Search result for

lend

(125 entries)
(0.0379 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lend-, *lend*, len
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
lender lender

English-Thai: Longdo Dictionary
advent calendar(n) ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lend[VI] ให้ยืม
lend[VT] ให้ยืม
lend to[PHRV] ให้ (บางคน) ยืมไปใช้ประโยชน์, Syn. loan to
lend to[PHRV] สนับสนุน, See also: ช่วยเหลือ
lend to[PHRV] เพิ่มเติม (สิ่งที่ดี) ให้กับ
lend out[PHRV] ให้ยืมไปได้, See also: ปล่อยให้กู้ได้อย่างเสรี
lend an ear to[IDM] ฟัง, See also: รับฟัง
lend colour to[IDM] ทำให้ (บางสิ่ง) ดูเหมือนจะเป็นไปได้, Syn. give to
lend itself to[PHRV] สมควรกับ, See also: เหมาะสมสำหรับ, ควรจะ
lend a hand with[IDM] ช่วยเหลือด้วย (วิธีหรือการกระทำ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lend(เลนดฺ) vt. ให้ยืม,ให้ยืมเงิน,ให้,มอบให้,ปรับตัว. vi. ยืม,ยืมเงิน,กู้เงิน., See also: lender n.
blend(เบลนดฺ) {blended/blent,blended/blent, blending,blends} vt.,vi.,n. (การ) ผสม,คลุก,กลมกลืน vi. คลุกเคล้าให้เข้ากันจนแยกไม่ออก,ทำให้เหมาะกับ,คำสนธิ,ของผสม,ของเจือปน, Syn. mix
blende(เบลนด) n. Sulphideของสังกะสี
blender(เบลน'เดอะ) n. ผู้ผสม,สิ่งเจือปน,ตัวผสมเครื่องผสม,เครื่องปั่นผสม
calendar(แคล'เลนเดอร์) n. ปฎิทิน,หนังสือปฏิทิน,รายการประจำวันvt. บันทึก,บันทึกประจำวัน, See also: calendric adj. ดูcalendar calendrical adj. ดูcalendar
calender(แคล'เลนเดอะ) n. เครื่องบดให้เรียบและเงาโดยผ่านลูกกลิ้ง. vt. บดหรือกดให้เรียบและเงา, See also: calenderer n.
cullender(คัล'ลันเดอะ) n. ที่กรอง., See also: colander n.
hebrew calenderดูJewish calendar
moneylender(มัน'นีเลนเดอะ) n. ผู้ให้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ย
resplendence(ริสเพลน'เดินซฺ) n. ความรุ่งโรจน์,ความโชติช่วง,ความสุกปลั่ง,ความสุกสกาว,ความงามอร่าม,, Syn. resplendency

