ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unbiased

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unbiased-, *unbiased*, unbias, unbiase
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unbiased(adj) ซึ่งไม่ลำเอียง, See also: ซึ่งเที่ยงตรง, ซึ่งไม่อคติ, ซึ่งไม่เข้าข้าง, ซึ่งตรงไปตรงมา, Syn. fair, Ant. prejudiced

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unbiased(อันโบ'เอิสดฺ) adj. ไม่ลำเลียง, ไม่เข้าข้าง, ไม่มีอคติ, ตรงไปตรงมา., Syn. unbiassed

English-Thai: Nontri Dictionary
unbiased(adj) ไม่ลำเอียง, ไม่มีอคติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unbiasedไม่เอนเอียง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
unbiased estimatorตัวประมาณค่าไม่เอนเอียง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

WordNet (3.0)
unbiased(adj) without bias, Syn. unbiassed
indifferent(adj) characterized by a lack of partiality, Syn. unbiased, unbiassed

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Unbiased

a. [ Pref. un- not + biased. ] Free from bias or prejudice; unprejudiced; impartial. -- Un*bi"ased*ly, adv. --Un*bi"ased*ness, n. [ 1913 Webster ]

Unyielded

(b) To past particles, or to adjectives formed after the analogy of past particles, to indicate the absence of the condition or state expressed by them; as, --

