ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อายุ

   
121 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อายุ-, *อายุ*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
อายุความ (n ) = statute of limitations

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อายุ[N] age, Example: เมื่ออายุได้สัก 5 ปีเด็กๆ ก็จะเริ่มรู้ความแตกต่างระหว่างเพศ, Thai definition: ระยะเวลาที่บุคคลหรือสิ่งมีอยู่ในโลก, ระยะเวลาที่กำหนดไว้สำหรับสิ่งหนึ่งๆ
อายุขัย[N] end of life, See also: death, Syn. การสิ้นอายุ, ความตาย, Example: เมื่อพ่อแม่แก่เฒ่าลง ลูกก็มีหน้าที่เลี้ยงดูตอบแทนไปจนสิ้นอายุขัย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อายุขัย[N] average age, See also: life span, limit of life, Example: แต่ก่อนประชากรในประเทศที่พัฒนามีอายุขัยโดยเฉลี่ยไม่เกิน 45-50 ปี แต่ปัจจุบันอายุยืนยาวขึ้นมาก, Count unit: ปี, Thai definition: อัตรากำหนดอายุจนสิ้นอายุ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อายุมาก[ADJ] old, See also: aged, elderly, Syn. แก่
อายุยืน[N] long life, See also: longevity
อายุกษัย[N] death, See also: decease, Syn. ความตาย, Thai definition: การสิ้นอายุ, ความตาย
อายุความ[N] prescription, See also: limitation, Example: ธนาคารจำเป็นต้องฟ้องลูกหนี้บางราย เพื่อรักษาสิทธิ์อายุความไว้ตามกฎหมาย, Thai definition: ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ใช้สิทธิเรียกร้องบังคับ ฟ้องหรือร้องทุกข์
อายุรเวช[N] physician, See also: doctor, Syn. อายุรแพทย์, Thai definition: หมอรักษาโรคทางยา
อายุรเวท[N] medical science, See also: science of healing/medicine, Thai definition: วิชาที่เกี่ยวกับสุขภาพและการรักษา, Notes: (สันสกฤต)
อายุสั้น[V] be short-lived, Ant. อายุยืน, Example: ชายไทยโดยทั่วไปจะอายุสั้นกว่าหญิง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อายุน. เวลาที่ดำรงชีวิตอยู่, เวลาชั่วชีวิต, ช่วงเวลานับตั้งแต่เกิดหรือมีมาจนถึงเวลาที่กล่าวถึง, ระยะเวลาที่กำหนดไว้ เช่น อายุใบอนุญาต ยานี้หมดอายุแล้ว, ระยะเวลาที่กำหนดรู้ความยั่งยืนของสิ่งนั้น ๆ เช่น อายุของหิน.
อายุกตกะ, อายุตกะ(-ยุกตะกะ, -ยุดตะกะ) น. นายส่วย, เจ้าพนักงาน, เจ้าหน้าที่.
อายุกษัย(-กะไส) น. การสิ้นอายุ, ความตาย.
อายุขัยน. การสิ้นอายุ, ความตาย
อายุขัยอัตรากำหนดอายุจนสิ้นอายุ.
อายุความน. ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ใช้บังคับสิทธิเรียกร้อง บังคับคดี ฟ้องหรือร้องทุกข์ในคดีอาญา.
อายุความสะดุดหยุดลงน. การหยุดนับระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนแล้วเข้าในอายุความ เมื่อเหตุที่ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดเวลาใด ก็เริ่มนับอายุความใหม่ตั้งแต่เวลานั้น.
อายุ(-ยุด) น. อาวุธ.
อายุร-, อายุ(อายุระ-, อายุด) น. อายุ. (ดู อายุ).
