ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

posterity

P AA0 S T EH1 R AH0 T IY0   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -posterity-, *posterity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
posterity[N] คนชั้นหลัง, See also: คนรุ่นลูกรุ่นหลาน, Syn. younger generation, successors, lineage

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
posterity(โพสเทีย'ริที) n. ชนรุ่นหลัง,ทายาท

English-Thai: Nontri Dictionary
posterity(n) อนุชนรุ่นหลัง,ทายาท,ลูกหลาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
posterityผู้สืบสันดาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And remember, this is for posterity, so be honest.และจำไว้ด้วย เพื่อประโยชน์ของคนรุ่นหลัง จงซื่อสัตย์ The Princess Bride (1987)
Wipe it. I must keep this new discovery for posterity...ลบเถอะ ผมต้องรักษาสิ่งที่ค้นพบนี้ไว้ ไว้ให้ลูกหลาน The Constant Gardener (2005)
Upon the King's passing, Court Historians edited these exhaustive records for posterity, including succeeding Kings.เมื่อสิ้นรัชกาล เหล่าราชเลขาก็จะรวบรวมบันทึกเหตุการณ์ และความยิ่งใหญ่ของพระองค์เก็บไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้ The King and the Clown (2005)
Good, then you won't mind if I capture this moment for posterity.ดี , งั้นคุณคงไม่ว่าอะไร ถ้าฉันจะหนีไปตอนนี้ เพื่อคนรุ่นหลัง Manhunt (2006)
If something strange happens - we can save it for posterity.เพื่อมีอะไรผิดปกติ จะได้เก็บไปใช้... รับรองว่าเกิดเลย Paranormal Activity (2007)
And just for posterity's sake, i'd like to say,และเพื่อคนรุ่นหลัง ผมอยากจะบอกว่า Darkness (2009)
What you want to say for posterity.อะไรที่คุณต้องการจะพูดกับคนรุ่นหลัง Darkness (2009)
What a perfect day to commute, so, if you're driving into work, you should snap a photo for posterity's sake.เป็นวันที่เหมาะกับการเดินทาง ดังนั้น ถ้าท่านกำลังขับรถไปทำงาน คุณควรจะถ่ายภาพท้องถนนแบบนี้ Backstopped (2011)
The best part is, I got it all for posterity.ส่วนที่ดีที่สุดคือ ฉันได้ทุกอย่างเพื่อลูกหลาน G.G. (2012)
I would have edited it out of my biography had it not already been posted for posterity.ฉันน่าจะลบมันออกไปจากชีวประวัติของฉัน มันไม่ควรจะออกมาให้คนรุ่นหลังได้อ่านกัน The Return of the Ring (2012)
Hey, Lloyd! How about I take a couple of photos for posterity?เฮ้ ลอย์ด ขอถ่ายรูปไว้ได้ไหม Fae-de to Black (2013)
Who you gonna tell? Posterity.เล่าให้ใครฟัง / ชนรุ่นหลัง Passengers (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
posterityA cultural heritage is handed down to posterity.
posterityThese paintings will be left here for posterity.
posterityWe must hand down our craft to posterity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนุชน[N] next generation, See also: posterity, descendant, Syn. คนรุ่นหลัง, คนรุ่นต่อไป, Example: เราผู้เป็นอนุชนควรภูมิใจ และช่วยกันผดุงรักษามรดกทางวัฒนธรรม อันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์เอาไว้
คนชั้นหลัง[N] descendant, See also: posterity, offspring, Syn. คนชั้นลูก, คนชั้นหลาน, คนรุ่นหลัง, Example: ต่อไปคนชั้นหลังคงจะไม่รู้จักวิธีการดงข้าวว่าเป็นอย่างไร, Count unit: คน
ชั้นลูก[N] posterity, See also: later generations

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุชน[n.] (anuchon) EN: next generation ; posterity ; descendant ; offspring   FR: génération future [f] ; jeune génération [f]
ลูกหลาน[n.] (lūklān) EN: lineage ; descendant ; pedigree ; parentage ; clan ; progeny ; posterity ; succession   FR: descendant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
POSTERITY    P AA0 S T EH1 R AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
posterity    (n) pˈɒstˈɛrɪtiː (p o1 s t e1 r i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
后代[hòu dài, ㄏㄡˋ ㄉㄞˋ, / ] posterity; later periods; later ages; later generations, #10,482 [Add to Longdo]
后嗣[hòu sì, ㄏㄡˋ ㄙˋ, / ] posterity; those who follow on; future generations, #99,647 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
後の世[のちのよ, nochinoyo] (n) after ages; posterity; future life; the next world [Add to Longdo]
後昆[こうこん, koukon] (n) grandchildren; posterity [Add to Longdo]
後人[こうじん, koujin] (n) posterity; future generations [Add to Longdo]
後世[こうせい, kousei] (n-adv,n) posterity; future life; life to come; (P) [Add to Longdo]
後代[こうだい, koudai] (n) posterity; future generations [Add to Longdo]
後葉[こうよう, kouyou] (n) (1) posterity; future generations; descendant; (2) posterior pituitary; neurohypophysis [Add to Longdo]
皇胤[こういん, kouin] (n) (arch) Imperial descendant (posterity) [Add to Longdo]
子子孫孫;子々孫々[ししそんそん, shishisonson] (n) one's descendants; one's offspring; posterity [Add to Longdo]
子孫[しそん, shison] (n) descendants; posterity; offspring; (P) [Add to Longdo]
書き伝える[かきつたえる, kakitsutaeru] (v1,vt) to record for transmission to posterity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Posterity \Pos*ter"i*ty\, n. [L. posteritas: cf. F.
   post['e]rit['e]. See {Posterior}.]
   1. The race that proceeds from a progenitor; offspring to the
    furthest generation; the aggregate number of persons who
    are descended from an ancestor of a generation;
    descendants; -- contrasted with ancestry; as, the
    posterity of Abraham.
    [1913 Webster]
 
       If [the crown] should not stand in thy posterity.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Succeeding generations; future times. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Their names shall be transmitted to posterity.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Their names shall be transmitted to posterity.
                          --Smalridge.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 posterity
   n 1: all of the offspring of a given progenitor; "we must secure
      the benefits of freedom for ourselves and our posterity"
      [syn: {descendants}, {posterity}]
   2: all future generations

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top