Search result for

*generation*

(407 entries)
(0.0246 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: generation, -generation-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
generation[N] การแพร่พันธุ์, See also: การกำเนิด, Syn. reproduction, breeding
generation[N] ยุค, See also: ชั่วอายุ, ชั่วคน, รุ่นอายุ, รุ่น, Syn. era, age, moment, season
generation[N] คนรุ่นราวคราวเดียวกัน, See also: คนรุ่นเดียวกัน
degeneration[N] การเสื่อม, See also: การแย่ลง, การถดถอย, การเสื่อมโทรม, Syn. regression, backslide, degeneracy, Ant. progress, advance
regeneration[N] การปฏิรูป, See also: การฟื้นฟูใหม่
generation gap[N] ความแตกต่างทางความคิดระหว่างหนุ่มสาวและผู้สูงอายุ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alternation of generationการสลับของวงจรชีวิตของรูปแบบต่าง ๆ ของชีวิต เช่น แบบที่ใช้เพศกับแบบที่ไม่ใช้เพศ
degenerationn. ความเสื่อม, See also: degenerative adj. ดูdegenerate, Syn. deterioration
first generation computerคอมพิวเตอร์ยุคที่หนึ่งนับตั้งแต่เริ่มมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ มนุษย์ได้พัฒนาเครื่องมือนี้ติดต่อกันมาตลอด ทำให้มีการแบ่งวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ออกเป็นยุค (generation) พัฒนาการของคอมพิวเตอร์ยุคแรกถือว่าเริ่มตั้งแต่ ค.ศ.1951 ถึงต้น ค.ศ.1960 คอมพิวเตอร์สมัยนั้นสามารถเก็บโปรแกรมได้ ใช้หลอดสุญญากาศเป็นหน่วยความจำ ทำให้มีขนาดใหญ่ กินเนื้อที่มาก ระหว่างทำงาน จะทำให้เกิดความร้อนสูงตลอดเวลา การทำงานจะทำได้ทีละอย่าง และจะเรียงกันไปตามลำดับคำสั่งอย่างเคร่งครัด ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมก็มีแต่ภาษาแอสเซมบลี (assembly language) ดู generation ประกอบ
fourth generation computeคอมพิวเตอร์ยุคที่สี่คอมพิวเตอร์ในยุคที่สี่นี้มีขนาดของหน่วยความจำเล็กกว่ายุคที่สามลงไปอีก มีการนำไอซี (IC หรือ integrated circuit) หรือวงจรเบ็ดเสร็จมารวมกันเป็นแผงใหญ่ ๆ เรียกว่าแผงวงจรรวมความจุสูง (large scale integrated circuit) หรือบางทีเรียกกันว่าชิป (chip) ทำให้สร้างคอมพิวเตอร์ได้เล็กลงมาก จึงทำให้เกิดมีไมโครคอมพิวเตอร์ (microcomputer) หรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (personal computer) หรือพีซีขึ้น ราคาขายในท้องตลาดก็ลดลงได้มาก ทำให้เป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วในหมู่คนทั่วไป ไม่เฉพาะแต่นักคอมพิวเตอร์ ต่อมาปลายยุคที่สี่นี้ มีการนำพีซีหลาย ๆ เครื่องมาเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่าย (network) ทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไปอีกดู generation ประกอบ
generation(เจนเนอเร'เชิน) n. การกำเนิด,การก่อให้เกิด,การแพร่พันธุ์,ยุค,สมัย,ปูน,ชั้นอายุ,รุ่น., See also: generational adj.
second generation computeคอมพิวเตอร์ยุคที่สองหมายถึงคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ราวทศวรรษ 1960 จนถึงต้น 1970 มีคุณสมบัติที่สำคัญคือ มีขนาดเล็กว่ายุคที่หนึ่งมาก ใช้กำลังไฟน้อยลง และให้ความร้อนน้อยลงด้วย เพราะหน่วยความจำที่ใช้เป็น วงจรที่ประกอบด้วยทรานซิสเตอร์ (transistor) แทนที่จะเป็นหลอดสุญญากาศเหมือนยุคที่หนึ่ง ส่วนหน่วยความจำช่วย (auxiliary memory) นิยมใช้เทปหรือแถบบันทึก และจานบันทึก การนำข้อมูลเข้าและการแสดงผล สามารถทำได้ควบคู่ไปกับการคำนวณ เริ่มรู้จักใช้ระบบปฏิบัติการ (operating system) ควบคุมดูแลการทำงานของคอมพิวเตอร์
third generation computerคอมพิวเตอร์ยุคที่สามคอมพิวเตอร์ยุคที่สาม เริ่มราวต้นทศวรรษ 1970 เมื่อมีการเปลี่ยนจากทรานซิส เตอร์ มาใช้วงจรเบ็ดเสร็จหรือไอซี (integrated circuit) ทำให้ เครื่องคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงและทำงานเร็วขึ้นมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทำให้การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาระดับสูง (high level language) ทำได้ง่ายขึ้น จึงมีผู้นิยมใช้มากขึ้น ยุคนี้ คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลได้ทีละหลายโปรแกรม เรียกว่า ระบบมัลติโปรแกรมมิ่ง (multiprogramming) เริ่มมีการส่งข้อมูลมาจากทางไกลเข้าประ มวลผล แล้วส่งผลกลับไป รวมทั้งมีการใช้ระบบถามตอบกับคอมพิวเตอร์ได้ดู generation ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
degeneration(n) ความเสื่อม,ความเสื่อมทราม,การเสื่อมถอยลง
generation(n) การให้กำเนิด,การแพร่พันธุ์,ชั่วอายุคนหนึ่ง,ยุคสมัย,รุ่น
regeneration(n) การงอก,การเกิดใหม่,การฟื้นฟู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
primary degeneration of retina; retinitis pigmentosaโรคจอตามีสารสี [มีความหมายเหมือนกับ retinopathy, pigmentary] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paternal generationเชื้อสายฝ่ายบิดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
regeneration๑. การงอกใหม่, การเจริญทดแทน๒. การซ่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
regeneration systemระบบอุ่นอากาศเข้า [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
regeneration systemระบบอุ่นอากาศเข้า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
retrogression; degeneration; depravation; deteriorationการเสื่อม [มีความหมายเหมือนกับ regression ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retinitis pigmentosa; primary degeneration of retinaโรคจอตามีสารสี [มีความหมายเหมือนกับ retinopathy, pigmentary] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
system generationการก่อกำเนิดระบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
alternation of generations; digenesis; diplobiontic life cycle; diplohaplontic life cycle; heterogenesis; heterogony; metagenesisวัฏจักรชีวิตแบบสลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
maternal generationเชื้อสายฝ่ายมารดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mean interval between successive generationsช่วงห่างเฉลี่ยระหว่างรุ่นวัยที่ต่อเนื่องกัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mean length of a generationระยะเวลาเฉลี่ยของรุ่นวัยหนึ่ง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
male generationเชื้อสายฝ่ายชาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
moral degenerationความเสื่อมทางศีลธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
metagenesis; alternation of generations; digenesis; diplobiontic life cycle; diplohaplontic life cycle; heterogenesis; heterogonyวัฏจักรชีวิตแบบสลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
method of extinct generationsวิธีศึกษาการสิ้นสุดของรุ่นวัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
diplobiontic life cycle; alternation of generations; digenesis; diplohaplontic life cycle; heterogenesis; heterogony; metagenesisวัฏจักรชีวิตแบบสลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
diplohaplontic life cycle; alternation of generations; digenesis; diplobiontic life cycle; heterogenesis; heterogony; metagenesisวัฏจักรชีวิตแบบสลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
deterioration; degeneration; depravation; retrogressionการเสื่อม [มีความหมายเหมือนกับ regression ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
digenesis; alternation of generations; diplobiontic life cycle; diplohaplontic life cycle; heterogenesis; heterogony; metagenesisวัฏจักรชีวิตแบบสลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
degeneration; depravation; deterioration; retrogressionการเสื่อม [มีความหมายเหมือนกับ regression ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
degenerationการเสื่อมสภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
depravation; degeneration; deterioration; retrogressionการเสื่อม [มีความหมายเหมือนกับ regression ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
generation tableตารางรุ่นวัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
generational analysisการวิเคราะห์ตามรุ่นวัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
generation๑. ยุค๒. รุ่น๓. การก่อกำเนิด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
generation๑. การสืบพันธุ์๒. ชั่วคน, ชั่วรุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
generationรุ่นวัย, ชั่วคน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
generationชั่วรุ่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
generation๑. ยุค๒. รุ่น๓. การก่อกำเนิด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
generation gapช่องว่างระหว่างวัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
generation life tableตารางชีพรุ่นวัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
generation rateอัตราตามรุ่นวัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
generation reproduction rateอัตราเกิดทดแทนตามรุ่นวัย, อัตราสืบแทนพันธุ์ตามรุ่นวัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
female generationเชื้อสายฝ่ายหญิง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
intra-generational social mobilityการเคลื่อนไหวทางสังคมภายในรุ่นวัย, การเปลี่ยนฐานะทางสังคมภายในรุ่นวัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
inter-generational social mobilityการเคลื่อนไหวทางสังคมระหว่างรุ่นวัย, การเปลี่ยนฐานะทางสังคมระหว่างรุ่นวัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
heterogenesis; alternation of generations; digenesis; diplobiontic life cycle; diplohaplontic life cycle; heterogony; metagenesisวัฏจักรชีวิตแบบสลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
heterogony; alternation of generations; digenesis; diplobiontic life cycle; diplohaplontic life cycle; heterogenesis; metagenesisวัฏจักรชีวิตแบบสลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Regeneration (Botany)การงอกใหม่ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Regenerationการสร้างใหม่ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Regeneration (Biology)การสืบต่อพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Debt regenerationการแปลงหนี้ใหม่ [เศรษฐศาสตร์]
Neutron generationรุ่นนิวตรอน, นิวตรอนที่เกิดขึ้นจากการแบ่งแยกนิวเคลียสในแต่ละรุ่น โดยนิวตรอนที่เกิดและปล่อยออกมาในรุ่นก่อน จะเกิดการเทอร์มัลไลซ์ และถูกดูดกลืนโดยวัสดุฟิสไซล์แล้วเกิดการแบ่งแยกนิวเคลียสให้นิวตรอนรุ่นถัดมา และเกิดตามกระบวนการนี้ไปเรื่อยๆ
ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์กำลังทั่วไป จะมีนิวตรอนเกิดขึ้นประมาณ 40,000 รุ่นในทุก ๆ วินาที

