ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

period

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -period-, *period*, perio
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
payback period(n) ระยะเวลาคืนทุน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
period(n) ช่วงมีรอบเดือน, See also: ช่วงมีประจำเดือน, ช่วงเวลาที่มีระดู, Syn. menstruation, menses
period(n) เกี่ยวกับช่วงเวลาในประวัติศาสตร์, See also: สมัย, Syn. age
period(n) จุด, See also: มหัพภาค, จุดฟุลสต๊อบ, Syn. point, fullstop
period(n) ระยะเวลา, See also: ระยะเวลา, เวลา, ช่วง, กาล, ยุค, Syn. term, season, phase
periodic(adj) บางครั้งบางคราว, See also: ซี่งเป็นช่วงๆ, Syn. rhythmic
periodic(adj) ซึ่งเป็นช่วงเวลา, See also: ตามกำหนด, ซึ่งเป็นระยะๆ, ซึ่งเป็นพักๆ, Syn. periodical, recurrent, seasonal, Ant. aperiodic
periodical(adj) ซึ่งตีพิมพ์ตามกำหนดเวลา, See also: ที่ออกตามกำหนดเวลา, Syn. cyclic, circling, revolving
periodical(adj) ซึ่งเกิดขึ้นเป็นเวลา, See also: เกี่ยวกับระยะเวลา, Syn. periodic
periodical(n) วารสารที่ออกตามกำหนด, See also: นิตยสารที่ออกตามกำหนดเวลา, Syn. magazine, journal
periodicity(n) ภาวะที่เกิดขึ้นครั้งคราว, See also: ภาวะการเกิดขึ้นสม่ำเสมอ; ความสม่ำเสมอ, Syn. regualarity, punctuality

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
period(เพีย'เรียด) n. ระยะเวลา, สมัย, ยุค, ประจำเดือน (ระดู) , ยุคปัจจุบัน, รอบ, ระยะเวลาหนึ่งวงจรสมบูรณ์, ชั่วโมงเรียน, ยุคปัจจุบัน, เครื่องหมาย".?" (มหัพภาค) , ประโยคสมบูรณ์, การหยุดที่ปลายประโยค, ตอนของดนตรี, วิธีการของนักพูด. adj. เกี่ยวกับระยะเวลาแห่งประวัติศาสตร์
periodic(เพียร'ออด'ดิค) adj. เป็นช่วง ๆ , เป็นครั้งเป็นคราว, เป็นเวลา, เกี่ยวกับประโยคทิ้งท้าย., See also: periodically adv., Syn. intermittent
periodic lawn. กฎทางเคมีที่ว่าธาตุต่าง ๆ สามารถแบ่งออกโดยคุณสมบัติเป็นกลุ่ม ๆ (ตารางแบ่งกลุ่มนี้เรียกว่า periodic table), Syn. period system, Mendeleev's law
periodical(เพียริออด'ดิเคิล) n. นิตยสารหรือวารสารที่ออกตามกำหนดเวลา. adj. ซึ่งตีพิมพ์ตามกำหนดเวลา, เกี่ยวกับนิตยสารหรือวารสาร, =periodic (ดู)
periodicity(เพียริอะซิส'ที) n. ภาวะการเป็นช่วง ๆ หรือเป็นครั้งเป็นคราว, ภาวะการเกิดขึ้นเป็นช่วง ๆ อย่างสม่ำเสมอ
aperiodic(เอเพียริออด'ดิค) adj. ไม่เป็นระยะ, ไม่สม่ำเสมอ. -aperiodicity n. (irregular)
latent periodn. ระยะซ่อนเร้น, ระยะแฝงของโรคก่อนที่จะมีอาการโรคปรากฎ, ระยะเวลาการกระตุ้นกับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น., Syn. latency