See abased.
See abashed.
See abated.
See abolished.
See absolved.
See accented.
See accomodated.
See accompanied.
See accorded.
See accredited.
See accursed.
See achieved.
See acknowledged.
See acquired.
See acted.
See actuated.
See adjectived.
See adjusted.
See admired.
See admitted.
See admonished.
See adored.
See adorned.
See adulterated.
See advantaged.
See affeared.
See afflicted.
See affrighted.
See aided.
See alarmed.
See allayed.
See altered.
See amazed.
See amended.
See amused.
See analyzed.
See animated.
See annealed.
See annoyed.
See anointed.
See answered.
See anticipated.
See appareled.
See appeased.
See applied.
See appointed.
See appreciated.
See apprehended.
See apprised.
See approached.
See approved.
See armed.
See armored.
See arraigned.
See arrayed.
See arrested.
See arrived.
See articulated.
See ascertained.
See asked.
See aspirated.
See assailed.
See assaulted.
See assayed.
See assisted.
See astonished.
See atoned.
See attacked.
See attained.
See attainted.
See attempted.
See attended.
See attested.
See attired.
See attracted.
See authenticated.
See authorized.
See avenged.
See avised.
See avowed.
See awaked.
See awed.
See baffled.
See bagged.
See baked.
See baptized.
See barbered.
See bated.
See bathed.
See battered.
See bearded.
See beaten.
See beavered.
See beclouded.
See bedded.
See bedewed.
See befriended.
See begirt.
See beguiled.
See beheld.
See beloved.
See beneficed.
See benefited.
See benighted.
See besought.
See bespoken.
See bestowed.
See betrayed.
See bewailed.
See biased.
See bigoted.
See bit.
See bitted.
See bitten.
See blamed.
See blasted.
See bleached.
See blenched.
See blessed.
See blest.
See blighted.
See bloodied.
See blotted.
See blown.
See blunted.
See bodied.
See boiled.
See bolted.
See bonneted.
See booklearned.
See booted.
See bought.
See bounded.
See bounden.
See braided.
See branded.
See breeched.
See bribed.
See bridged.
See broached.
See broke.
See broken.
See bruised.
See buckramed.
See budded.
See built.
See buried.
See burned.
See burnished.
See cabled.
See calcified.
See calcined.
See called.
See canceled.
See canonized.
See canopied.
See capped.
See carpeted.
See cast.
See castled.
See catechised.
See caught.
See celebrated.
See certificated.
See certified.
See chained.
See challenged.
See changed.
See chanted.
See charged.
See chastened.
See chastised.
See checked.
See cheered.
See chewed.
See chilled.
See chosen.
See cinctured.
See circumcised.
See circumscribed.
See claimed.
See clarified.
See cleared.
See clouded.
See cloven.
See coacted.
See coffined.
See coifed.
See collected.
See colored.
See combed.
See comforted.
See commanded.
See commended.
See commissioned.
See committed.
See commixed.
See communicated.
See compacted.
See companied.
See companioned.
See compassed.
See compassioned.
See compelled.
See compensated.
See completed.
See compounded.
See compressed.
See comprised.
See concealed.
See conceived.
See concocted.
See condemned.
See condited.
See conducted.
See conferred.
See confessed.
See confined.
See confirmed.
See confused.
See confuted.
See congealed.
See connected.
See conquered.
See consecrated.
See consoled.
See constrained.
See consulted.
See contemned.
See contended.
See contented.
See contested.
See contradicted.
See controlled.
See controverted.
See convinced.
See corrected.
See corroborated.
See corrupted.
See counseled.
See counted.
See countenanced.
See courted.
See coveted.
See cowled.
See crannied.
See credited.
See crippled.
See crooked.
See cropped.
See crossed.
See crowded.
See crowned.
See cuckolded.
See culled.
See cultivated.
See cultured.
See cumbered.
See curbed.
See cured.
See curled.
See cursed.
See curst.
See damaged.
See damped.
See dangered.
See dashed.
See dazzled.
See debased.
See debauched.
See deceived.
See decided.
See deciphered.
See declared.
See declined.
See decorated.
See dedicated.
See defaced.
See defecated.
See defended.
See defensed.
See defied.
See defiled.
See defined.
See deflowered.
See deformed.
See defouled.
See degraded.
See dejected.
See delayed.
See delegated.
See delighted.
See delivered.
See deluded.
See deluged.
See delved.
See demolished.
See dephlegmated.
See deplored.
See depraved.
See depreciated.
See depressed.
See deprived.
See derived.
See described.
See descried.
See deserved.
See designed.
See desired.
See destined.
See destroyed.
See determined.
See deterred.
See devised.
See devoted.
See digested.
See diked.
See diluted.
See diminished.
See dinted.
See dipped.
See disbanded.
See discerned.
See discharged.
See disciplined.
See discomfitted.
See discouraged.
See discoursed.
See discovered.
See diseased.
See disfigured.
See disgraced.
See disguised.
See dishonored.
See disjoined.
See dismayed.
See dismissed.
See dispatched.
See dispersed.
See displayed.
See displeased.
See dispunged.
See disputed.
See disquieted.
See dissembled.
See dissevered.
See dissipated.
See dissolved.
See distempered.
See distinguished.
See distorted.
See distracted.
See distressed.
See distributed.
See disturbed.
See diverted.
See divided.
See divorced.
See divulged.
See domesticated.
See doomed.
See doubted.
See dowered.
See draped.
See drawn.
See dreaded.
See drenched.
See dressed.
See drilled.
See driven.
See drowned.
See dubbed.
See eased.
See eaten.
See eclipsed.
See edified.
See educated.
See effaced.
See egested.
See elbowed.
See elected.
See embittered.
See embowered.
