ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

代沟

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -代沟-, *代沟*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
代沟[dài gōu, ㄉㄞˋ ㄍㄡ, / ] generation gap, #36,232 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I believe they call it the generation gap. In my day, they called it something else.[CN] 我相信他们称之为代沟 在我的年代 称之为别的 Beyond the Valley of the Dolls (1970)
A serious generation gap...[CN] 真是严重的代沟... ... My Neighbors the Yamadas (1999)
-I think we have a generational gap.[CN] -我认为我们有代沟. Half Past Dead (2002)
Generational differences.[CN] 代沟 The Suspicious Death of a Minor (1975)
It's true.[CN] 我们之间有代沟 A Room with a View (1985)
There is a generation gap under any circumstances, but I think war, as in so many other aspects of life, tends to emphasise those sort of considerations, and very much so in creating and nourishing a generation gap.[CN] 在任何情况下 都有一种代沟, 但我认为战争,就如生活中的如此多其他方面, 会使那些需要考虑的因素突显出来, Remember (1974)
I can't talk to you[CN] 不跟你说了,有沟,代沟 Platform (2000)
There's always a obstacle in the way.[CN] 总有鸿沟代沟 Chris Rock: Never Scared (2004)
Doesn't quite understand me.[CN] 它跟我有点代沟 Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
Not that we have much to say to each other.[CN] 我们之间没多少话好说 你知道代沟 The Case of the Bloody Iris (1972)
The generation gap is pretty big.[CN] 代沟越来越大了 The Host (2006)
My daddy loves me a lot, but there's a generation gap.[CN] 我爹对我也不错 , 不过我们也有代沟 Tai Chi II (1996)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top