English-Thai: Nontri Dictionary
period(n) สมัย, ยุค, ชั่วโมงเรียน, คาบ, เครื่องหมายมหัพภาค, ระยะเวลา
periodic(adj) เป็นบางครั้งบางคราว, เป็นระยะ, เป็นบางคราว, เป็นช่วงๆ, ตามเวลา
periodical(adj) เป็นบางครั้งบางคราว, เป็นระยะ, เป็นบางคราว, เป็นช่วงๆ, ตามเวลา
periodical(n) หนังสือพิมพ์รายคาบ, วารสาร, นิตยสาร
periodically(adv) เป็นบางคราว, เป็นบางครั้งบางคราว, เป็นระยะ, เป็นช่วงๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
periodระยะ, คาบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodคาบ, ช่วงเวลา, รอบเดือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
periodสมัย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodยุค [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
periodคาบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
period analysisการวิเคราะห์ตามช่วงเวลา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
period fertilityภาวะเจริญพันธุ์ตามช่วงเวลา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
period fluctuationการขึ้นลงตามช่วงเวลา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
period gross reproduction rateอัตราเกิดทดแทนรวมตามช่วงเวลา, อัตราสืบแทนพันธุ์รวมตามช่วงเวลา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
period life tableตารางชีพตามช่วงเวลา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
periodคาบ, กลุ่มธาตุต่าง ๆ ที่อยู่ในแถวเดียวกันตามแนวนอนในตารางธาตุ  ธาตุใดอยู่ในคาบที่เท่าใดก็จะมีจำนวนระดับพลังงานในอะตอม เท่ากับเลขที่ของคาบนั้น เช่น K, Ca และ Br อยู่ในคาบที่ 4 แสดงว่าแต่ละธาตุมีจำนวนระดับพลังงานในอะตอม 4 ระดับ ได้แก่ n = 1, n = 2, n = 3  และ n [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
periodคาบ, เวลาที่เคลื่อนที่ครบ 1 รอบของการเคลื่อนที่แบบสั่น  หรือการเคลื่อนที่แบบคลื่น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Period costต้นทุนตามงวดระยะเวลา [การบัญชี]
period of concentrationperiod of concentration, ระยะเวลาน้ำไหลรวม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Periodic inventory methodวิธีการบัญชีสินค้าคงเหลือที่บันทึกเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี [การบัญชี]
Periodic lawกฎพีริออดิก , กฎพีริออดิก [TU Subject Heading]
Periodic lawกฎพีริออดิก [TU Subject Heading]
periodic motionการเคลื่อนที่แบบพีริออดิก, การเคลื่อนที่กลับไปกลับมาซ้ำทางเดิมโดยผ่านตำแหน่งสมดุล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
periodic tableตารางธาตุ, ตารางการจัดธาตุออกเป็นหมู่และคาบตามสมบัติที่คล้ายคลึงกัน และเรียงธาตุตามเลขอะตอมจากน้อยไปมากโดยเรียงจากซ้ายไปขวา  ปัจจุบันจัดธาตุทั้งหมดเป็น 8 หมู่ และ 7 คาบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Periodicalวารสาร [เทคโนโลยีการศึกษา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
periodic table(n) ตารางธาตุ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Indications are that these beings... could function over a period of years... in cases of early revival, 10 to 12 years before decay would threaten mobility.บ่งชี้ว่า สิ่งมีชีวิตนี้ อาจอยู่ได้เป็นปีๆ อย่างน้อย 10-20 ปี ก่อนที่ร่างกายจะเน่าเปื่อย Day of the Dead (1985)
Vampires disappeared for a long period of time.แวมไพร์เคยสาบสูญ ไปในบริบท ของประวัติศาสตร์ Vampire Hunter D (1985)
The Olympics are next year. The postwar period is over.โอลิมปิคในปีหน้า หลังจากภาวะสงครามได้จบไปแล้ว Akira (1988)
Gentlemen, the period is over.ไม่มีจดหมายเรียกค่าไถ่ ไม่มีลายนิ้วมือ ไม่มีอะไรเลย Big (1988)
It permits us to hold suspected terrorists... for a period of up to seven days.มันอนุญาตให้เราถือ ... สงสัยว่าผู้ก่อการร้าย เป็นระยะเวลาถึงเจ็ดวัน In the Name of the Father (1993)
Your body goes peculiar with your period and doesn't stop until menopause.ร่างกายเป็นประจำเดือน และไม่ยอมหยุดจนเข้าวัยทอง Junior (1994)
I crossed out your period and made a sentence.เปล่า ฉันขีดจุดจบออก แล้วก็ทำให้มันเป็นประโยค The Story of Us (1999)
I grew up in a dangerous world of one period of turmoil after another...ฉันโตขึ้นในโลกที่อันตราย ในยุคแห่งการเริ่มต้นความยุ่งเหยิงทั้งหมด... Millennium Actress (2001)
Certain restrictions apply.Blackout periods on availability subject to change."วันที่ 24 พฤษภาคม 2030" The Time Machine (2002)
Certain restrictions apply. Blackout periods o navailability subject to change.รายละเอียด ติดต่อ บ้านหรูคู่จันทราดอทคอม The Time Machine (2002)
Please identify each of the slides by name, period and date.ให้บอกชื่อภาพ, ยุค และปี Mona Lisa Smile (2003)
There's always a period of adjustment.ผัวเมียต้องมีช่วงปรับตัวเสมอ... Mona Lisa Smile (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
