ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

contribute

K AH0 N T R IH1 B Y UW0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contribute-, *contribute*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contribute(vi) มีส่วนทำให้, Syn. conduce, lead
contribute(vi) ให้ (เพื่อช่วยเหลือ)
contribute(vt) ให้ (เพื่อช่วยเหลือ), Syn. give, donate, provide
contribute to(phrv) บริจาค (เงินหรือเวลา), See also: ให้หรือสละ เงินหรือเวลา
contribute to(phrv) ส่งเรื่องไปตีพิมพ์ (หนังสือ, นิตยสารฯลฯ)
contribute to(phrv) รับผิดชอบต่อ, See also: เป็นสาเหตุของ, นำมาซึ่ง, Syn. conduce to
contribute towards(phrv) บริจาค (เงินหรือเวลา), See also: ให้หรือสละ เงินหรือเวลา
contribute towards(phrv) ส่งเรื่องไปตีพิมพ์ (หนังสือ, นิตยสารฯลฯ)
contribute towards(phrv) รับผิดชอบต่อ, See also: เป็นสาเหตุของ, นำมาซึ่ง, Syn. conduce to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contribute(คันทริบ'บิวทฺ) { contributed, contributing, contributes } vt., vi. ให้เงินช่วยเหลือ, ช่วยเหลือ, อุดหนุน, สนับสนุน, ส่งเรื่องเขียนตีพิมพ์, See also: contributive adj., Syn. give

English-Thai: Nontri Dictionary
contribute(vt) ช่วยเหลือ, อุดหนุน, สนับสนุน, ให้เงินช่วย, มีส่วนช่วย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
contributeสนับสนุน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Yeah- He can contribute to the world, and we can help him do that.เจอรี่ เขาช่วยเหลือโลกได้ เราช่วยเขาได้ Good Will Hunting (1997)
I'll call to see if they'll contribute to their daughters' liberation fund.โอเค ผมจะโทรไปเช็คว่า พวกเขาจะยอมบริจาคเงิน... ...เข้ากองทุนเพื่ออิสรภาพของลูกสาว Brokedown Palace (1999)
Does that mean he won't be able to contribute to tombola?เขาเลยไม่ได้บริจาคให้กองสลากเลยใช่มั้ยล่ะ? The Constant Gardener (2005)
I contribute to the growth of Korean traditional sculpting arts.ผมเป็นคนช่วยให้ศิลปะการแกะสลักของเกาหลีเจริญรุ่งเรือง Unstoppable Marriage (2007)
May I suggest you contribute some of your own men?ข้าขอแนะนำ ให้ใช้คนมากกว่านี้? The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
President Oh, you should contribute a little at a time like this.ประธานโอ, คุณน่าจะให้ความช่วยเหลือ ที่ละน้อยๆ ในเวลาอย่างนี้ Episode #1.5 (2008)
Tell patty she can contribute the usual amount.คุณอยากได้คำให้การจากฆาตกรหรอ? Trust Me (2009)
But I will not contribute to his overdose.ในเวลาที่ฉันเห็นว่าเหมาะสมถูกต้อง Phoenix (2009)
Like Diana or Audrey Hepburn to be a princess who contributes to world peace.เหมือนเจ้าหญิงไดอาน่า หรือ ออเดร แฮบเบิร์น ที่เป็นเจ้าหญิง ที่ทุ่มเทให้กับสันติภาพ ความสงบสุข Episode #1.2 (2009)
Like Diana or Audrey Hepburn, be a princess who contributes to world peace.เหมือน ไดอาน่า หรือ Audrey Hepburn เจ้าหญิงที่จะนำความสันติสุขให้แก่โลก Episode #1.6 (2009)
To contribute a ballad from my repertoire. Mercedes:เพลงบัลลาด จากบทละครของฉัน Sectionals (2009)
I would want you to consider everyone who could contribute to their survival.ฉันต้องการให้คุณพิจารณาทุกคน ที่มีส่วนทำให้พวกเขามีชีวิตรอด Light (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
contributeA generous man contributed some two billion yen to charity.
contributeA power failure contributed to the confusion in the hall.
contributeAs a similar feature it is noted that students engaged in fund-raising activities rarely contribute money they have earned themselves.
contributeClear foresight contributed greatly to his success.
contributeEinstein's theories contributed greatly to modern science.
contributeHe contributed a lot of money for the sake of art.
contributeHe contributed a lot of money to the charity.
contributeHe contributed a lot of money to the hospital.
contributeHe contributed fifty dollars to the project.
contributeHe contributed much money of his own accord.
contributeHe contributed much money to relieving the poor.
contributeHe contributed much to the development of the economy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลงขัน(v) contribute, See also: offer money, take a share in the expenses, Example: ผู้บัญชาการตำรวจออกโรงให้สัมภาษณ์ว่า ไม่มีนายบ่อนไหนมาลงขันย้ายผู้กำกับ, Thai Definition: เอาเงินใส่ลงในขัน เพื่อช่วยในงานต่างๆ
โดยเสด็จพระราชกุศล(adv) contribute to a charity fund started by the king, Example: ฉันถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล
ยก(v) contribute, See also: devote, give, grant, bestow, confer, endow, donate, Syn. มอบ, ให้, Example: บริษัทเอกชนยกที่ดินให้รัฐบาล
มีส่วนช่วย(v) contribute to, See also: be conducive to, Example: การอุดหนุนทางการเงินมีส่วนช่วยในการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริจาค[børijāk] (v) EN: donate ; contribute ; give to charity ; make a charitable gift  FR: faire don ; offrir par charité ; contribuer
โดยเสด็จพระราชกุศล[dōisadet phrarāchakuson] (v, exp) EN: contribute to a charity fund started by the king
ให้เกิด[hai koēt] (v, exp) EN: contribute  FR: contribuer
ลงขัน[longkhan] (v) EN: contribute ; offer money ; take a share in the expenses ; chip in ; contribute to the pot ; take up a collection  FR: cotiser ; contribuer ; participer
มีส่วนช่วย[mī suan chūay] (v, exp) EN: contribute to ; be conducive to