(ดู thermalization ประกอบ)

[นิวเคลียร์]
Regenerationรีเจนเนอร์เรชั่น
รีเจนเนอเรชัน รีเจนเนอเรชัน หมายถึง การทำให้เรซินหรือถ่านกัมมันต์(Activated Carbon) ที่หมดอำนาจเพราะว่าไอออนอิสระส่วนใหญ่ถูกนำไปแลกกับไอออนอื่นในน้ำจนหมดสิ้นไปแล้วกลับฟื้นตัวขึ้นมามีอำนาจในการแลกเปลี่ยนไอออนใหม่อีก - การทำรีเจนเนอเรชัน เรซินที่หมดอำนาจ (ชั่วคราว) เป็น ได้แก่ การขับไล่ไอออนในเรซินที่แลกมาจากน้ำ และเติมไอออนอิสระให้กับเรซิน ทำให้เรซินกลับคืนสภาพเดิม และมีอำนาจในการแลกเปลี่ยนไอออนอีกครั้งหนึ่ง สารเคมีที่ใช้เติมไอออนอิสระให้กับเรซินที่เสื่อมอำนาจไปแล้วเรียกว่า สารรีเจนเนอแรนต์ (Regenerant) ตัวอย่างของสารรีเจนเนอแรนต์ ได้แก่ NaCl ซึ่งใช้เติม Na+ หรือ Cl- ให้กับเรซิน หรือ H2SO4 ซึ่งใช้เติม H+ ให้กับเรซิน เป็นต้น - การรีเจนเนอเรชันถ่านกัมมันต์เพื่อฟื้นอำนาจการดูดติดผิวและนำกลับมาใช้ใหม่อีก สามารถนำไปทำรีเจนเนอเรชันได้ตลอดไป แต่ทุกครั้งที่มีการทำรีเจนเนอเรชันต้องเติมคาร์บอนใหม่จำนวนหนึ่งเพื่อทดแทนคาร์บอนที่กลายเป็นผงไปในระหว่างการฟื้นอำนาจ และการสูญเสียคาร์บอนไม่ควรเกิน 5% ของคาร์บอนทั้งหมด ซึ่งจะใช้การรีเจนเนอเรชันด้วยวิธีเคมีและวิธีชีวก็อาจใช้ได้แต่ไม่ได้ผลดีเท่าวิธีที่ใช้ความร้อนสูง โดยวิธีเผาในเตาที่มีอุณหภูมิสูง ซึ่งควบคุมปริมาณออกซิเจนและความชื้นได้ [สิ่งแวดล้อม]
Distributed generation of electric powerการกระจายการผลิตพลังงานไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Generation Xเจเนอเรชัน เอกซ์ [TU Subject Heading]
Generation Yเจเนอเรชัน วาย [TU Subject Heading]
Intergenerational communicationการสื่อสารระหว่างวัย [TU Subject Heading]
Macular degenerationจอประสาทตาเสื่อม [TU Subject Heading]
Photovoltaic power generationการผลิตแรงดันพลังแสง [TU Subject Heading]
Regenerationการงอกใหม่ (อวัยวะ) [TU Subject Heading]
Second harmonic generationการเกิดฮาร์โมนิคที่สอง [TU Subject Heading]
Trip generationการเกิดการเดินทาง [TU Subject Heading]
Centroid of Solid Waste Generation ใจกลางแหล่งผลิตขยะ
ใจกลางของพื้นที่ซึ่งรวบรวมขยะจากชุมชน ใจกลางนี้อาจจะกำหนด จากสภาพภูมิประเทศหรือจากความหนาแน่นของประชากร หรืออุตสาหกรรม [สิ่งแวดล้อม]
Waste Generation การ(ทำให้)เกิดของเสีย [สิ่งแวดล้อม]
Waste Generation Per Capita การเกิดของเสียต่อคน [สิ่งแวดล้อม]
Inter-Generational Social Mobility การเลื่อนชั้นทางสังคมระหว่างวัยรุ่น
การเลื่อนชั้นของบุตรจากชั้นทางสังคมของบิดา มารดาตนเอง [สิ่งแวดล้อม]
Hazardous Waste Generation การผลิตของเสียเสี่ยงอันตราย [สิ่งแวดล้อม]
Solid Waste Generation ปริมาณขยะมูลฝอย
ปริมาณของขยะที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ลักษณะภูมิประเทศ ฤดูกาล ความถี่ของการเก็บ ลักษณะประชากร การใช้ประโยชน์จาก ของเหลือ กฎข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้งความร่วมมือจากประชาชน [สิ่งแวดล้อม]
Rapid Assessment Method of Waste Generation วิธีประเมินอย่างรวดเร็วของการเกิดของเสีย
การประเมินโดยวิธีคำนวณหาปริมาณของเสียจาก แหล่งกำเนิดที่ไม่แน่นอน ซึ่งอิงค่าสัมประสิทธิที่ปริมาณได้จากผลการปฏิบัติจริงในสนาม [สิ่งแวดล้อม]
Waste Generation Rate อัตราการเกิดของเสีย
ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นภายในหนึ่งหน่วยเวลา [สิ่งแวดล้อม]
Generation Rate อัตราการผลิต(ขยะ)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆเทียบต่อเวลาและต่อหน่วยผลิต [สิ่งแวดล้อม]
Maternal Generation อัตราตายของมารดา
อัตราส่วนของจำนวนการตายของมารดา ในหนึ่งปีต่อจำนวนบุตรเกิดรอดในปีเดียวกัน [สิ่งแวดล้อม]
Acantholytic Degenerationเอแคนโธลัยติคดีเจนเนอเรชัน [การแพทย์]
Axon Degenerationความเสื่อมของแอคซอน [การแพทย์]
Axon Regenerationการงอกของเส้นประสาท [การแพทย์]
Ballooning Degenerationการเสื่อมแบบบัลลูน [การแพทย์]
Ballooning Hydropic Degenerationการเสื่อมสภาพชนิดหยดน้ำขนาดใหญ่ [การแพทย์]
Bone Regenerationกระดูกงอกใหม่;กระดูก,การงอกใหม่ [การแพทย์]
Cerebellar Degeneration, Parenchymatousการเสื่อมพิการของสมองเล็ก [การแพทย์]
Cerebellum Degenerationโรคสมองน้อยซีรีเบลลัมเสื่อม [การแพทย์]
Choroidal Degenerationความเสื่อมของคอรอยด์ [การแพทย์]
Collagen Tissue Degenerationเนื้อเยื่อเกี่ยวพันถูกทำลายสลายตัวลง [การแพทย์]
Cystic Degenerationถุงวุ้นเหลวๆ,เนื้องอกเสื่อมสลายกลายเป็นถุงเหลืออยู่ [การแพทย์]
Degenerationการเสื่อม,การสลายตัว,การเสื่อมสภาพ,เสื่อม,เสื่อมสลาย,ภาวะเสื่อมสภาพ,การสลายตัว,การเสื่อมสลาย,ความเสื่อมทราม [การแพทย์]
Degeneration Diseasesโรคเสื่อมสลาย [การแพทย์]
Degeneration, Combinedโรคคอมไบน์ดีเจนเนอชัน [การแพทย์]
Degeneration, Malignantการเสื่อมไปเป็นมะเร็ง [การแพทย์]
Degeneration, Medial, Advancedการแตกทำลายของเนื้อเยื่ออีลาสติกอย่างมากมาย [การแพทย์]
Degeneration, Naturalความเสื่อมตามธรรมชาติ [การแพทย์]
Degeneration, Reticularการเสื่อมแบบร่างแห [การแพทย์]
Degeneration, Retrogradeการเสื่อมสลายย้อนหลัง [การแพทย์]
Degeneration, Rich's Tubularการเสื่อมสภาพแบบท่อของริช [การแพทย์]
Disc Degenerationความเสื่อมสภาพของหมอนกระดูก [การแพทย์]
Elastic Degenerationเนื้อเยื่ออีลาสติคเสื่อม,เนื้อเยื่ออีลาสติกเสื่อม [การแพทย์]
Fatty Degenerationการสลายตัวเป็นเม็ดไขมัน,ไตบวม [การแพทย์]
Fibrinoid Degenerationไฟบรินอยด์ดีเจเนอเรชัน [การแพทย์]
Regeneration of a depressionการก่อตัวขึ้นใหม่ ของดีเปรสชัน [อุตุนิยมวิทยา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
generation (n) สายพันธุ์
Girls' Generation[เกิล เจนเนอเรชัน] (n คำเฉพาะ ) ศิลปินกลุ่มหญิงที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในวงการเพลงเกาหลี มีผลงานออมามากมาย เริ่มต้น Debut ในกลางปี 2007 ด้วยเพลงเปิดตัว Into the new world ด้วยน้ำเสียงที่เข็มแข็ง ท่าเต้นทรงพลัง ทำให้ค่อยๆได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงแรก โดนกระแสต่อต้านมากมาย แต่พวกเธอทั้ง 9 ก็ สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถและความตั้งใจจริง จนกระทั่ง มีอัลบั้มออกมามากมาย ปี2007 อัลบั้ม Girls' Generation ปี2008 อัลบั้ม Baby Baby (Repackage) ปี 2009 มินิอัลบั้มที่ 1 Gee ซึ่งอัลบั้มนี้โด่งดังมาก เพลง Gee ขึ้นอันดับหนึ่งของรายการ Music Bank 9 สับดาห์ซ้อน ในปีเดียวกัน ได้ออกมินิอัลบั้มที่ 2 Genie ได้รับความนิยมมากเช่นกัน ปี 2010 อัลบั้ม Oh! Run Devik Run และล่าสุด Hoot ซึ่งยังได้รับความนิยมอย่างมากเช่นกัน มีคอมเสริตเดี่ยวในหลายๆประเทศแถบเอเชีย เช่น เกาหลี จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น ซึ่งกระแสตอบรับดีมาก
girls' generation[เกิล'ส เจเนอเรชั่น] (name uniq ) ศิลปินกลุ่มหญิงสัญชาติเกาหลีใต้จากสังกัดค่าย SM Entertainment มีสมาชิกทั้งหมด 9 คน ประกอบด้วย แทยอน, เจสสิก้า, ซันนี่, ทิฟฟานี่, ฮโยยอน, ยูริ, ซูยอง, ยุนอา และ ซอฮยอน เริ่มต้นเปิดตัวเข้าสู่วงการเพลงเกาหลีใต้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ด้วยซิงเกิ้ลเปิดตัว Into the New World (다시 만난 세계, Dasi Mannan Segye) ในรายการเพลง Inkigayo ทางสถานีโทรทัศน์ SBS
macular degeneration (n) การเสื่อมสภาพของเซลล์เยื่อชั้นในของลูกตา
See also: S. -, A. -, R. macula lutea,retina

