ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dispassionate

D IH0 S P AE1 SH AH0 N AH0 T   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dispassionate-, *dispassionate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dispassionate[ADJ] สงบ, See also: เป็นกลาง, ปราศจากอคติ, เยือกเย็น, Syn. detached

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dispassionateadj. ไร้อารมณ์,ใจสงบ,ใจเย็น,ไม่มีอคติ, Syn. impartial

English-Thai: Nontri Dictionary
dispassionate(adj) ไม่ลำเอียง,ไม่อคติ,ใจเย็น,ใจสงบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dispassionate draftsmen.คนร่างสงบ Sex Trek: Charly XXX (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เที่ยงธรรม[adv.] (thīengtham) EN: fairly ; impartially ; equitably ; righteously ; unbiasedly ; uprightly ; morally ; dispassionately ; justly   

CMU English Pronouncing Dictionary
DISPASSIONATE D IH0 S P AE1 SH AH0 N AH0 T
DISPASSIONATELY D IH0 S P AE1 SH AH0 N AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dispassionate (j) dˈɪspˈæʃənət (d i1 s p a1 sh @ n @ t)
dispassionately (a) dˈɪspˈæʃənətliː (d i1 s p a1 sh @ n @ t l ii)
dispassionatenes (n) dˈɪspˈæʃənətnəs (d i1 s p a1 sh @ n @ t n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dispassionate \Dis*pas"sion*ate\, a.
   1. Free from passion; not warped, prejudiced, swerved, or
    carried away by passion or feeling; judicial; calm;
    composed.
    [1913 Webster]
 
       Wise and dispassionate men.      --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   2. Not dictated by passion; not proceeding from temper or
    bias; impartial; as, dispassionate proceedings; a
    dispassionate view.
 
   Syn: Calm; cool; composed serene; unimpassioned; temperate;
     moderate; impartial; unruffled. --
     {Dis*pas"sion*ate*ly}, adv. -- {Dis*pas"sion*ate*ness},
     n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dispassionate
   adj 1: unaffected by strong emotion or prejudice; "a journalist
       should be a dispassionate reporter of fact" [syn:
       {dispassionate}, {cold-eyed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top