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONTRIBUTE K AH0 N T R IH1 B Y UW0 T
CONTRIBUTED K AH0 N T R IH1 B Y UW0 T IH0 D
CONTRIBUTES K AH0 N T R IH1 B Y UW0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contribute (v) kˈəntrˈɪbjuːt (k @1 n t r i1 b y uu t)
contributed (v) kˈəntrˈɪbjuːtɪd (k @1 n t r i1 b y uu t i d)
contributes (v) kˈəntrˈɪbjuːts (k @1 n t r i1 b y uu t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
缴纳[jiǎo nà, ㄐㄧㄠˇ ㄋㄚˋ, / ] contribute, #5,583 [Add to Longdo]
投稿[tóu gǎo, ㄊㄡˊ ㄍㄠˇ, 稿] contribute, #14,639 [Add to Longdo]
[jù, ㄐㄩˋ, ] contribute to a feast, #62,519 [Add to Longdo]
[fù, ㄈㄨˋ, / ] contribute to funeral expenses, #146,437 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
闇汁[やみじる, yamijiru] (n) (See 闇鍋) stew prepared from ingredients contributed by members of a party, and eaten in the dark for fun [Add to Longdo]
闇鍋[やみなべ, yaminabe] (n) (See 闇汁) stew prepared from ingredients contributed by members of a party, and eaten in the dark for fun [Add to Longdo]
寄書[きしょ, kisho] (n, vs) contributed article [Add to Longdo]
記念論文集[きねんろんぶんしゅう, kinenronbunshuu] (n) collection of essays contributed in celebration of something; festschrift [Add to Longdo]
原稿を寄せる[げんこうをよせる, genkouwoyoseru] (exp, v1) to contribute an article [Add to Longdo]
資す[しす, shisu] (v5s, vi) (1) (See 資する) to contribute; to play a part in; to have a hand in; (2) to finance [Add to Longdo]
資する[しする, shisuru] (vs-s, vi) (1) to contribute; to play a part in; to have a hand in; to be conducive to; to be instrumental in; (2) to finance; (P) [Add to Longdo]
出し合う[だしあう, dashiau] (v5u, vt) to contribute jointly [Add to Longdo]
出金額[しゅっきんがく, shukkingaku] (n) amount invested or contributed [Add to Longdo]
提供者[ていきょうしゃ, teikyousha] (n) donor; contributer; provider; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contribute \Con*trib"ute\, v. i.
   1. To give a part to a common stock; to lend assistance or
    aid, or give something, to a common purpose; to have a
    share in any act or effect.
    [1913 Webster]
 
       We are engaged in war; the secretary of state calls
       upon the colonies to contribute.   --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. To give or use one's power or influence for any object; to
    assist.
    [1913 Webster]
 
       These men also contributed to obstruct the progress
       of wisdom.              --Goldsmith.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contribute \Con*trib"ute\, v. t. [imp. & p. p. {Contributed}; p.
   pr. & vb. n. {Contributing}.] [L. contributus, p. p. of
   contribuere to bring together, to add; con- + tribuere to
   grant, impart. See {Tribute}.]
   To give or grant i common with others; to give to a common
   stock or for a common purpose; to furnish or suply in part;
   to give (money or other aid) for a specified object; as, to
   contribute food or fuel for the poor.
   [1913 Webster]
 
      England contributes much more than any other of the
      allies.                 --Addison.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 contribute
   v 1: bestow a quality on; "Her presence lends a certain cachet
      to the company"; "The music added a lot to the play"; "She
      brings a special atmosphere to our meetings"; "This adds a
      light note to the program" [syn: {lend}, {impart},
      {bestow}, {contribute}, {add}, {bring}]
   2: contribute to some cause; "I gave at the office" [syn:
     {contribute}, {give}, {chip in}, {kick in}]
   3: be conducive to; "The use of computers in the classroom lead
     to better writing" [syn: {contribute}, {lead}, {conduce}]
   4: provide; "The city has to put up half the required amount"
     [syn: {put up}, {contribute}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top