Search result for

อคติ

   
49 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อคติ-, *อคติ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อคติ[N] prejudice, See also: bias, partiality, Example: เราจะมีอคติหรือมองเห็นข้อบกพร่องของคนชาติอื่นๆ แต่มองข้ามข้อบกพร่องเหล่านี้ในพวกเรากันเอง, Thai definition: ความลำเอียง มี 4 อย่าง คือ ฉันทาคติ = ลำเอียงเพราะรัก โทสาคติ = ลำเอียงเพราะโกรธ ภยาคติ = ลำเอียงเพราะกลัว โมหาคติ = ลำเอียงเพราะเขลา, Notes: (บาลี)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อคติ(อะคะ-) น. ความลำเอียง มี ๔ อย่าง คือ ฉันทาคติ = ความลำเอียงเพราะรัก โทสาคติ = ความลำเอียงเพราะโกรธ ภยาคติ = ความลำเอียงเพราะกลัว โมหาคติ = ความลำเอียงเพราะเขลา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
interviewer biasอคติของผู้สัมภาษณ์, ความลำเอียงของผู้สัมภาษณ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
age reporting biasอคติในการรายงานอายุ, ความลำเอียงในการรายงานอายุ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Prejudicesอคติ [TU Subject Heading]
Bias, Detectionอคติที่เกิดในขั้นตอนของการวัด [การแพทย์]
Bias, Expectationอคติเกิดจากการคาดหวัง [การแพทย์]
Bias, Interviewerอคติที่เกิดจากผู้เก็บข้อมูล [การแพทย์]
Bias, Recallอคติที่เกิดจากการลืม [การแพทย์]
Bias, Referralอคติจากการส่งต่อผู้ป่วย [การแพทย์]
Bias, Selectionอคติที่เกิดจากการเลือกตัวอย่าง [การแพทย์]
Bias, Selectiveอคติที่เกิดในกระบวนการเลือกตัวอย่าง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- He's hated us since the world began.- มันมีอคติกับเราเสมอ The Little Prince (1974)
Your Grand Master may be biased.อาจารย์ยายเจ้าอาจจะอคติReturn of the Condor Heroes (1983)
Destruction paths, payloads, aim points, bias, rate of burn, trajectories, telemetry.เส้นทางการทำลายน้ำหนักในการบรรทุกจุดมุ่งหมายอคติอัตราการเผาไหม้ไบมาตรวัดระยะไกล The Russia House (1990)
Look, I'm prejudiced.ฟังนะ ผมมีอคติ Basic Instinct (1992)
Maybe it says something about prejudice... in the judicial system.บางครั้งมันก็พูดเกี่ยวกับ /อคติ... ในชั้นศาล American History X (1998)
Don't be so negative! Säffle, Bengtsfors, Mellerud...อย่าอคตินักเลยน่า \ อย่าง Saffle, Bengtsfors,Mellerud Show Me Love (1998)
- I can't see why I agreed. - Don't be so negative. It might be fun.ไม่เข้าใจว่าทำไมฉันถึงตกลง \ อย่าอคตินักเลยน่า มันต้องสนุกแน่ๆ Show Me Love (1998)
I get to do some acting.คราวนี้ จะได้แสดงแอคติ้งด้วย 10 Things I Hate About You (1999)
Compared to the prejudice the children of an unwed mother would sufferเมื่อเทียบกับความอคติ เด็กที่แ่ม่หย่าร้างคงต้องเสียใจ Sorry, I Love You (2004)
I think you've had one too many G and T's.ลูกพูดถูก เอลีนอร์ คุณมีฐิติและอคติกับเธอมากเกินไป Match Point (2005)