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Delaying neuronal degeneration.ทำให้การเสื่อมถอย ของระบบประสาทช้าลง Last Resort (2008)
I beg Your Majesty to record her wrongdoings in the book so the shame will pass down to generations yonderขอฝ่าบาทได้โปรดบันทึก ความผิดไว้ในประวัติของนาง และให้ประจานความผิดนี้ ตกทอดไปยังทายาทรุ่นต่อไปด้วย Portrait of a Beauty (2008)
Levitation, teleportation, tissue regeneration...การลอยตัว, การหายตัว การสังเคราะห์เนื้อเยื่อ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Our generation mortgaged our souls to protect yours.คนรุ่นเราสละวิญญาณเพื่อปกป้องรุ่นเธอ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Your siblings as well? I'm the only child of a three generation family and my mother just knows how to dance. My father was lying in bed.แล้วพี่น้องของคุณล่ะ สบายดีมั้ย? พ่อผมนอนอยู่บนเตียง Beethoven Virus (2008)
Muhyul shall carry my torch for generations to come.มูฮยูลจะรักษาและเป็นผู้สืบทอดราชบัลลังค์ The Kingdom of the Winds (2008)
Second-generation clones, not real tigers.เป็นโคลนรุ่นที่สอง.. ไม่ไช่เสือจริง Babylon A.D. (2008)
Five generations of Rikers have worked hard to make this city great.ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เพื่อทำให้เมืองนี้ดีขึ้น Superhero Movie (2008)
First generation Chinese-american. 10th generation Triad.จีนอเมริกันรุ่นบุกเบิก Death Race (2008)
It's been generations since we left Telmar.เราอยู่ที่เทลมา มาหลายชั่วคน The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
And these interviews are always gonna be around for future generations of academics and political historians.ไม่มีใครเลยสามารถทำได้แบบนั้น แล้วการสัมภาษณ์แบบนี้ ก็จะปรากฎอยู่กับคนรุ่นหน้า ไม่ว่านักวิชาการและ นักประวัติศาสตร์การเมือง Frost/Nixon (2008)
To build an underground city... designed to keep its citizens protected for generations to come.คือการสร้างเมืองใต้ดิน... ถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องพลเมืองของคนรุ่นหลัง City of Ember (2008)
Growing up with no knowledge of a world outside... future generations will be spared sorrow for what they've lost.เติบโตขึ้นโดยมาโดยปราศจากการเรียนรู้จากโลกภายนอก คนรุ่นใหม่ในอนาคตจะเป็นตัวแทนแห่งความทุกข์โศก กับการที่พวกเขาได้สูญเสีย City of Ember (2008)
Geneticists are gonna be studying this code for generations.นักพันธุศาสตร์ต้องใช้เวลาศึกษา รหัสดีเอ็นเอนี้ไปหลายชั่วอายุคน The Day the Earth Stood Still (2008)
Families of animals form, united by customs and rituals that are handed down through the generations.สัตว์รวมกลุ่มกันได้ด้วยรูปแบบการดำรงชีวิต และจิตวิญญาณ ซึ่งสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น Home (2009)
Agriculture is like a tradition handed down from generation to generation in sweat, graft and toil, because for humanity it is a prerequisite of survival.เกษตรกรรมเป็นเหมือนประเพณี ที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ในวังวนของหยาดเหงื่อ หนี้สิน และความเหนื่อยยาก เพราะสำหรับมนุษย์ มันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการอยู่รอด Home (2009)
And in 50 years, in a single lifetime, the Earth has been more radically changed than by all previous generations of humanity.และภายใน 50 ปี เพียงชั่วรุ่นเดียว โลกได้เปลี่ยนไปอย่างถอนรากถอนโคน มากกว่าที่มนุษย์รุ่้นก่อนหน้าทุกรุ่นทำมา Home (2009)
These marshes are indispensable environments for the regeneration and purification of water.ห้วยหนองคลองบึงเหล่านี้ มีความสำคัญมาก เพราะเป็นแหล่งอนุบาลชีวิตใหม่ และบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ Home (2009)
Sometimes these things skip a generation.บางครั้ง มันก็มีการกระโดดข้ามทางพันธุกรรม Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
SURESH'S VOICE: Generations unfold,จากรุ่นสู่รุ่นสืบสานต่อ-- Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
Ah,the whole tissue regeneration thing-เนื้อเยื่อหนูสร้างตัวเองใหม่ได้ Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
For each generation to pass on their cautionary tales to the next.ที่จะบอกเล่าคำเตือนไปสู่รุ่นถัดไป Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
Whole generations lost.ประชากรทั้งดาวสิ้นสูญ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
It's about our generation turning 30.มันเกี่ยวกับคนรุ่นเรา การก้าวสู่วัย 30 Julie & Julia (2009)
She said, "It's about our generation turning 30."หล่อนว่า "มันเกี่ยวกับคนรุ่นเรา ก้าวเข้าสู่วัย 30 " Julie & Julia (2009)
It will leave an imprint for generations.มันจะเป็นแบบอย่างให้รุ่นต่อๆไป I Lied, Too. (2009)
I really appreciate everything that your generation did for me.ฉันซาบซึ้งทุกสิ่งที่คนรุ่นคุณปูทางเตรียมไว้ให้ฉัน Up in the Air (2009)
Four generations of the Millsap family were interred here.ครอบครัวมิลแซพสี่รุ่นถูกฝังอยู่ที่นี่ Jump the Shark (2009)
I don't know, but it looks like it's been going on for generations.ผมไม่รู้ แต่ดูเหมือนว่ามันจะสืบทอดต่อกันเป็นรุ่นๆ Bloodline (2009)
At a certain point, once traditions are handed down generation after generation,ณ จุดนี้ มันเหมือนเป็นธรรมเนียม รุ่นต่อรุ่น ไม่มีคำว่าถูกหรือผิด Bloodline (2009)
In the nine years since Wilson's party, a whole new generation of hot girls have been abused by their stepfathers.เก้าปีตั้งแต่ปาร์ตีของวิลสัน สาวฮ็อทรุ่นใหม่ คล้ายพ่อเลี้ยงพวกเขา House Divided (2009)
Second generationSecond generation Albification (2009)
Fiona is not an innocent bystander. She's third generation IRA.ฟีโอน่าไม่ใช่คนที่ไร้เดียงสา เธอเป็นรุ่นที่สามของIRA Balm (2009)
There has to be a new generation that takes over from here.ถ้าพวกนั้นซ่อนอยู่ในพุ่มไม้ The Cove (2009)
Our philosophy has helped us to survive for generations, and we will not change our morals now or ever.หลักปรัชญาของเราได้ช่วยให้เรา อยู่รอดมาหลายชั่วอายุคนแล้ว และคติธรรมของเรานั้นจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง จากนี้และตลอดไป Defenders of Peace (2009)
But your leadership only benefits you and your friends, ten generations in the future.แต่ความเป็นผู้นำของเธอ เพียงแค่ผลประโยชน์ของคุณและพวกพ้องเท่านั้น สิบชั่วอายุคนจากนี้ S.O.B. (2009)
Yes, it was wiped from the galaxy generations ago, but I have given it life once again.ก็ใช่ มันถูกกำจัดออกจากกาแล็กซี่ ไปหลายชั่วอายุคนแล้ว แต่ข้าเป็นผู้ให้กำเนิดมันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง Blue Shadow Virus (2009)
Common hero, Wonder Girl, you are our generation's true Wonder Woman.ฮีโร่ตัวจริง, วันเดอร์เกิร์ล เธอน่ะ คือ วันเดอร์เกิร์ล ของยุคเราขนานแท้เลยนะ Episode #1.1 (2009)
Ladies and gentlemen, our country faces the biggest challenges we've seen in a generation-ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ประเทศของเราเผชิญกับการท้าท้ายครั้งยิ่งใหญ่ ซึ่งเราได้พบมาแล้วในแต่ละช่วงสมัย Chapter Eleven 'I Am Sylar' (2009)
