Search result for

ให้ความรู้

(37 entries)
(0.0243 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ให้ความรู้-, *ให้ความรู้*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mothers, Educating theให้ความรู้แก่แม่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Giving off good vibes.ให้ความรู้สึกที่ดี The Happening (2008)
And I think it's about time we found somebody to help make some sense of your life.และฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องของเวลาที่เราได้พบใครบางคน ที่จะช่วยให้ความรู้สึกของชีวิตของคุณบาง Revolutionary Road (2008)
And he did that varying pressure Rosie says foreign boys do, and then said, "I have to sort some things out. "เขาให้ความรู้สึกที่แปลกใหม่ โรซี่บอกไว้ว่าชาวต่างชาติเป็นอย่างงั้น และเขาก็บอกว่า จะไปจัดการอะไรบางอย่าง Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
I'm just trying to educate you.ผมแค่อยากจะให้ความรู้คุณ Hey! Mr. Pibb! (2009)
When I wake up in the morning and I look over and I see my wife, that gives me the sense of purpose.เมื่อตอนที่ผมตื่นขึ้นมาในตอนเช้า และมองไปและเห็นภรรยาของผม ซึ่งมันให้ความรู้สึกของจุดมุ่งหมาย Up in the Air (2009)
(bell rings) We need to have a gayvention.เราต้องให้ความรู้เธอหน่อย Acafellas (2009)
Now you're giving lectures to kiddies at the museum.ปัจจุบันให้ความรู้ แก่เด็กที่เข้ามาในพิพิธภัณฑ์ Episode #3.1 (2009)
She had this sophisticated lady-ish vibe to her...ให้ความรู้สึกเหมือน "พี่สาวคนสวย" Episode #1.6 (2009)
But dr. Adamson here will keep you informed, all right?แต่หมออแดมสันจะช่วยให้ความรู้คุณ นะครับ? Invasion (2009)
Tie still feels like a damn noose around my neck.เนคไทยังคงให้ความรู้สึกเหมือน ห่วงทุเรศๆที่อยู่รอบคอ Chapter Two 'Ink' (2009)
I had to, because you wouldn`t even acknowledge she had magic.ข้าต้องยุ่ง เพราะว่าท่านไม่เคยให้ความรู้ ว่านางมีเวทย์มนต์ The Nightmare Begins (2009)
Could our self-Imposed exile start after tomorrow?ให้ความรู้สึกที่ต้องห้ามตัวเองของเราหมดไป เริ่มจากวันพรุ่งนี้ ได้ไหม The Treasure of Serena Madre (2009)

English-Thai: Longdo Dictionary
give so. the creeps(colloq) ให้ความรู้สึกที่น่ากลัวสะหวั่นพรั่นพรึง เช่น That black cat gives me the creeps every time I see it.
give so. the creeps(colloq) ไม่ถูกชะตา, ให้ความรู้สึกที่ไม่ชอบ เช่น He really gives me the creeps.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
educate in[PHRV] ให้ความรู้ในเรื่อง
enlighten[VT] สอน, See also: ให้ความรู้, ให้ความกระจ่าง, Syn. acquaint, inform, tell
have the feel of[IDM] ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นบางสิ่ง
train[VT] ให้ความรู้, See also: อบรม, สั่งสอน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
communicate(คะมิว'นิเคท) {communicated,communicating,communicates} vt. ให้ความรู้,ส่ง,ถ่ายทอด,ติดต่อ,บอกแจ้ง vi. แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ, See also: communicator n., Syn. convey
desensitise(ดิเซน'ซิไทซ) vt. ทำให้ไม่ไวต่อ,ขจัดปฎิกิริยาโต้ตอบ,ทำให้ความรู้สึกเฉื่อยชา,ขจัดอาการภูมิแพ้,ลดหรือขจัดการแพ้แสง., See also: desensitization n. ดูdesensitize desensitisation n. ดูdesensitize desensitiser n. ดูdesensitize desensitizer n. ด
desensitize(ดิเซน'ซิไทซ) vt. ทำให้ไม่ไวต่อ,ขจัดปฎิกิริยาโต้ตอบ,ทำให้ความรู้สึกเฉื่อยชา,ขจัดอาการภูมิแพ้,ลดหรือขจัดการแพ้แสง., See also: desensitization n. ดูdesensitize desensitisation n. ดูdesensitize desensitiser n. ดูdesensitize desensitizer n. ด
educate(เอด'จุเคท) vt. ให้การศึกษา,สั่งสอน,อบรม,ฝึกฝน,ให้ความรู้ vi. อบรม,สั่งสอน
enlighten(เอนไล'เทิน) n. สอน,ให้ความรู้,ให้ความสว่าง, ให้ความสำเร็จ., See also: enlightenedly adv. ดูenlighten enlightener n. ดูenlighten -S.clarify enlightenment n. การให้ความรู้,การให้ความกระจ่าง,การให้ความสว่าง,ภาวะที่รู้กระจ่าง, the Enlightenment
informant(อินฟอร์'เมินทฺ) n. ผู้บอก,ผู้แจ้ง,ผู้ให้ความรู้,สนเทศ, Syn. informer
information(อินฟอร์เม'เชิน) n. ความรู้,ข่าว,ข้อมูล,การบอกข่าว,การให้ความรู้,สำนักงานสนเทศ., See also: informational adj., Syn. learning
informative(อินฟอร์ม'มะทิฟว) adj. ให้ความรู้,ซึ่งแจ้งให้ทราบ, See also: informatively adv. informativeness n.
literate(ลิท'เทอเรท) adj. สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้,มีการศึกษา,ให้ความรู้ดี,มีความรู้ดีทางด้านวรรณคดี,เข้าใจง่าย,แจ่มแจ้ง. n. ผู้สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้,ผู้มีความรู้ดี., Syn. schooled,educated

English-Thai: Nontri Dictionary
communicate(vt) ติดต่อ,แจ้ง,บอกให้ทราบ,ถ่ายทอด,ส่ง,ให้ความรู้
educate(vt) สอน,อบรม,ฝึกฝน,ให้การศึกษา,ให้ความรู้
educational(adj) ซึ่งให้ความรู้,เกี่ยวกับการอบรมสั่งสอน,ทางการศึกษา
enlighten(vt) ทำให้กระจ่าง,ให้ความสว่าง,สั่งสอน,ให้ความรู้
enlightenment(n) การให้ความรู้,การทำให้กระจ่าง,การให้ความสว่าง,การสอน
inform(vt) บอก,แจ้ง,ให้ความรู้,ฟ้อง,รายงาน
instructive(adj) เป็นการสอน,ให้คำแนะนำ,ให้ความรู้

German-Thai: Longdo Dictionary
etw. nimmt etw.(D) den Stachel.(idiomatisch) สิ่งหนึ่งทำให้ความรู้สึกอึดอัด หรือความไม่สบายใจของอีกสิ่งหนึ่งลดลง

French-Thai: Longdo Dictionary
agréable(adj) (มักใช้กับบรรยากาศหรือสถานที่) อบอุ่น, น่ารักดี, ให้ความรู้สึกดี เช่น Ce restaurant est très agréable.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top