ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

age

EY1 JH   
206 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -age-, *age*
Possible hiragana form: あげ
English-Thai: Longdo Dictionary
She retired at age 65.(phrase) เธอเกษียณอายุตัวเอง (หยุดทำงานที่ทำอยู่ประจำ) เมื่ออายุ 65 ปี
road-rage(n) ความเดือดดาลบนถนน(ของผู้คนใช้ถนน) เช่น The attempt to control traffic and cool tempers has been unsuccessful, judging by the number of recent road-rage attacks.
outraged(adj) (ถูกทำให้)ช็อค, ตะลึง, เจ็บแค้น
oxidizing agent(n) ตัวเติมออกซิเจน(ในปฺฏิกิริยาที่มีออกซิเจนเกี่ยวข้อง), สารในปฏิกิริยารีดอกซ์ที่ได้รับอิเล็กตรอนและตัวมันเองมีเลขออกซิเดชันลดลง, A. reducing agent,
reducing agent(n) ตัวลดออกซิเจน(ในปฺฏิกิริยาที่มีออกซิเจนเกี่ยวข้อง), สารในปฏิกิริยารีดอกซ์ที่ให้อิเล็กตรอนและตัวมันเองมีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้น, A. oxidizing agent,
parentage(n) วงศ์ตระกูล, บรรพบุรุษ, เชื้อสาย เช่น This essay reviews the question whether there should be a general right of knowledge of one's genetic parentage.
rules of engagement(n) กฎการปะทะ ย่อด้วย ROE เช่น And because active combat could be expected at any time, Marines also had "rules of engagement" which they were to follow.
sabotage(n) การบ่อนทำลาย
leverage(vi vt ) ใช้ประโยชน์จาก
leverage(vt ) ใช้กำลังให้เป็นประโยชน์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
age[N] การเป็นผู้ใหญ่ตามกฎหมาย, See also: นิติภาวะ
age[N] ความแก่, Syn. oldness, old age, elderliness
age[N] ช่วงชีวิต, See also: ช่วง, ช่วงวัย, Syn. duration, lifetime, span
age[VT] ทำให้แก่ขึ้น, See also: ทำให้อายุเพิ่มขึ้น
age[VI] มีอายุเพิ่มขึ้น, See also: มีอายุมากขึ้น, แก่ขึ้น
age[N] ระดับการพัฒนา
age[N] รุ่น, Syn. generation
age[N] สมัย, See also: ยุคสมัย, ยุค, Syn. era, period, epoch
age[N] อายุ
age[SUF] เกี่ยวกับภาวะ ตำแหน่ง ราคา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
age(เอจฺ) n.,vi.,vt. อายุ, วัยชรา, แก่เข้า, เก่า, ยุค, สมัย, นิติภาวะ, ทำให้เก่า,ทำให้สุกงอม, Syn. lifetime, period, ripen, grow)
age of consentขัดอายุอย่างต่ำที่หญิงยินยอมชายได้ในการแต่งงานหรือร่วมเพศ
age of discretionขีดอายุที่คนมีความนึกคิดที่รับผิดชอบได้
age of reasonยุคที่มนุษย์มีเหตุผล
age-group(เอจ' กรูพ) n. ประเภทบุคคลที่มีอายุเท่ากันและมักเป็นเพศเดียวกัน
age-old(เอจ' โอลด) adj. เก่าแก่, โบราณ (an cient)
aged(เอจดฺ) adj. แก่, มีอายุ, เก่าแก่. -agedly adv. -agedness n., Syn. senile,old, advanced -A.: young, new, green)
agee(อะจี') adv. ไปทางข้าหนึ่ง, เฉไป, เบี้ยว,, Syn. ajee (to one side, awry)
ageism(เอจ' จิสซึม) n. การเลือกที่รักมักที่ชังโดยถืออายุเป็นเกณฑ์และโดยเฉพาะกับคนแก่. -adgeist n
ageless(เอจฺ' เลส) adj. ไม่ยอมแก่, ไม่ยอมล้าสมัย, ชั่วกาลปาวสาน, ตลอดไป, Syn. eternal)

