Search result for

equally

(47 entries)
(0.0097 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -equally-, *equally*, equal
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
equally[ADV] อย่างเท่าเทียมกัน, See also: อย่างเท่ากัน, อย่างเสมอกัน, อย่างทัดเทียมกัน, อย่างทัดเทียม, อย่างเท่าๆ กัน, Syn. evenly, identically, uniformly

English-Thai: Nontri Dictionary
equally(adv) โดยเท่ากัน,โดยเสมอภาคกัน,โดยเท่าเทียมกัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
KIM Hong-do is known to treat the lowly and noblemen equallyคิมฮองดูสร้างสมดุลย์ ระหว่างศิลปทั่วไปกับศิลปชั้นสูง Portrait of a Beauty (2008)
Yes, but equally, going after him in some knee-jerk way, you know, assuming he's a terrible guy, wouldn't that only create more sympathy for him than anything else?ก็ใช่ แล้วมันมีอะไรใกล้เคียง\ กับการคุกเข่าขอโทษบ้างล่ะ ลองคิดดูน่ะ ถ้าสมมติว่าเขาเป็นชายที่มีปัญหา เพียงแค่ทำให้เขารู้สึกสำนึกผิดอย่างมาก\ มันก็ดีกว่าทำอย่างอื่นแล้วนิ Frost/Nixon (2008)
It's unrealistic for a man with a fine mind to go on working year after year at a job he can't stand, coming home to a place he can't stand, to a wife who's equally unable to stand the same things.มันไม่สมจริงสำหรับคนที่มีความคิดที่ดีที่จะไปทำงาน ปีแล้วปีเล่าที่งานของเขาไม่สามารถยืน กลับบ้านไปยังสถานที่ที่เขาไม่สามารถยืน, Revolutionary Road (2008)
We need to be equally well prepared.เราก็จะต้องเตรียมตัวรับมือให้ได้เท่าเทียมกัน Law Abiding Citizen (2009)
I believe that darwin was simply inaccurate, that females can be just as aggressive as males, with males equally dispassionate.ฉันเชื่อว่าดาร์วินนั้นก็แค่ไม่แม่นยำ ว่าเพศหญิงสามาุรถเ้ป็นฝ่ายรุกได้เหมือนกับเพศชาย กับเพศชายที่ก็ไร้อารมณ์ได้เหมือนกัน The No-Brainer (2009)
THEY'RE EQUALLY WELL-WRITTEN. THAT'S A BIG DEAL. IT'S RARE IN CRIMINAL PARTNERSHIPS.ถ้าพวกเค้ามีพฤติกรรมเหมือนกัน, ก็ต้องทำอะไรที่มันคล้ายๆกันด้วย. Soul Mates (2009)
- Well, I didn't really have a favorite. - I loved them all equally. - Oh, please.นี่คือสิ่งที่คุณต้องพูด ก็ฉันไม่มีสัตว์ตัวโปรดจริง ๆ นี่ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
You're very special to me in that I hate you all equally.ในข้อที่กันเกลียดพวกนายเท่าๆกัน Nowhere Boy (2009)
I think mine are equally huge, man.ฉันคิดว่าไข่ของฉันมีขนาดเท่าๆกันนะ พวก Potlatch (2009)
Unless there's another hard working equally starved Starfleet officer around. Me.นอกจากแถวนี้จะมีลูกเรือสตาร์ฟลีทคนอื่นที่เป็นแรงงานนรกเหมือนผมอีก Star Trek (2009)
No, both. both equally guilty.- เราจูบกัน ผิดเท่ากันทุกประการ Sex and the City 2 (2010)
Oh, well, rest assured, it was equally as thrilling for me.โอ้ ก็ ฉันรับประกันได้ว่า มันก็เร้าใจฉันพอๆกัน Easy A (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
equallyCollege students should study hard, but equally they should also make time for an active social life.
equallyDivide the pile of documents equally, and take them one by one to either side of the room.
equallyIt is a toss-up whether to drink sake or whiskey, too much of either results equally in drunken revelry.
equallySki on equally weighted parallel skis.
equallyThe company is equally owned by the two groups.
equallyThe property was divided equally among the heirs.
equallyThere are so-called primitive cultures in the jungles of the Amazon and on the island of New Guinea, and there are so-called advanced cultures in Europe, Asia, and Africa; but the languages of these cultures are all equally advanced and complex.
equallyThe two groups share equally in the company.
equallyThey are equally matched in their knowledge of English.
equallyThey are equally matched in their knowledge of French.
equallyWe're trying to make sure that the work is shared out equally.
equallyWhether you pick the Lions or Tigers to win, the results will be a toss-up because both teams are equally strong.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พอกัน[ADV] equally, Syn. เท่ากัน, เสมอกัน, ทัดเทียมกัน, เท่าเทียมกัน, Example: การนั่งรถไฟสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือก็ลำบากพอกัน
พอๆ กัน[ADV] even, See also: equally, likely, Syn. เท่าเทียมกัน, เสมอกัน, พอกัน, เท่าๆ กัน, Example: ดาวเกตุนั้นมีสีน้ำเงินเข้มกว่าดาวมฤตยู แต่พอมีขนาดพอๆ กันจึงทำให้ดูเหมือนกับว่าดาวทั้งสองเป็นดาวแฝด
เสมอบ่าเสมอไหล่[ADV] equally, See also: pari passu, Syn. เทียบเท่ากัน, เทียมบ่าเทียมไหล่, เท่าเทียมกัน, Ant. เหลื่อมล้ำกัน, Example: ผู้นำลงไปทำงานกับประชาชนอย่างเสมอบ่าเสมอไหล่ และคงเส้นคงวา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉลี่ย[v.] (chalīa) EN: spread ; average ; distribute ; share ; distribute evenly ; divide equally ; balance out to ; make on average ; estimate an average ; go fifty-fifty   FR: partager ; répartir
ถัว[v.] (thūa) EN: take the mean ; divide equally ; share out equally ; average   

