Search result for

generations

(32 entries)
(0.0305 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -generations-, *generations*, generation
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Generations, Futureคนรุ่นต่อมา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I beg Your Majesty to record her wrongdoings in the book so the shame will pass down to generations yonderขอฝ่าบาทได้โปรดบันทึก ความผิดไว้ในประวัติของนาง และให้ประจานความผิดนี้ ตกทอดไปยังทายาทรุ่นต่อไปด้วย Portrait of a Beauty (2008)
Muhyul shall carry my torch for generations to come.มูฮยูลจะรักษาและเป็นผู้สืบทอดราชบัลลังค์ The Kingdom of the Winds (2008)
Five generations of Rikers have worked hard to make this city great.ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เพื่อทำให้เมืองนี้ดีขึ้น Superhero Movie (2008)
It's been generations since we left Telmar.เราอยู่ที่เทลมา มาหลายชั่วคน The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
And these interviews are always gonna be around for future generations of academics and political historians.ไม่มีใครเลยสามารถทำได้แบบนั้น แล้วการสัมภาษณ์แบบนี้ ก็จะปรากฎอยู่กับคนรุ่นหน้า ไม่ว่านักวิชาการและ นักประวัติศาสตร์การเมือง Frost/Nixon (2008)
To build an underground city... designed to keep its citizens protected for generations to come.คือการสร้างเมืองใต้ดิน... ถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องพลเมืองของคนรุ่นหลัง City of Ember (2008)
Growing up with no knowledge of a world outside... future generations will be spared sorrow for what they've lost.เติบโตขึ้นโดยมาโดยปราศจากการเรียนรู้จากโลกภายนอก คนรุ่นใหม่ในอนาคตจะเป็นตัวแทนแห่งความทุกข์โศก กับการที่พวกเขาได้สูญเสีย City of Ember (2008)
Geneticists are gonna be studying this code for generations.นักพันธุศาสตร์ต้องใช้เวลาศึกษา รหัสดีเอ็นเอนี้ไปหลายชั่วอายุคน The Day the Earth Stood Still (2008)
Families of animals form, united by customs and rituals that are handed down through the generations.สัตว์รวมกลุ่มกันได้ด้วยรูปแบบการดำรงชีวิต และจิตวิญญาณ ซึ่งสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น Home (2009)
And in 50 years, in a single lifetime, the Earth has been more radically changed than by all previous generations of humanity.และภายใน 50 ปี เพียงชั่วรุ่นเดียว โลกได้เปลี่ยนไปอย่างถอนรากถอนโคน มากกว่าที่มนุษย์รุ่้นก่อนหน้าทุกรุ่นทำมา Home (2009)
SURESH'S VOICE: Generations unfold,จากรุ่นสู่รุ่นสืบสานต่อ-- Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
Whole generations lost.ประชากรทั้งดาวสิ้นสูญ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
generationsBoth leaders should be brought together to ring down the curtain on generations of feuding between the two clans.
generationsFor many years I thought that it was beauty alone that gave significance to life and that only purpose that could be assigned to the generations that succeed one another on the face of this crowded earth was to produce now and then an artist.
generationsThis silverware set has been in my family for generations.
generationsWe have a right to demand a safe future for ourselves and future generations.
generationsWe insist that during the next three days you make decisions which are fair to all generations and which show an active concern for the environment.

CMU English Pronouncing Dictionary
GENERATIONS    JH EH2 N ER0 EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
generations    (n) (jh e2 n @ r ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Generations...generational [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
異世代[いせだい, isedai] (adj-f) intergenerational; of different generations [Add to Longdo]
幾世;幾代[いくよ, ikuyo] (n) generations; ages; years [Add to Longdo]
九族[きゅうぞく, kyuuzoku] (n) the nine nearest generations of relatives [Add to Longdo]
後を追う;跡を追う[あとをおう, atowoou] (exp,v5u) (1) to pursue; (2) to die right after a loved one; to kill oneself (because one misses or longs to be with a loved one); (3) to follow an example set by earlier generations (or one's master, etc.) [Add to Longdo]
後人[こうじん, koujin] (n) posterity; future generations [Add to Longdo]
後生[ごしょう, goshou] (n,adj-no) younger people; future generations [Add to Longdo]
後代[こうだい, koudai] (n) posterity; future generations [Add to Longdo]
後葉[こうよう, kouyou] (n) (1) posterity; future generations; descendant; (2) posterior pituitary; neurohypophysis [Add to Longdo]
三代[さんだい, sandai] (n) (1) three generations; three periods; (2) third generation; (P) [Add to Longdo]
七生[しちしょう, shichishou] (n-adv,n-t) (1) {Buddh} seven lives; (n) (2) seven generations [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Generations... [geːnəratsiːoːns]
     generational
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top