periodA budget is a plan or schedule adjusting expenses during a certain period to the estimated or fixed income for that period.
periodA business cycle is a recurring succession of periods of prosperity and periods of depression.
periodAfter a six month period, his leg was healed and is normal again.
periodAfter dark clouds, you get periods of refreshing clear weather.
periodAre you having your period?
periodChildhood is a period of rapid growth.
periodCould it be that her prickly attitude is just because she has period pains? No, couldn't be.
periodDepression is a period marked by slackening of business activity, widespread unemployment, falling prices, and wages, etc.
periodEven the periodical pay raise could not keep abreast of higher living costs.
periodEveryone should periodically receive a physical examination.
periodExports in January were up 20% over the same period of last year.
periodGNP is measured as the total market value of all the goods and service produced by a nation during a specified period.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยุคสมัย(n) age, See also: period, time, era, Syn. เวลา, คราว, ช่วง, ระยะ, Example: สมัยนี้เป็นยุคสมัยแห่งข้อมูลข่าวสาร, Count Unit: ยุค, Thai Definition: ระยะเวลาช่วงใดช่วงหนึ่ง
ระยะเวลา(n) period of time, See also: session, Syn. ช่วงเวลา, Example: การติดต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ มีระยะเวลาก่อนหลังตามความจำเป็น
ไฟแดง(n) period, See also: menstruation, Example: สาวคนรักของเขามีรอบเดือน เขาจึงไม่กล้าฝ่าไฟแดงเพราะเป็นคนรักความสะอาด, Thai Definition: ภาวะที่มีประจำเดือน, Notes: (ปาก)
แรม(n) waning moon, See also: period of the waning moon, Syn. ข้างแรม, เดือนมืด, Ant. ข้างขึ้น, Example: ข่าวราชการฉบับแรกออกในวันอาทิตย์เดือน 10 แรม 12 ค่ำ ปีกุน
วารสาร(n) journal, See also: periodical, Example: ไม่นานมานี้มีบทความในวารสารทางการแพทย์ได้วิจารณ์ในเรื่องนี้แล้ว, Thai Definition: หนังสือที่ออกเป็นคราวๆ
ห้วง(n) period, See also: section, stage, interval, Syn. ช่วง, ระยะ, ตอน, Example: ในห้วงทศวรรษที่ 70 เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นในโลก
ช่วงเวลา(n) time, See also: period, duration, span, Syn. ระยะเวลา, ช่วง, ขณะ, Example: กรณีที่เกิดไฟฟ้าขัดข้องในช่วงเวลาสั้นๆ แหล่งจ่ายไฟยังสามารถรักษากำลังไฟฟ้าไว้ได้, Count Unit: ช่วง, Thai Definition: ตอนหรือระยะของเวลาที่ต่อเนื่องจากจุดหนึ่งถึงจุดหนึ่ง
ข้างแรม(n) waning moon, See also: period of the waning moon, Ant. ข้างขึ้น, Example: เมื่อเกิดปรากฏการณ์ข้างแรม ซีกสว่างของดวงจันทร์อยู่ทางทิศตะวันออก, Thai Definition: ส่วนของเดือนจันทรคติที่มีพระจันทร์มืด
คาบ(n) period, See also: time, Syn. หน, ครั้ง, ช่วงเวลา, Example: พวกเราจะต้องเรียนวิทยาศาสตร์ 1 คาบหรือ 1 ชั่วโมงต่อ 1 สัปดาห์, Thai Definition: ระยะเวลาที่เวียนรอบ
เพลา(n) time, See also: period, Syn. เวลา, กาล, คราว, Example: ขณะนั้นเป็นเพลาบ่ายคล้อย ที่พิธียังคงเนืองแน่นไปด้วยผู้คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายุความ[āyukhwām] (n) EN: prescription ; period of limitation ; statutory period of limitation ; limitation  FR: prescription [ f ]
แบบเป็นช่วง ๆ[baēp pen chūang-chūang] (adj) EN: periodic
ฉบับ[chabap] (n) EN: [ classifier : newspapers ; letters ; manuscripts ; documents ; periodicals ]  FR: [ classificateur : journaux ; lettres ; documents manuscrits ]
ช่วง[chūang] (n) EN: part ; section ; phase ; period ; stage ; span ; interval ; block ; portion ; range ; distance  FR: intervalle [ m ] ; espace [ m ] ; phase [ m ] ; période ]f ] ; section [ f ] ; portion [ f ] ; partie [ f ]
ช่วงนี้[chūang nī] (n, exp) EN: during this time ; at this moment ; at this period ; lately at this time ; presently ; this moment  FR: en ce moment ; actuellement
ช่วงปิดเทอม[chūang pit thoēm] (n, exp) FR: période de vacances (scolaires) [ f ] ; vacances scolaires [ fpl ]
ช่วงรับประกัน[chūang rapprakan] (n, exp) EN: period of guarantee  FR: période de garantie [ f ]
ช่วงสั้น ๆ[chūang san-san] (x) EN: for a short period
ช่วงวัยรุ่น[chūang wairun] (n, exp) FR: période de l'adolescence [ f ]
ช่วงเวลา[chūang wēlā] (n, exp) EN: period ; span ; duration ; time ; period of time  FR: durée [ f ] ; intervalle (de temps) [ m ] ; période [ f ] ; phase [ f ] ; stade [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
period
periods
period's
periodic
periodical
periodicals
periodontal
periodontal
periodically
periodically