English-Thai: Nontri Dictionary
age(n) อายุ,วัยชรา,ความชราภาพ,ความแก่,ยุค,สมัย
aged(adj) มีอายุ,ชรา,แก่,เก่า
ageless(adj) อมตะ,อยู่ชั่วกัลปาวสาน,ตลอดไป
agency(n) ตัวแทน,ผู้แทน,องค์การ,หน่วยงานราชการ,การกระทำ
agenda(n) ระเบียบวาระการประชุม
agent(n) ตัวแทน,ผู้แทนจำหน่าย,นายหน้า,ตัวกระทำ
acreage(n) หน่วยวัดพื้นที่เป็นเอเคอร์
adage(n) สุภาษิต,ภาษิต,คติพจน์,คำกล่าว
advantage(n) ผลประโยชน์,คุณ,ความได้เปรียบ
advantageous(adj) เป็นประโยชน์,ได้เปรียบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ageอายุ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
ageอายุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ageอายุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ageช่วงอายุ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
age admittedอายุที่ยอมรับ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
age at accession to the labour forceอายุเมื่อเข้าสู่กำลังแรงงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
age at last birthdayอายุเต็ม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
age at leaving schoolอายุเมื่อออกจากโรงเรียน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
age at marriageอายุเมื่อสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
age at next birthdayอายุย่าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ageอายุ [TU Subject Heading]
Ageอายุ [การแพทย์]
Age and employmentอายุกับการจ้างงาน [TU Subject Heading]
Age and intelligenceอายุกับสติปัญญา [TU Subject Heading]
Age at Last Birthday อายุเต็ม
การนับอายุจำนวนปีเต็มถึงวันคล้ายวันเกิดครั้ง ท้ายสุด ใช้ในการหาอายุจริงเพื่อคำนวณตารางชีพ เพื่อระบุเวลาที่คนแต่ละคนจะมีอายุครบกี่ปีในวันเกิดของตน [สิ่งแวดล้อม]
Age Dependenceการวัดตามอายุ [การแพทย์]
Age Dependency Ratio อัตราส่วนของการพึ่งพิงทางอายุ
อัตราส่วนของประชากรวัยเด็ก และวัยสูงอายุต่อประชากรวัยทำงานทั้งหมด [สิ่งแวดล้อม]
Age determinationการประมาณอายุ [TU Subject Heading]
Age determination by skeletonการกำหนดอายุจากโครงร่าง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Age Determination by Skeletonอายุ, การกำหนดจากโครงกระดูก; การกำหนดอายุจากโครงร่าง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
age differentiationการจำแนกให้แตกต่างโดยอายุ
agencies see good year for iraqAgencies see good year for Iraq A different kind of helmet? An Iraqi worker aboard an oil-tanker Iraq faces a period of economic growth and political progress, according to assessments by the International Monetary Fund and the UN. The IMF sees 7% growth in 2008 and a similar rise next year, and says oil revenues from buoyant exports should be up by 200,000 barrels a day. The UN envoy to Iraq welcomed dialogue between the Sunni and Shia communities and praised the government's work. But analysts warn much depends on rapid progress in the next six to 12 months.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To age my voice, an old hag's cackle.อายุเสียงของเราพูดเหลวไหล แม่มดเก่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
A lady. My secret agent.สาวๆ นั้นมันเป็นความลับ The Great Dictator (1940)
Your secret agent? Tell her to come here.นั้นความลับของคุณเหรอ เรียกเธอมานี่ The Great Dictator (1940)
Our agent reports that all the board of directors are Aryans.ทูตรายงานว่า คณะกรรมขององค์กรเป็นอารยัน The Great Dictator (1940)
Let us all unite, let us fight for a new world, a world that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age security.ให้ทุกคนร่วมสู้ เพื่อสร้างโลกใหม่ โลก ที่จะให้ทุกคนมีโอกาสทำงาน ที่จะให้คนรุ่นหลัง และความปลอดภัยของผู้สูงอายุ The Great Dictator (1940)
You ought to have married a boy, someone of your own age.คุณน่าจะได้แต่งกับผู้ชายรุ่นราวคราวเดียวกัน Rebecca (1940)
When I looked down, ages afterwards, it seemed, she was lying on the floor.หลังจากนั้นอีกนาน เมื่อผมมองลงไป มันดูเหมือนหล่อนนอนอยู่บนพื้น Rebecca (1940)
A body of indeterminate age that dies with its eyes wide open.นั่นคือเพื่อนร่วมขัง ที่นอนตายด้วยตาเบิกโพลง Night and Fog (1956)