English-Thai: Nontri Dictionary
lend(vt) ให้ยืม,ให้กู้
lender(n) ผู้ให้ยืม,ผู้ให้กู้
blend(n) การคลุกเคล้า,การผสมผสาน
blend(vt) คลุก,คลุกเคล้า,ผสมผสาน
calendar(n) ปฏิทิน
calender(n) เครื่องรีดกระดาษ,เครื่องรีดผ้า
calender(vt) รีดให้เรียบ,กดให้เรียบ
resplendence(n) ความช่วงโชติ,แสงสกาว,ความรุ่งโรจน์
resplendent(adj) ช่วงโชติ,สุกสกาว,รุ่งโรจน์,สุกปลั่ง
slender(adj) อรชร,สะโอดสะอง,อ้อนแอ้น,เรียว,บาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lendให้ยืม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lenderผู้ให้ยืม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I will lend these to Serena when she wears the dress. Okay.ฉันจะให้ เซรีน่า ยืมคู่นี้ ตอนเธอใส่เดรสล่ะ/โอเคค่ะ New Haven Can Wait (2008)
Here. Let me lend you my phone.นี่ คุณยืมมือถือของฉันก็ได้ There Might be Blood (2008)
'Cause i need to know if he lends money interest-Free.เพราะว่าฉันต้องการรู้ ถ้าเขาให้เงินใครยืมแล้วไม่คิดดอกเบี้ย Not Cancer (2008)
- Lend the physician your servant. - Merlin?แล้วก็อยู่ในที่ ที่จะทำให้เกิดประโยชน์ The Mark of Nimueh (2008)
But there's no lend outs for as long as your overdue term.แต่อย่าเอาไปนานเกินกำหนด Heartbreak Library (2008)
His Majesty is lending him such support, so all we need to do is continue following His Highness.พระองค์จะสนับสนุนเขาแน่นอน ดังนั้น พวกเราก็ต้องทำตามคำสั่งขององค์ชายต่อไป The Kingdom of the Winds (2008)
Borrowed money once too many times from the wrong sort of money lenders.ยืมเงินครั้งละมากๆ จากแหล่งกู้เงินที่ผิดๆ The Secret of Moonacre (2008)
In Bangladesh, a man thought the unthinkable and founded a bank that lends only to the poor.ในบังคลาเทศ, ชายคนหนึ่งคิดนอกกรอบ และตั้งธนาคารให้สินเชื่อ แก่ผู้ยากไร้เท่านั้น Home (2009)
I work for another company that lends me out to pussies like Steve's boss who don't have the balls to sack their own employees, in some cases for good reason.ผมทำงานให้อีกบริษัทหนึ่งซึ่งจ้างผมมาจัดการงาน แทนไอ้ตุ๊ดแบบเจ้านายของสตีฟ ผู้ซึ่งที่ไม่กล้าไล่ลูกน้องตัวเองออก Up in the Air (2009)
If we don't lend you a hand, Suzuran will be destroyed.หากแกไม่ยื่นมือช่วย ซูซูรันคงถูกมันถล่มยับแน่ Crows Zero II (2009)
Please, lend me your power.พรุ่งนี้, Crows Zero II (2009)
I'm not asking you to follow me, but just... lend me your strength.ฉันจะไปถล่มโฮเซน, และฉันต้องการแรงของทุกคน. ได้โปรด, ฉันต้องการพลังของทุกคน. Crows Zero II (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lendI will lend you this book.
lendIt was really considerate of you to lend me $500 when I was in difficulties.
lendLend me your dictionary, please.
lendWill you lend me your book?
lendWill you lend me the books by Osame Tezuka for about a week?
lendDon't lend a borrowed book to another.
lendWould you be so kind as to lend me your book?
lendLend your money and lose your friend.
lendI'll lend it to you.
lendShe'll lend you his book.
lendLend me your ears!
lendLend me your bicycle.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ออกดอก[V] lend, See also: give a loan, Thai definition: เอาเงินให้กู้เอาดอกเบี้ย
เกื้อ[V] help, See also: lend a hand, support, aid, assist, promote, favor, Syn. เกื้อหนุน, หนุน, Example: เพราะเป็นคนทันสมัยทันต่อเหตุการณ์โลกปัจจุบันเกื้อให้ไกรสร พรหมวิหารกุมอำนาจการเมืองไว้อย่างเหนียวแน่น
เกื้อหนุน[V] aid, See also: lend a hand, assist, help, support, Syn. อุดหนุน, สนับสนุน, เกื้อ, เกื้อหนุนจุนเจือ, Example: เราต้องสามัคคีเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกันโดยแท้จริงจึงจะทำให้บ้านเมืองของเราอยู่ได้, Thai definition: ช่วยเหลือสนับสนุน
การกู้[N] raising a loan, See also: lending out, borrowing, loaning out, Syn. การยืม, การกู้ยืม, Example: การกู้ยืมเงินต้องเสียดอกเบี้ย
การกู้เงิน[N] loaning money, See also: lending out, Syn. การยืมเงิน, Example: การกู้เงินต้องเสียดอกเบี้ย
การเกื้อกูล[N] lending a hand, See also: doing a favor, Syn. การสงเคราะห์, การอนุเคราะห์, การช่วย, Example: การเกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นน้ำใจที่ดีของคนไทย
ให้ยืม[V] lend, Ant. ยืม, ขอยืม, Example: เจ้าของร้านเอื้อเฟื้อให้ยืมสถานที่โดยไม่คิดค่าเช่า
ให้ยืม[V] lend, Ant. ยืม, ขอยืม, Example: เจ้าของร้านเอื้อเฟื้อให้ยืมสถานที่โดยไม่คิดค่าเช่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาง [adj.] (bāng) EN: thin ; skinny ; slender ; slim ; slight   FR: mince ; fin
เบญจมสุรทิน[n.] (benjamasunthin) EN: fifth day of the solar calendar   
ฉะอ้อน[adj.] (cha-øn) EN: slender ; dainty ; delicate ; slim ; thin   
ชะอ้อน[adj.] (cha-øn) EN: slender ; lissome ; slim ; delicate   
เช้ง[adj.] (chēng) EN: delicately pretty ; pretty   FR: magnifique ; splendide
เชิดขึ้นสูง[v. exp.] (choēt kheūn sūng) EN: be splendid   
เด็ดดวง[v. exp.] (detdūang) EN: be excellent be marvelous; be wonderful; e superb; b splendid; be matchless   FR: être magnifique ; être merveilleux
เด็ดสะระตี่[v. exp.] (det saratī) EN: be splendid; be excellent; be fantastic; be wonderful; be marvelous; be superb; be great   
ดอกเบี้ยเงินกู้[n. exp.] (døkbīa ngoenkū) EN: lending rate   
เอวบาง [adj.] (ēo bāng) EN: slender-waisted   FR: mince ; svelte

