Search result for

pass on

(40 entries)
(0.0114 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pass on-, *pass on*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pass on[PHRV] เดินต่อไป, See also: เคลื่อนต่อไป
pass on[PHRV] ส่งต่อหรือบอกต่อกันไป, Syn. pass along, pass down
pass on[PHRV] ดำเนินต่อไป, Syn. move on
pass on[PHRV] จากไป, See also: ตาย, เสียชีวิต, Syn. pass away
pass on[PHRV] ตกทอดไปสู่, See also: สืบทอดจาก...ไปสู่...
pass on[PHRV] ให้ประโยชน์กับ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I think I'm gonna pass on tonight's little soiree.หนูคิดว่า หนูคงต้องไปงานสังสรรค์คืนนี้ Chuck in Real Life (2008)
These I'll pass on to the embassy for you.เหล่านี้ผมจะส่งไปยังสถานทูตสำหรับคุณ Revolutionary Road (2008)
For each generation to pass on their cautionary tales to the next.ที่จะบอกเล่าคำเตือนไปสู่รุ่นถัดไป Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
.. I pass on my individual rights...ฉันขอส่งมอบทุกเอกสิทธิ์ของฉัน.. The Breath (2009)
I need you to pass on a message to your old man.ฉันต้องการส่งข้อความ ไปถึงสามีของคุณ Balm (2009)
I need you to pass on a message to your old man.เราต้องการส่งข้อความ ไปถึงสามีของคุณ Fix (2009)
I need you to pass on a message to your old man.เราต้องการส่งข้อความ ไปถึงสามีของคุณ Smite (2009)
I think I'm gonna pass on the rodeo.I think I'm gonna pass on the rodeo. Did You Hear About the Morgans? (2009)
Do you have any message you want me to pass on?เธอมีอะไรจะฝากบอกเค้าหน่อยมั้ย? Episode #1.22 (2009)
And one gave him a message To pass on to jack.และมีคนหนึ่งฝากข้อความถึงแจ็ค Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
That will shape our kids and that they'll pass onจะเป็นแบบอย่าง ส่งต่อไปยังพวกเขา Hungry Man (2009)
Why don't you pass on that cafe tomorrow and let me make you a nice salad or an omelet?ผมว่าพรุ่งนี้คุณไม่ไปที่ร้านกาแฟนั่น ให้ผมทำสลัดหรือไข่เจียวให้คุณ Everybody Ought to Have a Maid (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pass onAnimals can learn and pass on what they learn.
pass onIt is illegal for bicycles to pass on the right of cars.
pass onPass on, please, and do not obstruct the way.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต่อปาก[ADV] from mouth to mouth, See also: pass on by word of mouth, plead a case, argue, relate, tell, discuss, Syn. เล่าขาน, เล่าต่อๆ กันมา, Example: สำนวนส่วนใหญ่เล่าต่อปากกันมาทั้งนั้น, Thai definition: เล่าสืบกันมา
ต่อปาก[ADV] from mouth to mouth, See also: pass on by word of mouth, plead a case, argue, relate, tell, discuss, Syn. เล่าขาน, เล่าต่อๆ กันมา, Example: สำนวนส่วนใหญ่เล่าต่อปากกันมาทั้งนั้น, Thai definition: เล่าสืบกันมา
ถ่าย[V] transfer, See also: pass on, Syn. โยกย้าย, Example: คนงานถ่ายกระสอบข้าวลงในเรือสินค้า, Thai definition: เอาออกจากที่หนึ่งไปใส่อีกที่หนึ่ง
ถ่ายเท[V] transfer, See also: pass on, assign, Syn. ยักย้าย, ยักย้ายถ่ายเท
ถ่ายทอดวิชา[V] pass on knowledge, See also: teach, Syn. ถ่ายทอดความรู้, Example: เขานำความรู้จากการทำเข่ง มาประยุกต์สานสุ่มไก่ และถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ลูกหลาน, Thai definition: นำความรู้ที่ได้จากการเล่าเรียนหรือฝึกฝนไปสั่งสอนต่อให้ผู้อื่น
ถ่ายทอดวิชา[V] pass on knowledge, See also: teach, Syn. ถ่ายทอดความรู้, Example: เขานำความรู้จากการทำเข่ง มาประยุกต์สานสุ่มไก่ และถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ลูกหลาน, Thai definition: นำความรู้ที่ได้จากการเล่าเรียนหรือฝึกฝนไปสั่งสอนต่อให้ผู้อื่น
ถ่ายทอดวิชา[V] pass on knowledge, See also: teach, Syn. ถ่ายทอดความรู้, Example: เขานำความรู้จากการทำเข่ง มาประยุกต์สานสุ่มไก่ และถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ลูกหลาน, Thai definition: นำความรู้ที่ได้จากการเล่าเรียนหรือฝึกฝนไปสั่งสอนต่อให้ผู้อื่น
คาบข่าว[V] communicate the news, See also: pass on the information (to someone), inform (others), Example: ทีมงานของเราคาบข่าวมาแจ้งให้ท่านได้รู้ก่อนใครๆ, Thai definition: นำข่าวมาแจ้งให้ให้คนอื่นรู้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถ่าย[v.] (thāi) EN: pass on ; relay ; convey ; communicate ; transmit   FR: transmettre ; passer ; relayer
ถ่ายทอด[v.] (thāithøt) EN: teach ; instruct ; pass on ; impart   
ถ่ายทอดวิชา[x.] (thāithøt wichā) EN: pass on knowledge ; teach   FR: transmettre le savoir

