Search result for

ครอบ

(100 entries)
(0.0359 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ครอบ-, *ครอบ*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครอบ    [V] cover, See also: overarch, Syn. คลุม, ปิดคลุม, หุ้ม, Example: หาอะไรมาครอบกับข้าวไว้ก่อนเดี๋ยวจะเย็นหมด, Thai definition: เอาของที่มีลักษณะคลุ่มๆ คล้ายขันคว่ำปิดงำไว้
ครอบ    [N] lid, See also: cover, Syn. ฝาครอบ, Example: ตรงกลางบ้านมีโคมระย้าดอกไม้ในครอบแก้ว, Count unit: อัน, Thai definition: ของใช้ทำจากวัสดุใส เช่น แก้ว สำหรับสวมลงบนสิ่งอื่นได้ทั้งหมด เช่น พระพุทธรูปหรือเครื่องบูชาเป็นต้น
ครอบงำ    [V] dominate, See also: overpower, reign, overshadow, override, predominate, Syn. ครอบครอง, เข้าครอง, Example: ความชั่วร้ายเข้าครอบงำผู้ที่อ่อนแอได้สำเร็จเสมอ, Thai definition: มีอำนาจเหนือบังคับให้เป็นไปตาม
ครอบครู    [N] Thai sacred ceremony to indoctrinate the art pupils, Syn. พิธีครอบครู, Example: ท่านมีงานสักมากมายจนสักไม่ทัน ต้องให้พระลูกศิษย์ที่ได้รับการครอบครูมาแล้วสักแทน, Thai definition: พิธีประสิทธิ์ประสาทวิชาทางศิลปะ
ครอบครอง    [V] possess, See also: own, belong to, have, Syn. ถือครอง, ครอง, Example: เขาเข้าครอบครองทรัพย์สินทั้งหมดเมื่อบิดาเขาตาย, Thai definition: เป็นเจ้าของ
ครอบครัว    [N] family, Example: ครอบครัวจะช่วยหล่อหลอมเยาวชนให้เติบใหญ่เป็นคนดีของสังคม, Count unit: ครอบครัว, Thai definition: สถาบันสังคมที่ประกอบด้วยสามีภรรยาและบุตรเป็นต้น
ครอบคลุม    [V] cover, See also: include, Example: กฎหมายฉบับนี้ครอบคลุมถึงเรื่องการนำเข้าสินค้าด้วย, Thai definition: มีส่วนเกี่ยวข้องถึง, รวมถึง, รวมอยู่ด้วย
ครอบจักรวาล    [ADJ] universal, See also: of wide application, Example: นักวิจัยหลายท่านยังคงมุ่งประเด็นการวิจัยไปยังความรู้แบบครอบจักรวาล, Thai definition: ครอบทั่วหมดทุกอย่าง
ครอบครัวขยาย    [N] extended family, Example: สังคมชนบทจะมีลักษณะเป็นครอบครัวขยาย คือ มีสมาชิกในครอบครัวหลายคน, Thai definition: ครอบครัวที่ประกอบไปด้วยสมาชิกจำนวนมากที่มีอายุต่างกัน แบ่งเป็นรุ่นต่างๆ
ครอบครัวเดี่ยว    [N] single family, Ant. ครอบครัวใหญ่, ครอบครัวขยาย, Example: ครอบครัวของคนในสังคมเมืองหลวงมีขนาดที่เล็กลงกลายเป็นครอบครัวเดี่ยวซึ่งประกอบด้วยสามีภรรยาและบุตรเท่านั้นเนื่องจากสภาพในสังคมที่เปลี่ยนไป, Thai definition: ครอบครัวขนาดเล็กประกอบด้วยพ่อแม่ลูก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ครอบ(คฺรอบ) ก. เอาของที่มีลักษณะคลุ่ม ๆ คล้ายขันควํ่าเป็นต้นปิดงำไว้ เช่น เอาฝาชีครอบ เอากะลาครอบ. น. แก้วรูปลูกฟักตัดสำหรับครอบพระพุทธรูปหรือเครื่องบูชาเป็นต้น
ครอบภาชนะชนิดหนึ่ง ทำด้วยโลหะ รูปทรงคล้ายลูกฟักหรือคล้ายน้ำเต้า มีเชิง ฝาครอบเป็นรูปทรงหัวเม็ดทรงมัณฑ์เป็นต้น สำหรับใส่น้ำมนต์.
ครอบ(คฺรอบ) ก. ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้, ถ่ายทอดความรู้ให้
ครอบทำพิธีรับรองความรู้ เช่น ครูครอบศิษย์ (อย่างครูครอบศิษย์ด้วยหัวโขน).
ครอบครองก. ยึดถือไว้, มีสิทธิปกครอง
ครอบครองยึดถือทรัพย์สินไว้โดยเจตนาจะยึดถือเพื่อตน อันทำให้บุคคลได้มาซึ่งสิทธิครอบครอง ทั้งนี้จะยึดถือไว้เองหรือบุคคลอื่นยึดถือไว้ให้ก็ได้.
ครอบครองปรปักษ์ก. ครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา ๑๐ ปี ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา ๕ ปี บุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น.
ครอบครัว(คฺรอบคฺรัว) น. สถาบันพื้นฐานของสังคมที่ประกอบด้วยสามีภรรยาและหมายความรวมถึงลูกด้วย.
ครอบครูน. พิธีตั้งครูโขนเพื่อให้ผู้นั้นสามารถเป็นผู้ครอบศิษย์ต่อไป.
ครอบคลุมก. รวมไปถึง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rain shieldครอบกันฝน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
familyครอบครัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
familyครอบครัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extended familyครอบครัวขยาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
biological familyครอบครัวชีวภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
census familyครอบครัวตามสำมะโน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
simple familyครอบครัวธรรมดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
composite familyครอบครัวประกอบรวม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
elementary familyครอบครัวมูลฐาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
sub-familyครอบครัวย่อย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
African American familiesครอบครัวชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน [TU Subject Heading]
Broken homesครอบครัวแตกแยก [TU Subject Heading]
Familiesครอบครัว [TU Subject Heading]
Family in mass mediaครอบครัวในสื่อมวลชน [TU Subject Heading]
Family life educationครอบครัวศึกษา [TU Subject Heading]
Family therapyครอบครัวบำบัด [TU Subject Heading]
Fatherless familiesครอบครัวที่ขาดบิดา [TU Subject Heading]
Foster home careครอบครัวอุปการะ [TU Subject Heading]
Motherless familiesครอบครัวที่ขาดมารดา [TU Subject Heading]
Muslim familiesครอบครัวมุสลิม [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครอบ[v.] (khrøp) EN: cover ; overarch ; lie over ; put on ; wrap   FR: couvrir ; chapeauter ; coiffer
ครอบ[v.] (khrøp) EN: impart knowledge (to) ; teach   
ครอบ[v. exp.] (khrøp) EN: take in charge ; take charge of   FR: chapeauter (fig.) ; coiffer (fig.)
ครอบครอง[v.] (khrøpkhrøng) EN: possess ; be in possession of ; have in one's possession ; belong to ; have ; own   FR: posséder ; détenir ; avoir
ครอบครองทรัพย์สมบัติ[v. exp.] (khrøpkhrøng sapsombat) EN: be in possession of a property   
ครอบครัว[n.] (khrøpkhrūa) EN: family ; household   FR: famille [f] ; ménage [m]
ครอบครัวขยาย[n. exp.] (khrøpkhrūa khayāi) EN: extended family   
ครอบครัวตัวอย่าง[n. exp.] (khrøpkhrūa tūayāng) FR: famille modèle [f]
ครอบครัวอบอุ่น[n. exp.] (khrøpkhrūa ǿp un) FR: famille heureuse [f]
ครอบครัวเดี่ยว[n. exp.] (khrøpkhrūa dīo) EN: single family   