You have all been carefully selected by FULCRUM to be the next generation of Intersect agents.คุณทั้งหมดได้รับเลือก จาก FULCRUM ให้เป็นเจเนอเรชั่นถัดไป ของสายลับอินเตอร์เซก Chuck Versus the Colonel (2009)
Guts and honor befitting the 4th generation head.เป็นเกียติอย่างยิ่ง สมกับตำแหน่งหัวหน้ารุ่นที่ 4 Gokusen: The Movie (2009)
I lost my parents at age 7 and was raised by my grandfather, Ryuichiro Kuroda, the 3rd generation head of the Oedo Family.ฉันเสียพ่อแม่ ตั้งแต่ 7 ขวบ และฉันถูกเลี้ยงดูจากคุณตา รุลอิจอโร่ คุโรดะ หัวหน้าตระกูลเอโดะรุ่นที่ 3 Gokusen: The Movie (2009)
ABSOLUTELY. YOU GUYS ARE THE GOSSIP GIRL GENERATION.แน่นอน พวกเธอเป็นเด็กยุคกอสซิปเกิรล์ Valley Girls (2009)
- Spinal regeneration?สร้างสไปนอลขึ้นมาใหม่? To Hell... And Back (2009)
It's a lie every generation tells the next so they can get grandchildren.มันเป็นเรื่องโกหกที่บอกต่อๆ กันมารุ่นต่อรุ่น เพื่อว่า พวกเขาจะได้มีหลาน Nice Is Different Than Good (2009)
Danny, our family's been in this country five generations.แดนนี่ ครอบครัวของเราอยู่ในประเทศนี้มา 5 ชั่วคนแล้วนะ The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
It's just something that's been passed down through the generations.มันแค่เพียงบางอย่าง ที่ส่งผ่านมาแต่ละชั่วรุ่น Family Ties (2009)
Generations of breeding and wealthสายเลือด และทรัพย์สิน Enough About Eve (2009)
So this could be incident that ends the Tajima family's 4-generation-long control of the school soon.นี่คงจะเป็นจุดจบของตระกูลทามาจิรุ่นที่ 4 ที่ครอบครองโรงเรียนมายาวนาน... ...ต่อไป Ohitori sama (2009)
It makes you wonder if we're not destined to be the last generation of our species.จะทำให้นายรู้สึกแปลกใจ ว่าเราไม่ได้ถูกกำหนด ให้เหลือพวกเรา เป็นเผ่าพันธุ์รุ่นสุดท้าย Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
generationA man may be wrong; so may a generation.
generationA politician thinks of the next election; a statesman, the next generation.
generationBoth leaders should be brought together to ring down the curtain on generations of feuding between the two clans.
generationCertainly there are inequalities in level of education even within a generation, but there have been no visible inequities between machines and materials in recent years.
generationCulture is handed down from generation to generation.
generationDo not leave our generation without hope.
generationEach generation would have to rediscover for itself the truths of the past.
generationEach new generation makes use of the knowledge.
generationFor many years I thought that it was beauty alone that gave significance to life and that only purpose that could be assigned to the generations that succeed one another on the face of this crowded earth was to produce now and then an artist.
generationHe is the person to lead the next generation.
generationIf it were not for books, each generation would have to rediscover for itself the truths of the past.
generationIn Japan solar heat is used more for solar water heaters than for electricity generation.
generationIn the old days people valued selflessness. But this generation seems to make a virtue out of selfishness.
generationI think you can't understand that feeling unless you're from the same generation.
generationIt is said that the younger generation today is apathetic.
generationIt is thought that the lower speed reduces heat generation.
generationIt seems the task will not be accomplished in our generation.
generationKnowledge has been passed down to subsequent generation.
generationMy parents' generation went through the war.
generationMyths and legends should be handed down from generation to generation.
generationNeedless to say he is one of the best writers of the present generation.
generationOur generation has seen a lot of changes.
generationOur transactions with that firm have continued unbroken since my father's generation.
generationPeople of my generation all think the same way about this.
generationRock roll was a creation of the young generation.
generationThat's the mind-set of a previous time. The current generation doesn't think that way.
generationThe custom was handed down from generation to generation.
generationThe novelist is popular among our generation.
generationThe old generation must make way for the new.
generationThere is a generation gap between them.
generationThe rising generation always have some funny ideas.
generationThe same thing holds good for the younger generation.
generationThese old customs have been handed down from generation to generation.
generationThese tales have been passed on from generation to generation.
generationThe story has been passed down from generation to generation by word of mouth.
generationThey are better educated, healthier and wealthier than their parents' generation was at their age.
generationThey had to pass the tradition on to the next generation.
generationThey have nothing in common with the older generation.
generationThe younger generation looks at things differently.
generationThis ceremony has been handed down from generation to generation.
generationThis custom has been handed down from generation to generation.
generationThis silverware set has been in my family for generations.
generationThis tradition has been passed down from generation to generation.
generationUrban culture appears to be attractive to the younger generation.
generationWe can eliminate C and D since they are irrelevant to the generation of the arcs.
generationWe have a right to demand a safe future for ourselves and future generations.
generationWe have to transmit our culture to next generation.
generationWe have to transmit our culture to the next generation.
generationWe insist that during the next three days you make decisions which are fair to all generations and which show an active concern for the environment.
generationYou belong to the next generation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่องว่างระหว่างวัย[N] generation gap, Example: ช่องว่างระหว่างวัยเกิดขึ้นได้บ่อยที่สุดระหว่างพ่อแม่และลูกที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น, Thai definition: ความแตกต่างทางด้านทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรม และวัฒนธรรมระหว่างช่วงอายุคน
ช่องว่างระหว่างวัย[N] generation gap, Thai definition: ความแตกต่างทางด้านทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรม และวัฒนธรรมระหว่างช่วงอายุคน
รุ่นหลัง[ADJ] next generation, See also: young generation, Syn. รุ่นลูก, รุ่นหลาน, Ant. รุ่นก่อน, Example: เราต้องสงวนทรัพยากรเอาไว้ให้คนรุ่นหลังใช้บ้าง, Thai definition: เกี่ยวกับสิ่งที่มีอยู่เดิม
