Search result for

ถ่ายทอด

(59 entries)
(0.0078 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถ่ายทอด-, *ถ่ายทอด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ่ายทอด[V] broadcast, See also: transmit, relay, Example: การแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ สถานีของเราจะถ่ายทอดการแข่งขันตลอดฤดูกาล, Thai definition: กระจายเสียงหรือแพร่ภาพรายการที่รับจากสถานีอื่น หรือสถานที่อื่น (ใช้แก่วิทยุและโทรทัศน์)
ถ่ายทอด[V] teach, See also: instruct, pass on, impart, Syn. สอน, Example: ผมขอนำเนื้อหาของบทความมาถ่ายทอดให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบบ้าง, Thai definition: บอกความรู้ที่ตนมีแก่ผู้อื่น
ถ่ายทอดสด[V] broadcast live, Example: คอนเสิร์ตถ่ายทอดสดจากห้างสรรพสินค้า, Thai definition: กระจายเสียงหรือแพร่ภาพไปในขณะที่กำลังเกิดเหตุการณ์ขึ้น
ถ่ายทอดวิชา[V] pass on knowledge, See also: teach, Syn. ถ่ายทอดความรู้, Example: เขานำความรู้จากการทำเข่ง มาประยุกต์สานสุ่มไก่ และถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ลูกหลาน, Thai definition: นำความรู้ที่ได้จากการเล่าเรียนหรือฝึกฝนไปสั่งสอนต่อให้ผู้อื่น
ถ่ายทอดวิชา[V] pass on knowledge, See also: teach, Syn. ถ่ายทอดความรู้, Example: เขานำความรู้จากการทำเข่ง มาประยุกต์สานสุ่มไก่ และถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ลูกหลาน, Thai definition: นำความรู้ที่ได้จากการเล่าเรียนหรือฝึกฝนไปสั่งสอนต่อให้ผู้อื่น
ถ่ายทอดวิชา[V] pass on knowledge, See also: teach, Syn. ถ่ายทอดความรู้, Example: เขานำความรู้จากการทำเข่ง มาประยุกต์สานสุ่มไก่ และถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ลูกหลาน, Thai definition: นำความรู้ที่ได้จากการเล่าเรียนหรือฝึกฝนไปสั่งสอนต่อให้ผู้อื่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถ่ายทอดก. กระจายเสียงหรือแพร่ภาพรายการที่รับจากสถานีอื่นหรือสถานที่อื่น (ใช้แก่วิทยุและโทรทัศน์), โดยปริยายหมายความว่า นำเรื่องที่รู้ไปเล่าต่อ.
ต่อ ๒ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์เป็นการเฉพาะ เช่น ครูต่อหนังสือให้นักเรียน ครูเพลงต่อเพลงให้ศิษย์, เรียนวิชาบางอย่างจากครูเป็นการเฉพาะ เช่น นักเรียนไปต่อหนังสือกับครู ศิษย์ไปต่อเพลงกับครูเพลง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
transitiveถ่ายทอด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Because a kid you don't know may have some problems you don't know about that she may have passed on to a kid?เพราะเด็กที่คุณไม่รู้จัก อาจมีปัญหาบางอย่าง คุณอาจไม่รู้เรื่องนั้น แม่อาจถ่ายทอดสู่ลูกได้ Joy (2008)
I convey through the tip of the brushข้าถ่ายทอดความรู้สึกนั้น บรรจงจรดลงปลายพู่กัน Portrait of a Beauty (2008)
Thinking maybe you'd see me on the air...ฉันคิดว่า บางที พี่อาจจะได้เห็นฉันตอนถ่ายทอดน่ะ Scandal Makers (2008)
Five minutes to show time.เดี๋ยวเราจะเริ่มถ่ายทอดสดแล้วนะ Scandal Makers (2008)
I thank you all for coming to our singing contest finals.ผมขอต้อนรับทุกท่านที่มาชมการถ่ายทอดสดของรายการ "นัม ฮยุน ซู" Scandal Makers (2008)
What's most important are the emotions I want to emit to the audience.สิ่งสำคัญก็คือ อารมณ์ที่ต้องการจะถ่ายทอดไปสู่ผู้ฟัง Beethoven Virus (2008)
Security services are on high alert here in Salamanca, and we now go live to our news team on the ground, and our reporter Angie Jones.การรักษาความปลอดภัยในซาลามังก้า เข้มงวดมากครับ จะตัดไปยังทีมข่าวถ่ายทอดสด และผู้สื่อข่าวของเรา แอนจี้ โจนส์ Vantage Point (2008)
We are live, Angie, this is it. Go.ถ่ายทอดสดแล้ว แองจี้ เริ่มได้ Vantage Point (2008)
Stage 1 begins streaming live in 10 minutes.การถ่ายทอดสดด่านแรก จะเริ่มต้นในอีก10นาที Death Race (2008)
Shut the webcast down!ปิดการถ่ายทอดสดผ่านอินเตอร์เนตซะ Death Race (2008)
We'll be live at 5 with the true identity of the Batman.เราจะถ่ายทอดสดตอน 5 โมง กับตัวตนที่แท้จริงของแบทแมน The Dark Knight (2008)
I am relaying to you the fact.ฉันจะถ่ายทอดความจริงให้แกไว้ Episode #1.5 (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถ่ายทอด[v.] (thāithøt) EN: broadcast ; transmit ; relay   FR: transmettre ; retransmettre ; relayer ; diffuser
ถ่ายทอด[v.] (thāithøt) EN: teach ; instruct ; pass on ; impart   
ถ่ายทอดวิชา[x.] (thāithøt wichā) EN: pass on knowledge ; teach   FR: transmettre le savoir
ถ่ายทอดสด [v. exp.] (thāithøt sot) EN: broadcast live   FR: diffuser en direct ; retransmettre en direct