English-Thai: Longdo Dictionary
inclusively(adv) อย่างครอบคลุม, อย่างกว้างๆ
homoeopathy(n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n name ) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100,000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
statewide (adj ) ครอบคลุมทั้งรัฐ
the execution to overide the busineesครอบงำกิจการ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
annex    [VT] ยึดครองบริเวณ, See also: ครอบครองอาณาเขต
blanket    [ADJ] ครอบคลุม, See also: กว้าง, Syn. absolute, arrant, Ant. partial
broken family    [N] บ้านแตกสาแหรกขาด, See also: ครอบครัวแตกแยก
cover    [VT] คลุม, See also: ครอบ, ครอบคลุม, ปกคลุม, Syn. cover up, put on
dwell in    [PHRV] ครอบงำ
domineer    [VT] ครอบงำ, See also: ควบคุม, Syn. dominate, tyrannize
domineering    [ADJ] ครอบงำ, See also: ควบคุม
extended family    [N] ครอบครัวขยาย, See also: ครอบครัวใหญ่ (ที่มีพ่อ แม่ ลูก ปู่ ย่า ตา ยาย และญาติๆ อยู่ร่วมกัน)
extensive    [ADJ] กว้างขวาง, See also: ครอบคลุมเป็นบริเวณกว้าง, Syn. expanded, vast, wide
family    [N] ครอบครัว, See also: วงศ์ตระกูล, เครือญาติ, เครือญาติ, สายเลือด, สมาชิกในครอบครัว, Syn. ancestry, kin, relations