รุ่นเก่า[ADJ] past generation, See also: old generation, Syn. รุ่นก่อน, Ant. รุ่นใหม่, Example: ตอนนี้เรามีเสื้อของอังกฤษและอาเจนตินารุ่นเก่า หากสนใจมาดูของได้ที่ร้านนะครับ
ชั้นหลัง[N] next generation, See also: later generation, posterity, offspring, descendants, Syn. รุ่นถัดมา, รุ่นหลัง, Example: การแต่งกายของตัวละครดึกดำบรรพ์ในชั้นหลังคงจะเปลี่ยนแปลงไปจากลักษณะเดิม
อนุชน[N] next generation, See also: posterity, descendant, Syn. คนรุ่นหลัง, คนรุ่นต่อไป, Example: เราผู้เป็นอนุชนควรภูมิใจ และช่วยกันผดุงรักษามรดกทางวัฒนธรรม อันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์เอาไว้
ชั่วโคตร[N] generation, Example: ข้าจะจองล้างจองผลาญชั่วโคตรนี้ทุกชาติไป, Thai definition: ทั้งหรือชั่ววงศ์สกุล, ทั้งเผ่าพันธุ์
ความเสื่อม[N] decline, See also: deterioration, decrease, decay, degeneration, Syn. ความเสื่อมถอย, ความเสื่อมโทรม, ความตกต่ำ, การถดถอย, Example: ในปัจจุบันวัยรุ่นมีทางไปสู่ความเสื่อมมากกว่าทางดีเพราะเพื่อนมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นอยู่ไม่น้อย
ความเสื่อมทราม[N] degeneration, See also: deterioration, fall, Syn. ความเลวทราม, Example: การมัวเมาในอบายมุขของประชาชนก่อให้เกิดความเสื่อมทรามทางศีลธรรม ปัญหาครอบครัว ปัญหาอาชญากรรม และปัญหาสังคมต่างๆ, Thai definition: การเสื่อมลงในด้านการประพฤติ
โคตร[N] generation, See also: contemporaries, coevals, Syn. รุ่นอายุ, ชั่วโคตร, Example: แม่ค้า 2 คนในตลาดทะเลาะกันและด่ากันไปถึงเจ็ดชั่วโคตร, Count unit: โคตร
ปูน[N] age, See also: generation, period, time, Syn. รุ่น, คราว, อายุ, วัย, Example: ปู่ย่าตายายมีอายุปูนเดียวกัน
คราว[N] age, See also: generation, Syn. รุ่น, ปูน, วัย, Example: เธอมีอายุคราวเดียวกับลูกชายของฉันได้, Thai definition: ช่วงเวลาหรือสมัยแห่งวัยของคนหรือสิ่งอื่น
รุ่น[N] age, See also: generation, period, time, Syn. อายุ, Example: ฉันเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับเขา สมัยที่เรียนอยู่, Thai definition: คราวสมัยแห่งวัยของคนหรือสิ่งอื่นที่กำหนดขึ้นเป็นระยะๆ
รุ่นเยาว์[N] young generation, Example: เขาเป็นคนที่เข้าได้ทั้งกับคนรุ่นเก่า รุ่นเดียวกัน และคนรุ่นใหม่รุ่นเยาว์กว่า
รุ่นยาย[N] old generation
ชั่วคน[N] generation, Example: หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมชมีชีวิตมาหลายชั่วคนแล้ว, Thai definition: ช่วงเวลาประมาณชั่วอายุขัย
ชั่วอายุ[N] lifetime, See also: all one's life, one's whole life, during one's age, during a generation, Syn. ตลอดอายุ, Example: ชั่วอายุของคนเราสั้นมาก
ชั่วอายุคน[N] generation, See also: during one's age, Example: ประเพณีสงกรานต์มีมาหลายชั่วอายุคนแล้ว
คนรุ่นก่อน[N] older generation, Syn. คนรุ่นเก่า, Ant. คนรุ่นใหม่, Example: เรื่องนี้เป็นความเชื่อของคนรุ่นก่อนที่เราไม่ควรลบหลู่, Count unit: คน
คนรุ่นเดียวกัน[N] contemporary, See also: generation, Syn. คนวัยเดียวกัน, Ant. คนต่างวัย, Count unit: คน
คนรุ่นหลัง[N] new generation, See also: young generation, Syn. คนรุ่นใหม่, Ant. คนรุ่นเก่า, คนรุ่นก่อน, Example: คนรุ่นหลังมักละเลยคำสอนที่เป็นประโยชน์ของคนรุ่นเก่า, Count unit: คน
คนรุ่นใหม่[N] young generation, See also: new generation, Syn. คนรุ่นหลัง, Ant. คนรุ่นเก่า, คนรุ่นก่อน, Example: คนรุ่นใหม่มักจะลืมประเพณีดั้งเดิมที่เคยปฏิบัติสืบต่อๆ กันมา, Count unit: คน
ชั้นแม่[N] parental generation
ชั้นลูก[N] posterity, See also: later generations
การเสื่อมสภาพ[N] deterioration, See also: degeneration, Example: การเสื่อมสภาพของหน้าดินเกิดจากการปลูกพืชชนิดเดียวกันซ้ำๆ กัน, Thai definition: การสูญเสียสภาพนั้นไป
การเสื่อมสลาย[N] degeneration, See also: deterioration, Ant. การก่อตั้ง, การสร้าง, Example: การเสื่อมสลายของสภาพกระดาษตามกาลเวลามีส่วนทำให้การ์ตูนสูญหายไป, Thai definition: การหมดสิ้นไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุชน[n.] (anuchon) EN: next generation ; posterity ; descendant ; offspring   FR: génération future [f] ; jeune génération [f]
ช่องว่างระหว่างวัย[n. exp.] (chǿngwāng rawāng wai) EN: generation gap   
ชั่วคน[n.] (chūakhon) EN: generation   FR: génération [f]
คราว[n.] (khrāo) EN: age ; generation   FR: âge [m] ; génération [f]
ความเสื่อม[n.] (khwām seūam) EN: decline ; deterioration ; decrease ; decay ; degeneration   FR: décadence [f] ; déclin [m] ; détérioration [f]
ความเสื่อมทราม[n.] (khwām seūamsām) EN: degeneration ; deterioration ; fall   
รุ่น[n.] (run) EN: age ; generation ; period ; time ; crop   FR: génération [f] ; âge [m]
รุ่นเก่า[n. exp.] (run kao) EN: past generation ; old generation   FR: vieille génération [f] ; ancienne génération [f]
รุ่นหลัง[n. exp.] (run lang) EN: next generation ; young generation   FR: prochaine génération [f] ; génération future [f] ; jeune génération [f]
รุ่นยาย[n. exp.] (run yāi) EN: old generation   FR: ancienne génération [f] ; vieille génération [f]
รุ่นเยาว์[n. exp.] (run yāo) EN: young generation   
วัย[n.] (wai) EN: age ; years ; period of life ; generation   FR: époque [f] ; âge [m] ; années [fpl] ; [f] ; temps [m] ; génération [f]
ยุค[n.] (yuk) EN: time ; period ; age ; epoch ; era ; dynasty ; generation   FR: période [f] ; époque [f] ; âge [m] ; ère [f] ; temps [m] ; génération [f] ; siècle [m] ; dynastie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GENERATION    JH EH2 N ER0 EY1 SH AH0 N
GENERATIONS    JH EH2 N ER0 EY1 SH AH0 N Z
COGENERATION    K OW0 JH EH2 N ER0 EY1 SH AH0 N
DEGENERATION    D IH0 JH EH2 N ER0 EY1 SH AH0 N
GENERATION'S    JH EH2 N ER0 EY1 SH AH0 N Z
GENERATIONAL    JH EH2 N ER0 EY1 SH AH0 N AH0 L
REGENERATION    R IY0 JH EH1 N ER0 EY1 SH AH0 N
GENERATIONALLY    JH EH2 N ER0 EY1 SH AH0 N AH0 L IY0
INTERGENERATIONA    IH2 N T ER0 JH EH1 N ER0 EY1 SH AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
generation    (n) (jh e2 n @ r ei1 sh @ n)
generations    (n) (jh e2 n @ r ei1 sh @ n z)
degeneration    (n) (d i1 jh e2 n @ r ei1 sh @ n)
regeneration    (n) (r i1 jh e2 n @ r ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abwärmenutzungsanlage {f}; Kraft-Wärme-Kopplung {f}cogeneration system; cogeneration of heat and electricity [Add to Longdo]
Adressenerzeugung {f}address generation [Add to Longdo]
Computergeneration {f}computer generation [Add to Longdo]
Dateigeneration {f}generation data set [Add to Longdo]
Degeneration {f}; Entartung {f} | Degenerationen {pl}degeneration | degenerations [Add to Longdo]
Energiegewinnung {f}power generation [Add to Longdo]
Erzeugung {f}generation [Add to Longdo]
Familie {f} | Familien {pl} | eine Famile mit drei Personen | eine Familie unterhalten | eine Familie ernähren | seine Familie verlassen | in der Familie liegen | Familie, in der Kinder von den Großeltern erzogen werdenfamily | families | a family of three | to keep a family | to support a family | to abandon one's family | to run in the family | skip-generation family [Add to Longdo]
Gegenkopplung {f}degeneration [Add to Longdo]
