ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unbiasedly

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unbiasedly-, *unbiasedly*, unbiased
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เที่ยงธรรม[thīengtham] (adv) EN: fairly ; impartially ; equitably ; righteously ; unbiasedly ; uprightly ; morally ; dispassionately ; justly
ไม่ลำเอียง[mai lam-īeng] (adj) EN: unbiased ; unbiasses
เป็นกลาง[penklāng] (v) EN: be neutral ; be impartial ; be fair ; be unprejudiced ; be unbiased ; be equitable  FR: être neutre ; être impartial ; être équitable
เป็นกลาง[penklāng] (adj) EN: neutral ; impartial ; fair ; unprejudiced ; unbiased ; equitable  FR: neutre ; impartial ; équitable
ปราศจากความลำเอียง[prātsajāk khwām lam-īeng] (adj) EN: unbiased ; unbiassed
ยุติธรรม[yuttitham] (adj) EN: just ; fair ; impartial ; neutral ; unprejudiced ; unbiased; equitable  FR: juste ; impartial ; équitable

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unbiased(adj) ซึ่งไม่ลำเอียง, See also: ซึ่งเที่ยงตรง, ซึ่งไม่อคติ, ซึ่งไม่เข้าข้าง, ซึ่งตรงไปตรงมา, Syn. fair, Ant. prejudiced

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unbiased(อันโบ'เอิสดฺ) adj. ไม่ลำเลียง, ไม่เข้าข้าง, ไม่มีอคติ, ตรงไปตรงมา., Syn. unbiassed

English-Thai: Nontri Dictionary
unbiased(adj) ไม่ลำเอียง, ไม่มีอคติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unbiasedไม่เอนเอียง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
unbiased estimatorตัวประมาณค่าไม่เอนเอียง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It keeps our perspective unbiased.มันทำให้ความคิดของเรา ไม่เอนเอียงน่ะ Extreme Aggressor (2005)
I mean, to the unbiased eye, we're just backing a horse that died in the gate.ฉันหมายถึงเพื่อตาเป็นกลางเราเพียงการย้อนกลับม้าที่ตายในประตู. English, Fitz or Percy (2005)
Unbiased.ความไม่อคติ The Dark Knight (2008)
Based on an unbiased profile.ดูจากการวิเคราะห์ที่ไม่เอนเอียง Mosley Lane (2010)
In cases where family's involved, we like to have an unbiased agent conduct the interview.ในกรณีที่มีคนในครอบครัวเกี่ยวข้อง เราจะให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นกลาง ดำเนินการสอบสวน Brothers Hotchner (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unbiasedHe puts on a show of being impartial and unbiased but I think he's just a guy with no opinion of his own.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นกลาง(adj) neutral, See also: impartial, fair, unprejudiced, unbiased, equitable, Syn. เป็นธรรม, ยุติธรรม, เที่ยงตรง, Ant. อยุติธรรม, อคติ, เข้าข้าง, ลำเอียง, Example: การวางตัวเป็นกลางในบางเรื่องอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายนัก
ยุติธรรม(adj) neutral, See also: impartial, fair, unprejudiced, unbiased, equitable, Syn. เป็นธรรม, เป็นกลาง, Ant. อยุติธรรม, อคติ, เข้าข้าง, ลำเอียง, Example: ทุกฝ่ายพอใจกับคำตัดสินที่ยุติธรรมของผู้พิพากษา, Thai Definition: ที่มีความเที่ยงธรรม, ที่ชอบธรรม, ที่ชอบด้วยเหตุผล
เป็นกลาง(v) be neutral, See also: be impartial, be fair, be unprejudiced, be unbiased, be equitable, Example: กรรมการในการแข่งขันชกมวยต้องวางตัวเป็นกลางในการให้คะแนน
ไม่เข้าใครออกใคร(v) be impartial, See also: be unbiased, be unprejudiced, be disinterested, Syn. เป็นกลาง, Thai Definition: ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง คงความเป็นตัวของตัวเอง
เที่ยงตรง(adj) honest, See also: impartial, fair-minded, unbiased, righteous, upright, dispassionate, Syn. ซื่อตรง, ยุติธรรม, เที่ยงธรรม
เที่ยงธรรม(adv) fairly, See also: impartially, equitably, righteously, unbiasedly, uprightly, morally, dispassionately, jus, Syn. ยุติธรรม, เที่ยงตรง, Example: คดีนี้ได้รับการตัดสินอย่างเที่ยงธรรม

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNBIASED AH2 N B AY1 AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unbiased (j) ˌʌnbˈaɪəst (uh2 n b ai1 @ s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不偏不倚[bù piān bù yǐ, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄢ ㄅㄨˋ ㄧˇ, ] even-handed; impartial; unbiased #46,890 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schätzung { f } | Schätzungen { pl } | unverzerrte Schätzungestimation | estimations | unbiased estimation [Add to Longdo]
Unbefangenheit { f }unbiasedness [Add to Longdo]
erwartungstreu { adj }unbiased [Add to Longdo]
unbefangenunbiased; unbiassed; free from bias [Add to Longdo]
unbefangen { adv }unbiasedly; unbiassedly [Add to Longdo]
vorurteilslosunbiased [Add to Longdo]
vorurteilslos { adv }unbiasedly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
公論[こうろん, kouron] (n) public opinion; unbiased criticism; unbiassed criticism; (P) [Add to Longdo]
是々非々;是是非非[ぜぜひひ, zezehihi] (n) free and unbiased; fair and just; ruling or judging what's right is right and what's wrong is wrong; calling spade a spade [Add to Longdo]
是是非非主義[ぜぜひひしゅぎ, zezehihishugi] (n) principle of being fair and just; fair and unbiased policy (unbiassed) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Unbiased \Un*bi"ased\ ([u^]n*b[imac]"ast), a. [Pref. un- not +
     biased.]
     Free from bias or prejudice; unprejudiced; impartial. --
     {Un*bi"ased*ly}, adv. --{Un*bi"ased*ness}, n.
     [1913 Webster] Unbid

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top