Rice Pops. It's a product I work on at the agency.ข้าวป๊อป มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมทำงานในหน่วยงานที่ 12 Angry Men (1957)
The discovery of the age?การค้นพบของอายุหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
I told you I worked in an agency?ผมบอกคุณผมทำงานในหน่วยงาน? 12 Angry Men (1957)
Anyway, in an agency, when we reach a point like this...อย่างไรก็ตามในหน่วยงานเมื่อเราไปถึงจุดเช่นนี้ ... 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ageOurs is a mechanical age.
ageGrandma is three and a half times your age.
ageWages vary in relation to age of the worker.
ageHe could learn poem by heart at the age of five.
ageShe should know better at her age.
ageHe retired on a pension at the age of sixty.
ageCare aged him quickly.
ageToday's agenda concerns the re-election of the student council. If anybody wishes to stand as a candidate please raise your hand.
ageWe must provided for old age.
ageHere are the proposed agenda items for the meeting on January 28.
ageThe travel agent will advise you where to stay.
ageSecure the agency of the firm.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระเบียบวาระการประชุม[N] agenda, Syn. วาระการประชุม, ระเบียบวาระ, Example: ระเบียบวาระการประชุมนี้จะผูกพันให้ทั้งสองฝ่ายต้องเจรจา เฉพาะในเรื่องที่อยู่ในระเบียบวาระการประชุมนั้นเท่านั้น, Count unit: วาระ, Thai definition: ลำดับรายการการประชุมที่กำหนดไว้
วัยคะนอง[N] wild age, See also: age of high-spirits years, Syn. วัยคึกคะนอง, Example: น้องๆ ที่กำลังอยู่ในวัยคะนอง อย่าเอาแบบอย่างในทีวีมาเล่นกันจนเกิดอันตราย, Count unit: วัย, Thai definition: ระยะของอายุที่อยู่ในช่วงกำลังคึกหรือลำพอง
บริษัทตัวแทน[N] agency, See also: firm, company, Ant. บริษัทแม่, Example: ผมไปร้องเรียนต่อบริษัทตัวแทน เพื่อขอร้องให้คืนเงินในรายการที่ไม่ได้ชม, Count unit: บริษัท
สมัย[N] age, See also: era, Syn. กาลสมัย, ยุค, ช่วงเวลา
ยุคสมัย[N] age, See also: period, time, era, Syn. เวลา, คราว, ช่วง, ระยะ, Example: สมัยนี้เป็นยุคสมัยแห่งข้อมูลข่าวสาร, Count unit: ยุค, Thai definition: ระยะเวลาช่วงใดช่วงหนึ่ง
กลุ่มอายุ[N] age group, Syn. กลุ่มวัย, Example: เราได้จำแนกผู้เรียนเป็นกลุ่มอายุต่างๆ กัน, Count unit: กลุ่ม
นายหน้าซื้อขาย[N] broker, See also: agent, go-between, Syn. ผู้แทนขาย, คนกลาง, Example: พอเขาเปลี่ยนอาชีพมาเป็นนายหน้าซื้อขายหุ้น ก็มีฐานะดีขึ้นเรื่อยๆ, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคล 2 ฝ่ายได้เข้าทำสัญญากันหรือทำการซื้อขายกัน
สูงอายุ[ADJ] old, See also: aged, elderly, Syn. แก่, ชรา, เฒ่า, Ant. สาว, อ่อน, หนุ่ม, Example: โรคต้อกระจกพบมากในคนไข้สูงอายุ, Thai definition: มีอายุมาก
สื่อกลาง[N] medium, See also: agency, way, mean, channel, instrument, mode, vehicle, Syn. ตัวกลาง, Example: หนังสือเป็นสื่อกลางที่ใช้ถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญมาสู่ตัวเรา
เฒ่า[ADJ] old, See also: aged, elderly, Syn. แก่, ชรา, อาวุโส, Example: สถานการณ์เช่นนี้ ต้องทำให้เสือเฒ่าถอยหนีอย่างไม่เป็นท่า, Thai definition: ที่มีอายุมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster   FR: semer le désordre
อำนวยการ[v.] (amnūaykān) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise   FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
อำนวยประโยชน์[v. exp.] (amnūay prayōt) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful   FR: être bénéfique
อาณาประโยชน์[n.] (anāprayōt) EN: personal advantage ; one's own interest   
อัญเชิญ[v.] (anchoēn) EN: respectfully invite ; invite with great respect ; respectfully engage   
อ่านหน้า ...[v. exp.] (ān nā ...) FR: lire à la page ...
อ่านหน้า ๕[xp] (ān nā hā/5) FR: lire en page 5
อ่านต่อหน้า ...[xp] (ān tø nā ...) FR: suite à la page ...
เอาใจช่วย[v. exp.] (aojai chūay) EN: wish somebody success ; wish success to somebody   FR: soutenir ; encourager
เอาเปรียบ[v.] (aoprīep) EN: exploit ; take advantage (of)   FR: profiter ; exploiter