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accede(แอคซีด') vt. เห็นด้วย, รับคำ, ยอมตาม, เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ, ยินยอม,กำลังจะมาถึง, กำลังครอบงำ, เข้าร่วม. -accedence n.
accession(แอคเซส' เชิน) n. การเข้าครอบครอง, การเพิ่มขึ้น, สิ่งที่เพิ่มหรือใส่เข้า, การพิมพ์ขึ้นของทรัพย์สิน, การตกลง, ลงบัญชี, สรรหา, Syn. succession)
alkahest(แอล' กะเฮสท) ตัวละลายที่ครอบจักวาล (ละลายได้ทุกอย่าง), Syn. alcahest. -alkahestic (al) adj. (universal solvent)
anadem(แอน' นะเดม) n. พวงหรีดหรือมาลัยครอบศีรษะ (a garland for the head)
anglo-saxon(แอง' โกล' แซคเซิน) n. คนที่มีภาษาแม่เป็น อังกฤษ, คนอังกฤษสมัยก่อนที่ชาวนอร์มันเข้าครอบครอง, คนชาวอังกฤษ,คนที่มีบรรพบุรุษ เป็นอังกฤษ, ภาษาอังกฤษง่าย -adj. เปิดเผย, ตรงไปตรงมา, ทื่อ
appanage(แอพ'พะเนจ) n. ที่ดินหรือรายได้รับตามระบบศักดินาแก่สมาชิกราชวงศ์กษัตริย์, ทรัพย์สินที่ครอบครองตามกฎหมาย
bankroll(แบงคฺ'โรล) n. เงินที่อยู่ในครอบครอง,แหล่งของเงิน,เงินทุน vt. เสนอเงินให้แก่, See also: bankroller n.
benefice(เบน'นิฟิส) n. ตำแหน่งที่มีรายได้,ตำแหน่งบาทหลวงที่มีเงินเดือน,ตำแหน่งพระสอนศาสนา,ที่ดินที่ให้ครอบครอง
blister(บลิส'เทอะ) n. เม็ดพุพอง,ฟอง,ยารักษาโรคผิวหนังพุพอง,ที่ครอบ -v. ทำให้ผิวหนังพุพอง,ทำให้เม็ดพุพอง,ที่ครอบ vi. เป็นเม็ดพุพอง,เป็นฟอง, Syn. bleb
bonnet(บอน'นิท) {bonnetted,bonnetting,bonnets} n. หมวกสตรีรูปฝาชีมักมีริบบิ้นผูกใต้คาง,หมวกเด็ก,ฝาครอบเครื่องจักร,ฝาครอบเครื่องจักร,ฝาครอบปล่องไฟ,หน้าม้าในวงพนัน,ผู้ร่วมมือ vt. ใส่หมวก,ใส่ฝาครอบ,สมคบหลอกลวง, Syn. hat