CMU English Pronouncing Dictionary
LEND    L EH1 N D
LENDL    L EH1 N D AH0 L
LENDS    L EH1 N D Z
LENDER    L EH1 N D ER0
LENDERS    L EH1 N D ER0 Z
LENDING    L EH1 N D IH0 NG
LENDER'S    L EH1 N D ER0 Z
LENDINGS    L EH1 N D IH0 NG Z
LENDERS'    L EH1 N D ER0 Z
LENDERMAN    L EH1 N D ER0 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lend    (v) (l e1 n d)
lends    (v) (l e1 n d z)
lender    (n) (l e1 n d @ r)
lenders    (n) (l e1 n d @ z)
lending    (v) (l e1 n d i ng)
lending-library    (n) - (l e1 n d i ng - l ai b r @ r ii)
lending-librarie    (n) - (l e1 n d i ng - l ai b r @ r i z)

German-Thai: Longdo Dictionary
elend(adj adv) หดหู่, เศร้าสร้อย, ไม่มีความสุข เช่น Ich fühle mich heute elend. วันนี้ผมรู้สึกหดหู่จัง, See also: S. traurig, unglücklich, verzweifelt,
Elend(n) |das, nur Sg.| ความเดือดร้อน, ความลำบาก, ความเสียใจ, ความทุกข์ เช่น das Elend der Kinder in der dritten Welt = ความยากจน, ความลำบากของเด็กๆในประเทศโลกที่สาม
zartfühlend(adj) คำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นมาก, See also: S. rücksichtsvoll, taktvoll,
Adventskalender(n) |der, pl. Adventskalender| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lende {f}haunch [Add to Longdo]
Lende {f}loin [Add to Longdo]
Lendengegend {f}lumbar region [Add to Longdo]
Lendenstück {n} [cook.] | Lendenstücke {pl}sirloin; tenderloin | sirloins [Add to Longdo]
Lendenschurz {m}; Lendentuch {n}loincloth; loin cloth [Add to Longdo]
Lendenwirbel {m}lumbar vertebra [Add to Longdo]
Lenduschnäpper {m} [ornith.]Chapin's Flycatcher [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
calendrier de l'Avent(n) |m| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้

