Search result for

evolution

(95 entries)
(0.01 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evolution-, *evolution*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evolution[N] วิวัฒนาการ, Syn. development

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
evolution(เอฟวะลิว'เชิน) n. วิวัฒนาการ,ความก้าวหน้า,การค่อย ๆ ปรากฎขึ้น,การเจริญเติบโต,การหมุนเวียน., See also: evolutionary adj. ดูevolution
american revolutionสงครามระหว่างอังกฤษกับอาณานิคมของอังกฤษในอเมริกา (ค.ศ.1775 - 83)
counterrevolution(เคา'เทอะเรฟโวลู'เชิน) n. การปฏิวัติซ้อน,การเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ต่อต้านการปฏิวัติที่เกิดขึ้น.
french revolutionn. การปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1789 โค่นล้มราชวงศ์Bourbonและนโปเลียนมหาราชโดยยึดอำนาจเมื่อปี ค.ศ.1799
revolution(เรฟ'วะลิว'เชิน) n. การปฏิวัติ,การเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง (และมักรวดเร็ว) ,การเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่,การหมุนรอบ,การโคจร,การพลิกแผ่นดิน,รอบ,วัฎจักร, See also: revolutionary adj.,n., Syn. revolt,cycle,rotation
revolutionise(เรฟวะลู'เชินไนซ) vt. ปฏิวัติ,ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง,หมุนรอบ, See also: revolutionizer n., Syn. effect a radical
revolutionize(เรฟวะลู'เชินไนซ) vt. ปฏิวัติ,ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง,หมุนรอบ, See also: revolutionizer n., Syn. effect a radical