Generation {f} | Generationen {pl}generation | generations [Add to Longdo]
Generations...generational [Add to Longdo]
Generierung {f}creation; generation [Add to Longdo]
Nachwuchs {m}the young generation [Add to Longdo]
Neuerstellung {f}; Wiederherstellung {f}; Regenerierung {f}regeneration [Add to Longdo]
Quellstärke {f} (im Brennstoff)volumetric heat generation rate [Add to Longdo]
Regeneration {f}; Wiederbildung {f}regeneration [Add to Longdo]
Rückentwicklung {f}; Degeneration {f} [biol.]devolution [Add to Longdo]
Signalerzeugung {f}signal generation [Add to Longdo]
Stromerzeugung {f}generation of current; (electric) power generation [Add to Longdo]
Systemgenerierung {f}system generation [Add to Longdo]
Takterzeugung {f}generation [Add to Longdo]
Trägererzeugung {f}carrier generation [Add to Longdo]
Wärmeerzeugungsanlage {f}heat generation plant; heat production plant [Add to Longdo]
geburtenstarke Jahrgänge (der Nachkriegszeit)baby boom; baby boomer generation [Add to Longdo]
Steatose {f}; Verfettung {f} [med.]steatosis; fatty degeneration [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドレス生成[アドレスせいせい, adoresu seisei] (n) {comp} address generation [Add to Longdo]
クロック発振ロジック[クロックはっしんロジック, kurokku hasshin rojikku] (n) {comp} clock generation logic [Add to Longdo]
コージェネレーション;コジェネレーション[, ko-jienere-shon ; kojienere-shon] (n) cogeneration; co-generation [Add to Longdo]
コージェネレーションシステム;コジェネレーションシステム[, ko-jienere-shonshisutemu ; kojienere-shonshisutemu] (n) co-generation system; cogeneration system [Add to Longdo]
システム生成[システムせいせい, shisutemu seisei] (n) {comp} system generation; sysgen (acronym) [Add to Longdo]
ジェネレーション[, jienere-shon] (n) generation; (P) [Add to Longdo]
ジェネレーションギャップ[, jienere-shongyappu] (n) generation gap [Add to Longdo]
ゼネレーション[, zenere-shon] (n) generation [Add to Longdo]
ニュージェネレーション[, nyu-jienere-shon] (n) {comp} new generation [Add to Longdo]
ニューファミリー[, nyu-famiri-] (n) nuclear family in the postwar generation (wasei [Add to Longdo]
ビートジェネレーション[, bi-tojienere-shon] (n) beat generation [Add to Longdo]
ビデオ同期装置[ビデオどうきそうち, bideo doukisouchi] (n) {comp} genlock; generation lock [Add to Longdo]
ヤンガージェネレーション[, yanga-jienere-shon] (n) younger generation; (P) [Add to Longdo]
ライジングジェネレーション[, raijingujienere-shon] (n) rising generation; (P) [Add to Longdo]
ロストジェネレーション[, rosutojienere-shon] (n) Lost Generation [Add to Longdo]
悪化(P);あっ化[あっか, akka] (n,vs,adj-no) (suffer) deterioration; growing worse; aggravation; degeneration; corruption; (P) [Add to Longdo]
異世代[いせだい, isedai] (adj-f) intergenerational; of different generations [Add to Longdo]
異世代間[いせだいかん, isedaikan] (adj-f) intergenerational [Add to Longdo]
一世[いっせい(P);いっせ, issei (P); isse] (n) a lifetime; a generation; foreign immigrant; Japanese immigrant to USA; (P) [Add to Longdo]
一生[いっしょう, isshou] (n-adv,n-t,adj-no) (1) whole life; a lifetime; all through life; one existence; a generation; an age; the whole world; the era; (adj-no) (2) (the only, the greatest, etc.) of one's life; (P) [Add to Longdo]
一代[いちだい, ichidai] (n) generation; lifetime; age; (P) [Add to Longdo]
加齢黄斑変性[かれいおうはんへんせい, kareiouhanhensei] (n) (See 黄斑) age-related macular degeneration; ARMD [Add to Longdo]
加齢黄斑変性症[かれいおうはんへんせいしょう, kareiouhanhenseishou] (n) age-related macular degeneration; ARMD [Add to Longdo]
火力発電[かりょくはつでん, karyokuhatsuden] (n) thermal power generation [Add to Longdo]
回生[かいせい, kaisei] (n,vs) resurrection; resuscitation; regeneration; (P) [Add to Longdo]
隔世遺伝[かくせいいでん, kakuseiiden] (n,adj-no) atavism; throwback; reappearance of an earlier characteristic; skipping a generation; reversion to ancestral type [Add to Longdo]
幾世;幾代[いくよ, ikuyo] (n) generations; ages; years [Add to Longdo]
起電[きでん, kiden] (n,vs) generation of electricity [Add to Longdo]
九族[きゅうぞく, kyuuzoku] (n) the nine nearest generations of relatives [Add to Longdo]
原子力発電[げんしりょくはつでん, genshiryokuhatsuden] (n) nuclear power generation (of electricity) [Add to Longdo]
原生[げんせい, gensei] (n) spontaneous generation; primeval; primitive; (P) [Add to Longdo]
原発[げんぱつ, genpatsu] (n) (1) (abbr) (See 原子力発電所,原子力発電) nuclear power plant; nuclear power generation; (adj-no,n,vs) (2) primary (e.g. primary immunodeficiency syndrome); (P) [Add to Longdo]
原発事故[げんぱつじこ, genpatsujiko] (n) accident at a nuclear power generation plant; nuclear accident [Add to Longdo]
現役世代[げんえきせだい, gen'ekisedai] (n) working generation; people still working [Add to Longdo]
後を追う;跡を追う[あとをおう, atowoou] (exp,v5u) (1) to pursue; (2) to die right after a loved one; to kill oneself (because one misses or longs to be with a loved one); (3) to follow an example set by earlier generations (or one's master, etc.) [Add to Longdo]
後進[こうしん, koushin] (n) (1) one's junior; next generation; (n,vs) (2) reversing; going astern; going backwards; (P) [Add to Longdo]
後人[こうじん, koujin] (n) posterity; future generations [Add to Longdo]
後生[ごしょう, goshou] (n,adj-no) younger people; future generations [Add to Longdo]
後代[こうだい, koudai] (n) posterity; future generations [Add to Longdo]
後葉[こうよう, kouyou] (n) (1) posterity; future generations; descendant; (2) posterior pituitary; neurohypophysis [Add to Longdo]
更生[こうせい, kousei] (n,vs) rehabilitation; regeneration; rebirth; resuscitation; reorganization; reorganisation; (P) [Add to Longdo]
再生[さいせい, saisei] (n,vs,adj-no) playback; regeneration; resuscitation; return to life; rebirth; reincarnation; refresh; narrow escape; reclamation; regrowth; (P) [Add to Longdo]
再生法[さいせいほう, saiseihou] (n) regeneration process; rehabilitation method; recovery [Add to Longdo]
三世[さんぜ, sanze] (n) children of nisei; 3rd generation in US [Add to Longdo]
三代[さんだい, sandai] (n) (1) three generations; three periods; (2) third generation; (P) [Add to Longdo]
師資相承[ししそうしょう, shishisoushou] (n,vs) generation-to-generation instruction from master to disciple [Add to Longdo]
次世代[じせだい, jisedai] (n) next (future) generation [Add to Longdo]
次世代携帯電話[じせだいけいたいでんわ, jisedaikeitaidenwa] (n) next-generation mobile phone [Add to Longdo]
自家発電[じかはつでん, jikahatsuden] (n) (1) private power generation; (2) (col) masturbation [Add to Longdo]
自然発生[しぜんはっせい, shizenhassei] (n,adj-no) (1) spontaneous generation; abiogenesis (biology); (2) natural (spontaneous) occurrence [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一世[yī shì, ㄧ ㄕˋ, ] generation; period of 30 years; one's whole lifetime; lifelong; age; era; times; the whole world; the First (of named European Kings) [Add to Longdo]
一代[yī dài, ㄧ ㄉㄞˋ, ] generation [Add to Longdo]
三代[sān dài, ㄙㄢ ㄉㄞˋ, ] third-generation [Add to Longdo]