CMU English Pronouncing Dictionary
AGE    EY1 JH
AGER    EY1 JH ER0
AGES    EY1 JH AH0 Z
AGEE    EY1 JH IY0
AGED    EY1 JH AH0 D
AGED    EY1 JH D
AGE'S    EY1 JH AH0 Z
AGERS    EY1 JH ER0 Z
AGENT    EY1 JH AH0 N T
AGENDA    AH0 JH EH1 N D AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
age    (v) ˈɛɪʤ (ei1 jh)
aged    (j) ˈɛɪʤɪd (ei1 jh i d)
aged    (v) ˈɛɪʤd (ei1 jh d)
ages    (v) ˈɛɪʤɪz (ei1 jh i z)
agent    (n) ˈɛɪʤənt (ei1 jh @ n t)
ageing    (v) ˈɛɪʤɪŋ (ei1 jh i ng)
agency    (n) ˈɛɪʤənsiː (ei1 jh @ n s ii)
agenda    (n) ˈəʤˈɛndə (@1 jh e1 n d @)
agents    (n) ˈɛɪʤənts (ei1 jh @ n t s)
age-old    (j) ˈɛɪʤ-ould (ei1 jh - ou l d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
时代[shí dài, ㄕˊ ㄉㄞˋ, / ] age; era; epoch; period, #1,039 [Add to Longdo]
中介[zhōng jiè, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄝˋ, ] agent (computer), #3,858 [Add to Longdo]
年纪[nián jì, ㄋㄧㄢˊ ㄐㄧˋ, / ] age, #4,460 [Add to Longdo]
[líng, ㄌㄧㄥˊ, / ] age, #5,621 [Add to Longdo]
代理人[dài lǐ rén, ㄉㄞˋ ㄌㄧˇ ㄖㄣˊ, ] agent, #8,102 [Add to Longdo]
年限[nián xiàn, ㄋㄧㄢˊ ㄒㄧㄢˋ, ] age limit; fixed number of years, #10,561 [Add to Longdo]
年老[nián lǎo, ㄋㄧㄢˊ ㄌㄠˇ, ] aged, #11,437 [Add to Longdo]
议程[yì chéng, ㄧˋ ㄔㄥˊ, / ] agenda, #13,327 [Add to Longdo]
法新社[Fǎ xīn shè, ㄈㄚˇ ㄒㄧㄣ ㄕㄜˋ, ] Agence France Presse; AFP news agency, #14,114 [Add to Longdo]
[gēng, ㄍㄥ, ] age; seventh of 10 heavenly trunks 十天干; seventh in order; letter "G" or roman "VII" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; hepta, #17,048 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
挙げ句[あげく, ageku] 1.บั้นปลาย 2.ท้ายที่สุดหลังจาก 3.วรรคสุดท้ายของบทกวีโบราณของญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
上げる[あげる, ageru] Thai: ยกให้ English: to give
上げる[あげる, ageru] Thai: ยกขึ้น
上げる[あげる, ageru] Thai: ทำให้ดีขึ้น
揚げる[あげる, ageru] Thai: ชักขึ้น English: to lift
挙げる[あげる, ageru] Thai: ยกตัวอย่าง English: to raise
挙げる[あげる, ageru] Thai: ชักว่าว English: to fly

