Search result for

honestly

(40 entries)
(0.0106 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -honestly-, *honestly*, honest
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
honestly[ADV] อย่างจริงใจ
honestly[ADV] อย่างยุติธรรม, See also: อย่างเที่ยงตรง, อย่างเที่ยงธรรม, Syn. fairly, impartially, justly, Ant. dishonestly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
honestly(ออน'นิสลี) adv. อย่างซื่อสัตย์ interj. คำอุทานแสดงความไม่เชื่อถือหรือความตกใจหน่อย ๆ หรืออื่น ๆ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just because I voted fast? I honestly think the guy is guilty.เพียงเพราะฉันโหวตให้รวดเร็วได้อย่างไร ผมคิดว่าคนที่แต่งตัวประหลาดเป็นความผิด 12 Angry Men (1957)
She honestly thought she saw the boy kill his father.She honestly thought she saw the boy kill his father. 12 Angry Men (1957)
- I wanted to fight, honestly.ฉันอยากที่จะต่อสู้ตรงไปตรงมา ฉันรู้ว่าคุณไม่ได้ How I Won the War (1967)
All I'm saying is, we got to figure out... some way to get that money honestly.ทุกสิ่งที่ผมกำลังพูดเราต้องคำนวณ วิธีการได้เงินนั้นมาโดยสุจริต The Blues Brothers (1980)
Who here at this table can honestly say... that they played any finer or felt any better than they did... when they were with the Blues Brothers?ใครที่อยู่ที่โต๊ะนี้สามารถพูดความจริงได้ พวกเขาเหล่านั้นเล่นเก่งกว่าหรือรู้สึกดีกว่าเปรียบเทียบกับ เมื่อพวกเขาอยู่กับ เตอะบลุสบรัเดอส The Blues Brothers (1980)
Mr. Baylor, do you honestly thinkคุณเบย์เลอร์คะ *batteries not included (1987)
You better take this right away, honestly.ฉันว่าคุณรีบเอาคืนไปดีกว่า Punchline (1988)
Now listen, you shouldn't laugh. It's very difficult. It honestly is.พวกคุณไม่น่าหัวเราะนะ มันยากมาก พูดจริงๆ Punchline (1988)
Truly, I honestly think that men have it very, very hard today.จริงๆ ฉันว่าผู้ชาย สมัยนี้แข็งแรงมาก Punchline (1988)
- I honestly thought-- - You told me I had an exclusive.- เดี๋ยวได้สัมภาษณ์ The Bodyguard (1992)
- Peter, we didn't do nothing, honestly.- - ปีเตอร์เราไม่ได้ทำอะไรตรงไปตรงมา In the Name of the Father (1993)
You don't honestly believe this is some kind of an extraterrestrial?อะไรที่เราได้จากที่นี่ จะบอกว่าเราต้องทำอะไรต่อไป Deep Throat (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
honestlyHonestly, I can't trust him.
honestlyHonestly, it's all or nothing.
honestlyI only have eyes for you - honestly.
honestlyIt is a matter of principle with him to answer your questions honestly.
honestlyThe money was not honestly come by.
honestlyYou must answer honestly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุจริตใจ[ADV] honestly, See also: candidly, frankly, plainly, in all sincerity, truthfully, Syn. บริสุทธิ์ใจ, Example: ผมคบหากับเธออย่างสุจริตใจ, Thai definition: อย่างมีใจที่บริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งใดแอบแฝง
โดยสุจริต[ADV] honestly, See also: legally, faithfully, bona fide, in good faith, Syn. อย่างสุจริต, ซื่อสัตย์, Example: พวกเราทำงานโดยสุจริต
เถรตรง[ADV] straight, See also: honestly, straightforwardly, candidly, Syn. ซื่อ, ตรงไปตรงมา, Example: เมื่อพูดถึงคำว่าสะท้อนหรือกระจกเงานั้น นักเขียนมิได้เข้าใจอย่างเถรตรงแบบเรา, Thai definition: ซื่อหรือตรงจนเกินไป, ไม่มีไหวพริบ, ไม่รู้จักผ่อนสั้นยาว, ไม่รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา
ซื่อ[ADV] honestly, See also: faithfully, straightforwardly, Syn. ซื่อๆ, Ant. คด, Example: ท่าทางสุขุมและยิ้มซื่อของเขา ทำให้เรารู้สึกว่าเขาคือพี่ทองพูน, Thai definition: ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม
ตรงๆ[ADV] uprightly, See also: honestly, Syn. ตรง, ซื่อ, Example: เราชอบคนพูดตรงๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยสุจริต[adv.] (dōi sutjarit) EN: honestly ; in good faith   FR: honnêtement ; de bonne foi
ไม่สุจริต[adj.] (mai sutjarit) EN: dishonestly   
ไม่ถูกต้อง[adv.] (mai thūktǿng) EN: dishonestly   
มิชอบ[adv.] (michøp) EN: dishonestly ; illegitimately ; deceitfully ; improperly ; wrongly ; unfustifiably   FR: malhonnêtement
ยุติธรรม[adv.] (yutitham) EN: fairly ; impartially ; honestly ; neutrally   
ยุติธรรม[adv.] (yuttitham) EN: fairly ; impartially ; honestly ; neutrally   

CMU English Pronouncing Dictionary
HONESTLY    AA1 N AH0 S T L IY0
HONESTLY    AA1 N AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
honestly    (a) (o1 n i s t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
がね[, gane] (prt) (positive sentence end) I dare say; (negative sentence end) though, honestly [Add to Longdo]
真にもって[まことにもって, makotonimotte] (exp,adv) (See まことに) in all sincerity; truthfully; honestly [Add to Longdo]
正直[しょうじき, shoujiki] (adj-na,n) (1) honesty; integrity; frankness; (adv) (2) honestly; frankly; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Honestly \Hon"est*ly\, adv.
   1. Honorably; becomingly; decently. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. In an honest manner; as, a contract honestly made; to live
    honestly; to speak honestly. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To come honestly by}.
    (a) To get honestly.
    (b) A circumlocution for to inherit; as, to come honestly
      by a feature, a mental trait, a peculiarity.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 honestly
   adv 1: (used as intensives reflecting the speaker's attitude) it
       is sincerely the case that; "honestly, I don't believe
       it"; "candidly, I think she doesn't have a conscience";
       "frankly, my dear, I don't give a damn" [syn: {honestly},
       {candidly}, {frankly}]
   2: in an honest manner; "in he can't get it honestly, he is
     willing to steal it"; "was known for dealing aboveboard in
     everything" [syn: {honestly}, {aboveboard}] [ant:
     {deceitfully}, {dishonestly}, {venally}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top