ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

绝代

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -绝代-, *绝代*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绝代[jué dài, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄞˋ, / ] peerless; unmatched in his generation; incomparable (talent, beauty), #32,721 [Add to Longdo]
绝代隹人[jué dài zhuī rén, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄞˋ ㄓㄨㄟ ㄖㄣˊ, / ] beauty unmatched in her generation (成语 saw); woman of peerless elegance; prettiest girl ever [Add to Longdo]
风华绝代[fēng huá jué dài, ㄈㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄞˋ, / ] magnificent style unmatched in his generation (成语 saw); peerless talent [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- A Femme Fatale![CN] - 倾国之色绝代佳人 The Sword with No Name (2009)
This movie, Master of the Century-2012... got the Best Movie Award in Munkala Movie Festival in Africa.[CN] 我这部《绝代宗师2012》 在非洲 Munkala 影展夺得最佳电影 Mr. & Mrs. Gambler (2012)
So who really has talent![CN] - 真的是绝代佳人呀! Pornorama (2007)
You and I, Guinevere, we don't have what the Delysias of this world have.[CN] 吉娜薇 你和我都没有 像黛莉西亚这种绝代佳人所拥有的东西 Miss Pettigrew Lives for a Day (2008)
I should call you the twin peaks twins.[CN] 你们两个绝对是绝代双骚啦 Mr. & Mrs. Player (2013)
Spain has fallen to the charms of Evita[CN] 伊娃绝代风华慑服了西班牙 Evita (1996)
Oh.[CN] 现在它看上去像绝代艳后的闺房 就好像她是个 Indignation (2016)
Christ, how could you become such a master when you can see nothing at all?[CN] 主 眼睛都看不见 怎么成了这么绝代高手的 The Divine Move (2014)
I told you she was a knockout.[CN] 我告诉过你, 她是绝代佳人。 Late Marriage (2001)
marie antoinette?[CN] Marie antoinette? (风华绝代的法国王后玛丽·安托瓦内特) Now I Know, Don't Be Scared (2007)
Since "Master of the Century-2086"... may extend until the year 2086.[CN] 因为《绝代宗师2086》 很可能要拍到2086 Mr. & Mrs. Gambler (2012)
You and Merliah would make a great team.[CN] 妳和梅丽娅组合将是绝代双娇 Barbie in a Mermaid Tale 2 (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top