อายุรกรรมน. การรักษาโรคทางยา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ageอายุ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
ageอายุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ageอายุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
age of consentอายุของหญิงที่ยอมให้มีการร่วมประเวณีได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
life spanอายุขัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
expectancy of life; expectation of lifeอายุขัยที่คาดหมาย, ภาวะคาดหมายอายุขัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expectation of life; expectancy of lifeอายุขัยที่คาดหมาย, ภาวะคาดหมายอายุขัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
age, gestationalอายุครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gestational ageอายุครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
age, menstrualอายุครรภ์นับจากขาดระดู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Portfolio durationอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของกระแสเงินสดที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของกระแสเงินสดที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม ซึ่งคำนวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดที่ต้องการขายหรือต้องการซื้อหุ้นดังกล่าวนั้นจะสามารถกระทำได้เสมอ [ตลาดทุน]
Ageอายุ [TU Subject Heading]
Age and employmentอายุกับการจ้างงาน [TU Subject Heading]
Age and intelligenceอายุกับสติปัญญา [TU Subject Heading]
Internal medicineอายุรศาสตร์ [TU Subject Heading]
Medicine, Ayurvedicอายุรเวท [TU Subject Heading]
Prescription (Law)อายุความ (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Shelf-life datingอายุการเก็บ [TU Subject Heading]
Age at Last Birthday อายุเต็ม
การนับอายุจำนวนปีเต็มถึงวันคล้ายวันเกิดครั้ง ท้ายสุด ใช้ในการหาอายุจริงเพื่อคำนวณตารางชีพ เพื่อระบุเวลาที่คนแต่ละคนจะมีอายุครบกี่ปีในวันเกิดของตน [สิ่งแวดล้อม]
Expectancy of Life อายุขัย ความคาดหวังคงชีพ
จำนวนปีเฉลี่ยที่ผู้รอดชีพเมื่ออายุ X จะมีชีวิตอยู่ต่อไป [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[Age:อายุEpisode #1.17 (2010)
To age my voice, an old hag's cackle.อายุเสียงของเราพูดเหลวไหล แม่มดเก่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Let us all unite, let us fight for a new world, a world that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age security.ให้ทุกคนร่วมสู้ เพื่อสร้างโลกใหม่ โลก ที่จะให้ทุกคนมีโอกาสทำงาน ที่จะให้คนรุ่นหลัง และความปลอดภัยของผู้สูงอายุ The Great Dictator (1940)
I wish I were a woman of 36, dressed in black satin with a string of pearls.ฉันเองก็หวังว่าตัวเองจะเป็นหญิงอายุ 36 สวมชุดผ้าซาตินสีดําพร้อมกับสร้อยไข่มุก Rebecca (1940)
And another thing, please promise me never to wear black satin or pearls, or to be 36 years old.แล้วอีกอย่าง สัญญากับผมนะว่า คุณจะไม่ใส่ชุดซาตินสีดําเเละสร้อยไข่มุก - หรือว่าอายุ 36 Rebecca (1940)
- Well, that's old enough.- ดีที่อายุมากพอ 12 Angry Men (1957)
You know, born in a slum, mother dead since he was nine.คุณจะรู้ว่าเกิดในสลัม, แม่ที่ตายตั้งแต่เขาอายุเก้าขวบ 12 Angry Men (1957)
When he was 10, he was in children's court:เมื่อเขาอายุได้ 10 เขาอยู่ในศาลเด็ก: 12 Angry Men (1957)
When he was 15, he was in reform school: He stole a car.เมื่อเขาอายุได้ 15 เขาอยู่ในโรงเรียนปฏิรูปเขาขโมยรถ 12 Angry Men (1957)
Ever since he was five, his father beat him up regularly. He used his fists.นับตั้งแต่เขาอายุได้ห้าขวบพ่อของเขาตีเขาอย่างสม่ำเสมอ เขาใช้กำปั้นของเขา 12 Angry Men (1957)
When he was nine years old, he ran away from a fight.เมื่อเขาอายุเก้าขวบเขาวิ่งหนีออกมาจากการต่อสู้ 12 Angry Men (1957)