See emotioned.
See employed.
See emptied.
See enabled.
See enchanted.
See enclosed.
See encumbered.
See endangered.
See endeared.
See endowed.
See enfeebled.
See enfranchised.
See engaged.
See -Englished.
See enjoyed.
See enlarged.
See enlightened.
See elivened.
See enslaved.
See entangled.
See entered.
See enthralled.
See entombed.
See entranced.
See envied.
See escutcheoned.
See espied.
See essayed.
See evolved.
See exacted.
See exaggerated.
See examined.
See exampled.
See excelled.
See exchanged.
See excised.
See executed.
See exemplified.
See exempted.
See exercised.
See exerted.
See exhausted.
See expanded.
See expected.
See expired.
See explained.
See explicated.
See explored.
See exposed.
See expounded.
See expressed.
See extinguished.
See extirpated.
See extorted.
See eyed.
See fabled.
See faded.
See fallen.
See fallowed.
See falsified.
See famed.
See fanned.
See farrowed.
See fascinated.
See fashioned.
See fathomed.
See fatigued.
See feared.
See feathered.
See fed.
See feed.
See fenced.
See fermented.
See fetched.
See fettered.
See figured.
See filled.
See filleted.
See fingered.
See fired.
See fitted.
See fixed.
See flanked.
See flatterd.
See fleshed.
See foiled.
See followed.
See footed.
See forbidden.
See forced.
See forded.
See foreknown.
See foreseen.
See forethought.
See foretold.
See forewarned.
See forfeited.
See forgiven.
See forgotten.
See formalized.
See forsaken.
See fortified.
See fossilized.
See fostered.
See fought.
See fouled.
See fractured.
See framed.
See franchised.
See frighted.
See frozen.
See fructed.
See fueled.
See fulfilled.
See funded.
See furnished.
See furrowed.
See fused.
See gained.
See gainsaid.
See galled.
See garmented.
See garnished.
See garrisoned.
See gartered.
See gathered.
See gauged.
See generated.
See gilded.
See gilt.
See ginned.
See girded.
See girt.
See glazed.
See gloomed.
See glorified.
See gloved.
See glutted.
See gorged.
See governed.
See graced.
See granted.
See gratified.
See graved.
See graven.
See ground.
See grounded.
See grown.
See grudged.
See guarded.
See guerdoned.
See guessed.
See guided.
See habited.
See hacked.
See hackneyed.
See hailed.
See halsed.
See hampered.
See handled.
See hanged.
See hardened.
See harmed.
See hatched.
See hazarded.
See healed.
See heated.
See hedged.
See heeded.
See heired.
See helped.
See hewed.
See hewn.
See hidden.
See hindered.
See hired.
See holpen.
See honored.
See hooked.
See horned.
See humbled.
See hung.
See husbanded.
See hushed.
See illumed.
See illuminated.
See illustrated.
See imagined.
See immersed.
See immured.
See impared.
See imparted.
See impassioned.
See impeached.
See impeded.
See implored.
See importuned.
See imposed.
See impressed.
See incensed.
See inclosed.
See incorporated.
See indented.
See infected.
See inflamed.
See influenced.
See informed.
See infringed.
See inhabited.
See initiated.
See injured.
See inscribed.
See inspired.
See instructed.
See intended.
See intermitted.
See intermixed.
See interpreted.
See interred.
See interrupted.
See inthralled.
See intombed.
See intrenched.
See intricated.
See introduced.
See inured.
See invaded.
See invented.
See invited.
See invoked.
See involved.
See jaundiced.
See judged.
See kenned.
See kept.
See killed.
See kindled.
See kissed.
See kneaded.
See knotted.
See lackeyed.
See laden.
See lamented.
See larded.
See lashed.
See laureled.
See lavished.
See leavened.
See lectured.
See led.
See left.
See lessoned.
See lettered.
See leveled.
See licensed.
See lifted.
See lighted.
See liquefied.
See liquored.
See listed.
See looped.
See lost.
See loved.
See macadamized.
See maimed.
See managed.
See mangled.
See mannered.
See manufactured.
See manured.
See marked.
See marred.
See married.
See marshaled.
See masked.
See mastered.
See matched.
See mated.
See matriculated.
See measured.
See meditated.
See mellowed.
See melodized.
See melted.
See mentioned.
See merited.
See met.
See meted.
See methodized.
See milked.
See milled.
See minded.
See mingled.
See missed.
See mitigated.
See mixed.
See moaned.
See mocked.
See modernized.
See modified.
See moistened.
See molested.
See mortared.
See mortgaged.
See mortified.
See mounded.
See mourned.
See mown.
See mummied.
See murmured.
See muscled.
See mutilated.
See named.
See naturalized.
See navigated.
See nerved.
See netted.
See notched.
See noted.
See noticed.
See nourished.
See nurtured.
See obeyed.
See objected.
See obscured.
See observed.
See obstructed.
See obtained.
See occupied.
See offered.
See oiled.
See opened.
See opposed.
See ordained.
See ordered.
See ornamented.
See overtaken.
See oxidized.
See pacified.
See packed.
See paid.
See pained.
See painted.
See panged.
See pardoned.
See parroted.
See parted.
See participated.
See passionated.
See passioned.
See pastured.
See patronized.
See patterened.
See pawned.
See penciled.
See pensioned.
See peopled.
See peppered.
See perceived.
See percussed.
See perfected.
See performed.
See perished.
See perjured.
See perplexed.
See persecuted.
See persuaded.
See perturbed.
See perused.
See perverted.
See petrified.
See physicked.
See pierced.
See pillared.
See pillowed.
See piloted.
See pinioned.
See pinked.
See plagued.
See planted.
See pleaded.
See pleased.
See pledged.
See ploughed.
See plucked.
See plumbed.
See pointed.
See polished.
See polluted.
See portioned.
See possessed.
See posted.
See practiced.
See praised.
See preferred.
