ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lend

L EH1 N D   
109 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lend-, *lend*, len
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
lender lender

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lend[VI] ให้ยืม
lend[VT] ให้ยืม
lend to[PHRV] ให้ (บางคน) ยืมไปใช้ประโยชน์, Syn. loan to
lend to[PHRV] สนับสนุน, See also: ช่วยเหลือ
lend to[PHRV] เพิ่มเติม (สิ่งที่ดี) ให้กับ
lend out[PHRV] ให้ยืมไปได้, See also: ปล่อยให้กู้ได้อย่างเสรี
lend an ear to[IDM] ฟัง, See also: รับฟัง
lend colour to[IDM] ทำให้ (บางสิ่ง) ดูเหมือนจะเป็นไปได้, Syn. give to
lend itself to[PHRV] สมควรกับ, See also: เหมาะสมสำหรับ, ควรจะ
lend a hand with[IDM] ช่วยเหลือด้วย (วิธีหรือการกระทำ)

English-Thai: Nontri Dictionary
lend(vt) ให้ยืม,ให้กู้
lender(n) ผู้ให้ยืม,ผู้ให้กู้
blend(n) การคลุกเคล้า,การผสมผสาน
blend(vt) คลุก,คลุกเคล้า,ผสมผสาน
calendar(n) ปฏิทิน
calender(n) เครื่องรีดกระดาษ,เครื่องรีดผ้า
calender(vt) รีดให้เรียบ,กดให้เรียบ
resplendence(n) ความช่วงโชติ,แสงสกาว,ความรุ่งโรจน์
resplendent(adj) ช่วงโชติ,สุกสกาว,รุ่งโรจน์,สุกปลั่ง
slender(adj) อรชร,สะโอดสะอง,อ้อนแอ้น,เรียว,บาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lendให้ยืม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lenderผู้ให้ยืม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Epstein refuses to lend the money.- เอฟสติน ยกเลิกการเจรจากู้ยืนเงิน The Great Dictator (1940)
Leave it all till somebody else lends you a handปล่อยให้มันทั้งหมดจนถึงคนอื่น ยืมมือคุณ Yellow Submarine (1968)
Lend me your ears and I'll sing you a songให้ฉันยืมหูของคุณและฉันจะร้อง เพลง Yellow Submarine (1968)
God gave people hands to lend Mine are freeพระเจ้าประทานมือให้ช่วยกัน มือของฉันนั้นยังว่าง The Little Prince (1974)
Uh, can anybody lend me a pair of shoes?เอ้อ, มีใครให้ยืมรองเท้าได้มั๊ย? Suspiria (1977)
Daniels will you lend Mr. Gandhi a shilling for a taxi?แดเนียลส์ ให้คุณคานธียืมค่าแท็กซี่ สักชิลลิงได้มั้ย Gandhi (1982)
Could you lend me $250?หนูขอยืมเงิน $250 ได้ไหมค่ะ? Dirty Dancing (1987)
- Could you lend us a few shillings?- คุณสามารถยืมเราไม่กี่ shillings? In the Name of the Father (1993)
I never lend out my gear.ฉันไม่เคยให้ใครยืมอุปกรณ์ Léon: The Professional (1994)
- I'll lend it to you. It's a great book on piercing.- ฉันจะปล่อยกู้ให้กับคุณ มันเป็นหนังสือที่ดีในการเจาะ Pulp Fiction (1994)
Lend me your ears!เข้าป่าเลย โบบา เพื่อนชาวป่า... Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Well, I would lend you one, but I'm afraid this is the only clean one I have.คือ... ผมคงให้คุณยืมได้ แต่เหลืออยู่ตัวเดียว The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lendA bank lends us money at interest.
lendAge, like distance, lends a double charm.
lendBank lending are rising because of lower interest rate.
lendBanks are cutting lending to industrial borrowers.
lendBanks will try to lend you an umbrella on a sunny day, but they will turn their backs on a rainy day.
lendBesides lending books, libraries offer various other services.
lendCan you lend me 10,000 yen?
lendCan you lend me 500 yen?
lendCan you lend me a dime?
lendCan you lend me some money?
lendCould you do me a favor? Will you lend me some money?
lendCould you lend me a few mechanical pencil leads?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ออกดอก[V] lend, See also: give a loan, Thai definition: เอาเงินให้กู้เอาดอกเบี้ย
เกื้อ[V] help, See also: lend a hand, support, aid, assist, promote, favor, Syn. เกื้อหนุน, หนุน, Example: เพราะเป็นคนทันสมัยทันต่อเหตุการณ์โลกปัจจุบันเกื้อให้ไกรสร พรหมวิหารกุมอำนาจการเมืองไว้อย่างเหนียวแน่น
เกื้อหนุน[V] aid, See also: lend a hand, assist, help, support, Syn. อุดหนุน, สนับสนุน, เกื้อ, เกื้อหนุนจุนเจือ, Example: เราต้องสามัคคีเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกันโดยแท้จริงจึงจะทำให้บ้านเมืองของเราอยู่ได้, Thai definition: ช่วยเหลือสนับสนุน
การกู้[N] raising a loan, See also: lending out, borrowing, loaning out, Syn. การยืม, การกู้ยืม, Example: การกู้ยืมเงินต้องเสียดอกเบี้ย
การกู้เงิน[N] loaning money, See also: lending out, Syn. การยืมเงิน, Example: การกู้เงินต้องเสียดอกเบี้ย
การเกื้อกูล[N] lending a hand, See also: doing a favor, Syn. การสงเคราะห์, การอนุเคราะห์, การช่วย, Example: การเกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นน้ำใจที่ดีของคนไทย
ให้ยืม[V] lend, Ant. ยืม, ขอยืม, Example: เจ้าของร้านเอื้อเฟื้อให้ยืมสถานที่โดยไม่คิดค่าเช่า
ให้ยืม[V] lend, Ant. ยืม, ขอยืม, Example: เจ้าของร้านเอื้อเฟื้อให้ยืมสถานที่โดยไม่คิดค่าเช่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาง [adj.] (bāng) EN: thin ; skinny ; slender ; slim ; slight   FR: mince ; fin
เบญจมสุรทิน[n.] (benjamasunthin) EN: fifth day of the solar calendar   
ฉะอ้อน[adj.] (cha-øn) EN: slender ; dainty ; delicate ; slim ; thin   
ชะอ้อน[adj.] (cha-øn) EN: slender ; lissome ; slim ; delicate   
เช้ง[adj.] (chēng) EN: delicately pretty ; pretty   FR: magnifique ; splendide
เชิดขึ้นสูง[v. exp.] (choēt kheūn sūng) EN: be splendid   
เด็ดดวง[v. exp.] (detdūang) EN: be excellent be marvelous; be wonderful; e superb; b splendid; be matchless   FR: être magnifique ; être merveilleux
เด็ดสะระตี่[v. exp.] (det saratī) EN: be splendid; be excellent; be fantastic; be wonderful; be marvelous; be superb; be great   
ดอกเบี้ยเงินกู้[n. exp.] (døkbīa ngoenkū) EN: lending rate   
เอวบาง [adj.] (ēo bāng) EN: slender-waisted   FR: mince ; svelte