English-Thai: Nontri Dictionary
evolution(n) วิวัฒนาการ,ความก้าวหน้า,ความเจริญ,การพัฒนา,พัฒนาการ
evolutionary(adj) ที่มีวิวัฒนาการ,ซึ่งค่อยเป็นค่อยไป,ซึ่งค่อยๆเจริญขึ้น
revolution(n) การปฏิวัติ,การเปลี่ยนแปลง,วัฏจักร,การหมุนเวียน
revolutionary(adj) เกี่ยวกับการปฏิวัติ,เกี่ยวกับการหมุนเวียน,เกี่ยวกับวัฏจักร
revolutionist(n) ผู้ก่อการปฏิวัติ
revolutionize(vt) หมุนเวียน,ปฏิวัติ,เปลี่ยนแปลง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
evolutionวิวัฒนาการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
evolutionวิวัฒนาการ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
evolution, emergentอุบัติวิวัฒนาการ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Evolutionวิวัฒนาการ [TU Subject Heading]
Evolutionวิวัฒนาการ [การแพทย์]
Evolution (Biology)วิวัฒนาการ (ชีววิทยา) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Evolution (Biology)วิวัฒนาการ (ชีววิทยา) [TU Subject Heading]
Evolution, Synthetic Theory ofทฤษฎีวิวัฒนาการแบบผสม [การแพทย์]
Evolutionary computationการคำนวณเชิงวิวัฒนาการ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
{\pos(194,215)}or she started to realize that her evolutionary purpose is to arouse men,เธอก็เริ่มเข้าใจว่าจุดมุ่งหมายของวิวัฒนาการของเธอคือการยั่วผู้ชาย Dying Changes Everything (2008)
The nose is an evolutionary marvel.จมูกเป็นความประหลาดในการวิวัฒนาการ Safe and Sound (2008)
We will all be his dogs if we allowed this evolution to continue.เราทั้งหมด จะกลายเป็นหมารับใช้มัน Nถ้าเราปล่อยให้มันลอยนวล.. Gamer (2009)
I personally believe that human evolution has run its course.โดยส่วนตัวผมเชื่อว่าวิวัฒนาการของมนุษย์ มีแบบฉบับของมันเอง Duplicity (2009)
I believe that individual evolution has been replaced by something else.ผมเชื่อว่าพัฒนาการส่วนตัวของคนเรา ถูกแทนที่ด้วยสิ่งอื่น Duplicity (2009)
By a shared evolution.ด้วยพัฒนาการร่วมกัน Duplicity (2009)
I believe, Ms. Stenwick, in corporate evolution.คุณสเตนวิค ผมเชื่อมั่น ในพัฒนาการของกลุ่ม Duplicity (2009)
Sounds like a great argument for evolution if you ask me.นั่นเป็นการโต้เถียง ที่ทำให้พัฒนาไปได้น่ะ สำหรับผม The Ugly Truth (2009)
The evolution from dead to live victims will also be mirrored in our unsub's maturation.เรามีรายการแจ้งความย้อนไปถึงปี 2006 Cold Comfort (2009)
Built very early in their evolution.สร้างขึ้นอย่างรวดเร็วในวิวัฒนาการของ Justice (2009)
According to him, actually was me, in a different evolutionary timeline.คนที่ตามเขาคือฉัน ในช่วงเวลาที่ต่างกัน Episode #3.3 (2009)
We both know the course of evolution can be changed.วิวัฒนาการได้เปลี่ยนไปแล้ว Episode #3.3 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
evolutionExtinction is part of evolution.
evolutionHave you studied Darwin's theory of evolution?
evolutionHe wrote on the social evolution of Japan.
evolutionThe evolution of dinosaurs interests me greatly.
evolutionThe historical thesis can be summarized by saying that Darwinism has undergone three stages of evolution.
evolutionThe scientific truth of evolution is so overwhelmingly established, that it is virtually impossible to refute.
evolutionThe theory of evolution is beyond the reach of my imagination.
evolutionThey opposed Darwin's theory of evolution.
evolutionWe associate Darwin with the theory of evolution.
evolutionWe associate the name of Darwin with the theory of evolution.
evolutionWith this as background I turn now to an account of the present state of evolutionary biology.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิวัฒน์[N] evolution, See also: progress, Syn. ความเจริญรุ่งเรือง, วิวรรธน์, พัฒนา
วัฒนาการ[N] evolution, See also: development, Example: กางเขนเขาก็ว่ามีวัฒนาการมาจากสวัสติกะ
วิวัฒนาการ[N] evolution, Example: พระราชวังสนามจันทร์เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ อันแสดงถึงวิวัฒนาการการปรับตัว และการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม, Thai definition: กระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือคลี่คลายไปสู่ภาวะที่ดีขึ้นหรือเจริญขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กบฏ[n.] (kabot) EN: rebel ; insurgent ; revolutionary   FR: rebelle [m] ; insurgé [m]
การปฏิวัติ[n.] (kān patiwat) EN: revolt ; revolution ; mutiny ; rebellion   FR: révolte [f] ; révolution [f] ; insurrection [f] ; soulèvement [m] ; émeute [f]
การปฏิวัติฝรั่งเศส[n. prop.] (Kān Patiwat Farangsēt) FR: Révolution française [f]
การปฏิวัติคาร์เนชั่น [n. prop.] (Kān Patiwat Khānēchan) EN: Carnation Revolution   FR: révolution des œillets [f]
การปฏิวัติเขียว[n. prop.] (Kān Patiwat Khīo) EN: Green Revolution   FR: Révolution verte [f]
การปฏิวัติพลังงาน[n. exp.] (kān patiwat phalang-ngān) EN: Energy [R]evolution   
การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 (๒๔๗๕)[n. prop.] (Kān Patiwat Sayām phø.sø. søng phan sī røi jetsip-hā) EN: Siamese Revolution of 1932 ; Siamese Coup d'état of 1932 ; 1932 Revolution in Siam   FR: coup d'État de 1932 [m]
การปฏิวัติทางพันธุกรรม[n. exp.] (kān patiwat thāng panthukam) EN: genetic revolution   
การปฏิวัติทางภูมิปัญญา[n. exp.] (kān patiwat thāng phūmpanyā) EN: Intellectual Revolution   
การปฏิวัติทางอุตสาหกรรม[n. exp.] (kān patiwat thāng utsāhakam) EN: Industrial Revolution   FR: révolution industrielle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EVOLUTION    EH2 V AH0 L UW1 SH AH0 N
EVOLUTION    IY2 V AH0 L UW1 SH AH0 N
EVOLUTION    EH2 V OW0 L UW1 SH AH0 N
EVOLUTION    IY2 V OW0 L UW1 SH AH0 N
EVOLUTIONARY    EH2 V AH0 L UW1 SH AH0 N EH2 R IY0
EVOLUTIONARY    IY2 V AH0 L UW1 SH AH0 N EH2 R IY0
EVOLUTIONARY    EH2 V OW0 L UW1 SH AH0 N EH2 R IY0
EVOLUTIONARY    IY2 V OW0 L UW1 SH AH0 N EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
evolution    (n) (ii2 v @ l uu1 sh @ n)
evolutions    (n) (ii2 v @ l uu1 sh @ n z)
evolutionary    (j) (ii2 v @ l uu1 sh @ n r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entwicklung {f} | Entwicklungen {pl}evolution | evolutions [Add to Longdo]
Evolution {f}evolution [Add to Longdo]
Evolutionismus {m}evolutionism [Add to Longdo]
Evolutionist {m} | Evolutionisten {pl}evolutionist | evolutionists [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ独立戦争[アメリカどくりつせんそう, amerika dokuritsusensou] (n) American War of Independence; American Revolution [Add to Longdo]
アラブの春[アラブのはる, arabu noharu] (exp,n) Arab Spring (revolutionary wave in the Arab world, 2010-2011) [Add to Longdo]
イラン革命[イランかくめい, iran kakumei] (n) Iranian Revolution [Add to Longdo]
インフォメーションレボリューション[, infome-shonreboryu-shon] (n) information revolution [Add to Longdo]
エネルギー革命[エネルギーかくめい, enerugi-kakumei] (n) energy revolution [Add to Longdo]
エボリューション[, eboryu-shon] (n) evolution [Add to Longdo]
エランビタール;エランヴィタル;エランビタル[, eranbita-ru ; eranvitaru ; eranbitaru] (n) (See 創造的進化) elan vital (hypothetical driving force behind creative evolution) (fre [Add to Longdo]
オレンジ革命[オレンジかくめい, orenji kakumei] (n) Orange Revolution (Ukraine, 2004-2005) [Add to Longdo]
キューバ革命[キューバかくめい, kyu-ba kakumei] (n) Cuban Revolution [Add to Longdo]
グリーンレボリューション[, guri-nreboryu-shon] (n) green revolution [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沿革[yán gé, ㄧㄢˊ ㄍㄜˊ, 沿] evolution of sth over time; course of development; history [Add to Longdo]
演化[yǎn huà, ㄧㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, ] evolution [Add to Longdo]
演进[yǎn jìn, ㄧㄢˇ ㄐㄧㄣˋ, / ] evolution; gradual forward progress [Add to Longdo]
种系[zhǒng xì, ㄓㄨㄥˇ ㄒㄧˋ, / ] evolutionary line; line of descent [Add to Longdo]
进化[jìn huà, ㄐㄧㄣˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] evolution [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
回帰[かいき, kaiki] revolution, recurrence, regression [Add to Longdo]
革命的[かくめいてき, kakumeiteki] revolutionary (e.g. technology) [Add to Longdo]
技術革命[ぎじゅつかくめい, gijutsukakumei] technology revolution [Add to Longdo]
情報革命[じょうほうかくめい, jouhoukakumei] information revolution [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Evolution \Ev`o*lu"tion\ ([e^]v`[-o]*l[=u]"sh[u^]n), n. [L.
   evolutio an unrolling: cf. F. ['e]volution evolution. See
   {Evolve}.]
   1. The act of unfolding or unrolling; hence, any process of
    growth or development; as, the evolution of a flower from
    a bud, or an animal from the egg.
    [1913 Webster]
 