See premeditated.
See prepared.
See prepossessed.
See prescribed.
See presented.
See pressed.
See privileged.
See prized.
See probed.
See proclaimed.
See procured.
See profaned.
See professed.
See prohibited.
See projected.
See promised.
See pronounced.
See proportioned.
See proposed.
See propped.
See protected.
See proved.
See provided.
See provoked.
See pruned.
See published.
See pulled.
See punished.
See purged.
See purified.
See purposed.
See pursued.
See purveyed.
See putrefied.
See quaffed.
See quailed.
See qualified.
See quelled.
See quenched.
See quickened.
See racked.
See raked.
See ransacked.
See ransomed.
See raptured.
See ravaged.
See razed.
See reached.
See read.
See realized.
See reasoned.
See reaved.
See rebated.
See rebuked.
See recalled.
See received.
See recked.
See reckoned.
See reclaimed.
See recognized.
See recompensed.
See reconciled.
See recorded.
See recounted.
See recovered.
See recruited.
See redressed.
See reduced.
See refined.
See reflected.
See reformed.
See refracted.
See refreshed.
See regarded.
See registered.
See regretted.
See rehearsed.
See reined.
See rejoiced.
See related.
See relaxed.
See relieved.
See relinquished.
See remedied.
See remembered.
See remitted.
See removed.
See renewed.
See repaid.
See repaired.
See repealed.
See repeated.
See repented.
See replenished.
See represented.
See repressed.
See reprieved.
See reproached.
See requested.
See required.
See requited.
See resented.
See reserved.
See resisted.
See resolved.
See respected.
See respited.
See rested.
See restored.
See restrained.
See restricted.
See retarded.
See retracted.
See returned.
See revealed.
See revenged.
See reversed.
See reverted.
See revoked.
See rewarded.
See rhymed.
See rifled.
See rigged.
See righted.
See ripened.
See rippled.
See riven.
See roasted.
See robbed.
See robed.
See roiled.
See rotted.
See rounded.
See routed.
See ruined.
See sacked.
See said.
See salaried.
See salted.
See saluted.
See salved.
See sanctified.
See sanctioned.
See sandaled.
See sapped.
See sated.
See satisfied.
See saved.
See scanned.
See scanted.
See scathed.
See scattered.
See schooled.
See scissored.
See scorched.
See scoured.
See scratched.
See screened.
See sealed.
See searched.
See secured.
See seduced.
See seized.
See sent.
See sentenced.
See sepulchered.
See sepulchred.
See sequestered.
See served.
See settled.
See severed.
See sewn.
See shackled.
See shaded.
See shadowed.
See shaken.
See shamed.
See shared.
See sharpened.
See shattered.
See shaven.
See sheltered.
See shielded.
See shivered.
See shocked.
See shod.
See shook.
See shored.
See shorn.
See shortened.
See shown.
See shrined.
See shriven.
See shunned.
See shut.
See sinewed.
See singed.
See singled.
See skilled.
See slackened.
See slain.
See slaughtered.
See smirched.
See smitten.
See smoked.
See smote.
See soaped.
See sodden.
See softened.
See soiled.
See sold.
See solicited.
See solid.
See solved.
See soothed.
See sought.
See souled.
See sounded.
See soured.
See sown.
See spared.
See specified.
See specked.
See spent.
See spied.
See spoiled.
See spoken.
See spread.
See squared.
See squeezed.
See stabled.
See staid.
See stained.
See stamped.
See stanched.
See startled.
See stationed.
See stayed.
See steadied.
See steeped.
See stifled.
See stigmatized.
See stimulated.
See stinted.
See stirred.
See stopped.
See stormed.
See stowed.
See straitened.
See strengthened.
See strewed.
See stringed.
See stripped.
See struck.
See strung.
See studied.
See stuffed.
See subdued.
See suborned.
See subscribed.
See substantiated.
See succeeded.
See succored.
See sucked.
See sued.
See sugared.
See suited.
See sullied.
See summed.
See summoned.
See sung.
See sunk.
See sunned.
See superscribed.
See supped.
See supplanted.
See supplied.
See supported.
See suppressed.
See surpassed.
See surrendered.
See surrounded.
See suspected.
See suspended.
See sustained.
See swayed.
See swept.
See swilled.
See sworn.
See syllabled.
See systematized.
See tagged.
See tainted.
See taken.
See talented.
See tamed.
See tanned.
See tarnished.
See tasked.
See tasted.
See taught.
See tempered.
See tempted.
See tendered.
See terrified.
See thawed.
See thinned.
See thought.
See threatened.
See threshed.
See thrown.
See tickled.
See tiled.
See tilled.
See timbered.
See tinctured.
See tinged.
See tired.
See toiled.
See tombed.
See tormented.
See torn.
See tortured.
See touched.
See traced.
See tracked.
See trampled.
See translated.
See trenched.
See tried.
See trimmed.
See trod.
See trodden.
See trolled.
See troubled.
See trumpeted.
See trussed.
See tuned.
See turbaned.
See tutored.
See united.
See urged.
See utilized.
See uttered.
See vanquished.
See vantaged.
See varied.
See variegated.
See varnished.
See venomed.
See vented.
See ventilated.
See verified.
See versed.
See vexed.
See victualed.
See violated.
See visited.
See voiced.
See vowed.
See waked.
See wakened.
See walled.
See wanted.
See wappered.
See warded.
See warmed.
See warned.
See warranted.
See wasted.
See watered.
See weakened.
See weaned.
See weaponed.
See webbed.
See wed.
See wedded.
See weeded.
See wept.
See whipped.
See whipt.
See whirled.
See winged.
See wiped.
See wished.
See withered.
See withheld.
See withstood.
See witnessed.
See wived.
See wooed.
See worn.
See worshiped.
See wounded.
See woven.
See wreaked.
See wrecked.
See wrinkled.
See wrought.
See wrung.
See yielded.
----- and the like.

