ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grant

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grant-, *grant*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grant(vt) ยินยอม, See also: ยอมให้, ประทาน, ให้รางวัล, Syn. allow, bestow, award, Ant. disallow
grant(n) เงินช่วยเหลือ, See also: เงินบริจาค, เงินสนับสนุน, Syn. allowance, financial aid, grant-in-aid
grantee(n) ผู้รับ
grantor(n) ผู้ให้, See also: ผู้อุปถัมภ์, ผู้มอบ, Syn. donor, contributor
grant to(phrv) ให้ (บางสิ่งเช่น เงิน) กับ
grant to(phrv) ยอมรับในความสามารถของ
grant-in-aid(n) เงินช่วยเหลือ, See also: เงินสนับสนุน, เงินอุดหนุน, การให้ทุน, Syn. allowance, grant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grant(กรานทฺ) vt. อนุญาต, ยอมให้, ให้, โอน. n. สิ่งที่ให้, การให้, การอนุญาต, การโอน, การโอนทรัพย์สิน., See also: grantable adj. granter n. grantor n., Syn. boon
grant-in-aidn. สิ่งที่มอบให้เพื่อช่วยเหลือ
grantee(กรานที') n. ผู้ได้รับสิ่งของ, ผู้ได้รับทุน, ผู้ได้รับเงิน, ผู้รับ
grantorn. ผู้มอบให้, ผู้มอบ
conflagrant(คันไฟล'เกรินทฺ) adj. กำลังลุกไหม้, เป็นเพลิง, โกลาหล, Syn. blazing, burning
emigrant(เอม'มะเกรินทฺ) adj., n. (ผู้) ซึ่งอพยพไปอยู่ต่างถิ่น, ซึ่งย้ายไปอยู่ต่างถิ่น
flagrant(เฟล'เกรินทฺ) adj. เด่นชัด, โจ่งแจ้ง, โต้ง ๆ , ฉาวโฉ่, ลุกไหม้, เผาไหม้., See also: flagrancy, flagrance, flagrantness n. flagrantly adv.
fragrant(เฟร'เกรินทฺ) adj. หอม, มีกลิ่นหอม, น่ายินดี., See also: fragrantly adv. fragrantness n., Syn. perfumed
immigrant(อิม'มะเกรินทฺ) n. ผู้อพยพเข้าประเทศ adj. เกี่ยวกับการอพยพเข้าไปอยู่ในประเทศหรือถิ่นใหม่
integrant(อิน'ทะเกรินทฺ) adj. ซึ่งประกอบด้วยจำนวน. n. จำนวนเต็ม