Japanese-English: EDICT Dictionary
語り伝える[かたりつたえる, kataritsutaeru] (v1,vt) to hand down; to pass on (story or tradition) [Add to Longdo]
止めておく[やめておく, yameteoku] (v5k) (uk) to pass; to pass on; to give (something) a miss; to let the matter drop [Add to Longdo]
申し伝える;申伝える[もうしつたえる, moushitsutaeru] (v1,vt) (hum) (See 言い伝える) to convey a message (e.g. to one's superior); to communicate; to pass on; to pass; to pass along; to put across [Add to Longdo]
命令を伝える[めいれいをつたえる, meireiwotsutaeru] (exp,v1) to pass on an order; to pass the word [Add to Longdo]
蹈鞴を踏む;踏鞴を踏む;たたらを踏む[たたらをふむ, tatarawofumu] (exp,v5m) to stumble a step or two forward (when trying to stop); to pass one's destination and stumble a step or two forward; to totter [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
转告[zhuǎn gào, ㄓㄨㄢˇ ㄍㄠˋ, / ] pass on; communicate; transmit [Add to Longdo]
转达[zhuǎn dá, ㄓㄨㄢˇ ㄉㄚˊ, / ] pass on; convey; communicate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pass on
   v 1: place into the hands or custody of; "hand me the spoon,
      please"; "Turn the files over to me, please"; "He turned
      over the prisoner to his lawyers" [syn: {pass}, {hand},
      {reach}, {pass on}, {turn over}, {give}]
   2: transmit (knowledge or skills); "give a secret to the
     Russians"; "leave your name and address here"; "impart a new
     skill to the students" [syn: {impart}, {leave}, {give}, {pass
     on}]
   3: move forward, also in the metaphorical sense; "Time marches
     on" [syn: {advance}, {progress}, {pass on}, {move on}, {march
     on}, {go on}] [ant: {draw back}, {move back}, {pull away},
     {pull back}, {recede}, {retire}, {retreat}, {withdraw}]
   4: give to or transfer possession of; "She passed the family
     jewels on to her daughter-in-law"
   5: refer to another person for decision or judgment; "She likes
     to relegate difficult questions to her colleagues" [syn:
     {relegate}, {pass on}, {submit}]
   6: cause be distributed; "This letter is being circulated among
     the faculty" [syn: {circulate}, {pass around}, {pass on},
     {distribute}]
   7: transmit information ; "Please communicate this message to
     all employees"; "pass along the good news" [syn:
     {communicate}, {pass on}, {pass}, {pass along}, {put across}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top