   2. A series of things unrolled or unfolded. "The whole
    evolution of ages." --Dr. H. More.
    [1913 Webster]
 
   3. (Geom.) The formation of an involute by unwrapping a
    thread from a curve as an evolute. --Hutton.
    [1913 Webster]
 
   4. (Arith. & Alg.) The extraction of roots; -- the reverse of
    involution.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mil. & Naval) A prescribed movement of a body of troops,
    or a vessel or fleet; any movement designed to effect a
    new arrangement or disposition; a maneuver.
    [1913 Webster]
 
       Those evolutions are best which can be executed with
       the greatest celerity, compatible with regularity.
                          --Campbell.
    [1913 Webster]
 
   6. (Biol.) A general name for the history of the steps by
    which any living organism has acquired the morphological
    and physiological characters which distinguish it; a
    gradual unfolding of successive phases of growth or
    development.
    [1913 Webster]
 
   7. (Biol.) That theory of generation which supposes the germ
    to pre["e]xist in the parent, and its parts to be
    developed, but not actually formed, by the procreative
    act; -- opposed to {epigenesis}.
    [1913 Webster]
 
   8. (Metaph.) That series of changes under natural law which
    involves continuous progress from the homogeneous to the
    heterogeneous in structure, and from the single and simple
    to the diverse and manifold in quality or function. The
    process is by some limited to organic beings; by others it
    is applied to the inorganic and the psychical. It is also
    applied to explain the existence and growth of
    institutions, manners, language, civilization, and every
    product of human activity. The agencies and laws of the
    process are variously explained by different philosophrs.
    [1913 Webster]
 
       Evolution is to me series with development.
                          --Gladstone.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 evolution
   n 1: a process in which something passes by degrees to a
      different stage (especially a more advanced or mature
      stage); "the development of his ideas took many years";
      "the evolution of Greek civilization"; "the slow
      development of her skill as a writer" [syn: {development},
      {evolution}] [ant: {degeneration}, {devolution}]
   2: (biology) the sequence of events involved in the evolutionary
     development of a species or taxonomic group of organisms
     [syn: {evolution}, {organic evolution}, {phylogeny},
     {phylogenesis}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top