English-Thai: Nontri Dictionary
grant(n) ของที่ให้, เงินช่วย, การให้, การอนุญาต, การโอนทรัพย์สิน
grant(vi, vt) ยอมรับ, อนุญาต, ยินยอม, ยอมให้, ตกลงตาม, มอบให้
emigrant(n) ผู้อพยพ, ผู้อพยพโยกย้าย
flagrant(adj) โต้งๆ, ชัดๆ, ฉาวโฉ่, โจ่งแจ้ง, ร้อน
fragrant(adj) มีกลิ่นหอม, หอม
immigrant(adj) เข้าเมือง, เกี่ยวกับการอพยพ
immigrant(n) คนเข้าเมือง, ผู้อพยพ
migrant(adj) ท่องเที่ยวไป, ซึ่งอพยพ, เกี่ยวกับการย้ายถิ่น
migrant(n) ผู้อพยพ, ผู้ย้ายถิ่น, ผู้โยกย้าย
vagrant(adj) พเนจร, ระเหเร่ร่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
grant๑. เงินช่วยเหลือ, เงินอุดหนุน๒. การให้สิทธิ (โดยทำเป็นหนังสือ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
grantเงินช่วยเหลือ, เงินอุดหนุน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
grant๑. การให้สิทธิ (โดยทำเป็นหนังสือ)๒. เงินช่วยเหลือ, เงินอุดหนุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
grant of patentการโอนสิทธิตามสิทธิบัตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
grant of representationการให้อำนาจตั้งผู้จัดการมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
grant, capitationเงินช่วยเหลือรายหัว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
grant, landการมอบที่สาธารณะให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
grant-in-aidเงินอุดหนุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
grant-in-aidเงินอุดหนุน (ท้องถิ่น) [ ดู subsidy ประกอบ ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
granteeผู้รับ, ผู้อาศัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Grantการที่สำนักงานสิทธิบัตรอนุมัติให้สิทธิคุ้มครองในทางกฏหมายแก่ผู้ขอรับในช่วงระยะเวลาหนึ่ง, Example: เพื่อป้องกันผู้อื่นนำเทคโนโลยีที่คิดค้นไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Granted Developerผู้ทำสวนป่า, Example: ผู้ได้รับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดิน เป็นสวนป่า และหมายความรวมถึงผู้ยื่นคำขอรับโอนทะเบียนสวนป่าด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Grants in aidเงินอุดหนุน [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
grantonsช่องวงกลมซึ่งเรียงเป็นแถวบนใบมีด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're gonna grant me any three wishes I want, right? -Ah, almost. There are a few provisos, a couple of quid pro quosเจ้า ให้คำอธิษฐานข้า 3 ข้อที่ข้าต้องการ ใช่มั้ย อา เกือบหมด มีเงื่อนไขนิดหน่อย เป็นการเเลกเปลี่ยน Aladdin (1992)
Genie, grant me my first wish.เจ้าภูต มอบพรแก่ข้า ข้อแรก Aladdin (1992)
Grant this, we beseech Thee, O merciful Father, through Jesus Christ, โปรดทรงรับเรา เราขอคารวะท่าน พระบิดาผู้มีเมตตา ผ่านทางพระเยซูเจ้า Wuthering Heights (1992)
Maintenance line access granted.การเข้าถึงได้รับการยิยยอม The Lawnmower Man (1992)
Granted that, uh, you guys here in Salem... are all into these, uh, black cats and witches and stuff.สิ่งที่คุณเล่ามา, เออ.. , เพื่อนของคุณที่อยู่ในซาเร็ม... พวกเค้าอาจจะเชื่อเรื่อง, แมวดำและแม่มดและปัจจัยอื่นๆ Hocus Pocus (1993)
You think he sees this pie, now he's so sorry take you for granted.ลูกคิดว่าพอเขาเห็นพายนี่ ตอนนี้เขาเสียใจมากที่ฉวยโอกาสกับลูก The Joy Luck Club (1993)
So he only take you more for granted.เขาก็ได้แต่ฉวยโอกาสกับลูกมากขึ้นเท่านั้น The Joy Luck Club (1993)
But I will grant these requests, on one condition.กินวิญญาณเจ้าในนรกชั่วนิรันดร์ แต่ข้าจะอนุมัติการขอของเจ้าโดยมีเงื่อนไข Rapa Nui (1994)
I told her I would not grant one.ฉันบอกเธอฉันจะไม่ให้ใคร The Shawshank Redemption (1994)
He's out to rule the world if he can get a government grant.ถ้าเขาจะได้รับทุนรัฐบาล นี้คืออุกอาจ คุณไม่มีอะไร Help! (1965)
Down with General Grant!นายพลแกรนต์จงพ่าย! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