(c) To present participles which come from intransitive verbs, or are themselves employed as adjectives, to mark the absence of the activity, disposition, or condition implied by the participle; as, -- [ 1913 Webster ]

Variants: Unwrung, Unwrought, Unwrinkled, Unwrecked, Unwreaked, Unwoven, Unwounded, Unworshiped, Unworn, Unwooed, Unwived, Unwitnessed, Unwithstood, Unwithheld, Unwithered, Unwished, Unwiped, Unwinged, Unwhirled, Unwhipt, Unwhipped, Unwept, Unweeded, Unwedded, Unwed, Unwebbed, Unweaponed, Unweaned, Unweakened, Unwatered, Unwasted, Unwarranted, Unwarned, Unwarmed, Unwarded, Unwappered, Unwanted, Unwalled, Unwakened, Unwaked, Unvowed, Unvoiced, Unvisited, Unviolated, Unvictualed, Unvexed, Unversed, Unverified, Unventilated, Unvented, Unvenomed, Unvarnished, Unvariegated, Unvaried, Unvantaged, Unvanquished, Unuttered, Unutilized, Unurged, Ununited, Untutored, Unturbaned, Untuned, Untrussed, Untrumpeted, Untroubled, Untrolled, Untrodden, Untrod, Untrimmed, Untried, Untrenched, Untranslated, Untrampled, Untracked, Untraced, Untouched, Untortured, Untorn, Untormented, Untombed, Untoiled, Untired, Untinged, Untinctured, Untimbered, Untilled, Untiled, Untickled, Unthrown, Unthreshed, Unthreatened, Unthought, Unthinned, Unthawed, Unterrified, Untendered, Untempted, Untempered, Untaught, Untasted, Untasked, Untarnished, Untanned, Untamed, Untalented, Untaken, Untainted, Untagged, Unsystematized, Unsyllabled, Unsworn, Unswilled, Unswept, Unswayed, Unsustained, Unsuspended, Unsuspected, Unsurrounded, Unsurrendered, Unsurpassed, Unsuppressed, Unsupported, Unsupplied, Unsupplanted, Unsupped, Unsuperscribed, Unsunned, Unsunk, Unsung, Unsummoned, Unsummed, Unsullied, Unsuited, Unsugared, Unsued, Unsucked, Unsuccored, Unsucceeded, Unsubstantiated, Unsubscribed, Unsuborned, Unsubdued, Unstuffed, Unstudied, Unstrung, Unstruck, Unstripped, Unstringed, Unstrewed, Unstrengthened, Unstraitened, Unstowed, Unstormed, Unstopped, Unstirred, Unstinted, Unstimulated, Unstigmatized, Unstifled, Unsteeped, Unsteadied, Unstayed, Unstationed, Unstartled, Unstanched, Unstamped, Unstained, Unstaid, Unstabled, Unsqueezed, Unsquared, Unspread, Unspoken, Unspoiled, Unspied, Unspent, Unspecked, Unspecified, Unspared, Unsown, Unsoured, Unsounded, Unsouled, Unsought, Unsoothed, Unsolved, Unsolid, Unsolicited, Unsold, Unsoiled, Unsoftened, Unsodden, Unsoaped, Unsmote, Unsmoked, Unsmitten, Unsmirched, Unslaughtered, Unslain, Unslackened, Unskilled, Unsingled, Unsinged, Unsinewed, Unshut, Unshunned, Unshriven, Unshrined, Unshown, Unshortened, Unshorn, Unshored, Unshook, Unshod, Unshocked, Unshivered, Unshielded, Unsheltered, Unshaven, Unshattered, Unsharpened, Unshared, Unshamed, Unshaken, Unshadowed, Unshaded, Unshackled, Unsewn, Unsevered, Unsettled, Unserved, Unsequestered, Unsepulchred, Unsepulchered, Unsentenced, Unsent, Unseized, Unseduced, Unsecured, Unsearched, Unsealed, Unscreened, Unscratched, Unscoured, Unscorched, Unscissored, Unschooled, Unscattered, Unscathed, Unscanted, Unscanned, Unsaved, Unsatisfied, Unsated, Unsapped, Unsandaled, Unsanctioned, Unsanctified, Unsalved, Unsaluted, Unsalted, Unsalaried, Unsaid, Unsacked, Unruined, Unrouted, Unrounded, Unrotted, Unroiled, Unrobed, Unrobbed, Unroasted, Unriven, Unrippled, Unripened, Unrighted, Unrigged, Unrifled, Unrhymed, Unrewarded, Unrevoked, Unreverted, Unreversed, Unrevenged, Unrevealed, Unreturned, Unretracted, Unretarded, Unrestricted, Unrestrained, Unrestored, Unrested, Unrespited, Unrespected, Unresolved, Unresisted, Unreserved, Unresented, Unrequited, Unrequired, Unrequested, Unreproached, Unreprieved, Unrepressed, Unrepresented, Unreplenished, Unrepented, Unrepeated, Unrepealed, Unrepaired, Unrepaid, Unrenewed, Unremoved, Unremitted, Unremembered, Unremedied, Unrelinquished, Unrelieved, Unrelaxed, Unrelated, Unrejoiced, Unreined, Unrehearsed, Unregretted, Unregistered, Unregarded, Unrefreshed, Unrefracted, Unreformed, Unreflected, Unrefined, Unreduced, Unredressed, Unrecruited, Unrecovered, Unrecounted, Unrecorded, Unreconciled, Unrecompensed, Unrecognized, Unreclaimed, Unreckoned, Unrecked, Unreceived, Unrecalled, Unrebuked, Unrebated, Unreaved, Unreasoned, Unrealized, Unread, Unreached, Unrazed, Unravaged, Unraptured, Unransomed, Unransacked, Unraked, Unracked, Unquickened, Unquenched, Unquelled, Unqualified, Unquailed, Unquaffed, Unputrefied, Unpurveyed, Unpursued, Unpurposed, Unpurified, Unpurged, Unpunished, Unpulled, Unpublished, Unpruned, Unprovoked, Unprovided, Unproved, Unprotected, Unpropped, Unproposed, Unproportioned, Unpronounced, Unpromised, Unprojected, Unprohibited, Unprofessed, Unprofaned, Unprocured, Unproclaimed