English-Thai: Nontri Dictionary
accession(n) การยอมรับ,การเข้าถึง,การครอบครอง
acquisition(n) การครอบครอง,การเข้าถือสิทธิ์,การเข้ายึด,สิ่งที่ได้มา
bonnet(n) หมวกสตรี,ฝาครอบเครื่องจักร
breadwinner(n) คนหาเลี้ยงครอบครัว
brood(n) พันธุ์,พงศ์พันธุ์,ชนิด,ครอบครัว,ครอก(สัตว์),ลูกไก่
cap(n) หมวกแก๊ป,ยอด,ฝาครอบ
cap(vt) ใส่หมวกแก๊ป,ต่อยอด,ครอบ,ปกคลุม
clan(n) สกุล,แซ่,ตระกูล,เผ่าพันธุ์,ครอบครัว
COAT OF coat of arms(n) ตราประจำครอบครัวขุนนาง
comprehensive(adj) เกี่ยวกับความเข้าใจ,กินวงกว้าง,กว้างขวาง,ครอบคลุม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
世帯[せたい, setai] (n) ครอบครัว, หลังคาเรือน(ลักษณนาม)
家族[かぞく, kazoku] (n) ครอบครัว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
亙る[わたる, ] ครอบคลุมถึง กินเวลาถึง
家族[かぞく, kazoku, ] (n ) ครอบครัว
保有[ほゆう, ] ครอบครอง เป็นเจ้าของ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一人占め[ひとりじめ, hitorijime] Thai: ครอบครองเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว English: monopoly
独占[どくせん, dokusen] Thai: ครอบครองไว้แต่เพียงผู้เดียว English: monopoly

German-Thai: Longdo Dictionary
Familie(n) |die, pl. Familien| ครอบครัว
umfangreich(adj) ครอบคลุม, กว้างใหญ่
kostendeckend(adv adj) ที่ครอบคลุมราคาหรืออยู่ในวงเงิน
Anzahlung(n) |die, pl. Anzahlungen| เงินส่วนหนึ่งที่ต้องจ่ายไปก่อน เพื่อจะได้ครอบครองสินค้านั้นๆ , เงินมัดจำ เช่น Ich konnte die Anzahlung von 150 Euro für das Flugticket nicht leisten. = ผมไม่สามารถจ่ายเงินมัดจำจำนวน 150 ยูโร สำหรับค่าตั๋วเครื่องบินได้
jeder|+ คำนามเพศชาย หรือ เป็นคำแทนนามเพศชาย รูปประธาน| ทุกๆ เช่น Jeder in meiner Familie ist groß. ทุกคนในครอบครัวของผมสูงใหญ่ (jeder = jeder Mann), Jeder Film ist auf Deutsch. ภาพยนตร์ทุกเรื่องเล่นเป็นภาษาเยอรมัน
sorgen für jmdn.(vi) |sorgte, hat gesorgt| ให้เงินเลี้ยงดู เช่น Er sorgt für seine ganze Familie. เขาเลี้ยงดูครอบครัวของเขาทั้งหมด
bewohnen(vt) |bewohnte, hat bewohnt + A| ครอบครอง(ที่ดิน, ที่อยู่อาศัย), ครอง, อาศัยอยู่, มีถิ่นที่อยู่ เช่น Diese Etage ist von einer japanischen Familie bewohnt. = Auf dieser Etage wohnt eine japanische Familie. ชั้นนี้ถูกครอบครองโดยครอบครัวชาวญี่ปุ่น หรือ ครอบครัวชาวญี่ปุ่นอาศัยอยู่บนชั้นนี้, See also: Related: wohnen

French-Thai: Longdo Dictionary
faire des grillades(vt) ปิ้งหรือย่างอาหารบนเตา (ส่วนใหญ่คนยุโรปนิยมจัดงานปิ้งเนื้อในฤดูร้อน ระหว่างเพื่อนฝูงและภายในครอบครัว)

Are you satisfied with the result?

Go to Top