When he was 16, we had a fight.เมื่อเขาอายุได้ 16 เรามีการต่อสู้ 12 Angry Men (1957)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายุ [n.] (āyu) EN: age   FR: âge [m]
อายุ [v.] (āyu) EN: be aged   FR: être âgé de
อายุ ... ถึง ... ปี[xp] (āyu ... theung ... pī) EN: aged ... to ... years   FR: âgé de ... (nb) à ... (nb) ans
อายุกษัย[n.] (āyukasai) EN: death ; decease   FR: mort [f] ; décès [m]
อายุการใช้งาน[n. exp.] (āyu kān chai-ngān) EN: life ; useful life   FR: durée d'utilisation [f]
อายุขัย[n.] (āyukhai) EN: end of life ; death   FR: mort [f]
อายุขัย[n.] (āyukhai) EN: life expectancy ; average age ; life span ; limit of life   FR: espérance de vie [f]
อายุความ[n.] (āyukhwām) EN: prescription ; period of limitation ; statutory period of limitation ; limitation   FR: prescription [f]
อายุน้อย[adj.] (āyu nøi) FR: jeune ; peu âgé
อายุมาก[adj.] (āyu māk) EN: old ; aged ; elderly   FR: âgé ; senior

English-Thai: Longdo Dictionary
She retired at age 65.(phrase) เธอเกษียณอายุตัวเอง (หยุดทำงานที่ทำอยู่ประจำ) เมื่ออายุ 65 ปี
internal medicine(n) อายุรกรรม
emeritus(adj n) กิตติคุณ เป็นตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยมอบให้แก่บุคลากรอาวุโสที่เกษียณอายุแล้ว โดยเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เช่น president emeritus อธิการบดีกิตติคุณ, professor emeritus ศาสตราจารย์กิตติคุณ
ayurveda(n) อายุรเวช (มาจากสันสกฤต หมายความว่าความรู้ (เวช) เกี่ยวกับชีวิต (อายุร))
ayurvedic(adj) เกี่ยวกับอายุรเวช
payroll tax(n) เงิน (ภาษี) ส่วนหนึ่งที่หักได้จากเงินเดือนหรือค่าจ้าง และอีกส่วนจากนายจ้าง รัฐบาลหรือส่วนการปกครองท้องถิ่นเก็บเงิน (ภาษี) ส่วนนี้เพื่อเป็นค่าสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล (เมื่ออายุมาก) ค่าชดเชยหรือใช้จ่ายขณะว่างงาน เป็นต้น
Ramkhamhaeng University(n name uniq) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยแบบไม่ต้องสอบเข้า ไม่จำกัดอายุ เพศ หรืออัตตลักษณ์ทางเพศ ตั้งอยู่ที่ ถ.รามคำแหง เขตหัวหมาก กรุงเทพมหานคร, www.RU.ac.th, R. Open University
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n name ) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100,000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
age[N] อายุ
advanced in years[IDM] แก่, See also: อายุมาก, ชรา, สูงวัย
up in years[IDM] แก่, See also: อายุมาก, ชรา, สูงวัย
internist[N] อายุรแพทย์, Syn. doctor, physician
life[N] อายุการใช้งานของสิ่งของ
little[ADJ] อ่อนกว่า, See also: อายุน้อยกว่า, Syn. younger, Ant. elder, older
little[ADJ] อายุน้อย, Syn. young, immature, Ant. mature
middle age[N] อายุวัยกลางคน, Syn. midlife, adulthood, prime
septuagenarian[ADJ] อายุ 70 ปี, See also: ซึ่งมีวัยระหว่าง 70 - 80 ปี
seventeenth[N] ส่วนที่สิบเจ็ด, See also: อายุ 17 ปี, เวลา 17.00 น.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
age(เอจฺ) n.,vi.,vt. อายุ, วัยชรา, แก่เข้า, เก่า, ยุค, สมัย, นิติภาวะ, ทำให้เก่า,ทำให้สุกงอม, Syn. lifetime, period, ripen, grow)
age of consentขัดอายุอย่างต่ำที่หญิงยินยอมชายได้ในการแต่งงานหรือร่วมเพศ
age of discretionขีดอายุที่คนมีความนึกคิดที่รับผิดชอบได้
age-group(เอจ' กรูพ) n. ประเภทบุคคลที่มีอายุเท่ากันและมักเป็นเพศเดียวกัน
aged(เอจดฺ) adj. แก่, มีอายุ, เก่าแก่. -agedly adv. -agedness n., Syn. senile,old, advanced -A.: young, new, green)
ageism(เอจ' จิสซึม) n. การเลือกที่รักมักที่ชังโดยถืออายุเป็นเกณฑ์และโดยเฉพาะกับคนแก่. -adgeist n
anno domini(แอน' โน ดอม' มะไน) คริสต์ศักราช, A.D., มีอายุ
biennial(ไบเอน'เนียล) adj. อยู่ได้สองปี,ทุกสองปี,ปีละสองหน n. พืชที่มีอายุเพียง 2 ปี
centenarian(เซนทะแน'เรียน) adj. มีอายุครบ 100 ปี n. คนที่มีอายุครบ 100 ปี
chaperon(แ?พ'พะโรน) n. หญิง (มีอายุหรือแต่งงานแล้ว) ที่คอยไปเป็นเพื่อนของชายหนุ่มหรือหญิงสาวที่ยังไม่แต่งงานในงานสังคม -vt. ติดตาม,เป็นเพื่อน, See also: chaperonage n.