CMU English Pronouncing Dictionary
LEND L EH1 N D
LENDL L EH1 N D AH0 L
LENDS L EH1 N D Z
LENDER L EH1 N D ER0
LENDERS L EH1 N D ER0 Z
LENDING L EH1 N D IH0 NG
LENDER'S L EH1 N D ER0 Z
LENDINGS L EH1 N D IH0 NG Z
LENDERS' L EH1 N D ER0 Z
LENDERMAN L EH1 N D ER0 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lend (v) lˈɛnd (l e1 n d)
lends (v) lˈɛndz (l e1 n d z)
lender (n) lˈɛndər (l e1 n d @ r)
lenders (n) lˈɛndəz (l e1 n d @ z)
lending (v) lˈɛndɪŋ (l e1 n d i ng)
lending-library (n) lˈɛndɪŋ-laɪbrəriː (l e1 n d i ng - l ai b r @ r ii)
lending-librarie (n) lˈɛndɪŋ-laɪbrərɪz (l e1 n d i ng - l ai b r @ r i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
借出[jiè chū, ㄐㄧㄝˋ ㄔㄨ, ] lend, #41,590 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lende {f}haunch [Add to Longdo]
Lende {f}loin [Add to Longdo]
Lendengegend {f}lumbar region [Add to Longdo]
Lendenstück {n} [cook.] | Lendenstücke {pl}sirloin; tenderloin | sirloins [Add to Longdo]
Lendenschurz {m}; Lendentuch {n}loincloth; loin cloth [Add to Longdo]
Lendenwirbel {m}lumbar vertebra [Add to Longdo]
Lenduschnäpper {m} [ornith.]Chapin's Flycatcher [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うりずん[, urizun] (n) climate of the third month of the lunar calendar in Okinawa (end of the dry season); early summer [Add to Longdo]
ご立派;御立派[ごりっぱ, gorippa] (adj-na) (pol) (See 立派) splendid; fine; handsome; elegant; imposing; prominent; legal; legitimate [Add to Longdo]
すらっと[, suratto] (adv,vs) (on-mim) (See すらり) slender; slim [Add to Longdo]
すらり[, surari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) long, slender and well-proportioned; (2) smooth, continuous (movement) [Add to Longdo]
すんなり[, sunnari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) slim; slender; (2) (on-mim) smoothly; without resistance; without trouble; without difficulty; without dissent; easily; readily [Add to Longdo]
どん尻[どんじり, donjiri] (n) tail end; tailender [Add to Longdo]
ふいご祭;ふいご祭り;鞴祭;鞴祭り[ふいごまつり, fuigomatsuri] (n) Bellows Festival (festival for blacksmiths and foundries on the eighth day of the eleventh month of the lunar calendar, on which they would clean their bellows and pray) [Add to Longdo]
ほっそり[, hossori] (n,vs,adv,adv-to) (on-mim) being slim; slender [Add to Longdo]
まいゆ;まいゆう[, maiyu ; maiyuu] (adj-f) (1) (reversed from うまい) delicious; appetizing; appetising; (2) skillful; clever; expert; wise; successful; (3) fortunate; splendid; promising [Add to Longdo]
やせ型;痩せ型;やせ形;痩せ形[やせがた, yasegata] (n) (1) slender build; slender figure; leptosome; leptosomatic habit; (adj-no) (2) waifish; leptosomaic; leptosomatic; ectomorphic [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グレゴリオ暦[ぐれごりおれき, guregorioreki] Gregorian calendar [Add to Longdo]
リアルタイムカレンダ[りあるたいむかれんだ, riarutaimukarenda] real-time calendar [Add to Longdo]
暦月[れきげつ, rekigetsu] calendar month [Add to Longdo]
暦週[れきしゅう, rekishuu] calendar week [Add to Longdo]
暦日付[れきひづけ, rekihiduke] calendar date [Add to Longdo]
暦年[れきねん, rekinen] calendar year [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
腰布[こしぬの, koshinuno] Lendenschurz [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lend \Lend\ (l[e^]nd), v. t. [imp. & p. p. {Lent} (l[e^]nt); p.
   pr. & vb. n. {Lending}.] [OE. lenen, AS. l[=ae]nan, fr.
   l[=ae]n loan; akin to G. lehnen to lend. See {Loan}.]
   1. To allow the custody and use of, on condition of the
    return of the same; to grant the temporary use of; as, to
    lend a book; -- opposed to {borrow}.
    [1913 Webster]
 