German-Thai: Longdo Dictionary
Frage(n) |die, pl. Fragen| คำถาม
Fragen(n) |pl.|, See also: die Frage
Nagel(n) |der, pl. Nägel| ตะปู, เข็มหมุด
Lage(n) |die, pl. Lagen| สถานการณ์, สถานะ, สถานภาพ
Lage(n) |die, pl. Lagen| ตำแหน่ง
Tage(n) |pl.|, See also: der Tag
dagegenตรงข้ามกับสิ่งนั้น
sagenพูด, กล่าว |sagte, gesagt|
tragenแบก, ขน |trug, getragen|
Kinderwagen(n) |der, pl. Kinderwagen| รถเข็นเด็ก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Agent {m}agent [Add to Longdo]
Agentur {f} | Agenturen {pl}; Vermittlungen {pl}agency | agencies [Add to Longdo]
Agenturgeschäft {n}agency business [Add to Longdo]
Agenturvergütung {f}agency commission [Add to Longdo]
Agenturvertreter {m}agency representative [Add to Longdo]
Agenturwaren {pl}agency goods [Add to Longdo]
Agenzien {pl}stressors [Add to Longdo]
Alter {n}; Lebensdauer {f} | (hohes) Alter {n} | im Alter von | im Alter von | im zarten Alter vonage | (old) age | at the age of | aged | at the tender age of [Add to Longdo]
Altersaufbau {m}; Altersgliederung {f}age distribution [Add to Longdo]
Altersbestimmungen {pl}age regulations [Add to Longdo]
Altersfreibetrag {m}age allowance [Add to Longdo]
Altersgruppe {f}age group; age bracket [Add to Longdo]
Altersklasse {f}age group [Add to Longdo]
Alterspyramide {f}age pyramid [Add to Longdo]
Altersunterschied {m}age difference [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
agence de voyages(n) |f, pl. agences de voyages| สำนักงานท่องเที่ยว, บริษัทจัดการท่องเที่ยว
partir en voyage(vi) ท่องเที่ยว, See also: S. voyager,
chauffage,-s(n) le, = เครื่องทำความร้อนในห้อง หรือ ในอาคาร เช่น chauffage au gaz =เครื่องทำความร้อนด้วยแก๊ส, chauffage au fioul = เครื่องทำความร้อนด้วยน้ำมัน, chauffage à l'électricité = เครื่องทำควมร้อนด้วยไฟฟ้า, See also: A. la climatisation,
avec courage(phrase) กล้าหาญ, ด้วยความกล้าหาญ, See also: S. courageux,-euse,
courage(n) le courage = ความกล้าหาญ
ne pas avoir le courage de faire qch(phrase) ไม่กล้าจะทำอะไรบางอย่าง
perdre courage(phrase) สูญเสียความกล้าหาญ
bon courage!(phrase) ใช้อวยพร เมื่อลากัน แปลว่า ขอให้โชคดี
encourager(vt) ให้กำลังใจ, เพิ่มขวัญ
Image:
