine japanische Familie. ชั้นนี้ถูกครอบครองโดยครอบครัวชาวญี่ปุ่น หรือ ครอบครัวชาวญี่ปุ่นอาศัยอยู่บนชั้นนี้, See also: Related: wohnen

French-Thai: Longdo Dictionary
faire des grillades(vt) ปิ้งหรือย่างอาหารบนเตา (ส่วนใหญ่คนยุโรปนิยมจัดงานปิ้งเนื้อในฤดูร้อน ระหว่างเพื่อนฝูงและภายในครอบครัว)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top