ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

morally

M AO1 R AH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -morally-, *morally*, moral
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
morally(adv) อย่างถูกทำนองคลองธรรม, See also: อย่างดีงาม, อย่างมีศีลธรรม, อย่างถูกศีลธรรม, Syn. honestly, honorably, uprightly, Ant. wrongly, dishonorably
morally(adv) ทางศีลธรรม, Syn. conscientiously, truthfully

English-Thai: Nontri Dictionary
morally(adv) ในทางศีลธรรม, ทางจรรยา, ในทางใจ, แท้ๆ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The content of that message is morally ambiguous at best.ปัญหาของฉันคือ: เนื้อหาของข้อความที่ไม่ชัดเจน ทางศีลธรรมที่ดีที่สุด Contact (1997)
Does that mean I'm morally obligated to burn that lady's outfit?หมายความว่าชั้นทำถูกแล้ว ที่เผาเสื้อผ้านังพวกนั้นหรอ? Mean Girls (2004)
Bob is morally gray at best.บ็อบ เป็นพวกศีลธรรมแบบเทาๆ Chapter Seven 'Out of Time' (2007)
Morally un-gray?ศีลธรรมแบบไม่เทา ? Chapter Seven 'Out of Time' (2007)
Now, you'II be asked to do things that fall in the morally gray territory.ผมพอใจกับศีลธรรมสีเทา Chapter Seventeen 'Company Man' (2007)
I'm comfortable with morally gray.นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราทำมันที่นี่ เก็บรักษาไว้เป็นความลับสำหรับพวกเรา Chapter Seventeen 'Company Man' (2007)
I happen to think judging an entire group of people based on the actions of a few individuals within that group is morally wrong.ฉันแค่คิดว่าเราไม่ควรตัดสินคนที่ชาติพันธุ์ เพราะการกระทำผิดของคนไม่กี่คน Strange Love (2008)
It's the word of God, not some morally questionable novel you give us a pop quiz on.ไม่สมควรที่จะนำถ้อยคำพระเจ้า มาคุยสนุกปากเหมือนนิยายทั่วไป The Haunting of Molly Hartley (2008)
So don't you dare get morally superior on me.ฉะนั้นคุณก็ไม่ได้ดีเด่ไปกว่าฉันหรอกนะ. I Don't Wanna Know (2008)
I've always been comfortable with morally gray.ผมไม่อึดอัดกับศีลธรรมแบบสีเทาๆ Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
Not to mention stunningly handsome, morally sound. He's a surgeon.ไม่เพียงแค่หล่อกิ๊ก น้ำเสียงนุ่มนวล เขายังเป็นศัลยแพทย์ด้วย The Ugly Truth (2009)
That I have been fornicating with a morally bankrupt weasel.ที่ว่าฉันได้สมสู่ กับตัววีเซิลล้มละลายแบบคุณ Don't Walk on the Grass (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
morallyHe lapsed morally.
morallyI feel morally indebted to her.
morallyShe helped me morally.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิดผี[phitphī] (v) EN: be offensive to the spirits ; violate custom ; go against a tradition ; violate tradition ; violate a convention ; do sth morally wrong
ผิดศีลธรรม[phit sīntham =phit sīlatham] (adv) EN: immorally
ต่ำช้า[tamchā] (adv) EN: basely ; immorally ; badly
เที่ยงธรรม[thīengtham] (adv) EN: fairly ; impartially ; equitably ; righteously ; unbiasedly ; uprightly ; morally ; dispassionately ; justly

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MORALLY M AO1 R AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
morally (a) mˈɒrəliː (m o1 r @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
淫贱[yín jiàn, ㄧㄣˊ ㄐㄧㄢˋ,   /  ] morally loose, lewd and low, lascivious and mean; wanton #85,601 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
moralisch { adv } | moralisch verdorbenmorally | morally corrupt [Add to Longdo]
sittenstreng { adj }morally strict; puritanical [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンガージュマンの文学[アンガージュマンのぶんがく, anga-juman nobungaku] (n) (See アンガージュマン) literature politically or morally comitted to a cause [Add to Longdo]
全人[ぜんじん, zenjin] (n) saint; person well-balanced morally and intellectually; (P) [Add to Longdo]
道徳上[どうとくじょう, doutokujou] (n) morally; from the moral point of view [Add to Longdo]
不徳の致すところ[ふとくのいたすところ, futokunoitasutokoro] (exp) (with an apologetic tone) undesirable state brought about by (my) lack of virtue; feeling morally responsible; mea culpa [Add to Longdo]
腐る[くさる, kusaru] (v5r, vi) (1) to rot; to go bad; to decay; to spoil; to fester; to decompose; to turn sour (e.g. milk); (2) to corrode; to weather; to crumble; (3) to become useless; to blunt; to weaken (from lack of practice); (4) to become depraved; to be degenerate; to be morally bankrupt; to be corrupt; (5) (See 気が腐る・きがくさる) to be depressed; to be dispirited; to feel discouraged; to feel down; (suf, v5r) (6) (uk) (ksb [Add to Longdo]
濫りがましい;猥りがましい;妄りがましい(oK)[みだりがましい, midarigamashii] (adj-i) morally corrupt [Add to Longdo]
濫りがわしい;猥りがわしい[みだりがわしい, midarigawashii] (adj-i) morally corrupt; slovenly; obscene [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Morally \Mor"al*ly\, adv.
   1. In a moral or ethical sense; according to the rules of
    morality.
    [1913 Webster]
 
       By good, good morally so called, "bonum honestum"
       ought chiefly to be understood.    --South.
    [1913 Webster]
 
   2. According to moral rules; virtuously. "To live morally."
    --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. In moral qualities; in disposition and character; as, one
    who physically and morally endures hardships.
    [1913 Webster]
 
   4. In a manner calculated to serve as the basis of action;
    according to the usual course of things and human
    judgment; according to reason and probability.
    [1913 Webster]
 
       It is morally impossible for an hypocrite to keep
       himself long upon his guard.     --L'Estrange.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 morally
   adv 1: with respect to moral principles; "morally unjustified"
   2: in a moral manner; "he acted morally under the circumstances"
     [syn: {morally}, {virtuously}] [ant: {amorally}, {immorally}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top