三代同堂[sān dài tóng táng, ㄙㄢ ㄉㄞˋ ㄊㄨㄥˊ ㄊㄤˊ, ] three generations under one roof [Add to Longdo]
上代[shàng dài, ㄕㄤˋ ㄉㄞˋ, ] previous generation [Add to Longdo]
上辈子[shàng bèi zi, ㄕㄤˋ ㄅㄟˋ ㄗ˙, / ] one's ancestors; past generations; a former incarnation [Add to Longdo]
下一代[xià yī dài, ㄒㄧㄚˋ ㄧ ㄉㄞˋ, ] the next generation [Add to Longdo]
下世[xià shì, ㄒㄧㄚˋ ㄕˋ, ] to die; the next generation [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, ] life; age; generation; era; world; lifetime [Add to Longdo]
世代[shì dài, ㄕˋ ㄉㄞˋ, ] generation; an era; accumulation of years; passing on from generation to generation [Add to Longdo]
世代交替[shì dài jiāo tì, ㄕˋ ㄉㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄊㄧˋ, ] alternation of generations [Add to Longdo]
世代相传[shì dài xiāng chuán, ㄕˋ ㄉㄞˋ ㄒㄧㄤ ㄔㄨㄢˊ, / ] passed on from generation to generation (成语 saw); to hand down [Add to Longdo]
世家[shì jiā, ㄕˋ ㄐㄧㄚ, ] family influential for generations; aristocratic family [Add to Longdo]
二世[èr shì, ㄦˋ ㄕˋ, ] the Second (of numbered Kings); second generation (e.g. Chinese Americans), Japanese nissei [Add to Longdo]
二代[èr dài, ㄦˋ ㄉㄞˋ, ] secondary; twice in the year (of generations of insects, harvests etc) [Add to Longdo]
[dài, ㄉㄞˋ, ] to substitute; to act on behalf of others; to replace; generation; dynasty; age; period; (historical) era; (geological) eon [Add to Longdo]
代代相传[dài dài xiāng chuán, ㄉㄞˋ ㄉㄞˋ ㄒㄧㄤ ㄔㄨㄢˊ, / ] passed on from generation to generation (成语 saw); to hand down [Add to Longdo]
代沟[dài gōu, ㄉㄞˋ ㄍㄡ, / ] generation gap [Add to Longdo]
传代[chuán dài, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄞˋ, / ] to pass to the next generation [Add to Longdo]
传家[chuán jiā, ㄔㄨㄢˊ ㄐㄧㄚ, / ] to pass on through the generations [Add to Longdo]
传帮带[chuán bāng dài, ㄔㄨㄢˊ ㄅㄤ ㄉㄞˋ, / ] to pass on experience (to the next generation) [Add to Longdo]
传承[chuán chéng, ㄔㄨㄢˊ ㄔㄥˊ, / ] to pass on (to future generations); passed on (from former times); a continued tradition; an inheritance [Add to Longdo]
先辈[xiān bèi, ㄒㄧㄢ ㄅㄟˋ, / ] elders; former generations [Add to Longdo]
光前裕后[guāng qián yù hòu, ㄍㄨㄤ ㄑㄧㄢˊ ㄩˋ ㄏㄡˋ, / ] to bring honor to one's ancestors and benefit future generations (成语 saw) [Add to Longdo]
前辈[qián bèi, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄟˋ, / ] senior; older generation; precursor [Add to Longdo]
同堂[tóng táng, ㄊㄨㄥˊ ㄊㄤˊ, ] to live under the same roof (of different generations) [Add to Longdo]
四世同堂[sì shì tóng táng, ㄙˋ ㄕˋ ㄊㄨㄥˊ ㄊㄤˊ, ] Four generations under one roof, novel by 20th century Lao She 老舍 [Add to Longdo]
姜文[Jiāng Wén, ㄐㄧㄤ ㄨㄣˊ, ] Jiang Wen, sixth generation Chinese movie director [Add to Longdo]
子代[zǐ dài, ㄗˇ ㄉㄞˋ, ] offspring; child's generation [Add to Longdo]
子弟[zǐ dì, ㄗˇ ㄉㄧˋ, ] child; the younger generation [Add to Longdo]
平辈[píng bèi, ㄆㄧㄥˊ ㄅㄟˋ, ] of the same generation [Add to Longdo]
后世[hòu shì, ㄏㄡˋ ㄕˋ, / ] later generations [Add to Longdo]
后人[hòu rén, ㄏㄡˋ ㄖㄣˊ, / ] later generation [Add to Longdo]
后代[hòu dài, ㄏㄡˋ ㄉㄞˋ, / ] posterity; later periods; later ages; later generations [Add to Longdo]
后来居上[hòu lái jū shàng, ㄏㄡˋ ㄌㄞˊ ㄐㄩ ㄕㄤˋ, / ] lit. late-comer lives above (成语 saw); the up-and-coming youngster outstrips the older generation; the pupil surpasses the master [Add to Longdo]
后嗣[hòu sì, ㄏㄡˋ ㄙˋ, / ] posterity; those who follow on; future generations [Add to Longdo]
后起之秀[hòu qǐ zhī xiù, ㄏㄡˋ ㄑㄧˇ ㄓ ㄒㄧㄡˋ, / ] an up-and coming youngster; new talent; a brilliant younger generation [Add to Longdo]
后辈[hòu bèi, ㄏㄡˋ ㄅㄟˋ, / ] younger generation [Add to Longdo]
换代[huàn dài, ㄏㄨㄢˋ ㄉㄞˋ, / ] change of dynasties; to pass on to the next generation; new product (in advertising) [Add to Longdo]
晚辈[wǎn bèi, ㄨㄢˇ ㄅㄟˋ, / ] the younger generation; those who come after [Add to Longdo]
旷代[kuàng dài, ㄎㄨㄤˋ ㄉㄞˋ, / ] unrivalled; without peer in this generation [Add to Longdo]
更新换代[gēng xīn huàn dài, ㄍㄥ ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄢˋ ㄉㄞˋ, / ] reform and renewal; generational change [Add to Longdo]
[cáo, ㄘㄠˊ, ] a company; a class; a generation; surname Cao [Add to Longdo]
末代[mò dài, ㄇㄛˋ ㄉㄞˋ, ] final generation [Add to Longdo]
核发电[hé fā diàn, ㄏㄜˊ ㄈㄚ ㄉㄧㄢˋ, / ] nuclear power generation [Add to Longdo]
业障[yè zhàng, ㄧㄝˋ ㄓㄤˋ, / ] retribution (for sins of a previous incarnation); evil creature (preventing a Buddhist monk from progressing to enlightenment); vile spawn; filthy lucre (i.e. money); fig. term of abuse for younger generation [Add to Longdo]
满门抄斩[mǎn mén chāo zhǎn, ㄇㄢˇ ㄇㄣˊ ㄔㄠ ㄓㄢˇ, / 滿] to execute the whole family unto the third generation [Add to Longdo]
产生[chǎn shēng, ㄔㄢˇ ㄕㄥ, / ] to arise; to come into being; to come about; to give rise to; to bring into being; to bring about; to produce; to engender; to generate; to appear; appearance; emergence; generation; production; yield [Add to Longdo]
留传[liú chuán, ㄌㄧㄡˊ ㄔㄨㄢˊ, / ] a legacy; to bequeath (to later generations) [Add to Longdo]
留芳千古[liú fāng qiān gǔ, ㄌㄧㄡˊ ㄈㄤ ㄑㄧㄢ ㄍㄨˇ, ] a good reputation to last down the generations [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレス生成[アドレスせいせい, adoresu seisei] address generation [Add to Longdo]
システム生成[システムせいせい, shisutemu seisei] system generation, sysgen (acronym) [Add to Longdo]
ニュージェネレーション[にゅーじえねれーしょん, nyu-jienere-shon] new generation [Add to Longdo]
ビデオ同期装置[ビデオどうきそうち, bideo doukisouchi] genlock, generation lock [Add to Longdo]
自動再表示[じどうさいひょうじ, jidousaihyouji] implicit regeneration [Add to Longdo]
信号再生[しんごうさいせい, shingousaisei] signal regeneration [Add to Longdo]
新世代コンピュータ技術開発機構[しんせだいコンピュータぎじゅつかいはつきこう, shinsedai konpyu-ta gijutsukaihatsukikou] The Institute for New Generation Computer Technology, ICOT [Add to Longdo]
世代[せだい, sedai] generation [Add to Longdo]
世代管理[せだいかんり, sedaikanri] generation management [Add to Longdo]
生成[せいせい, seisei] generation [Add to Longdo]
相対世代番号[そうたいせだいばんごう, soutaisedaibangou] relative generation number [Add to Longdo]
第5世代コンピューター[だいごせだいコンピューター, daigosedai konpyu-ta-] the fifth generation computer [Add to Longdo]
乱数生成[らんすうせいせい, ransuuseisei] random number generation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
世代[せだい, sedai] Generation [Add to Longdo]
二世[にせい, nisei] zweite_Generation, Junior, II. [Add to Longdo]
[よ, yo] GENERATION, ZEITALTER, PREIS [Add to Longdo]
[よ, yo] Generation [Add to Longdo]
後輩[こうはい, kouhai] Nachwuchs, juengere_Generation [Add to Longdo]
退廃[たいはい, taihai] Degeneration, Dekadenz, Verfall [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Generation \Gen`er*a"tion\, n. [OE. generacioun, F.
   g['e]n['e]ration, fr.L. generatio.]
   1. The act of generating or begetting; procreation, as of
    animals.
    [1913 Webster]
 