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
period
periods
periodic
periodical
periodicals
periodically

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
期间[qī jiān, ㄑㄧ ㄐㄧㄢ,   /  ] period of time; time; time period; period #756 [Add to Longdo]
季度[jì dù, ㄐㄧˋ ㄉㄨˋ,  ] period of three month; quarter, used for financial matters, school, publications etc #2,430 [Add to Longdo]
周期[zhōu qī, ㄓㄡ ㄑㄧ,   /  ] period; cycle #3,976 [Add to Longdo]
期刊[qī kān, ㄑㄧ ㄎㄢ,  ] periodical #9,788 [Add to Longdo]
有效期[yǒu xiào qī, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄠˋ ㄑㄧ,   ] period of validity; sell-by date #12,660 [Add to Longdo]
句号[jù hào, ㄐㄩˋ ㄏㄠˋ,   /  ] period (punct.) #15,973 [Add to Longdo]
枯水期[kū shuǐ qī, ㄎㄨ ㄕㄨㄟˇ ㄑㄧ,   ] period of low water level (winter in north China) #49,277 [Add to Longdo]
牙周病[yá zhōu bìng, ㄧㄚˊ ㄓㄡ ㄅㄧㄥˋ,   ] periodontitis (gum disorder) #55,928 [Add to Longdo]
断代[duàn dài, ㄉㄨㄢˋ ㄉㄞˋ,   /  ] periodization (of history) #62,105 [Add to Longdo]
申时[shēn shí, ㄕㄣ ㄕˊ,   /  ] period 3-5 pm #77,512 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
期間[きかん, kikan] TH: ช่วงเวลา  EN: period
時代[じだい, jidai] TH: ยุคสมัย  EN: period

