ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

evolution

EH2 V AH0 L UW1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evolution-, *evolution*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evolution(n) วิวัฒนาการ, Syn. development

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
evolution(เอฟวะลิว'เชิน) n. วิวัฒนาการ, ความก้าวหน้า, การค่อย ๆ ปรากฎขึ้น, การเจริญเติบโต, การหมุนเวียน., See also: evolutionary adj. ดูevolution
american revolutionสงครามระหว่างอังกฤษกับอาณานิคมของอังกฤษในอเมริกา (ค.ศ.1775 - 83)
counterrevolution(เคา'เทอะเรฟโวลู'เชิน) n. การปฏิวัติซ้อน, การเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ต่อต้านการปฏิวัติที่เกิดขึ้น.
french revolutionn. การปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1789 โค่นล้มราชวงศ์Bourbonและนโปเลียนมหาราชโดยยึดอำนาจเมื่อปี ค.ศ.1799
revolution(เรฟ'วะลิว'เชิน) n. การปฏิวัติ, การเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง (และมักรวดเร็ว) , การเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่, การหมุนรอบ, การโคจร, การพลิกแผ่นดิน, รอบ, วัฎจักร, See also: revolutionary adj., n., Syn. revolt, cycle, rotation
revolutionise(เรฟวะลู'เชินไนซ) vt. ปฏิวัติ, ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง, หมุนรอบ, See also: revolutionizer n., Syn. effect a radical
revolutionize(เรฟวะลู'เชินไนซ) vt. ปฏิวัติ, ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง, หมุนรอบ, See also: revolutionizer n., Syn. effect a radical

English-Thai: Nontri Dictionary
evolution(n) วิวัฒนาการ, ความก้าวหน้า, ความเจริญ, การพัฒนา, พัฒนาการ
evolutionary(adj) ที่มีวิวัฒนาการ, ซึ่งค่อยเป็นค่อยไป, ซึ่งค่อยๆเจริญขึ้น
revolution(n) การปฏิวัติ, การเปลี่ยนแปลง, วัฏจักร, การหมุนเวียน
revolutionary(adj) เกี่ยวกับการปฏิวัติ, เกี่ยวกับการหมุนเวียน, เกี่ยวกับวัฏจักร
revolutionist(n) ผู้ก่อการปฏิวัติ
revolutionize(vt) หมุนเวียน, ปฏิวัติ, เปลี่ยนแปลง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
evolutionวิวัฒนาการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
evolutionวิวัฒนาการ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
evolution, emergentอุบัติวิวัฒนาการ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Evolutionวิวัฒนาการ [TU Subject Heading]
Evolutionวิวัฒนาการ [การแพทย์]
Evolution (Biology)วิวัฒนาการ (ชีววิทยา) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Evolution (Biology)วิวัฒนาการ (ชีววิทยา) [TU Subject Heading]
Evolution, Synthetic Theory ofทฤษฎีวิวัฒนาการแบบผสม [การแพทย์]
Evolutionary computationการคำนวณเชิงวิวัฒนาการ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He wondered if their power was the form the next stage of human evolution was taking, and perhaps that we'll all be able to control it some day.เขาเคยประหลาดกับพลังที่มาจาก วิวัฒนาการขั้นต่อไปของมนุษย์ และ บางทีเราอาจจะควบคุมมันได้ในวันใดวันหนึ่ง Akira (1988)
Virtual reality holds a key to the evolution of the mind... and that's my focus.ระบบโลกเสมือนนั่น กุมกุญแจแห่งวิวัฒนาการเอาไว้ นั่นคือเป้าหมายของฉัน The Lawnmower Man (1992)
It's a war against evolution to even think in those terms.มันเป็นสงครามต่อต้านวิวัฒนาการด้วยซ้ำ The Corporation (2003)
If this goes unchallenged in the world community within less than 10 years a handful of global companies will own directly or through license the actual genes that make up the evolution of our species.ถ้ายังปล่อยให้เป็นอย่างนี้ในชุมชนโลก ภายในไม่ถึง 10 ปี บรรษัทข้ามชาติหยิบมือหนึ่งจะเป็นเจ้าของ The Corporation (2003)