And grant, in the name of Your prophet, our great Lawgiver, that we, Your chosen servants, created and born in Your divine image, may aspire the more perfectly to that spiritual godliness and bodily beautyเเละประกาศชัยในพระนามท่าน เทพเจ้าผู้ยิ่งยง เราคือสาวกผู้ซึ่งท่านเลือกสรรมาเกิด Beneath the Planet of the Apes (1970)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
grantAre you able to grant us a special discount of 5% for 50 sets of the product?
grantAt present freedom of speech is taken for granted.
grantDon't take it for granted that the nature is always there to help us.
grantEven if I grant that what you say is true, it is no excuse.
grantGod grant that you come home safe and sound.
grantGranted his cleverness, he may still be mistaken.
grantGranted that he is honest, but I doubt his ability.
grantGranted that you are right, we still have to persuade him first.
grantGranting that favor is out of the question.
grantGranting that he was drunk, his conduct cannot be excused.
grantGranting that it is so, what follows?
grantGranting that it is true, it does not concern me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงินช่วยเหลือ(n) aid, See also: grant-in-aid, subsidy, subvention, Syn. เงินสนับสนุน, เงินบริจาค, Example: เราได้รับเงินช่วยเหลือจากองค์การระหว่างประเทศ, Count Unit: บาท
เงินสนับสนุน(n) subsidy, See also: grant-in-aid, subvention, allowance, Syn. เงินอุดหนุน, เงินช่วยเหลือ, เงินสมทบ, Example: โครงการของเราต้องการเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นจำนวนมาก
เงินสมทบ(n) grant-in-aid, See also: subsidy, subvention, allowance, Syn. เงินช่วยเหลือ, เงินสนับสนุน, เงินอุดหนุน, Example: รัฐได้มอบเงินจำนวน 30 ล้านบาทให้เป็นเงินสมทบทุนประเดิมของการรถไฟแห่งประเทศไทย
เงินอุดหนุน(n) grant-in-aid, See also: subsidy, subvention, allowance, Syn. เงินสมทบ, เงินสนับสนุน, เงินช่วยเหลือ, Example: วิทยาลัยแห่งนี้ได้รับเงินอุดหนุนในโครงการต่างๆ จากทบวงมหาวิทยาลัย
ทายก(n) grantor, See also: donor, donator, Syn. ผู้ให้, Ant. ทายิกา, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ถวายจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณร, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ประทาน(v) grant, See also: give, offer, confer, bestow, Syn. ให้, แจก, มอบให้, ยื่นให้, Example: เจ้าชายทรงประทานถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันหมากรุกในครั้งนี้, Notes: (ราชา)
กฤดาภินิหาร(n) grant grace, See also: supernatural power, power of performing miracles, Syn. อภินิหาร, กฤษฎา, กฤษฎาภินิหาร, Thai Definition: อภินิหารหรือบุญบารมีที่ทำไว้
อวย(v) grant, See also: give, permit, bestow, yield, consent, Syn. อนุญาต, ยอม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวย[amnūay] (v) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; produce ; bestow ; grant  FR: accorder ; permettre ; donner
อนุญาต[anuyāt] (v) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement/permission  FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
ชัดแจ้ง[chatjaēng] (adj) EN: obvious ; apparent ; clear ; glaring  FR: évident ; flagrant ; manifeste
เด็กจรจัด[dek jønjat] (n, exp) EN: tramp child ; vagabond child ; vagrant child ; hobo child
เด็กร่อนเร่[dek rǿnrē] (n, exp) EN: tramp child ; vagabond child ; vagrant child ; hobo child  FR: jeune clochard [ m ]
เดหลีใบกล้วย[dēlī bai klūay] (n, exp) EN: Peace lily ; Fragrant spathiphyllum
ให้[hai = hāi] (v) EN: give ; accord ; grant ; offer ; hand in ; present ; award  FR: donner ; délivrer ; octroyer ; accorder ; procurer
ให้อภัยโทษ[hai aphaiyathōt] (v, exp) EN: pardon ; grant an amnesty
ให้กู้เงิน[hai kū ngoen] (v, exp) EN: lend money ; grant credit
ให้สินเชื่อ[hai sincheūa] (v, exp) EN: grant credit

