Search result for

reveal

(61 entries)
(0.0089 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reveal-, *reveal*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reveal    [VT] เปิดเผย, See also: เผย, Syn. disclose, expose
reveal    [VT] แสดงให้เห็น, See also: ทำให้ปรากฎ, Syn. display, show, unveil
reveal to    [PHRV] เปิดเผย, See also: เผยให้เห็น
revealing    [ADJ] ซึ่งเผยให้รู้

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
revealResearch revealed that the same high truancy levels were to be found in every inner city district.
revealThis evidence revealed him to be an embezzler.
revealHe thus revealed his glory.
revealBut the reason I came baptizing with water was that he might be revealed to Israel.
revealThe severity of such marks can reveal whether or not any of these people were habitually engaged in hard labor.
revealSuch secrets are always eventually revealed.
revealFinally her true talent revealed itself in that painting.
revealThe report revealed that many teenagers are alcoholics.
revealHe revealed the secret to her when nobody was by.
revealThese letters reveal her to be an honest lady.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reveal(รีวีล') vt.,n. (การ) เปิดเผย,เผย,แสดงให้เห็น,แสดง,ความสว่าง,เรื่องที่เปิดเผย, See also: revealability n. revealableness n. revealable adj. revealor n. revelative adj., Syn. disclose,expose

English-Thai: Nontri Dictionary
reveal(vt) แสดง,เปิดเผย,ทำให้ปรากฏ,เผย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปลือยใจ [V] reveal, See also: expose, uncover, Example: ดาราสาวเปลือยใจให้สัมภาษณ์นักข่าวเกี่ยวกับข่าวอื้อฉาวที่เกิดขึ้น, Thai definition: เปิดเผยความคิดอย่างไม่ปิดบัง
เผยความลับ [V] reveal a secret, Ant. รักษาความลับ, Example: ความเชื่อถือไว้วางใจทำให้เรากล้าเผยความลับและความรู้สึกซ่อนเร้นแก่กันและกัน, Thai definition: เปิดเผยความลับให้ผู้อื่นรับรู้
ล่วงรู้ความลับ    [V] know someone's secret, See also: reveal the secret, Ant. ปิดเป็นความลับ, รักษาความลับ, Example: ผมเชื่อว่าไม่มีใครสามารถล่วงรู้ความลับนี้ได้, Thai definition: รู้ความลับของผู้อื่น
แย้ม [V] reveal, See also: disclose, divulge, Syn. บอก, เปรย, เผย
โปร่งใส [V] reveal, See also: be plain, be evident, be explicit, be obvious, be unambiguous, be transparent, Syn. เปิดเผย, Example: ระบบกระบวนการทางกฎหมายของสหรัฐอเมริกาโปร่งใสมาก, Thai definition: ที่เปิดเผยและพิสูจน์ได้
เป็นที่เปิดเผย [V] disclose, See also: reveal, give away, impart, make known, divulge, proclaim, Ant. เป็นความลับ, Example: มีการประชุมกันภายในแต่ไม่เป็นที่เปิดเผยสู่สาธารณะซึ่งได้ประเมินสถานการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะดีขึ้น
ไข [V] reveal, See also: expose, explain, Syn. อธิบาย, บอก, Example: พจนานุกรมไขคำศัพท์ได้เกือบทั้งหมด, Thai definition: บอกกล่าวหรืออธิบายขยายความ
คาย    [V] reveal, See also: disclose, tell, inform, uncover, Syn. เปิดเผย, แสดงออก, Example: เขาถูกทรมานอย่างสาหัสเพื่อให้คายความลับของทางรัฐบาล
แพร่งพราย [V] reveal, See also: divulge, leak, disclose, Syn. เปิดเผย, บอกกล่าว, Ant. ปิด, Example: เขาไม่เคยแพร่งพรายความในใจให้ใครรับรู้
เปิดเผย [V] disclose, See also: reveal, divulge, expose, open up, unmask, Syn. บอกกล่าว, แสดงตัว, แสดงตน, เผย, Ant. ปกปิด, หลบๆ ซ่อนๆ, ลับ, ซ่อนเร้น, เก็บตัว, ซ่อน, ปิดบัง, Example: แหล่งข่าวเปิดเผยว่าผู้จัดการจะตั้งบริษัทใหม่เร็วๆ นี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบิก[v.] (boēk) EN: open ; disclose ; uncover ; expose ; reveal   FR: ouvrir ; découvrir
แฉ[v.] (chaē) EN: reveal ; disclose ; show   FR: révéler ; divulguer
แฉโพย[v.] (chaēphōi) EN: reveal a secret ; uncover an account   FR: jouer cartes sur table
แดง[v.] (daēng) EN: be revealed ; come to light ; be disclosed ; be exposed ; be uncovered ; be unmask   
แจ้ง[v.] (jaēng) EN: tell ; inform ; report ; indicate ; reveal ; advise ; express ; announce ; notify ; let know ; intimate; declare   FR: annoncer ; aviser ; informer ; notifier ; rapporter ; révéler ; dire ; déclarer ; communiquer ; faire connaître ; prévenir ; alerter
ไข[v.] (khai) EN: unwind ; unfold ; uncover ; reveal ; explain ; expose   FR: découvrir ; révéler ; dévoiler
ขยายความลับ[v. exp.] (khayāi khwāmlap) EN: divulge a secret ; reveal a secret   FR: divulguer un secret ; révéler un secret
เผย[v.] (phoēi) EN: uncover ; disclose ; reveal ; give away ; leak out ; let out ; divulge ; betray ; reveal a secret ; ooze up ; let the cat out of the bag ; spill the beans   FR: dévoiler ; révéler ; divulguer
เผยความลับ[v. exp.] (phoēi khwāmlap) EN: reveal a secret ; let out a secret   FR: divulguer un secret ; révéler un secret
แปลความหมาย[v. exp.] (plaē khwāmmāi) EN: interpret ; decode ; reveal ; translate   FR: interpréter ; traduire