Evolution has its dead ends.วิวัฒนาการที่เจอทางตัน Resident Evil: Apocalypse (2004)
My research suggests that exposure to a high-energy cosmic storm... borne on solar winds might have triggered the evolution of early planetary life.งานวิจัยของผมเกี่ยวกับพลังงานที่เกิดจาก การระเบิดของพายุคอสมิค ..กับลมสุริยะ อาจจะกระตุ้นวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตพื้นฐาน. Fantastic Four (2005)
You want to defeat their Evolution with this crap?นายคิดว่าจะเอาชนะEVOของพวกนั้นด้วยขยะคันนี้นะเหรอ? Initial D (2005)
I saw the next stage in evolution both Charles and I dreamt of finding.และฉันก็คิดว่า "ทำไมชาร์ลจะอยากให้เทพธิดา กลายเป็นคนธรรมดาละ" X-Men: The Last Stand (2006)
(Suresh) When evolution selects its agents, it does so at a cost.(ซูเรส) เมื่อวิวัฒนาการได้เลือก ตัวแทนของมัน, Chapter Three 'One Giant Leap' (2006)
Is it evolution that takes us by the hand?มันคือวิวัฒนาการหรือ ที่นำพาเราไป Chapter Two 'Don't Look Back' (2006)
Evolution is an imperfect and often violent process.บ่อยครั้งวิวัฒนาการที่ไม่สมบุรณ์ ก็ทำให้เกิดการล่วงละเมิดอย่างรุนแรง Chapter Six 'Better Halves' (2006)
Evolution is an imperfect and often violent process.การพัฒนาเป็นขั้นตอนที่ไม่สมบูรณ์แบบ และส่วนมากจะรุนแรง Chapter Six 'Better Halves' (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
evolutionExtinction is part of evolution.
evolutionHave you studied Darwin's theory of evolution?
evolutionHe wrote on the social evolution of Japan.
evolutionThe evolution of dinosaurs interests me greatly.
evolutionThe historical thesis can be summarized by saying that Darwinism has undergone three stages of evolution.
evolutionThe scientific truth of evolution is so overwhelmingly established, that it is virtually impossible to refute.
evolutionThe theory of evolution is beyond the reach of my imagination.
evolutionThey opposed Darwin's theory of evolution.
evolutionWe associate Darwin with the theory of evolution.
evolutionWe associate the name of Darwin with the theory of evolution.
evolutionWith this as background I turn now to an account of the present state of evolutionary biology.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิวัฒน์(n) evolution, See also: progress, Syn. ความเจริญรุ่งเรือง, วิวรรธน์, พัฒนา
วัฒนาการ(n) evolution, See also: development, Example: กางเขนเขาก็ว่ามีวัฒนาการมาจากสวัสติกะ
วิวัฒนาการ(n) evolution, Example: พระราชวังสนามจันทร์เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ อันแสดงถึงวิวัฒนาการการปรับตัว และการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม, Thai Definition: กระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือคลี่คลายไปสู่ภาวะที่ดีขึ้นหรือเจริญขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กบฏ[kabot] (n) EN: rebel ; insurgent ; revolutionary  FR: rebelle [ m ] ; insurgé [ m ]
การปฏิวัติ[kān patiwat] (n) EN: revolt ; revolution ; mutiny ; rebellion  FR: révolte [ f ] ; révolution [ f ] ; insurrection [ f ] ; soulèvement [ m ] ; émeute [ f ]
การปฏิวัติฝรั่งเศส[Kān Patiwat Farangsēt] (n, prop) FR: Révolution française [ f ]
การปฏิวัติคาร์เนชั่น[Kān Patiwat Khānēchan] (n, prop) EN: Carnation Revolution  FR: révolution des œillets [ f ]
การปฏิวัติเขียว[Kān Patiwat Khīo] (n, prop) EN: Green Revolution  FR: Révolution verte [ f ]
การปฏิวัติพลังงาน[kān patiwat phalang-ngān] (n, exp) EN: Energy [ R ]evolution
การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 (๒๔๗๕)[Kān Patiwat Sayām phø.sø. søng phan sī røi jetsip-hā] (n, prop) EN: Siamese Revolution of 1932 ; Siamese Coup d'état of 1932 ; 1932 Revolution in Siam  FR: coup d'État de 1932 [ m ]
การปฏิวัติทางพันธุกรรม[kān patiwat thāng panthukam] (n, exp) EN: genetic revolution
การปฏิวัติทางภูมิปัญญา[kān patiwat thāng phūmpanyā] (n, exp) EN: Intellectual Revolution
การปฏิวัติทางอุตสาหกรรม[kān patiwat thāng utsāhakam] (n, exp) EN: Industrial Revolution  FR: révolution industrielle [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EVOLUTION EH2 V AH0 L UW1 SH AH0 N
EVOLUTION IY2 V AH0 L UW1 SH AH0 N
EVOLUTION(2) EH2 V OW0 L UW1 SH AH0 N
EVOLUTION(3) IY2 V OW0 L UW1 SH AH0 N
EVOLUTIONARY EH2 V AH0 L UW1 SH AH0 N EH2 R IY0
EVOLUTIONARY IY2 V AH0 L UW1 SH AH0 N EH2 R IY0
EVOLUTIONARY(2) EH2 V OW0 L UW1 SH AH0 N EH2 R IY0
EVOLUTIONARY(3) IY2 V OW0 L UW1 SH AH0 N EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
evolution (n) ˌiːvəlˈuːʃən (ii2 v @ l uu1 sh @ n)
evolutions (n) ˌiːvəlˈuːʃənz (ii2 v @ l uu1 sh @ n z)
evolutionary (j) ˌiːvəlˈuːʃənriː (ii2 v @ l uu1 sh @ n r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
进化[jìn huà, ㄐㄧㄣˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] evolution #9,926 [Add to Longdo]
演化[yǎn huà, ㄧㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, ] evolution #14,676 [Add to Longdo]
演进[yǎn jìn, ㄧㄢˇ ㄐㄧㄣˋ, / ] evolution; gradual forward progress #21,328 [Add to Longdo]
沿革[yán gé, ㄧㄢˊ ㄍㄜˊ, 沿] evolution of sth over time; course of development; history #44,805 [Add to Longdo]
种系[zhǒng xì, ㄓㄨㄥˇ ㄒㄧˋ, / ] evolutionary line; line of descent [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entwicklung { f } | Entwicklungen { pl }evolution | evolutions [Add to Longdo]
Evolution { f }evolution [Add to Longdo]
Evolutionismus { m }evolutionism [Add to Longdo]
Evolutionist { m } | Evolutionisten { pl }evolutionist | evolutionists [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
運行[うんこう, unkou] (n, vs) (1) service (bus, train); operation; (2) motion; revolution; movement; (P) #940 [Add to Longdo]
展開[てんかい, tenkai] (n, vs) (1) development; evolution; unfolding; (2) expansion; deployment; building up; (P) #1,266 [Add to Longdo]
革命[かくめい, kakumei] (n, adj-no) (1) revolution; (2) (See 三革・2, 辛酉) 58th year of the sexagenary cycle (in onmyou-dou); (P) #1,719 [Add to Longdo]
回転(P);廻転[かいてん, kaiten] (n, vs) (See 自転) rotation (usu. around something); revolution; turning; (P) #2,574 [Add to Longdo]
進化[しんか, shinka] (n, vs) evolution; progress; (P) #3,312 [Add to Longdo]
維新[いしん, ishin] (n) restoration (e.g. Meiji); reformation; revolution; (P) #5,038 [Add to Longdo]
公転[こうてん, kouten] (n, vs) revolution (of heavens) #10,874 [Add to Longdo]
一周(P);一巡り[いっしゅう(一周)(P);ひとめぐり, isshuu ( isshuu )(P); hitomeguri] (n, vs) once around; a revolution; a lap; a turn; a round; one full year; (P) #10,994 [Add to Longdo]
回帰[かいき, kaiki] (n, vs) return (to); revolution; recurrence; recursion; comeback; revival; (P) #12,014 [Add to Longdo]
旋回(P);旋廻[せんかい, senkai] (n, vs) revolution; rotation; turning; swiveling; circling; (P) #12,264 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
回帰[かいき, kaiki] revolution, recurrence, regression [Add to Longdo]
革命的[かくめいてき, kakumeiteki] revolutionary (e.g. technology) [Add to Longdo]
技術革命[ぎじゅつかくめい, gijutsukakumei] technology revolution [Add to Longdo]
情報革命[じょうほうかくめい, jouhoukakumei] information revolution [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top