maquillage(n) |m| การแต่งหน้า , See also: maquiller (v)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[せいご;セイゴ, seigo ; seigo] (n) (uk) (See 鱸) juvenile Japanese sea perch (under two years of age and 25 cm in length) [Add to Longdo]
[さんかく, sankaku] (n) (See 三角) average (e.g. as a mark for homework); weak [Add to Longdo]
2か国語;2ヶ国語;二ヶ国語;二か国語;二カ国語;二ヵ国語;二箇国語[にかこくご, nikakokugo] (adj-no) bilingual; in two languages [Add to Longdo]
3D映像[さんディーえいぞう, san dei-eizou] (n) 3D image [Add to Longdo]
ABM[エービーエム, e-bi-emu] (n) (1) antiballistic missile; ABM; (2) activity-based management; ABM [Add to Longdo]
ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT [Add to Longdo]
BDSM[ビーディーエスエム, bi-dei-esuemu] (n) bondage, discipline & sadomasochism; BDSM [Add to Longdo]
CGI[シージーアイ, shi-ji-ai] (n) (1) {comp} common gateway interface; CGI; (2) computer generated imagery; CGI [Add to Longdo]
CIA[シーアイエー, shi-aie-] (n) (See アメリカ中央情報局) Central Intelligence Agency; CIA [Add to Longdo]
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あげられる[あげられる, agerareru] to be captured (e.g. data) [Add to Longdo]
けた上げ[けたあげ, ketaage] carry (vs) [Add to Longdo]
けた上げ数[けたあげすう, ketaagesuu] carry digit [Add to Longdo]
けた上げ保留加算機[けたあげほりゅうかさんき, ketaagehoryuukasanki] carry-save adder [Add to Longdo]
アクセス管理[アクセスかんり, akusesu kanri] access management [Add to Longdo]
アセンブラ言語[アセンブラげんご, asenbura gengo] assembly language [Add to Longdo]
アセンブリ言語[アセンブリげんご, asenburi gengo] assembly language [Add to Longdo]
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] calculator without addressable storage [Add to Longdo]
イメージ[いめーじ, ime-ji] image [Add to Longdo]
イメージサイズ[いめーじさいず, ime-jisaizu] image size [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
上げる[あげる, ageru] erheben, emporheben, erhoehen [Add to Longdo]
挙げる[あげる, ageru] nennen, geben, zaehlen, festnehmen [Add to Longdo]
揚げる[あげる, ageru] erheben, heben, braten [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Age \Age\ ([=a]j), n. [OF. aage, eage, F. [^a]ge, fr. L. aetas
   through a supposed LL. aetaticum. L. aetas is contracted fr.
   aevitas, fr. aevum lifetime, age; akin to E. aye ever. Cf.
   {Each}.]
   1. The whole duration of a being, whether animal, vegetable,
    or other kind; lifetime.
    [1913 Webster]
 