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Berichtszeitraum { m }period under review [Add to Longdo]
Bewährungsfrist { f }period of probation [Add to Longdo]
periodengerechte Bilanzpostenabove the line items [Add to Longdo]
Dienstzeit { f }period of service [Add to Longdo]
Einarbeitungszeit { f }period of vocational adjustment [Add to Longdo]
Folgezeit { f }period following [Add to Longdo]
Frist { f }; Laufzeit { f } | begrenzte Laufzeitperiod of time | limited period of time [Add to Longdo]
Gültigkeitsdauer { f }period of validity [Add to Longdo]
Karenz { f }period of rest; elimination [Add to Longdo]
Kündigungsdauer { f }; Kündigungsfrist { f }period of notice; notice period [Add to Longdo]
Periode { f } | Perioden { pl }period | periods [Add to Longdo]
Periode { f } | Perioden { pl }cycle | cycles [Add to Longdo]
Periode { f } [ math. ]period [Add to Longdo]
Periode erhöhter Gefahrapprehensive period [Add to Longdo]
Periodendauer { f }cycle duration [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) #3 [Add to Longdo]
[べ, be] (n) hereditary occupational group (Yamato period) #104 [Add to Longdo]
[ぐん(P);こおり, gun (P); koori] (n) (1) (ぐん only) district; county; (2) (See 国郡里制) district (of 2-20 50-home neighbourhoods or townships, in the ritsuryo period); (P) #135 [Add to Longdo]
時代[じだい, jidai] (n-t, n) (1) period; epoch; era; age; (2) the times; those days; (3) oldness; ancientness; antiquity; (4) (abbr) (See 時代物) antique; period piece; (P) #169 [Add to Longdo]
[つぼね, tsubone] (n) (1) court lady; lady-in-waiting (Heian period); (2) (See 曹司・1) separate room in a palace (esp. for a lady) (Heian period); (3) room for a very low class prostitute; (4) (See 局女郎) very low class prostitute #177 [Add to Longdo]
[ま, ma] (n-adv, n) (1) space (between); gap; interval; distance; (n-adv, n-t) (2) time (between); pause; break; (n-adv, n, n-t) (3) span (temporal or spatial); stretch; period (while); (n-adv, n) (4) relationship (between, among); (5) members (within, among); (conj) (6) (あいだ only) (arch) due to; because of; (P) #202 [Add to Longdo]
[ま, ma] (n, suf) (1) interval; period of time; (2) among; between; inter- #202 [Add to Longdo]
[けい, kei] (n, n-suf) (1) system; lineage; group; (2) { math } corollary; (3) (geological) system (range of strata that correspond to a particular time period); (4) (taxonomical) series; (P) #222 [Add to Longdo]
土(P);地[つち(P);つし(地), tsuchi (P); tsushi ( chi )] (n) (1) earth; soil; dirt; (2) the earth (historically, esp. as opposed to the heavens); the ground; the land; (3) (See 鳥の子紙) low-quality torinoko-gami (containing mud); (4) (also written as 犯土, 椎, 槌) (See 陰陽道) (period of) refraining from construction in the direction of the god of the earth (in On'youdou); (P) #252 [Add to Longdo]
[き, ki] (n, n-suf) (1) period; time; (2) (geological) age #341 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ピリオド[ぴりおど, piriodo] period, dot character [Add to Longdo]
ロードセットピリオド[ろーどせっとぴりおど, ro-dosettopiriodo] load set period [Add to Longdo]
移行期[いこうき, ikouki] transition, cutover period [Add to Longdo]
一定期間[いっていきかん, itteikikan] fixed period [Add to Longdo]
期間[きかん, kikan] period [Add to Longdo]
期限切れ検査[きげんぎれけんさ, kigengirekensa] expiration check, retention period check [Add to Longdo]
最繁トラヒック時[さいぱんトラヒックとき, saipan torahikku toki] peak traffic period [Add to Longdo]
最繁正時[さいぱんせいじ, saipanseiji] busy hour, busy period [Add to Longdo]
雑誌[ざっし, zasshi] periodical [Add to Longdo]
試験工程[しけんこうてい, shikenkoutei] test process, test stage, test period [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Period \Pe"ri*od\, n. [L. periodus, Gr. peri`odos a going round,
   a way round, a circumference, a period of time; peri` round,
   about + "odo`s a way: cf. F. p['e]riode.]
   1. A portion of time as limited and determined by some
    recurring or cyclic phenomenon, as by the completion of a
    revolution of one of the heavenly bodies; a division of
    time, as a series of years, months, or days, in which
    something is completed, and ready to recommence and go on
    in the same order; as, the period of the sun, or the
    earth, or a comet; the period of an electromagnetic wave
    is the time interval between maxima.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: A stated and recurring interval of time; more
    generally, an interval of time specified or left
    indefinite; a certain series of years, months, days, or
    the like; a time; a cycle; an age; an epoch; as, the
    period of the Roman republic.
    [1913 Webster]
 
