Search result for

(63 entries)
(0.0397 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -遺-, *遺*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[いでん, iden] (n) พันธุกรรม
[いたい, itai] (n) ศพ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[いせき, iseki] (n) ซากโบราณ ซากปรักหักพัง
[いし, ishi] (n) ความประสงค์ของผู้ตาย
伝子工学[いでんしこうがく, idenshikougaku] (n ) วิศวกรรมพันธุศาสตร์
[いしょ, isho] พินัยกรรม , จดหมายลาตาย
[ゆいごん, yuigon] (n ) พินัยกรรม

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[遺, yí, ㄧˊ] to lose; a lost article
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  貴 (guì ㄍㄨㄟˋ) 
Etymology: [ideographic] To leave 辶 something valuable 貴 behind

Japanese-English: EDICT Dictionary
[いあい, iai] (n) (1) bequest; relic; (adj-no) (2) cherished (by the deceased); treasured [Add to Longdo]
[いえい, iei] (n) portrait of deceased person; (P) [Add to Longdo]
[いえい, iei] (n) posthumous song or poem [Add to Longdo]
家族[いかぞく, ikazoku] (n) bereaved family [Add to Longdo]
戒;[いかい, ikai] (n) one's last caution [Add to Longdo]
[いはい, ihai] (n) ashes (of the deceased); remains from cremation [Add to Longdo]
[いがい, igai] (n) remains; corpse [Add to Longdo]
[いかん, ikan] (adj-na,n) regrettable; unsatisfactory; (P) [Add to Longdo]
憾に堪えない[いかんにたえない, ikannitaenai] (exp,adj-i) really regrettable [Add to Longdo]
憾千万[いかんせんばん, ikansenban] (adj-na) highly regrettable; utterly deplorable [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yí, ㄧˊ, / ] to lose; to leave behind [Add to Longdo]
遗传[yí chuán, ㄧˊ ㄔㄨㄢˊ, / ] heredity; inheritance; to transmit [Add to Longdo]
遗传学[yí chuán xué, ㄧˊ ㄔㄨㄢˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] genetics [Add to Longdo]
遗传工程[yí chuán gōng chéng, ㄧˊ ㄔㄨㄢˊ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, / ] genetic engineering [Add to Longdo]
遗传性[yí chuán xìng, ㄧˊ ㄔㄨㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] hereditary; inherited; genetic [Add to Longdo]
遗传性疾病[yí chuán xìng jí bìng, ㄧˊ ㄔㄨㄢˊ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧˊ ㄅㄧㄥˋ, / ] genetic disorder [Add to Longdo]
遗传物质[yí chuán wù zhì, ㄧˊ ㄔㄨㄢˊ ˋ ㄓˋ, / ] genetic material [Add to Longdo]
遗像[yí xiàng, ㄧˊ ㄒㄧㄤˋ, / ] portrait of the deceased [Add to Longdo]
遗嘱[yí zhǔ, ㄧˊ ㄓㄨˇ, / ] testament; will [Add to Longdo]
遗址[yí zhǐ, ㄧˊ ㄓˇ, / ] ruins; historic relics [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
May I read the rest of the will now?いま言の残りを読んでいいですか。
Here were some relics.ここにいくつかの跡がありました。
This result leaves much to be desired.この結果には憾な点が多い。
This building should be kept as a national heritage.この建物は国民的産として保存すべきだ。
There seems to be some genetic problem with this animal.この動物には何か伝的な問題があるようだ。
This criminal is a victim of heredity.この犯罪は伝の犠牲者だ。
There is much hatred in this room, and little kindness.この部屋には恨がたくさんありますが、好意はほとんどありません。
In the case of language, however, it is only the ability to talk and understand that we inherit genetically; the particular language or languages that we speak are passed on to us not by genetic transmission but by cultural transmission.しかし、言語の場合は、私達が伝的に受け継ぐのは、話したり、理解したりする能力だけである。私達が話す特定の1つないし複数の言語は、伝ではなく、文化的な伝達によって私達に伝えられるのである。
You can still see the remains of the fortress there.そこでまだ要塞都市の跡をみることができる。
The will was declared void by the court.その言は法廷で無効と宣告された。
The ruins are worth visiting.その跡は訪れてみる価値がある。
The dead body was identified by a mole on the cheek.その体の身元は頬のほくろで確認された。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Where are his ashes?[JA] (桜井)ご骨はどちらに? Ready (2017)
In his will, he left this message for me.[JA] 父さんの書には ひと言 こう書かれてあった Ready (2017)
Oh, we were so much alike.[CN] 那完全是傳我啊 Battle Royale (2016)
I don't know why, but she says she's leaving all her property to me.[JA] (みどり) 理由は分からないんですけど 産の全てを私に残すって Disbanded (2017)
As opposed to now?[CN] 初次相見是在那么令人憾的情形下 Our first encounter was under such unfortunate circumstances. Trace Decay (2016)
Justin came to you.[CN] -很 Start Digging (2016)
Her will?[JA] 言... Disbanded (2017)
That's why I saved you.[CN] 你有很嚴重的棄情結 Battle Royale (2016)
Just carry that with you. Yeah.[CN] 真憾你要走 肖恩 Start Digging (2016)
But that's not so.[CN] 我總說這壞脾氣是從你父親那傳來的 Battle Royale (2016)
Do you still think it was worth it?[CN] 很憾現在不會實現 只要間諜法適用於指控告密者 Snowden (2016)
Pretty cool. So, how--? Okay.[CN] 不過印度如今必須面對 戰勝這疾病所留下的後症 印度每個人都認識 患有小兒麻痺症的人 無論是阿姨、舅舅還是親戚 Do Some Shots, Save the World (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[いぞう, izou] bequest, legacy [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[い, i] HINTERLASSEN, UEBERLIEFERN [Add to Longdo]
[いでん, iden] Erblichkeit, Vererbung [Add to Longdo]
[いたい, itai] Leiche [Add to Longdo]
[いこん, ikon] (alter) Groll, -Hass, Feindschaft [Add to Longdo]
[いかん, ikan] das_Bedauern [Add to Longdo]
[いぞく, izoku] die_Hinterbliebenen [Add to Longdo]
漏なく[いろうなく, irounaku] ohne_Auslassung, vollstaendig [Add to Longdo]
[いさん, isan] -Erbe, Hinterlassenschaft [Add to Longdo]
[ゆいごん, yuigon] Testament [Add to Longdo]
[いせき, iseki] Ueberreste, Ruinen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top