English-Thai: Nontri Dictionary
age(n) อายุ,วัยชรา,ความชราภาพ,ความแก่,ยุค,สมัย
aged(adj) มีอายุ,ชรา,แก่,เก่า
date(n) วันที่,ยุค,สมัย,อายุ,วันเดือนปี,อินทผลัม
dateless(adj) ไม่ได้ลงวันที่,ไม่มีวันที่,ไม่มีวันสิ้นสุด,ไม่มีวันหมดอายุ
defunct(adj) ตาย,สิ้นอายุขัย,หมดลม,สิ้นลม,หมดอายุ,ดับ
die(vi) ตาย,สิ้นอายุขัย,อวสาน,พินาศ,หมดอายุ,หยุด
elder(adj) มีอาวุโสกว่า,แก่กว่า,อายุมากกว่า,มีตำแหน่งสูงกว่า,เก่ากว่า
elder(n) ผู้อาวุโส,ผู้เฒ่า,ผู้สูงอายุ,คนที่แก่กว่า,คนพี่,คนโต
elderly(adj) มีอายุ,ค่อนข้างแก่,เกี่ยวกับคนชรา,สูงอายุ
elixir(n) ยาอายุวัฒนะ,น้ำอมฤต,น้ำทิพย์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
lifespan (n ) อายุขัย
Pulmonologist (n ) อายุรแพทย์โรคระบบหายใจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
二十歳[はたち, hatachi] (n) อายุ 20 ปี
年齢[ねんれい, nenrei] (n) อายุ, See also: R. 年
[とし, toshi] (n) อายุ, See also: Related: 〜歳(さい)
若い[わかい, wakai] (adj) อายุน้อย, หนุ่มสาว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
寿命[じゅみょう, jumyou] (n ) อายุขัย
[さい, sai, sai , sai] (n ) อายุ (เขียนต่อท้ายตัวเลข เพื่อแสดงอายุ)
平均寿命[へいきんじゅみょう, heikinjumyou] (n ) อายุโดยเฉลี่ย

German-Thai: Longdo Dictionary
dennoch(Konj.) อย่างไรก็ตาม, ทว่า เช่น Er ist schon über 70, dennoch kann er immer noch skifahren. เขาอายุมากกว่าเจ็ดสิบปี อย่างไรก็ตามเขายังสามารถเล่นสกีได้อีก, See also: S.trotzdem
Alter(n) |das, nur Sing.| อายุ, อายุขัย, ขวบปี
verlängern(vt) |verlängerte, hat verlängert| ทำให้ยาวขึ้น, ยืดเวลา เช่น den Aufenthalt verlängern, das Visum verlängern ต่ออายุวีซ่า, See also: Ant: verkürzen
Lebensdauer(n) |die, nur Sg.| อายุการใช้งาน เช่น Diese Waschmaschine hat ca. 5 Jahre Lebensdauer. = เครื่องซักผ้าตู้นี้มีอายุการใช้งาน 5 ปี โดยประมาณ
sterben(vi) |stirbt, starb, ist gestorben| ตาย, เสียชีวิต เช่น Mein Großvater starb im Alter von 65 an Krebs. คุณตาของฉันเสียชีวิตตอนอายุ 65 ปี ด้วยโรคมะเร็ง
der junge Mann(n) |pl. die jungen Männer| ชายหนุ่มช่วงอายุประมาณ 16-25 ปี
haltbar(adj adv) ใช้ได้ถึง, มีอายุถึง (ใช้บอกวันหมดอายุของเครื่องอุปโภคบริโภค) เช่น Mindestens haltbar bis 08.2004 ควรบริโภคก่อนเดือนสิงหาคม ปี 2004

French-Thai: Longdo Dictionary
mademoiselle(n) |f, pl. mesmoiselles| หญิงสาว (ค่อนข้างอายุน้อย, เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: S. fille, madame, femme A. homme, monsieur
mademoiselleเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของหญิงสาวรุ่นที่มีอายุน้อย คล้ายกับ นางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Mademoiselle Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mlle. Chantel (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม mademoiselle ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่) , See also: A. monsieur, Related: madame
vieux(adj) |m. หน้าสระและ h ที่ไม่ออกเสียง vieil, f. vieille| แก่, เก่าแก่, ที่มีอายุมาก เช่น un vieux village หมู่บ้านเก่าแก่, une vieille amie เพื่อนผู้หญิงที่เก่าแก่, See also: A. nouveau,
jeune(adj) ที่อายุน้อยอ่อนหรือยังเด็ก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top