ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -沟-, *沟*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[沟, gōu, ㄍㄡ] ditch, drain, gutter, narrow waterway
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  勾 (gōu ㄍㄡ) 
Etymology: [pictophonetic] water,  Rank: 1,610

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gōu tōng, ㄍㄡ ㄊㄨㄥ, / ] communicate, #2,307 [Add to Longdo]
[gōu, ㄍㄡ, / ] ditch; gutter, #4,919 [Add to Longdo]
九寨[jiǔ zhài gōu, ㄐㄧㄡˇ ㄓㄞˋ ㄍㄡ, / ] Jiuzhaigou area of Ngawa Tibetan Qiang prefecture 阿壩藏族羌族自治州|阿坝藏族羌族自治州, northwest Sichuan, a scenic fairyland and nature reserve, #22,460 [Add to Longdo]
[shān gōu, ㄕㄢ ㄍㄡ, / ] valley; gully; mountain region, #24,770 [Add to Longdo]
鸿[hóng gōu, ㄏㄨㄥˊ ㄍㄡ, 鸿 / ] wide gap; gulf; chasm; lit. name of old canal in Henan that formed the border between enemies Chu 楚 and Han 漢|汉, #26,357 [Add to Longdo]
腹股[fù gǔ gōu, ㄈㄨˋ ㄍㄨˇ ㄍㄡ, / ] groin (anat.), #30,109 [Add to Longdo]
[gōu qú, ㄍㄡ ㄑㄩˊ, / ] channel; moat; irrigation canal, #34,688 [Add to Longdo]
[dài gōu, ㄉㄞˋ ㄍㄡ, / ] generation gap, #36,232 [Add to Longdo]
[Lú gōu qiáo, ㄌㄨˊ ㄍㄡ ㄑㄧㄠˊ, / ] Lugou bridge or Marco Polo bridge in southwest of Beijing, the scene of the incident of 7th July 1937 that sparked WW2 between Japan and China, #37,785 [Add to Longdo]
[gōu hè, ㄍㄡ ㄏㄜˋ, / ] gorge; gulch; ravine; deep ditch, #38,229 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let the old man get calluses digging ditches.[CN] 让老爸去挖水生老茧吧 Cry of the City (1948)
Gene's only communication, unless otherwise directed, is going to be through you.[CN] 除非另有指示 吉恩的一切通都通过你 The Street with No Name (1948)
I couldn't leave the car there with him in the gully.[CN] 我不能把尸体和车丢在水里不管 Detour (1945)
He wasn't stretched out stiff and cold in any Arizona gully.[CN] 他并没有死在亚利桑那州 那冰冷的水 Detour (1945)
Well, you could get wetter if you lay down in the gutter.[CN] 如果你躺在阴里可以弄得更湿 The Blue Dahlia (1946)
- You ought to be dumped in a ditch.[CN] - 你应该被丢进 'G' Men (1935)
- Did you ditch the cars? What do you think?[CN] 你把车开到里了吗 你认为呢 The Street with No Name (1948)
Well, sir, here's to plain speaking and clear understanding.[CN] 好吧,先生 我们就为开诚布公与 清楚的通干一杯 The Maltese Falcon (1941)
Director Kenji Mizoguch[CN] 导演 口健二 Taki no shiraito (1933)
I want that tank dug in, and slip trenches.[CN] 去掩护那坦克车而且开始挖壕 Sahara (1943)
I was merely going to remark in all innocence that my family can remember when your family climbed out of the gutter.[CN] 我只是完全没有恶意地提醒 我家记得 你的家人爬出排水的时间 Saratoga Trunk (1945)
Or digging ditches[CN] 或者去挖 Bordertown (1935)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top