       Mine age is as nothing before thee.  --Ps. xxxix.
                          5.
    [1913 Webster]
 
   2. That part of the duration of a being or a thing which is
    between its beginning and any given time; as, what is the
    present age of a man, or of the earth?
    [1913 Webster]
 
   3. The latter part of life; an advanced period of life;
    seniority; state of being old.
    [1913 Webster]
 
       Nor wrong mine age with this indignity. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. One of the stages of life; as, the age of infancy, of
    youth, etc. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Mature age; especially, the time of life at which one
    attains full personal rights and capacities; as, to come
    of age; he (or she) is of age. --Abbott.
 
   Note: In the United States, both males and females are of age
      when twenty-one years old. Some rights, such as that of
      voting in elections, are conferred earlier.
      [1913 Webster +PJC]
 
   6. The time of life at which some particular power or
    capacity is understood to become vested; as, the age of
    consent; the age of discretion. --Abbott.
    [1913 Webster]
 
   7. A particular period of time in history, as distinguished
    from others; as, the golden age, the age of Pericles. "The
    spirit of the age." --Prescott.
    [1913 Webster]
 
       Truth, in some age or other, will find her witness.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Note: Archeological ages are designated as three: The Stone
      age (the early and the later stone age, called
      paleolithic and neolithic), the Bronze age, and the
      Iron age. During the Age of Stone man is supposed to
      have employed stone for weapons and implements.
      [1913 Webster] See {Augustan}, {Brazen}, {Golden},
      {Heroic}, {Middle}.
      [1913 Webster]
 
   8. A great period in the history of the Earth.
    [1913 Webster]
 
   Note: The geologic ages are as follows: 1. The Arch[ae]an,
      including the time when was no life and the time of the
      earliest and simplest forms of life. 2. The age of
      Invertebrates, or the Silurian, when the life on the
      globe consisted distinctively of invertebrates. 3. The
      age of Fishes, or the Devonian, when fishes were the
      dominant race. 4. The age of Coal Plants, or Acrogens,
      or the Carboniferous age. 5. The Mesozoic or Secondary
      age, or age of Reptiles, when reptiles prevailed in
      great numbers and of vast size. 6. The Tertiary age, or
      age of Mammals, when the mammalia, or quadrupeds,
      abounded, and were the dominant race. 7. The Quaternary
      age, or age of Man, or the modern era. --Dana.
      [1913 Webster]
 
   9. A century; the period of one hundred years.
    [1913 Webster]
 
       Fleury . . . apologizes for these five ages.
                          --Hallam.
    [1913 Webster]
 
   10. The people who live at a particular period; hence, a
     generation. "Ages yet unborn." --Pope.
     [1913 Webster]
 
        The way which the age follows.    --J. H.
                          Newman.
     [1913 Webster]
 
        Lo! where the stage, the poor, degraded stage,
        Holds its warped mirror to a gaping age. --C.
                          Sprague.
     [1913 Webster]
 
   11. A long time. [Colloq.] "He made minutes an age."
     --Tennyson.
     [1913 Webster]
 
   12. (poker) the right belonging to the player to the left of
     the dealer to pass the first round in betting, and then
     to come in last or stay out; also, the player holding
     this position; the eldest hand.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Age of a tide}, the time from the origin of a tide in the
    South Pacific Ocean to its arrival at a given place.
 
   {Moon's age}, the time that has elapsed since the last
    preceding conjunction of the sun and moon.
    [1913 Webster]
 
   Note: Age is used to form the first part of many compounds;
      as, agelasting, age-adorning, age-worn, age-enfeebled,
      agelong.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Time; period; generation; date; era; epoch.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Age \Age\, v. t.
   To cause to grow old; to impart the characteristics of age
   to; as, grief ages us.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Age \Age\, v. i. [imp. & p. p. {Aged}; p. pr. & vb. n. {Aging}.]
   To grow aged; to become old; to show marks of age; as, he
   grew fat as he aged.
   [1913 Webster]
 
      They live one hundred and thirty years, and never age
      for all that.              --Holland.
   [1913 Webster]
 
      I am aging; that is, I have a whitish, or rather a
      light-colored, hair here and there.   --Landor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 age
   n 1: how long something has existed; "it was replaced because of
      its age"
   2: an era of history having some distinctive feature; "we live
     in a litigious age" [syn: {historic period}, {age}]
   3: a time of life (usually defined in years) at which some
     particular qualification or power arises; "she was now of
     school age"; "tall for his eld" [syn: {age}, {eld}]
   4: a prolonged period of time; "we've known each other for
     ages"; "I haven't been there for years and years" [syn: {long
     time}, {age}, {years}]
   5: a late time of life; "old age is not for sissies"; "he's
     showing his years"; "age hasn't slowed him down at all"; "a
     beard white with eld"; "on the brink of geezerhood" [syn:
     {old age}, {years}, {age}, {eld}, {geezerhood}]
   v 1: begin to seem older; get older; "The death of his wife
      caused him to age fast"
   2: grow old or older; "She aged gracefully"; "we age every day--
     what a depressing thought!"; "Young men senesce" [syn:
     {senesce}, {age}, {get on}, {mature}, {maturate}]
   3: make older; "The death of his child aged him tremendously"
     [ant: {rejuvenate}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 AGE
     Adobe Graphics Engine (Adobe)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top