   2. Origination by some process, mathematical, chemical, or
    vital; production; formation; as, the generation of
    sounds, of gases, of curves, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is generated or brought forth; progeny;
    offspiring.
    [1913 Webster]
 
   4. A single step or stage in the succession of natural
    descent; a rank or remove in genealogy. Hence: The body of
    those who are of the same genealogical rank or remove from
    an ancestor; the mass of beings living at one period;
    also, the average lifetime of man, or the ordinary period
    of time at which one rank follows another, or father is
    succeeded by child, usually assumed to be one third of a
    century; an age.
    [1913 Webster]
 
       This is the book of the generations of Adam. --Gen.
                          v. 1.
    [1913 Webster]
 
       Ye shall remain there [in Babylon] many years, and
       for a long season, namely, seven generations.
                          --Baruch vi.
                          3.
    [1913 Webster]
 
       All generations and ages of the Christian church.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   5. Race; kind; family; breed; stock.
    [1913 Webster]
 
       Thy mother's of my generation; what's she, if I be a
       dog?                 --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. (Geom.) The formation or production of any geometrical
    magnitude, as a line, a surface, a solid, by the motion,
    in accordance with a mathematical law, of a point or a
    magnitude; as, the generation of a line or curve by the
    motion of a point, of a surface by a line, a sphere by a
    semicircle, etc.
    [1913 Webster]
 
   7. (Biol.) The aggregate of the functions and phenomene which
    attend reproduction.
    [1913 Webster]
 
   Note: There are four modes of generation in the animal
      kingdom: scissiparity or by fissiparous generation,
      gemmiparity or by budding, germiparity or by germs, and
      oviparity or by ova.
      [1913 Webster]
 
   {Alternate generation} (Biol.), alternation of sexual with
    asexual generation, in which the products of one process
    differ from those of the other, -- a form of reproduction
    common both to animal and vegetable organisms. In the
    simplest form, the organism arising from sexual generation
    produces offspiring unlike itself, agamogenetically.
    These, however, in time acquire reproductive organs, and
    from their impregnated germs the original parent form is
    reproduced. In more complicated cases, the first series of
    organisms produced agamogenetically may give rise to
    others by a like process, and these in turn to still other
    generations. Ultimately, however, a generation is formed
    which develops sexual organs, and the original form is
    reproduced.
 
   {Spontaneous generation} (Biol.), the fancied production of
    living organisms without previously existing parents from
    inorganic matter, or from decomposing organic matter, a
    notion which at one time had many supporters; abiogenesis.
    [1913 Webster]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 generation
   generation
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top