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
grant
grants
grantz
grant's
granted
granted
granted
grantor
grantham
granting

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grant
grants
granted
Grantham
granting

WordNet (3.0)
Grant(n) Scottish painter; cousin of Lytton Strachey and member of the Bloomsbury Group (1885-1978), Syn. Duncan James Corrow Grant, Duncan Grant
Grant(n) United States actor (born in England) who was the elegant leading man in many films (1904-1986), Syn. Cary Grant
Grant(n) 18th President of the United States; commander of the Union armies in the American Civil War (1822-1885), Syn. Ulysses S. Grant, President Grant, Ulysses Grant, Ulysses Simpson Grant, Hiram Ulysses Grant
grant(n) any monetary aid
grant(n) the act of providing a subsidy, Syn. subsidization, subsidisation
grant(n) (law) a transfer of property by deed of conveyance, Syn. assignment
grant(n) a right or privilege that has been granted
grant(v) bestow, especially officially, Syn. give
grant(v) transfer by deed, Syn. deed over
grantee(n) a recipient of a grant

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Grant

v. t. [ imp. & p. p. Granted; p. pr. & vb. n. Granting. ] [ OE. graunten, granten, OF. graanter, craanter, creanter, to promise, yield, LL. creantare to promise, assure, for (assumed LL.) credentare to make believe, fr. L. credens, p. pr. of credere to believe. See Creed, Credit. ] 1. To give over; to make conveyance of; to give the possession or title of; to convey; -- usually in answer to petition. [ 1913 Webster ]

Grant me the place of this threshing floor. 1 Chron. xxi. 22. [ 1913 Webster ]

2. To bestow or confer, with or without compensation, particularly in answer to prayer or request; to give. [ 1913 Webster ]

Wherefore did God grant me my request. Milton. [ 1913 Webster ]

3. To admit as true what is not yet satisfactorily proved; to yield belief to; to allow; to yield; to concede. [ 1913 Webster ]

Grant that the Fates have firmed by their decree. Dryden.

Syn.-- To give; confer; bestow; convey; transfer; admit; allow; concede. See Give. [ 1913 Webster ]

Grant

v. i. To assent; to consent. [ Obs. ] Chaucer. [ 1913 Webster ]

Grant

n. [ OE. grant, graunt, OF. graant, creant, promise, assurance. See Grant, v. t. ] 1. The act of granting; a bestowing or conferring; concession; allowance; permission. [ 1913 Webster ]

2. The yielding or admission of something in dispute. [ 1913 Webster ]

3. The thing or property granted; a gift; a boon. Especially: a sum of money given to an institution, group, or individual for a specific purpose, such as for scientific research; as, he got a million-dollar grant from the National Institutes of Health to study cancer. Grants for research and other purposes are given usually by government agencies, charitable foundations, or industrial organizations. [ 1913 Webster +PJC ]

4. (Law) A transfer of property by deed or writing; especially, an appropriation or conveyance made by the government; as, a grant of land or of money; also, the deed or writing by which the transfer is made. [ 1913 Webster ]

☞ Formerly, in English law, the term was specifically applied to transfers of incorporeal hereditaments, expectant estates, and letters patent from government and such is its present application in some of the United States. But now, in England the usual mode of transferring realty is by grant; and so, in some of the United States, the term grant is applied to conveyances of every kind of real property. Bouvier. Burrill. [ 1913 Webster ]

grantable

a. Capable of being granted. [ 1913 Webster ]

granted

adj. 1. Given. [ WordNet 1.5 ]

2. (Logic, Rhetoric) Acknowledged or assumed as a supposition.
Syn. -- given. [ WordNet 1.5 ]

grantee

n. (Law) The person to whom a grant or conveyance is made. [ 1913 Webster ]