CMU English Pronouncing Dictionary
REVEAL    R IH0 V IY1 L
REVEAL    R IY0 V IY1 L
REVEALS    R IH0 V IY1 L Z
REVEALS    R IY0 V IY1 L Z
REVEALED    R IH0 V IY1 L D
REVEALED    R IY0 V IY1 L D
REVEALING    R IH0 V IY1 L IH0 NG
REVEALING    R IY0 V IY1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reveal    (v) (r i1 v ii1 l)
reveals    (v) (r i1 v ii1 l z)
revealed    (v) (r i1 v ii1 l d)
revealing    (v) (r i1 v ii1 l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あぶり出し;炙り出し;焙り出し[あぶりだし, aburidashi] (n,adj-no) invisible writing revealed by applying heat; writing done in invisible ink [Add to Longdo]
あぶり出す;炙り出す;焙り出す[あぶりだす, aburidasu] (v5s,vt) to bring into the open; to reveal; to uncover (e.g. evidence); to bring to light [Add to Longdo]
おくびにも出さない[おくびにもださない, okubinimodasanai] (exp) not revealing (thoughts, feelings); not breathing a word [Add to Longdo]
お里が知れる;御里が知れる[おさとがしれる, osatogashireru] (exp,v1) (See お里,親の顔が見たい) to reveal one's upbringing (through one's words, actions, etc.); to betray one's origin; to give oneself away [Add to Longdo]
ぼろを出す;襤褸を出す[ぼろをだす, borowodasu] (exp,v5s) to reveal the faults [Add to Longdo]
ピルトダウン事件[ピルトダウンじけん, pirutodaun jiken] (n) (obsc) (See ピルトダウン人) Piltdown hoax (1912 discovery of a fossilized ape-human missing-link skull, later revealed to be fraudulent) [Add to Longdo]
開け広げる[あけひろげる, akehirogeru] (v1,vt) to open wide; to reveal hidden contents [Add to Longdo]
鎌を掛ける;鎌をかける[かまをかける, kamawokakeru] (exp,v1) to trick someone (into confirming or revealing the truth); to ask a leading question [Add to Longdo]
肝胆相照らす;肝胆相照す[かんたんあいてらす, kantan'aiterasu] (exp,v5s) to be profoundly compatible; to be inseparable; to be so close as to reveal to each other the bottom of one's heart [Add to Longdo]
強盗返し;龕灯返し;龕燈返し(oK)[がんどうがえし;がんとうがえし, gandougaeshi ; gantougaeshi] (n) rotating stage machinery, which rolls backwards 90 degrees to reveal the next scene [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reveal \Re*veal"\, n.
   1. A revealing; a disclosure. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. (Arch.) The side of an opening for a window, doorway, or
    the like, between the door frame or window frame and the
    outer surface of the wall; or, where the opening is not
    filled with a door, etc., the whole thickness of the wall;
    the jamb. [Written also {revel}.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reveal \Re*veal"\, v. t. [imp. & p. p. {Revealed}; p. pr. & vb.
   n. {Revealing}.] [F. r['e]v['e]ler, L. revelare, revelatum,
   to unveil, reveal; pref. re- re- + velare to veil; fr. velum
   a veil. See {Veil}.]
   1. To make known (that which has been concealed or kept
    secret); to unveil; to disclose; to show.
    [1913 Webster]
 
       Light was the wound, the prince's care unknown,
       She might not, would not, yet reveal her own.
                          --Waller.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically, to communicate (that which could not be
    known or discovered without divine or supernatural
    instruction or agency).
    [1913 Webster]
 
   Syn: To communicate; disclose; divulge; unveil; uncover;
     open; discover; impart; show.
 
   Usage: See {Communicate}. -- {Reveal}, {Divulge}. To reveal
      is literally to lift the veil, and thus make known
      what was previously concealed; to divulge is to
      scatter abroad among the people, or make publicly
      known. A mystery or hidden doctrine may be revealed;
      something long confined to the knowledge of a few is
      at length divulged. "Time, which reveals all things,
      is itself not to be discovered." --Locke. "A tragic
      history of facts divulged." --Wordsworth.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reveal
   v 1: make visible; "Summer brings out bright clothes"; "He
      brings out the best in her" [syn: {uncover}, {bring out},
      {unveil}, {reveal}]
   2: make known to the public information that was previously
     known only to a few people or that was meant to be kept a
     secret; "The auction house would not disclose the price at
     which the van Gogh had sold"; "The actress won't reveal how
     old she is"; "bring out the truth"; "he broke the news to
     her"; "unwrap the evidence in the murder case" [syn:
     {unwrap}, {disclose}, {let on}, {bring out}, {reveal},
     {discover}, {expose}, {divulge}, {break}, {give away}, {let
     out}]
   3: disclose directly or through prophets; "God rarely reveal his
     plans for Mankind"

Are you satisfied with the result?

Go to Top