ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -絕-, *絕*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[絕, jué, ㄐㄩㄝˊ] to cut, to sever; to break off, to terminate
Radical: Decomposition: 糹 (sī )  刀 (dāo ㄉㄠ)  巴 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [ideographic] To cut 刀 thread 糹; 巴 provides the pronunciation,  Rank: 6,557

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jué, ㄐㄩㄝˊ, / ] to cut short; extinct; to disappear; to vanish; absolutely; by no means, #3,300 [Add to Longdo]
绝对[jué duì, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ, / ] absolute; unconditional, #1,000 [Add to Longdo]
拒绝[jù jué, ㄐㄩˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] to refuse; to decline; to reject, #1,842 [Add to Longdo]
绝不[jué bù, ㄐㄩㄝˊ ㄅㄨˋ, / ] in no way; not in the least; absolutely not, #3,510 [Add to Longdo]
绝大多数[jué dà duō shù, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄚˋ ㄉㄨㄛ ㄕㄨˋ, / ] absolute majority; overwhelming majority, #5,096 [Add to Longdo]
绝望[jué wàng, ㄐㄩㄝˊ ㄨㄤˋ, / ] desperation; forlorn; hopeless, #6,078 [Add to Longdo]
绝大部分[jué dà bù fen, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄚˋ ㄅㄨˋ ㄈㄣ˙, / ] overwhelming majority, #7,900 [Add to Longdo]
杜绝[dù jué, ㄉㄨˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] put an end to, #8,141 [Add to Longdo]
灭绝[miè jué, ㄇㄧㄝˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] to extinguish; extinct; to die out, #16,687 [Add to Longdo]
断绝[duàn jué, ㄉㄨㄢˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] to sever; to break off, #18,455 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A-number one.[CN] 對是第一流的. Grand Hotel (1932)
No sword on earth compares with Balmung. The Nibelungen forged it in fire of blood.[CN] 尼伯龍根族在血的火焰中 做出了世好劍巴爾蒙格 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
I think it's a perfectly fair complaint.[CN] 我認為這對是要投訴的. Grand Hotel (1932)
But you oughta be sore if I go away.[CN] 但是如果我離開你 你肯定會傷心欲 Applause (1929)
I myself will stand at her side as the fire flushes the murderer Hagen from his hole![CN] 要是能用火逼出那兇手哈根,我對會支持她的做法! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
You were in despair just now.[CN] 剛才你那麼望. Grand Hotel (1932)
Exactly what I want.[CN] 這對是我想要的. Grand Hotel (1932)
I am so sad I shall expire[CN] 我悲痛欲 À Nous la Liberté (1931)
It would be folly to reject what Siegfried offers you as a brother and Kriemhild is worth more than all the gold in the world![CN] 齊格弗裏德是你的兄弟 不會拒你的要求的 而且克裏米爾特比全世界的黃金更有價值 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
On the life of your child: Make good upon your oath![CN] 以你孩子的生命發過誓,不反悔! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
I am your captive, but I shall never be your wife![CN] 我是你的囚犯,可我不會做你的妻子! Die Nibelungen: Siegfried (1924)
It tore my heart to see you in despair like that.[CN] 看見你這樣望, 我揪心的痛. Grand Hotel (1932)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top