Search result for

descendant

(59 entries)
(0.031 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -descendant-, *descendant*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
descendant    [ADJ] ซึ่งสืบทอดมา, See also: ซึ่งสืบสกุล
descendant    [N] ลูกหลาน, See also: ชนรุ่นหลัง, คนชั้นหลัง, คนรุ่นหลัง, ผู้สืบสกุล, Syn. family tree, lineage, posterity

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
descendantผู้สืบสันดาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
descendantผู้สืบเชื้อสาย, ผู้สืบสกุล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
descendant nodeบัพล่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
descendant nodeบัพล่าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Descendants, Directลูกหลานสายตรง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
descendantThe natives of the North-West Pacific Coast of America were probably descendants of tribes from Asia..
descendantWe want to leave our descendants a clean and green earth.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
descendant(ดิเซน'เดินทฺ) n. ผู้สืบสกุล,ทายาท adj. ซึ่งสืบสกุล,ซึ่งสืบทอดมาจากต้นกำเนิด

English-Thai: Nontri Dictionary
descendant(n) ลูกหลาน,ทายาท,ผู้สืบสายเลือด,ผู้สืบทอด,ผู้สืบสกุล

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้สืบสันดาน    [N] descendant, Syn. ทายาท, ผู้สืบสายเลือด, ผู้สืบสายโลหิต, Example: เจ้าจะต้องเป็นผู้สืบสันดานต่อจากพ่อแม่เจ้าต่อไปอย่างไม่มีทางเลือก, Count unit: คน, Thai definition: ทายาทผู้สืบสายโลหิต ได้แก่ ลูก หลาน เหลน ลื่อ
ผู้สืบสกุล    [N] descendant, Syn. ทายาท, ผู้สืบสายเลือด, ผู้สืบสายโลหิต, Example: เขาหวังจะให้ลูกชายคนแรกเป็นผู้สืบสกุลของตระกูลทูตที่มีเกียรติ, Count unit: คน, Thai definition: ทายาทผู้สืบสายโลหิต ได้แก่ ลูก หลาน เหลน ลื่อ
เชื้อ [N] lineage, See also: descendant, pedigree, nationality, family, Syn. เชื้อชาติ, เชื้อสาย, วงศ์ตระกูล, Example: เธอยืนยันว่าตัวเองเป็นคนไทยทั้งๆ ที่ก็มีเชื้ออเมริกันอยู่ครึ่งตัว, Thai definition: ผู้ที่สืบวงศ์วานว่านเครือเผ่าพันธุ์ต่อๆ กันมา
เชื้อไข [N] lineage, See also: descendant, pedigree, parentage, clan, Syn. เชื้อสาย, ลูกหลาน, เลือดเนื้อเชื้อไข, สายโลหิต, สายเลือด, Example: พวกเขามีเชื้อไขเดียวกัน
คนชั้นหลัง    [N] descendant, See also: posterity, offspring, Syn. คนชั้นลูก, คนชั้นหลาน, คนรุ่นหลัง, Example: ต่อไปคนชั้นหลังคงจะไม่รู้จักวิธีการดงข้าวว่าเป็นอย่างไร, Count unit: คน
นัดดา    [N] descendant, See also: grandson, granddaughter, grandchild, nephew, niece, Syn. หลาน, Notes: (บาลี)
บุตรหลาน    [N] descendant (-ent), See also: lineage, Syn. ลูกหลาน, Example: พ่อแม่ผู้ปกครองมีหน้าที่สอดส่องดูแลบุตรหลานให้ใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์, Count unit: คน, Thai definition: ลูกของลูกและลูกของพี่หรือน้องซึ่งเป็นเครือญาติกัน
ลูกหลาน    [N] lineage, See also: descendant, pedigree, parentage, clan, progeny, posterity, succession, Syn. เชื้อไข, Example: เมื่อยายแก่แล้วก็ต้องพึ่งลูกหลาน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้สืบเชื้อสาย
วงศ์ตระกูล    [N] lineage, See also: descendant, pedigree, nationality, family, genealogy, heredity, parentage, Syn. ตระกูล, วงศ์สกุล, สกุล, พงศ์, วงศ์, Example: ผมจะไม่ทำให้ชื่อเสียงของวงศ์ตระกูลต้องเสื่อมเสียเป็นอันขาด, Thai definition: กลุ่มบุคคลที่มีบรรพบุรุษเดียวกัน
สายเลือด    [N] lineage, See also: descendant, pedigree, parentage, clan, blood, genealogy, heredity, Syn. เชื้อสาย, สายโลหิต, Example: ดวงเชื่อในความใกล้ชิดความผูกพันมากกว่าเรื่องสายเลือดเดียวกัน, Thai definition: ญาติพี่น้องผู้ร่วมสายเลือดเดียวกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุชน[n.] (anuchon) EN: next generation ; posterity ; descendant ; offspring   FR: génération future [f] ; jeune génération [f]
บุตรหลาน[n.] (butlān) EN: descendant ; lineage   
