ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prejudiced

P R EH1 JH AH0 D AH0 S T   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prejudiced-, *prejudiced*, prejudic, prejudice
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's prejudiced against Italians.เธอต่อต้านชาวอิตาลี Goodfellas (1990)
I can't believe this. A Jew broad, prejudiced against Italians.ฉันไม่อยากจะเชื่อ สาวยิวต่อต้านหนุ่มอิตาลี Goodfellas (1990)
Look, I'm prejudiced.ฟังนะ ผมมีอคติ Basic Instinct (1992)
You seem prejudiced against the sight-challenged.ดูเหมือนว่าพี่ชายท่านนี้มี ความประทับใจกับคนใส่แว่นเป็นพิเศษนะ Kung Fu Hustle (2004)
You're prejudiced 'cause she's American.ทอมกับโนล่าเขามีความสุขดี แม่เอาแต่ตั้งแง่ว่าเธอเป็นคนอเมริกัน Match Point (2005)
That's prejudiced!หยาบคาย! Episode #1.1 (2006)
"... partial, prejudiced, absurd.""... ลำเอียง อติ ไร้สาระ" Becoming Jane (2007)
You are prejudiced against me because I am a Christian.แกรู้เรื่องพวกนี้มาจากไหน Burning House of Love (2008)
It could be hard... once the prosecutor has prejudiced opinion.มันอาจจะยาก.. ที่อัยการจะมีความเห็นแบบ ไม่เข้าข้างใคร The Case of Itaewon Homicide (2009)
Please don't think I'm prejudiced.อย่าคิดว่าฉันอคติล่ะ.. Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
-You're a mean, prejudiced old control freak.แม่มันคนใจแคบ มีอคติ แล้วก็ผิดปกติ Evil Is Going On (2010)
Third-class students are ones who are prejudiced.นักเรียนห้องสาม คือพวกที่ลำเอียง Dream High (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prejudicedHe is prejudiced against her.
prejudicedHe will never get anywhere with that prejudiced idea.
prejudicedOur child seems to be brilliant. Of course, we may be prejudiced.
prejudicedThe experience prejudiced her in favor of the Democratic Party.
prejudicedYou seem to be prejudiced against ideas that come from foreign countries.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดียดฉันท์[v.] (dīetchan) EN: dislike ; have a bias against ; detest ; be prejudiced against ; loathe ; disgust ; hate   
โอนเอียง[v.] (ōn-īeng) EN: be biased ; be prejudiced ; incline ; lean toward(s) ; show a preference   
เป็นกลาง[v.] (penklāng) EN: be neutral ; be impartial ; be fair ; be unprejudiced ; be unbiased ; be equitable   FR: être neutre ; être impartial ; être équitable
เป็นกลาง[adj.] (penklāng) EN: neutral ; impartial ; fair ; unprejudiced ; unbiased ; equitable   FR: neutre ; impartial ; équitable
ยุติธรรม[adj.] (yuttitham) EN: just ; fair ; impartial ; neutral ; unprejudiced ; unbiased; equitable   FR: juste ; impartial ; équitable

CMU English Pronouncing Dictionary
PREJUDICED    P R EH1 JH AH0 D AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prejudiced    (v) prˈɛʤudɪst (p r e1 jh u d i s t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
囚われた考え;捕らわれた考え[とらわれたかんがえ, torawaretakangae] (n) prejudiced opinion; conventional ideas [Add to Longdo]
食わず嫌い;食わずぎらい[くわずぎらい, kuwazugirai] (exp) disliking a certain food without having tried it; disliking something without having tried it; prejudiced against; aversion without even trying [Add to Longdo]
度量の狭い[どりょうのせまい, doryounosemai] (exp) parochial; narrow-minded; prejudiced [Add to Longdo]
僻む[ひがむ, higamu] (v5m) (1) to be prejudiced; to be soured; (2) to have an inferiority complex; (3) to be jealous; (P) [Add to Longdo]
僻根性[ひがみこんじょう, higamikonjou] (n) prejudiced mind [Add to Longdo]
僻説[へきせつ, hekisetsu] (n) prejudiced opinion [Add to Longdo]
僻論[へきろん, hekiron] (n) prejudiced opinion [Add to Longdo]
偏する[へんする, hensuru] (vs-s,vi) to be biased; to be prejudiced; to be partial; to be one-sided [Add to Longdo]
偏る(P);片寄る(P)[かたよる, katayoru] (v5r,vi) to be one-sided; to incline; to be partial; to be prejudiced; to lean; to be biased; to be biassed; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prejudice \Prej"u*dice\, v. t. [imp. & p. p. {Prejudiced}; p.
   pr. & vb. n. {Prejudicing}.] [Cf. F. pr['e]judicier. See
   {Prejudice}, n.]
   1. To cause to have prejudice; to prepossess with opinions
    formed without due knowledge or examination; to bias the
    mind of, by hasty and incorrect notions; to give an
    unreasonable bent to, as to one side or the other of a
    cause; as, to prejudice a critic or a juryman.
    [1913 Webster]
 
       Suffer not any beloved study to prejudice your mind
       so far as to despise all other learning. --I. Watts
    [1913 Webster]
 
   2. To obstruct or injure by prejudices, or by previous bias
    of the mind; hence, generally, to hurt; to damage; to
    injure; to impair; as, to prejudice a good cause.
    [1913 Webster]
 
       Seek how may prejudice the foe.    --Shak
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prejudiced
   adj 1: emanating from a person's emotions and prejudices
   2: being biased or having a belief or attitude formed
     beforehand; "a prejudiced judge" [syn: {prejudiced},
     {discriminatory}] [ant: {impartial}, {unprejudiced}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top