       How by art to make plants more lasting than their
       ordinary period.           --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. (Geol.) One of the great divisions of geological time; as,
    the Tertiary period; the Glacial period. See the Chart of
    {Geology}.
    [1913 Webster]
 
   4. The termination or completion of a revolution, cycle,
    series of events, single event, or act; hence, a limit; a
    bound; an end; a conclusion. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       So spake the archangel Michael; then paused,
       As at the world's great period.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Evils which shall never end till eternity hath a
       period.                --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
       This is the period of my ambition.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. (Rhet.) A complete sentence, from one full stop to
    another; esp., a well-proportioned, harmonious sentence.
    "Devolved his rounded periods." --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       Periods are beautiful when they are not too long.
                          --B. Johnson.
    [1913 Webster]
 
   Note: The period, according to Heyse, is a compound sentence
      consisting of a protasis and apodosis; according to
      Becker, it is the appropriate form for the coordinate
      propositions related by antithesis or causality.
      --Gibbs.
      [1913 Webster]
 
   6. (Print.) The punctuation point [.] that marks the end of a
    complete sentence, or of an abbreviated word.
    [1913 Webster]
 
   7. (Math.) One of several similar sets of figures or terms
    usually marked by points or commas placed at regular
    intervals, as in numeration, in the extraction of roots,
    and in circulating decimals.
    [1913 Webster]
 
   8. (Med.) The time of the exacerbation and remission of a
    disease, or of the paroxysm and intermission.
    [1913 Webster]
 
   9. (Mus.) A complete musical sentence.
    [1913 Webster]
 
   10. (Sports) One of the specified time intervals into which a
     game is divided; as, there are three periods in a hockey
     game.
     [PJC]
 
   11. (Education) One of the specified time intervals into
     which the academic day is divided; as, my calculus class
     is in the first period.
     [PJC]
 
   12. The time interval during which a woman is menstruating,
     or the event of a single menstruation; as, her period was
     late this month.
     [PJC]
 
   {The period}, the present or current time, as distinguished
    from all other times.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Time; date; epoch; era; age; duration; limit; bound;
     end; conclusion; determination.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Period \Pe"ri*od\ (p[=e]"r[i^]*[u^]d), v. t.
   To put an end to. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Period \Pe"ri*od\, v. i.
   To come to a period; to conclude. [Obs.] "You may period upon
   this, that," etc. --Felthman.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 period
   n 1: an amount of time; "a time period of 30 years"; "hastened
      the period of time of his recovery"; "Picasso's blue
      period" [syn: {time period}, {period of time}, {period}]
   2: the interval taken to complete one cycle of a regularly
     repeating phenomenon
   3: (ice hockey) one of three divisions into which play is
     divided in hockey games
   4: a unit of geological time during which a system of rocks
     formed; "ganoid fishes swarmed during the earlier geological
     periods" [syn: {period}, {geological period}]
   5: the end or completion of something; "death put a period to
     his endeavors"; "a change soon put a period to my
     tranquility"
   6: the monthly discharge of blood from the uterus of nonpregnant
     women from puberty to menopause; "the women were sickly and
     subject to excessive menstruation"; "a woman does not take
     the gout unless her menses be stopped"--Hippocrates; "the
     semen begins to appear in males and to be emitted at the same
     time of life that the catamenia begin to flow in females"--
     Aristotle [syn: {menstruation}, {menses}, {menstruum},
     {catamenia}, {period}, {flow}]
   7: a punctuation mark (.) placed at the end of a declarative
     sentence to indicate a full stop or after abbreviations; "in
     England they call a period a stop" [syn: {period}, {point},
     {full stop}, {stop}, {full point}]

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 period
  period

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top