เชื้อ[n.] (cheūa) EN: lineage ; blood ; family ; ancestry ; origin ; backgroud ; descent ; descendant ; relative ; scion   FR: lignée [f] ; famille [f] ; sang [m] ; descendance [m]
หัวน้ำลง[n.] (hūanāmlong) EN: start of the ebb tide ; turn of the tide   FR: début de la marée descendante [m]
คนชั้นหลาน[n. exp.] (khon chan lān) EN: descendant   
คนชั้นหลัง[n. exp.] (khon chan lang) EN: descendant   
คนชั้นลูก[n. exp.] (khon chan lūk) EN: descendant   
ลูกหลาน[n.] (lūklān) EN: lineage ; descendant ; pedigree ; parentage ; clan ; progeny ; posterity ; succession   FR: descendant [m]
น้ำลง[n.] (nāmlong) EN: ebb tide   FR: marée descendante [f] ; reflux [m]
ผู้สืบสันดาน[n.] (phūseūpsandān) EN: descendant ; scion   FR: descendant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DESCENDANT    D AH0 S EH1 N D AH0 N T
DESCENDANTS    D AH0 S EH1 N D AH0 N T S
DESCENDANTS    D AH0 S EH1 N AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
descendant    (n) (d i1 s e1 n d @ n t)
descendants    (n) (d i1 s e1 n d @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
パーシ人[パーシじん, pa-shi jin] (n) Parsee; Parsi (adherent of Zoroastrianism, esp. descendants of those who fled to India to escape persecution in Persia) [Add to Longdo]
胤裔[いんえい, in'ei] (n) (arch) successor; descendant [Add to Longdo]
王統[おうとう, outou] (n) royal line; royal descendants [Add to Longdo]
下位グループ[かいグループ, kai guru-pu] (n) {comp} descendant [Add to Longdo]
[のち, nochi] (n,adj-no) (1) (See 後ずさり) behind; rear; (2) (See その後) after; later; (3) after one's death; (4) remainder; the rest; (5) descendant; successor; heir; (6) (arch) past; previous; (n-adv) (7) more (i.e. five more minutes); (P) [Add to Longdo]
[のち, nochi] (n,adj-no) (1) later; afterwards; since; (2) future; (3) after one's death; (4) (arch) descendant; (P) [Add to Longdo]
後胤[こういん, kouin] (n) descendant; scion [Add to Longdo]
後葉[こうよう, kouyou] (n) (1) posterity; future generations; descendant; (2) posterior pituitary; neurohypophysis [Add to Longdo]
後裔[こうえい, kouei] (n) descendant [Add to Longdo]
皇胤[こういん, kouin] (n) (arch) Imperial descendant (posterity) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
后裔[hòu yì, ㄏㄡˋ ㄧˋ, / ] descendant [Add to Longdo]
[kūn, ㄎㄨㄣ, ] descendant; elder brother [Add to Longdo]
[kūn, ㄎㄨㄣ, ] descendant; elder brother [Add to Longdo]
炎黄子孙[Yán huáng zǐ sūn, ㄧㄢˊ ㄏㄨㄤˊ ㄗˇ ㄙㄨㄣ, / ] descendants of the Fiery Emperor and Yellow Emperor; Chinese people [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] descendants; distress; practice [Add to Longdo]
[zhòu, ㄓㄡˋ, ] descendants [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] descendants; frontier [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
下位グループ[かいグループ, kai guru-pu] descendant [Add to Longdo]
子孫構造体[しそんこうぞうたい, shisonkouzoutai] descendant structure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Descendant \De*scend"ant\, a. [F. descendant, p. pr. of
   descendre. Cf. {Descendent}.]
   Descendent.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Descendant \De*scend"ant\, n.
   One who descends, as offspring, however remotely; --
   correlative to ancestor or ascendant.
   [1913 Webster]
 
      Our first parents and their descendants. --Hale.
   [1913 Webster]
 
      The descendant of so many kings and emperors. --Burke.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 descendant
   adj 1: going or coming down [syn: {descendant}, {descendent}]
   2: proceeding by descent from an ancestor; "descendent gene"
     [syn: {descendant}, {descendent}]
   n 1: a person considered as descended from some ancestor or race
      [syn: {descendant}, {descendent}] [ant: {ancestor},
      {antecedent}, {ascendant}, {ascendent}, {root}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 descendant [dɛsãdã]
   offspring; successor
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top