Search result for

เป็นธรรม

(51 entries)
(1.0693 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เป็นธรรม-, *เป็นธรรม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นธรรม[V] be fair, See also: be just, be equitable, be impartial, be justified, Syn. ยุติธรรม, ถูกต้อง, เที่ยงธรรม, Ant. ไม่เป็นธรรม, ไม่ยุติธรรม, Example: การตัดสินของคณะกรรมการเป็นธรรมที่สุด
เป็นธรรมดา[ADV] normally, See also: ordinarily, commonly, usually, generally, typically, regularly, Syn. เป็นปกติ, Example: ใครๆ ก็ต้องเลือกงานสบายๆ เป็นธรรมดา
เป็นธรรมชาติ[V] has the natural manner, See also: has an unaffected or spontaneous manner, Example: ท่าทางของเด็กๆ แต่ละคนเป็นธรรมชาติมาก
เป็นธรรมชาติ[ADV] naturally, See also: spontaneously, Thai definition: ไม่ได้แสร้งทำ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เป็นธรรมว. ถูกต้อง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And I may not be "spontaneous"ฉันอาจจะไม่ใช่คนที่ดูเป็นธรรมชาติ New Haven Can Wait (2008)
Self-worth issues. That's genetic, you know.ทำให้ตัวเองแย่ลงนั่นเป็นธรรมชาติ.คุณรู้ Joy (2008)
Uh... what you're feeling is natural.อืม... อะไรที่คุณรู้สึกเป็นธรรมชาติ Joy (2008)
It's rational.มันเป็นธรรมชาติ The Itch (2008)
It would be unjust to punish him without determining the extent of his involvement in the affairขอฝ่าบาทได้โปรด ให้ความเป็นธรรมกับเขา ได้โปรดตัดสินโดยละเว้นเรื่อง ความสัมพันธ์ส่วนตัวของเขากับนาง Portrait of a Beauty (2008)
No, it's all right.ไม่หรอก ไม่เป็นไร \ มันก็แค่ปฏิริยาตอบสนอง ของอารมณ์ เป็นธรรมดา Superhero Movie (2008)
It's like déjà vu, like I've been here before.สบายมาก ถ้ามันเป็นธรรมเนียม ผมก็ยินดี Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
So, it seems like your major is being rude.งั้น, ดูเหมือนเป็นธรรมชาติของเธอ ที่เป็นคนหยาบคาย Episode #1.9 (2008)
And, you know, you should really go for a more natural look.และคุณรู้มั๊ย คุณหนะดูไม่เป็นธรรมชาติ The House Bunny (2008)
"Truman had his Fair Deal, now Ford has his crooked deal. "ทรูแมนทำข้อตกลงที่เป็นธรรมแล้ว และตอนนี้ฟอร์ดและทีมงาน Frost/Nixon (2008)
- I want to be fair.-ผมต้องการความเป็นธรรม The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
It just feels really natural. You know, really grown up.มันรู้สึกเป็นธรรมชาติน่ะ รู้สึกโตน่ะ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นธรรมดา[v.] (pen thammadā) EN: be natural   FR: c'est naturel ; c'est dans na nature des choses
เป็นธรรมดา[adv.] (pen thammadā) EN: normally ; ordinarily ; commonly ; usually ; generally ; typically ; regularly ; naturally ; in the nature of things   FR: normalement ; naturellement ; habituellement
เป็นธรรมเนียม[adj.] (pen thamnīem) EN: habitual   

English-Thai: Longdo Dictionary
essential(adj) จำเป็นที่สุด, ซึ่งขาดเสียมิได้, เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ, เป็นเนื้อแท้, เป็นปัจจัยพื้นฐาน, เกี่ยวกับตัวยาสำคัญ, เกี่ยวกับหัวน้ำหอม, เป็นธรรมชาติ, ซึ่งเกิดขึ้นเอง
in the name of justice(adv) เพื่อความเป็นธรรม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
as a duck takes to water[IDM] เป็นธรรมชาติ
be yourself[IDM] เป็นตัวของตัวเอง, See also: เป็นธรรมชาติ, เป็นปกติ
customary[ADJ] เป็นธรรมเนียม
fair[ADJ] ยุติธรรม, See also: เป็นธรรม, เที่ยงตรง, ถูกต้อง, ซื่อสัตย์, สมเหตุสมผล, Syn. reasonable, equal
natural[ADJ] เป็นธรรมชาติ, See also: ีเกี่ยวกับธรรมชาติ, ตามธรรมชาติ, Syn. intrinsic, original, essential, true, Ant. artificial, unnatural
right[ADJ] เป็นธรรม, See also: ยุติธรรม, ชอบธรรม, Syn. equitable, fair, just

