ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

divulge

D IH0 V AH1 L JH   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -divulge-, *divulge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
divulge[VT] เปิดเผยความลับ, Syn. retell, spin, report
divulge to[PHRV] บอกความลับให้กับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
divulge(ดิวัลจฺ') vt. เปิดเผย,ประกาศ., See also: divulgement n. ดูdivulge divulger n. ดูdivulge
divulgencen. การเปิดเผย,การประกาศ, Syn. divulging

English-Thai: Nontri Dictionary
divulge(vt) เปิดเผย,บอก(ความลับ),ประกาศ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Shall I divulge how I truly lost my power?ฉันจะเปิดเผยว่าทำไมพลังฉันหายไป Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
I did not wish to worry Mother, nor did Brother allow me to divulge his plans...หม่อมชั้นไม่อยากให้เสด็จแม่ทรงเป็นกังวล และเสด็จพี่ก็ทรงบอกให้หม่อมชั้นทำตามแผนของเขา... Episode #1.9 (2006)
LEOPOLD : You needn't divulge anything I can't guess.บอกอะไรมา ฉันก็คงพอเดาได้อยู่แล้ว The Illusionist (2006)
What I'm about to divulge to you will in all likelihood get me killed.อะไรที่ชั้นควรจะเปิดเผยให้นายฟัง ความตั้งใจที่เหมือนกันทั้งหมดเนี่ยจะฆ่าชั้น Sona (2007)
Mr. Purcell,could you please explain to the court why you thought it necessary to divulge the proprietary information in question?คุณเพอร์เซล,กรุณาอธิบายต่อศาลด้วยว่า ทำไมคุณถึงเปิดเผยความลับที่เป็นข้อมูล ของคุณออกมา Hey! Mr. Pibb! (2009)
I can't divulge that, but I can tell you my vision involved you.ฉันเปิดเผยไม่ได้ แต่ฉันสามารถบอกคุณได้ ถึงภาพอนาคตฉัน ที่เกี่ยวพันกับคุณ 137 Sekunden (2009)
I can't divulge that, but I can tell you my vision involved you.ฉันเปิดเผยไม่ได้ แต่ฉันสามารถ บอกคุณได้ถึงภาพอนาคตฉัน ที่เกี่ยวพันกับคุณ White to Play (2009)
Now I want you to persuade him to divulge his true memory any way you can.ทีนี้ ฉันอยากให้เธอชักจูงเขา ให้มอบความทรงจำที่แท้จริง ทางใดก็ได้ที่เธอจะทำ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
How can I trust you not to divulge this information to anyone else?แล้วผมจะเชื่อใจคุณได้อย่างไร? ว่าจะไม่เอาข้อมูลพวกนี้ไปบอกใคร The International (2009)
Well, you know I can't divulge personal information.คุณก็รู้ ผมเปิดเผยข้อมูล ลูกความไม่ได้ Devil (2010)
I can't speak on behalf of everyone, but I'm still contemplating the unbelievable fact that we had the possible mastermind of the global blackout in our hands, and just before he's able to divulge any real information,ผมไ่ม่สามารถพูด ในนามของทุกคนได้ แต่ผมได้พิเคราะห์ข้อเท็จจริงนี้แล้ว ว่าไม่น่าเชื่อถือ แต่เรายังมีความเป็นไปได้ ที่จะได้ตัวจอมบงการ Goodbye Yellow Brick Road (2010)
To uphold patient privacy, I can't divulge anything.ตามจรรยาบรรณแพทย์แล้ว ฉันเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคนไข้ไม่ได้หรอกค่ะ Episode #1.6 (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แพร่งพราย[V] reveal, See also: divulge, leak, disclose, Syn. เปิดเผย, บอกกล่าว, Ant. ปิด, Example: เขาไม่เคยแพร่งพรายความในใจให้ใครรับรู้
การรั่วไหล[N] leakage, See also: divulgence, Example: การรั่วไหลของสารพิษจากโรงงานเก็บสารปรมนูสร้างความเดือดร้อนกับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คายความลับ[v. exp.] (khāi khwām lap) EN: divulge a secret   FR: divulguer un secret
ขยายความลับ[v. exp.] (khayāi khwāmlap) EN: divulge a secret ; reveal a secret   FR: divulguer un secret ; révéler un secret
เผย[v.] (phoēi) EN: uncover ; disclose ; reveal ; give away ; leak out ; let out ; divulge ; betray ; reveal a secret ; ooze up ; let the cat out of the bag ; spill the beans   FR: dévoiler ; révéler ; divulguer
เปิดเผย[v.] (poētphoēi) EN: disclose ; reveal ; divulge ; expose ; open up ; unmask ; explain ; declare   FR: divulguer ; dévoiler ; révéler ; exposer ; déclarer
แย้ม[v.] (yaēm) EN: disclose ; reveal ; divulge   

CMU English Pronouncing Dictionary
DIVULGE D IH0 V AH1 L JH
DIVULGE D AY0 V AH1 L JH
DIVULGED D IH0 V AH1 L JH D
DIVULGED D AY0 V AH1 L JH D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
divulge (v) dˈaɪvˈʌlʤ (d ai1 v uh1 l jh)
divulged (v) dˈaɪvˈʌlʤd (d ai1 v uh1 l jh d)
divulges (v) dˈaɪvˈʌlʤɪz (d ai1 v uh1 l jh i z)
divulgence (n) dˈaɪvˈʌlʤəns (d ai1 v uh1 l jh @ n s)
divulgences (n) dˈaɪvˈʌlʤənsɪz (d ai1 v uh1 l jh @ n s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
暴く[あばく, abaku] (v5k,vt) to disclose; to divulge; to expose [Add to Longdo]
明かす[あかす, akasu] (v5s,vt) (1) (See 語り明かす) to pass (e.g. the night); to spend; (2) to reveal; to divulge; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Divulge \Di*vulge"\, v. t. [imp. & p. p. {Divulged}; p. pr. &
   vb. n. {Divulging}.] [F. divulguer, L. divulgare; di- = dis-
   + vulgare to spread among the people, from vulgus the common
   people. See {Vulgar}.]
   1. To make public; to several or communicate to the public;
    to tell (a secret) so that it may become generally known;
    to disclose; -- said of that which had been confided as a
    secret, or had been before unknown; as, to divulge a
    secret.
    [1913 Webster]
 
       Divulge not such a love as mine.   --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. To indicate publicly; to proclaim. [R.]
    [1913 Webster]
 
       God . . . marks
       The just man, and divulges him through heaven.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To impart; to communicate.
    [1913 Webster]
 
       Which would not be
    [1913 Webster]
 
       To them [animals] made common and divulged.
                          --Milton.
 
   Syn: To publish; disclose; discover; uncover; reveal;
     communicate; impart; tell.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Divulge \Di*vulge"\, v. i.
   To become publicly known. [R.] "To keep it from divulging."
   --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 divulge
   v 1: make known to the public information that was previously
      known only to a few people or that was meant to be kept a
      secret; "The auction house would not disclose the price at
      which the van Gogh had sold"; "The actress won't reveal how
      old she is"; "bring out the truth"; "he broke the news to
      her"; "unwrap the evidence in the murder case" [syn:
      {unwrap}, {disclose}, {let on}, {bring out}, {reveal},
      {discover}, {expose}, {divulge}, {break}, {give away}, {let
      out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top