His grace will not survive the poor grantee he despises. Burke. [ 1913 Webster ]

granter

n. One who grants. [ 1913 Webster ]

grantor

n. (Law) The person by whom a grant or conveyance is made. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
就算[jiù suàn, ㄐㄧㄡˋ ㄙㄨㄢˋ,  ] granted that; even if #1,759 [Add to Longdo]
授与[shòu yǔ, ㄕㄡˋ ㄩˇ,   /  ] grant; confer [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bewilligung { f } | Bewilligungen { pl }grant | grants [Add to Longdo]
Patentierung { f }; Patenterteilung { f }grant of a patent [Add to Longdo]
Granthonigfresser { m } [ ornith. ]Painted Honeyeater [Add to Longdo]
Grantastrild { m } [ ornith. ]Lesser Seedcracker [Add to Longdo]
Grantsamenknacker { m } [ ornith. ]Grant's Bluebill [Add to Longdo]
Grantpirol { m } [ ornith. ]Brown Oriole [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[みず, mizu] (n) (1) (See 湯・ゆ・1) water (esp. cool, fresh water, e.g. drinking water); (2) fluid (esp. in an animal tissue); liquid; (3) flood; floodwaters; (4) (See 力水) water offered to sumo wrestlers just prior to a bout; (5) (See 水入り) break granted to sumo wrestlers engaged in a prolonged bout; (P) #197 [Add to Longdo]
せる;させる[seru ; saseru] (aux-v, v1) (1) (せる is for 五段 verbs, させる for 一段; follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs; senses 1-3 of せる are sometimes abbreviated as 〜す) auxiliary verb indicating the causative; (2) (hum) (usu. as 〜(さ)せてもらう, 〜(さ)せていただく, etc.) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (3) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (4) (hon) (as 〜(さ)せられる, 〜あら(さ)せられる, 〜(さ)せ給う, etc.) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions #540 [Add to Longdo]
与える[あたえる, ataeru] (v1, vt) (1) to give (esp. to someone of lower status); to bestow; to grant; to confer; to present; to award; (2) to provide; to afford; to offer; to supply; (3) to assign; (4) to cause; (5) { comp } to pass (a variable to a function); (P) #2,876 [Add to Longdo]
補助[ほじょ, hojo] (n, vs, adj-no) (1) assistance; support; aid; help; (2) subsidy; supplement; subvention; grant-in-aid; (3) auxiliary; subsidiary; (4) spot (in bodybuilding); (P) #3,440 [Add to Longdo]
入れる(P);容れる;函れる[いれる, ireru] (v1, vt) (1) to put in; to let in; to take in; to bring in; to insert; to set (a jewel, etc.); to ink in (e.g. a tattoo); (2) to admit; to accept; to employ; to hire; (3) (esp. 容れる) to accept; to comply; to grant; to adopt (a policy, etc.); to take (advice, etc.); to listen to; to pay attention to; (4) to include; (5) to pay (one's rent, etc.); (6) to cast (a vote); (7) (See 淹れる) to make (tea, coffee, etc.); (8) to turn on (a switch, etc.); (9) to send (a fax); to call; (P) #3,499 [Add to Longdo]
付与[ふよ, fuyo] (n, vs) grant; allowance; endowment; bestowal; assignment; conferment; (P) #4,085 [Add to Longdo]
決める(P);極める[きめる, kimeru] (v1, vt) (1) to decide; to choose; to determine; to make up one's mind; to resolve; to set one's heart on; to settle; to arrange; to set; to appoint; to fix; (2) to clinch (a victory); to decide (the outcome of a match); (3) to persist in doing; to go through with; (4) (as 決めている) to always do; to have made a habit of; (5) to take for granted; to assume; (6) to dress up; to dress to kill; to dress to the nines; (7) to carry out successfully (a move in sports, a pose in dance, etc.); to succeed in doing; (8) { MA } to immobilize with a double-arm lock (in sumo, judo, etc.); (P) #4,966 [Add to Longdo]
移民[いみん, imin] (n, vs, adj-no) (1) (sens) emigration; immigration; (2) emigrant; immigrant; (P) #5,640 [Add to Longdo]
支給[しきゅう, shikyuu] (n, vs) provision; supply; payment; allowance; grant; (P) #9,228 [Add to Longdo]
明白(ateji);偸閑(ateji);白地(ateji)[あからさま, akarasama] (adj-na, adj-no) (uk) plain; frank; candid; open; direct; straightforward; unabashed; blatant; flagrant #9,332 [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top