ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coevals

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coevals-, *coevals*, coeval
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา coevals มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *coevals*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coeval[ADJ] ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน, Syn. comtemporary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coeval(โคอี'เวิล) adj. ยุคเดียวกัน, See also: coevality n. ดูcoeval

English-Thai: Nontri Dictionary
coeval(adj) อยู่ในยุคเดียวกัน,ร่วมสมัย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โคตร[N] generation, See also: contemporaries, coevals, Syn. รุ่นอายุ, ชั่วโคตร, Example: แม่ค้า 2 คนในตลาดทะเลาะกันและด่ากันไปถึงเจ็ดชั่วโคตร, Count unit: โคตร

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coeval    (n) kˌouˈiːvəl (k ou2 ii1 v @ l)
coevals    (n) kˌouˈiːvəlz (k ou2 ii1 v @ l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gleichzeitigcoeval [Add to Longdo]
gleichzeitig {adv}coevally [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
天長地久[てんちょうちきゅう, tenchouchikyuu] (n) coeval with heaven and earth [Add to Longdo]
同年代[どうねんだい, dounendai] (n,adj-no) the same generation; coeval [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coevals
   n 1: all the people living at the same time or of approximately
      the same age [syn: {coevals}, {contemporaries},
      {generation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top