You're too negative about Bs.คุณอคตินี่ My Boyfriend Is Type-B (2005)
I have to be. Bs are negative.ฉันต้องอคติค่ะ เพราะกรุ๊ป B น่ะเป็นด้านลบอยู่แล้ว My Boyfriend Is Type-B (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อคติ[n.] (akhati) EN: partiality ; prejudice ; bias ; partial opinion   FR: partialité [f]
อคติ[n.] (akhati) EN: prejudice ; bias ; partiality ; partial opinion   FR: préjugé [m] ; a priori [m] ; partialité [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bias[N] อคติ, See also: ลำเอียง, ฉันทาคติ, Syn. prejudice
prejudice[N] ความลำเอียง, See also: อคติ, Syn. bias, unfairness, Ant. impartiality, tolerance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bias(ไบ'อัส) n. อคติ,เส้นเอียง,ความโน้มเอียง,adj. เอียง,เฉียง,ทแยง vt. ทำให้มีใจโน้มเอียง,มีอิทธิพลต่อ, See also: biasedly adv. ดูbias biassedly adv. ดูbias biasness n. ดูbias, Syn. prejudice
broad-minded(บรอด'ไมดิด) adj. ใจกว้าง,ไม่มีอคติ,อดทน
candid(แคน'ดิด) adj. เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ปราศจากอคติ,เป็นธรรม,ซื่อตรง,ขาว,ใส,บริสุทธิ์ n. ภาพที่ไม่ได้วางท่า, See also: candidness n. ดูcandid, Syn. impartial
chauvinism(โช'วะนิซซีม) n. การแสดงความรักชาติอย่างรุนแรงที่ชอบต่อสู้วิวาท,การยึดถืออุดมการณ์อย่างอคติ, See also: chauvinist n. chauvinistic adj.
colored(คัล'เลอดฺ) adj. มีสี,เกี่ยวกับชนชาติที่สีผิวหนังไม่เป็นสีขาว,เกี่ยวกับชนชาตินิโกร,ลวง,มีอคติ,มีใจโอนเอียง,ต่อแต้ม (คำพูด), Syn. prejudiced
coloured(คัล'เลอดฺ) adj. มีสี,เกี่ยวกับชนชาติที่สีผิวหนังไม่เป็นสีขาว,เกี่ยวกับชนชาตินิโกร,ลวง,มีอคติ,มีใจโอนเอียง,ต่อแต้ม (คำพูด), Syn. prejudiced
dispassionn. ความไรักังวล,อารมณ์,ใจสงบ,ใจเย็น,ไม่มีอคติ
dispassionateadj. ไร้อารมณ์,ใจสงบ,ใจเย็น,ไม่มีอคติ, Syn. impartial
earwign. แมลงตัวยาวที่หากินในเวลากลางคืนมีส่วนที่คล้ายคีมขนาดใหญ่. vt. มีใจอคติ
jaundice {jaundicedn. โรคดีซ่าน,ความอคติ,ความอิจฉาริษยา. vt. ทำให้รู้สึกอคติ

English-Thai: Nontri Dictionary
bias(n) เส้นทแยง,ความลำเอียง,อคติ,อุปาทาน
candid(adj) จริงจัง,ตรงไปตรงมา,เปิดเผย,ไม่มีอคติ
dispassion(n) ความใจเย็น,ความไม่มีอคติ,ความไม่ลำเอียง
dispassionate(adj) ไม่ลำเอียง,ไม่อคติ,ใจเย็น,ใจสงบ
jaundice(n) โรคดีซ่าน,ความหงุดหงิด,ความอิจฉาริษยา,ความอคติ
partial(adj) เป็นบางส่วน,ลำเอียง,อคติ,ไม่ยุติธรรม
partiality(n) ความลำเอียง,ความอคติ,ความไม่ยุติธรรม
predilection(n) ความลำเอียง,ความชอบ,อคติ
prejudicial(adj) ซึ่งลำเอียง,ซึ่งอคติ,เป็นผลร้าย,เป็นอุปาทาน
unbiased(adj) ไม่ลำเอียง,ไม่มีอคติ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
vorurteil (n ) อคติ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top