       Give me that ring.
       I'll lend it thee, my dear, but have no power
       To give it from me.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To allow the possession and use of, on condition of the
    return of an equivalent in kind; as, to lend money or some
    article of food.
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt not give him thy money upon usury, nor
       lend him thy victuals for increase.  --Levit. xxv.
                          37.
    [1913 Webster]
 
   3. To afford; to grant or furnish in general; as, to lend
    assistance; to lend one's name or influence.
    [1913 Webster]
 
       Cato, lend me for a while thy patience. --Addison.
    [1913 Webster]
 
       Mountain lines and distant horizons lend space and
       largeness to his compositions.    --J. A.
                          Symonds.
    [1913 Webster]
 
   4. To let for hire or compensation; as, to lend a horse or
    gig.
    [1913 Webster]
 
   Note: This use of the word is rare in the United States,
      except with reference to money.
      [1913 Webster]
 
   {To lend a hand}, to give assistance; to help. [Colloq.]
 
   {To lend one's ears} or {To lend an ear}, to give attention.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lend
   v 1: bestow a quality on; "Her presence lends a certain cachet
      to the company"; "The music added a lot to the play"; "She
      brings a special atmosphere to our meetings"; "This adds a
      light note to the program" [syn: {lend}, {impart},
      {bestow}, {contribute}, {add}, {bring}]
   2: give temporarily; let have for a limited time; "I will lend
     you my car"; "loan me some money" [syn: {lend}, {loan}] [ant:
     {borrow}]
   3: have certain characteristics of qualities for something; be
     open or vulnerable to; "This story would lend itself well to
     serialization on television"; "The current system lends
     itself to great abuse"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top