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
air[VT] ออกอากาศทางสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์, See also: ถ่ายทอด
convey[VT] ถ่ายทอด, See also: ถ่ายเท, Syn. conduct, transmit
carry down[PHRV] สืบทอดไปยัง, See also: ถ่ายทอดให้กับ, ส่งต่อให้คนรุ่นหลัง, Syn. hand down
convey to[PHRV] ถ่ายทอดให้กับ, See also: บอกให้รู้
run in the family[IDM] ถ่ายทอดไปสู่ครอบครัว, See also: ถ่ายทอดไปให้ลูกหลาน
live[ADJ] ถ่ายทอดสด, Syn. unfilmed, untaped
live[ADV] ถ่ายทอดสด
pass[VT] ถ่ายทอด, See also: บอกต่อ, อธิบาย
phrase[VI] ถ่ายทอดด้วยคำพูด, See also: แสดงเป็นคำพูด, ใช้คำพูดหรือถ้อยคำแสดง, Syn. formulate, word
propagate[VT] ถ่ายทอดเสียงหรือภาพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cable tvระบบทีวีตามสาย โดยถ่ายทอดรายการไปยังเครื่องรับตามสายของลูกค้า
colorcastv.,n. (การ) ถ่ายทอดโทรทัศน์สี
colorcastingv.,n. (การ) ถ่ายทอดโทรทัศน์สี
colorcastsv.,n. (การ) ถ่ายทอดโทรทัศน์สี
colourcastv.,n. (การ) ถ่ายทอดโทรทัศน์สี
colourcast {colorcastv.,n. (การ) ถ่ายทอดโทรทัศน์สี
colourcastingv.,n. (การ) ถ่ายทอดโทรทัศน์สี
colourcasts}v.,n. (การ) ถ่ายทอดโทรทัศน์สี
communicate(คะมิว'นิเคท) {communicated,communicating,communicates} vt. ให้ความรู้,ส่ง,ถ่ายทอด,ติดต่อ,บอกแจ้ง vi. แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ, See also: communicator n., Syn. convey
communicative(คะมิว'นะเคทิฟว) adj. ชอบถ่ายทอด,เกี่ยวกับการสื่อสาร,เกี่ยวกับการติดต่อ., See also: communicativeness n. ดูcommunicative

English-Thai: Nontri Dictionary
communicate(vt) ติดต่อ,แจ้ง,บอกให้ทราบ,ถ่ายทอด,ส่ง,ให้ความรู้
convey(vt) นำไป,ขน,พา,บรรทุก,แสดง,รับสั่ง,ถ่ายทอด,โอน
entail(vt) ถ่ายทอด,ยกให้,มอบให้,นำมาซึ่ง
gene(n) ยีน,เซลล์สืบพันธุ์ที่ถ่ายทอดพันธุกรรม
propagate(vt) โฆษณาชวนเชื่อ,เผยแพร่,เผยแผ่,ถ่ายทอด
propagation(n) การเผยแผ่,การเผยแพร่,การแพร่พันธุ์,การถ่ายทอด
relay(n) การสืบทอด,กองหนุน,การวิ่งผลัด,เครื่องถ่ายทอด
relay(vt) สืบทอด,ถ่ายทอด,ผลัดเปลี่ยน,เปลี่ยนเวร
transmission(n) การส่งผ่าน,การสื่อสาร,เครื่องถ่ายทอดไฟฟ้า,การแพร่เชื้อ
travel(vt) เดินทาง,ท่องเที่ยว,ทัศนาจร,ถ่ายทอด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
生放送[なまほうそう, namahousou] (n) ถ่ายทอดสด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
伝わる[つたわる, tsutawaru] Thai: ถ่ายทอดต่อ ๆ กันมา English: to be handed down
伝わる[つたわる, tsutawaru] Thai: ถ่ายทอดมา

German-Thai: Longdo Dictionary
Abend für Abendเย็นแล้วเย็นเล่า, วันแล้ววันเล่า เช่น Abend für Abend wiederholen Radio und Fernsehen die Wahlspots der vier Präsidentschaftskandidaten. วิทยุและโทรทัศน์ถ่ายทอดโฆษณาผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีซ้ำไปซ้ำมา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top