CMU English Pronouncing Dictionary
EQUALLY    IY1 K W AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
equally    (a) (ii1 k w @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いずれ菖蒲か杜若[いずれあやめかかきつばた, izureayamekakakitsubata] (exp) equally beautiful [Add to Longdo]
医食同源[いしょくどうげん, ishokudougen] (exp) medicine and one's daily diet are equally important for a healthy body [Add to Longdo]
何れ劣らぬ[いずれおとらぬ, izureotoranu] (adj-pn) equally competent [Add to Longdo]
纏る[まつる, matsuru] (v5r,vt) to blindstitch the inside of a fold with (equally spaced) threadings (i.e. pulling shoe lacing tight) [Add to Longdo]
盗人上戸[ぬすびとじょうご;ぬすっとじょうご, nusubitojougo ; nusuttojougo] (n) (1) person who likes alcohol and sweets equally well; (2) person who can drink much alcohol without becoming tipsy [Add to Longdo]
等しく;斉しく;均しく[ひとしく, hitoshiku] (adv,vs) equally; evenly; similarly; alike [Add to Longdo]
同列に論じる[どうれつにろんじる, douretsunironjiru] (exp,v1) to discuss in the same terms; to treat equally [Add to Longdo]
平分[へいぶん, heibun] (n,vs) bisection; dividing equally [Add to Longdo]
平文[へいぶん;ひらぶん, heibun ; hirabun] (n) (1) plain text; unciphered text; (2) divided equally [Add to Longdo]
満遍なく;万遍無く;万遍なく;満遍無く[まんべんなく, manbennaku] (adv) equally; thoroughly; all over; uniformly; without exception; all around [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不相上下[bù xiāng shàng xià, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄚˋ, ] equally matched; about the same [Add to Longdo]
莫不然[mò bù rán, ㄇㄛˋ ㄅㄨˋ ㄖㄢˊ, ] equally true for (all the rest); the same thing applies (for everyone) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Equally \E"qual*ly\, adv.
   In an equal manner or degree in equal shares or proportion;
   with equal and impartial justice; without difference; alike;
   evenly; justly; as, equally taxed, furnished, etc.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 equally
   adv 1: to the same degree (often followed by `as'); "they were
       equally beautiful"; "birds were singing and the child
       sang as sweetly"; "sang as sweetly as a nightingale"; "he
       is every bit as mean as she is" [syn: {equally}, {as},
       {every bit}]
   2: in equal amounts or shares; in a balanced or impartial way;
     "a class evenly divided between girls and boys"; "they split
     their winnings equally"; "deal equally with rich and poor"
     [syn: {evenly}, {equally}] [ant: {unequally}, {unevenly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top