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
candid(แคน'ดิด) adj. เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ปราศจากอคติ,เป็นธรรม,ซื่อตรง,ขาว,ใส,บริสุทธิ์ n. ภาพที่ไม่ได้วางท่า, See also: candidness n. ดูcandid, Syn. impartial
conventionalize(คันเวน'?ะเนิลไลซ) vt. ทำให้เป็นธรรมเนียมปฎิบัติ,เป็นธรรมเนียมปฎิบัติ., See also: conventionalisation n. ดูconventionalize conventionalization n. ดูconventionalize
conventionlise(คันเวน'?ะเนิลไลซ) vt. ทำให้เป็นธรรมเนียมปฎิบัติ,เป็นธรรมเนียมปฎิบัติ., See also: conventionalisation n. ดูconventionalize conventionalization n. ดูconventionalize
crucify(ครู'ซิไฟ) {crucified,crucifying,crucifies} vt. ตรึงให้ตายบนไม้กางเขน,ประหัตประหาร,ทำให้ดับสิ้นด้วยความไม่เป็นธรรม, See also: crucifier n., Syn. torment,torture
crude(ครูด) adj. หยาบ,สกปรก,เป็นธรรมชาติ,ยังไม่สุก,ยังไม่ผ่านกรรมวิธี n. น้ำมันดิบ, See also: crudeness n., Syn. coarse,unrefined
essential(อะเซน'เชิล) adj. จำเป็นที่สุด,ซึ่งขาดเสียมิได้,เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ,เป็นปัจจัย,เกี่ยวกับตัวยาสำคัญ,เกี่ยวกับหัวน้ำมัน,เกี่ยวกับหัวน้ำหอม,เป็นธรรมชาติ,ซึ่งเกิดขึ้นเอง., See also: essentialness n. ดูessential, Syn. funda
hackney(แฮค'นี) n. รถม้าให้เช่า,รถให้เช่า,คนที่ถูกว่าจ้างให้ทำงานหนัก,ม้าที่ถูกใช้งานหนัก,รถแท็กซี่. adj. ให้เช่า. vt. ทำให้เป็นธรรมดา,ทำให้เก่าเนื่องจากการถูกใช้,ทำให้เป็นรถเช่า., See also: hackneyism n.
injustice(อินจัส'ทิส) n. ความอยุติธรรม,ความไม่เป็นธรรม,การล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น,การกระทำที่ไม่ยุติธรรม,ความผิด, Syn. grievance
just(จัสทฺ) adj. ยุติธรรม,เที่ยงธรรม,เป็นธรรม,พอดี,สมควร,พอเหมาะ,สมเหตุสมผล,ถูกต้องแม่นยำ,เล็กน้อย,เท่านั้น,จริง ๆ
justly(จัสทฺ'ลี) adv. อย่างยุติธรรม,อย่างซื่อสัตย์,โดยความเป็นธรรม,ตามข้อเท็จจริง,แม่นยำ,แน่ชัด, Syn. honestly,fairly

English-Thai: Nontri Dictionary
equitable(adj) เสมอภาค,ยุติธรรม,เที่ยงธรรม,เป็นธรรม
essential(adj) จำเป็น,สำคัญ,เป็นหัวใจ,เป็นปัจจัย,เป็นเนื้อแท้,เป็นธรรมชาติ
fairly(adv) อย่างเป็นธรรม,พอใช้ได้,อย่างเป็นจริง,อย่างเป็นกลาง
fairness(n) ความเป็นธรรม,ความเที่ยงธรรม,ความงาม,ความสะอาด
impartial(adj) ไม่ลำเอียง,ยุติธรรม,เสมอภาค,เป็นธรรม
impartiality(n) ความไม่ลำเอียง,ความยุติธรรม,ความเป็นธรรม
injustice(n) ความไม่เป็นธรรม,ความผิด,การล่วงละเมิด
just(adj) เที่ยงตรง,เป็นธรรม,ยุติธรรม,ถูกต้อง,สมควร,สมเหตุผล
rightly(adv) อย่างยุติธรรม,อย่างถูกต้อง,อย่างเป็นธรรม
spontaneity(n) ความคล่อง,ความเป็นปกติวิสัย,ความเป็นธรรมชาติ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
当たり前[あたりまえ, atarimae] Thai: เป็นธรรมดา English: usual (an)

French-Thai: Longdo Dictionary
au revoir!(phrase) แล้วพบกันใหม่ (เวลาจากกันควรพูดคำลา ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ฝรั่งเศส)
bon appétit(phrase) ขอให้เจริญอาหาร ขอให้อร่อย (ใช้พูดก่อนรับประทานอาหาร ซึ่งเป็นธรรมเนียมในฝรั่งเศส)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top