, Unprobed, Unprized, Unprivileged, Unpressed, Unpresented, Unprescribed, Unprepossessed, Unprepared, Unpremeditated, Unpreferred, Unpraised, Unpracticed, Unposted, Unpossessed, Unportioned, Unpolluted, Unpolished, Unpointed, Unplumbed, Unplucked, Unploughed, Unpledged, Unpleased, Unpleaded, Unplanted, Unplagued, Unpinked, Unpinioned, Unpiloted, Unpillowed, Unpillared, Unpierced, Unphysicked, Unpetrified, Unperverted, Unperused, Unperturbed, Unpersuaded, Unpersecuted, Unperplexed, Unperjured, Unperished, Unperformed, Unperfected, Unpercussed, Unperceived, Unpeppered, Unpeopled, Unpensioned, Unpenciled, Unpawned, Unpatterened, Unpatronized, Unpastured, Unpassioned, Unpassionated, Unparticipated, Unparted, Unparroted, Unpardoned, Unpanged, Unpainted, Unpained, Unpaid, Unpacked, Unpacified, Unoxidized, Unovertaken, Unornamented, Unordered, Unordained, Unopposed, Unopened, Unoiled, Unoffered, Unoccupied, Unobtained, Unobstructed, Unobserved, Unobscured, Unobjected, Unobeyed, Unnurtured, Unnourished, Unnoticed, Unnoted, Unnotched, Unnetted, Unnerved, Unnavigated, Unnaturalized, Unnamed, Unmutilated, Unmuscled, Unmurmured, Unmummied, Unmown, Unmourned, Unmounded, Unmortified, Unmortgaged, Unmortared, Unmolested, Unmoistened, Unmodified, Unmodernized, Unmocked, Unmoaned, Unmixed, Unmitigated, Unmissed, Unmingled, Unminded, Unmilled, Unmilked, Unmethodized, Unmeted, Unmet, Unmerited, Unmentioned, Unmelted, Unmelodized, Unmellowed, Unmeditated, Unmeasured, Unmatriculated, Unmated, Unmatched, Unmastered, Unmasked, Unmarshaled, Unmarried, Unmarred, Unmarked, Unmanured, Unmanufactured, Unmannered, Unmangled, Unmanaged, Unmaimed, Unmacadamized, Unloved, Unlost, Unlooped, Unlisted, Unliquored, Unliquefied, Unlighted, Unlifted, Unlicensed, Unleveled, Unlettered, Unlessoned, Unleft, Unled, Unlectured, Unleavened, Unlavished, Unlaureled, Unlashed, Unlarded, Unlamented, Unladen, Unlackeyed, Unknotted, Unkneaded, Unkissed, Unkindled, Unkilled, Unkept, Unkenned, Unjudged, Unjaundiced, Uninvolved, Uninvoked, Uninvited, Uninvented, Uninvaded, Uninured, Unintroduced, Unintricated, Unintrenched, Unintombed, Uninthralled, Uninterrupted, Uninterred, Uninterpreted, Unintermixed, Unintermitted, Unintended, Uninstructed, Uninspired, Uninscribed, Uninjured, Uninitiated, Uninhabited, Uninfringed, Uninformed, Uninfluenced, Uninflamed, Uninfected, Unindented, Unincorporated, Uninclosed, Unincensed, Unimpressed, Unimposed, Unimportuned, Unimplored, Unimpeded, Unimpeached, Unimpassioned, Unimparted, Unimpared, Unimmured, Unimmersed, Unimagined, Unillustrated, Unilluminated, Unillumed, Unhushed, Unhusbanded, Unhung, Unhumbled, Unhorned, Unhooked, Unhonored, Unholpen, Unhired, Unhindered, Unhidden, Unhewn, Unhewed, Unhelped, Unheired, Unheeded, Unhedged, Unheated, Unhealed, Unhazarded, Unhatched, Unharmed, Unhardened, Unhanged, Unhandled, Unhampered, Unhalsed, Unhailed, Unhackneyed, Unhacked, Unhabited, Unguided, Unguessed, Unguerdoned, Unguarded, Ungrudged, Ungrown, Ungrounded, Unground, Ungraven, Ungraved, Ungratified, Ungranted, Ungraced, Ungoverned, Ungorged, Unglutted, Ungloved, Unglorified, Ungloomed, Unglazed, Ungirt, Ungirded, Unginned, Ungilt, Ungilded, Ungenerated, Ungauged, Ungathered, Ungartered, Ungarrisoned, Ungarnished, Ungarmented, Ungalled, Ungainsaid, Ungained, Unfused, Unfurrowed, Unfurnished, Unfunded, Unfulfilled, Unfueled, Unfructed, Unfrozen, Unfrighted, Unfranchised, Unframed, Unfractured, Unfouled, Unfought, Unfostered, Unfossilized, Unfortified, Unforsaken, Unformalized, Unforgotten, Unforgiven, Unforfeited, Unforewarned, Unforetold, Unforethought, Unforeseen, Unforeknown, Unforded, Unforced, Unforbidden, Unfooted, Unfollowed, Unfoiled, Unfleshed, Unflatterd, Unflanked, Unfixed, Unfitted, Unfired, Unfingered, Unfilleted, Unfilled, Unfigured, Unfettered, Unfetched, Unfermented, Unfenced, Unfeed, Unfed, Unfeathered, Unfeared, Unfatigued, Unfathomed, Unfashioned, Unfascinated, Unfarrowed, Unfanned, Unfamed, Unfalsified, Unfallowed, Unfallen, Unfaded, Unfabled, Uneyed, Unextorted, Unextirpated, Unextinguished, Unexpressed, Unexpounded, Unexposed, Unexplored, Unexplicated, Unexplained, Unexpired, Unexpected, Unexpanded, Unexhausted, Unexerted, Unexercised, Unexempted, Unexemplified, Unexecuted, Unexcised, Unexchanged, Unexcelled, Unexampled, Unexamined, Unexaggerated, Unexacted, Unevolved, Unessayed, Unespied, Unescutcheoned, Unenvied, Unentranced, Unentombed, Unenthralled, Unentered, Unentangled, Unenslaved, Unelivened, Unenlightened, Unenlarged, Unenjoyed, Un-Englished, Unengaged, Unenfranchised, Unenfeebled, Unendowed, Unendeared, Unendangered, Unencumbered, Unenclosed, Unenchanted, Unenabled, Unemptied, Unemployed, Unemotioned, Unembowered, Unembittered, Unelected, Unelbowed, Unegested, Uneffaced, Uneducated, Unedified, Uneclipsed, Uneaten, Uneased, Undubbed, Undrowned, Undriven, Undrilled, Undressed, Undrenched, Undreaded, Undrawn, Undraped, Undowered, Undoubted, Undoomed, Undomesticated, Undivulged, Undivorced, Undivided, Undiverted, Undisturbed, Undistributed, Undistressed, Undistracted, Undistorted, Undistinguished, Undistempered, Undissolved, Undissipated, Undissevered, Undissembled, Undisquieted, Undisputed, Undispunged, Undispleased, Undisplayed, Undispersed, Undispatched, Undismissed, Undismayed, Undisjoined, Undishonored, Undisguised, Undisgraced, Undisfigured, Undiseased, Undiscovered, Undiscoursed, Undiscouraged, Undiscomfitted, Undisciplined, Undischarged, Undiscerned, Undisbanded, Undipped, Undinted, Undiminished, Undiluted, Undiked, Undigested, Undevoted, Undevised, Undeterred, Undetermined, Undestroyed, Undestined, Undesired, Undesigned, Undeserved, Undescried, Undescribed, Underived, Undeprived, Undepressed, Undepreciated, Undepraved, Undeplored, Undephlegmated, Undemolished, Undelved, Undeluged, Undeluded, Undelivered, Undelighted, Undelegated, Undelayed, Undejected, Undegraded, Undefouled, Undeformed, Undeflowered, Undefined, Undefiled, Undefied, Undefensed, Undefended, Undefecated, Undefaced, Undedicated, Undecorated, Undeclined, Undeclared, Undeciphered, Undecided, Undeceived, Undebauched, Undebased, Undazzled, Undashed, Undangered, Undamped, Undamaged, Uncurst, Uncursed, Uncurled, Uncured, Uncurbed, Uncumbered, Uncultured, Uncultivated, Unculled, Uncuckolded, Uncrowned, Uncrowded, Uncrossed, Uncropped, Uncrooked, Uncrippled, Uncredited, Uncrannied, Uncowled, Uncoveted, Uncourted, Uncountenanced, Uncounted, Uncounseled, Uncorrupted, Uncorroborated, Uncorrected, Unconvinced, Uncontroverted, Uncontrolled, Uncontradicted, Uncontested, Uncontented, Uncontended, Uncontemned, Unconsulted, Unconstrained, Unconsoled, Unconsecrated, Unconquered, Unconnected, Uncongealed, Unconfuted, Unconfused, Unconfirmed, Unconfined, Unconfessed, Unconferred, Unconducted, Uncondited, Uncondemned, Unconcocted, Unconceived, Unconcealed, Uncomprised, Uncompressed, Uncompounded, Uncompleted, Uncompensated, Uncompelled, Uncompassioned, Uncompassed, Uncompanioned, Uncompanied, Uncompacted, Uncommunicated, Uncommixed, Uncommitted, Uncommissioned, Uncommended, Uncommanded, Uncomforted, Uncombed, Uncolored, Uncollected, Uncoifed, Uncoffined, Uncoacted, Uncloven, Unclouded, Uncleared, Unclarified, Unclaimed, Uncircumscribed, Uncircumcised, Uncinctured, Unchosen, Unchilled, Unchewed, Uncheered, Unchecked, Unchastised, Unchastened, Uncharged, Unchanted, Unchanged, Unchallenged, Unchained, Uncertified, Uncertificated, Uncelebrated, Uncaught, Uncatechised, Uncastled, Uncast, Uncarpeted, Uncapped, Uncanopied, Uncanonized, Uncanceled, Uncalled, Uncalcined, Uncalcified, Uncabled, Unburnished, Unburned, Unburied, Unbuilt, Unbudded, Unbuckramed, Unbruised, Unbroken, Unbroke, Unbroached, Unbridged, Unbribed, Unbreeched, Unbranded, Unbraided, Unbounden, Unbounded, Unbought, Unbooted, Unbooklearned, Unbonneted, Unbolted, Unboiled, Unbodied, Unblunted, Unblown, Unblotted, Unbloodied, Unblighted, Unblest, Unblessed, Unblenched, Unbleached, Unblasted, Unblamed, Unbitten, Unbitted, Unbit, Unbigoted, Unbiased, Unbewailed, Unbetrayed, Unbestowed, Unbespoken, Unbesought, Unbenighted, Unbenefited, Unbeneficed, Unbeloved, Unbeheld, Unbeguiled, Unbegirt, Unbefriended, Unbedewed, Unbedded, Unbeclouded, Unbeavered, Unbeaten, Unbearded, Unbattered, Unbathed, Unbated, unbarbered, unbaptized, Unbaked, Unbagged, Unbaffled, Unawed, Unawaked, Unavowed, Unavised, Unavenged, Unauthorized, Unauthenticated, Unattracted, Unattired, Unattested, Unattended, Unattempted, Unattainted, Unattained, Unattacked, Unatoned, Unastonished, Unassisted, Unassayed, Unassaulted, Unassailed, Unaspirated, Unasked, Unascertained, Unarticulated, Unarrived, Unarrested, Unarrayed, Unarraigned, Unarmored, Unarmed, Unapproved, Unapproached, Unapprised, Unapprehended, Unappreciated, Unappointed, Unapplied, Unappeased, Unappareled, Unanticipated, Unanswered, Unanointed, Unannoyed, Unannealed, Unanimated, Unanalyzed, Unamused, Unamended, Unamazed, Unaltered, Unallayed, Unalarmed, Unaided, Unaffrighted, Unafflicted, Unaffeared, Unadvantaged, Unadulterated, Unadorned, Unadored, Unadmonished, Unadmitted, Unadmired, Unadjusted, Unadjectived, Unactuated, Unacted, Unacquired, Unacknowledged, Unachieved, Unaccursed, Unaccredited, Unaccorded, Unaccompanied, Unaccomodated, Unaccented, Unabsolved, Unabolished, Unabated, Unabashed, Unabased

