ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

retrogression

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -retrogression-, *retrogression*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
retrogression[N] การถอยหลัง, See also: การเสื่อมทราม, การถอยหลังเข้าคลอง, Syn. regression, relapse

English-Thai: Nontri Dictionary
retrogression(n) การถอยหลังเข้าคลอง,การเสื่อมลง,การล่าถอย,ความเสื่อมทราม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
retrogression; degeneration; depravation; deteriorationการเสื่อม [มีความหมายเหมือนกับ regression ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
retrogression    (n) rˌɛtrəgrˈɛʃən (r e2 t r @ g r e1 sh @ n)
retrogressions    (n) rˌɛtrəgrˈɛʃənz (r e2 t r @ g r e1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
逆戻り[ぎゃくもどり, gyakumodori] (n,vs) retrogression; reversal; relapse; (P) [Add to Longdo]
退化[たいか, taika] (n,vs) degeneration; retrogression [Add to Longdo]
退行[たいこう, taikou] (n,vs,adj-no) retrogression; regression [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Retrogression \Re`tro*gres"sion\, n. [Cf. F. r['e]trogression.
   See {Retrograde}, and cf. {Digression}.]
   1. The act of retrograding, or going backward;
    retrogradation.
    [1913 Webster]
 
   2. (Biol.) Backward development; a passing from a higher to a
    lower state of organization or structure, as when an
    animal, approaching maturity, becomes less highly
    organized than would be expected from its earlier stages
    or known relationship. Called also {retrograde
    development}, and {regressive metamorphism}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 retrogression
   n 1: passing from a more complex to a simpler biological form
      [syn: {degeneration}, {retrogression}]
   2: returning to a former state [syn: {regression}, {regress},
     {reversion}, {retrogression}, {retroversion}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top