Japanese-English: EDICT Dictionary
うりずん[, urizun] (n) climate of the third month of the lunar calendar in Okinawa (end of the dry season); early summer [Add to Longdo]
ご立派;御立派[ごりっぱ, gorippa] (adj-na) (pol) (See 立派) splendid; fine; handsome; elegant; imposing; prominent; legal; legitimate [Add to Longdo]
すらっと[, suratto] (adv,vs) (on-mim) (See すらり) slender; slim [Add to Longdo]
すらり[, surari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) long, slender and well-proportioned; (2) smooth, continuous (movement) [Add to Longdo]
すんなり[, sunnari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) slim; slender; (2) (on-mim) smoothly; without resistance; without trouble; without difficulty; without dissent; easily; readily [Add to Longdo]
どん尻[どんじり, donjiri] (n) tail end; tailender [Add to Longdo]
ふいご祭;ふいご祭り;鞴祭;鞴祭り[ふいごまつり, fuigomatsuri] (n) Bellows Festival (festival for blacksmiths and foundries on the eighth day of the eleventh month of the lunar calendar, on which they would clean their bellows and pray) [Add to Longdo]
ほっそり[, hossori] (n,vs,adv,adv-to) (on-mim) being slim; slender [Add to Longdo]
まいゆ;まいゆう[, maiyu ; maiyuu] (adj-f) (1) (reversed from うまい) delicious; appetizing; appetising; (2) skillful; clever; expert; wise; successful; (3) fortunate; splendid; promising [Add to Longdo]
やせ型;痩せ型;やせ形;痩せ形[やせがた, yasegata] (n) (1) slender build; slender figure; leptosome; leptosomatic habit; (adj-no) (2) waifish; leptosomaic; leptosomatic; ectomorphic [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
借出[jiè chū, ㄐㄧㄝˋ ㄔㄨ, ] lend [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グレゴリオ暦[ぐれごりおれき, guregorioreki] Gregorian calendar [Add to Longdo]
リアルタイムカレンダ[りあるたいむかれんだ, riarutaimukarenda] real-time calendar [Add to Longdo]
暦月[れきげつ, rekigetsu] calendar month [Add to Longdo]
暦週[れきしゅう, rekishuu] calendar week [Add to Longdo]
暦日付[れきひづけ, rekihiduke] calendar date [Add to Longdo]
暦年[れきねん, rekinen] calendar year [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
腰布[こしぬの, koshinuno] Lendenschurz [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lend \Lend\ (l[e^]nd), v. t. [imp. & p. p. {Lent} (l[e^]nt); p.
   pr. & vb. n. {Lending}.] [OE. lenen, AS. l[=ae]nan, fr.
   l[=ae]n loan; akin to G. lehnen to lend. See {Loan}.]
   1. To allow the custody and use of, on condition of the
    return of the same; to grant the temporary use of; as, to
    lend a book; -- opposed to {borrow}.
    [1913 Webster]
 
       Give me that ring.
       I'll lend it thee, my dear, but have no power
       To give it from me.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To allow the possession and use of, on condition of the
    return of an equivalent in kind; as, to lend money or some
    article of food.
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt not give him thy money upon usury, nor
       lend him thy victuals for increase.  --Levit. xxv.
                          37.
    [1913 Webster]
 
   3. To afford; to grant or furnish in general; as, to lend
    assistance; to lend one's name or influence.
    [1913 Webster]
 
       Cato, lend me for a while thy patience. --Addison.
    [1913 Webster]
 
       Mountain lines and distant horizons lend space and
       largeness to his compositions.    --J. A.
                          Symonds.
    [1913 Webster]
 
   4. To let for hire or compensation; as, to lend a horse or
    gig.
    [1913 Webster]
 
   Note: This use of the word is rare in the United States,
      except with reference to money.
      [1913 Webster]
 
   {To lend a hand}, to give assistance; to help. [Colloq.]
 
   {To lend one's ears} or {To lend an ear}, to give attention.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lend
   v 1: bestow a quality on; "Her presence lends a certain cachet
      to the company"; "The music added a lot to the play"; "She
      brings a special atmosphere to our meetings"; "This adds a
      light note to the program" [syn: {lend}, {impart},
      {bestow}, {contribute}, {add}, {bring}]
   2: give temporarily; let have for a limited time; "I will lend
     you my car"; "loan me some money" [syn: {lend}, {loan}] [ant:
     {borrow}]
   3: have certain characteristics of qualities for something; be
     open or vulnerable to; "This story would lend itself well to
     serialization on television"; "The current system lends
     itself to great abuse"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top