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I mean, to the unbiased eye, we're just backing a horse that died in the gate.ฉันหมายถึงเพื่อตาเป็นกลางเราเพียงการย้อนกลับม้าที่ตายในประตู. English, Fitz or Percy (2005)
Based on an unbiased profile.ดูจากการวิเคราะห์ที่ไม่เอนเอียง Mosley Lane (2010)
In cases where family's involved, we like to have an unbiased agent conduct the interview.ในกรณีที่มีคนในครอบครัวเกี่ยวข้อง เราจะให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นกลาง ดำเนินการสอบสวน Brothers Hotchner (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unbiasedHe puts on a show of being impartial and unbiased but I think he's just a guy with no opinion of his own.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ลำเอียง[mai lam-īeng] (adj) EN: unbiased ; unbiasses
เป็นกลาง[penklāng] (v) EN: be neutral ; be impartial ; be fair ; be unprejudiced ; be unbiased ; be equitable  FR: être neutre ; être impartial ; être équitable
เป็นกลาง[penklāng] (adj) EN: neutral ; impartial ; fair ; unprejudiced ; unbiased ; equitable  FR: neutre ; impartial ; équitable
ปราศจากความลำเอียง[prātsajāk khwām lam-īeng] (adj) EN: unbiased ; unbiassed
เที่ยงธรรม[thīengtham] (adv) EN: fairly ; impartially ; equitably ; righteously ; unbiasedly ; uprightly ; morally ; dispassionately ; justly
ยุติธรรม[yuttitham] (adj) EN: just ; fair ; impartial ; neutral ; unprejudiced ; unbiased; equitable  FR: juste ; impartial ; équitable

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
unbiased

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unbiased

Japanese-English: EDICT Dictionary
公論[こうろん, kouron] (n) public opinion; unbiased criticism; unbiassed criticism; (P) [Add to Longdo]
是々非々;是是非非[ぜぜひひ, zezehihi] (n) free and unbiased; fair and just; ruling or judging what's right is right and what's wrong is wrong; calling spade a spade [Add to Longdo]
是是非非主義[ぜぜひひしゅぎ, zezehihishugi] (n) principle of being fair and just; fair and unbiased policy (unbiassed) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top