ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -秀-, *秀*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[秀, xiù, ㄒㄧㄡˋ] elegant, graceful, refined; flowing, luxuriant
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  乃 (nǎi ㄋㄞˇ) 
Etymology: [pictophonetic] flower,  Rank: 1,136

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiù, ㄒㄧㄡˋ, ] handsome; elegant, #1,896 [Add to Longdo]
[yōu xiù, ㄧㄡ ㄒㄧㄡˋ, / ] outstanding; excellent, #1,534 [Add to Longdo]
[xiù lì, ㄒㄧㄡˋ ㄌㄧˋ, / ] pretty; beautiful, #15,983 [Add to Longdo]
[xiù cai, ㄒㄧㄡˋ ㄘㄞ˙, ] scholar; in Ming and Qing times, a person who has passed the county level imperial exam, #20,471 [Add to Longdo]
[xiù měi, ㄒㄧㄡˋ ㄇㄟˇ, ] elegant; graceful, #21,447 [Add to Longdo]
[qīng xiù, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄡˋ, ] delicate and pretty, #21,711 [Add to Longdo]
[jùn xiù, ㄐㄩㄣˋ ㄒㄧㄡˋ, ] well-favored; elegant; pretty, #28,380 [Add to Longdo]
陈独[Chén Dú xiù, ㄔㄣˊ ㄉㄨˊ ㄒㄧㄡˋ, / ] Chen Duxiu (1879-1942), Chinese Marxist and leading communist, blamed for the failures of Chinese communism from 1927, posthumously rehabilitated, #30,194 [Add to Longdo]
后起之[hòu qǐ zhī xiù, ㄏㄡˋ ㄑㄧˇ ㄓ ㄒㄧㄡˋ, / ] an up-and coming youngster; new talent; a brilliant younger generation, #37,457 [Add to Longdo]
[Xiù shān, ㄒㄧㄡˋ ㄕㄢ, ] Xiushan Tujiazu-Miaozu autonomous county in Sichuan, #43,410 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しゅう, shuu] (n) preeminence; superlativeness [Add to Longdo]
でる[ひいでる, hiideru] (v1,vi) to excel; to surpass; (P) [Add to Longdo]
[しゅういつ, shuuitsu] (adj-na,n) excellence; (P) [Add to Longdo]
[しゅうか, shuuka] (n) splendid tanka or waka [Add to Longdo]
[しゅうぎん, shuugin] (n) splendid poem [Add to Longdo]
[しゅうく, shuuku] (n) splendid haiku; well-turned phrase [Add to Longdo]
[しゅうさい, shuusai] (n) prodigy; (P) [Add to Longdo]
[しゅうさく, shuusaku] (n) splendid (excellent) work; (P) [Add to Longdo]
[しゅうばつ, shuubatsu] (adj-na,n) outstanding; superb [Add to Longdo]
[しゅうれい, shuurei] (adj-na,n) graceful; beautiful [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Apart from a few minor mistakes, your composition was excellent.2、3の小さな誤りを別にすれば、君の作文は優だった。 [M]
American industry makes various attempts to find and encourage brilliant students from abroad.アメリカの産業界は海外からの優な学生を発見し援助するためにさまざまな試みをする。
Edison was not a bright student.エジソンは才ではなかった。
Talented students come from far and wide to attend this school.この学校には、全国津々浦々から才達が集まっている。
This car was selected the "car of the year".この車は「年間最優車」に選ばれた。
She is by far the best player in that country.ずば抜けて優な選手。
The athlete excelled in all kinds of sports.その選手はあらゆるスポーツにでていた。
The university has turned out competent doctors.その大学は優な医師を世に送り出した。
Bill is excellent scientist material.ビルは優な科学者になる素質を持っている。
The brightest student expressed gratitude on behalf of his classmates.もっとも優な学生がクラスを代表して感謝の意をあらわした。
The professor requires excellent work of his students.教授は学生たちに優な研究を求める。
Your report is pretty good, if not excellent.君のレポートは、優とは言えないまでもかなりよい。 [M]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Heung Soo.[CN] 兴 Episode #5.7 (2012)
Kim Kungwoo... you two![CN] (郑熙) 张慧 Episode #1.5 (2004)
Shu.[CN]  The Negotiator: The Movie (2010)
Hyunsu...[CN] 贤 Cinderella (2006)
A Gem who was Ever-Ready in a bad scrape.[JA] くたびれてはいるが 優である Sherlock Jr. (1924)
That was Thorn.[JA] ソーンからです 優な警官だ Soylent Green (1973)
Min Su![CN] 民 Silenced (2011)
Having a great son it hard work too, sis.[CN] 我接个电话 儿子太优 Episode #1.4 (2004)
Su-eun...[CN] 恩... My Girl and I (2005)
- Oh, come on, Frank! This is highly organized, riot-trained army.[JA] 彼らは優な部隊だ The Crazies (1973)
I imagine the finest watchmakers in the world come from Europe.[JA] ほんと? 欧州の優な時計職人? 12 Angry Men (1957)
Su-eun![CN]  My Girl and I (2005)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
でる[ひいでる, hiideru] hervorragen, uebertreffen [Add to Longdo]
[しゅうさい, shuusai] begabter_Mann, begabter_Student, begabter_Schueler [Add to Longdo]
[しゅういつ, shuuitsu] vorzueglich, meisterhaft [Add to Longdo]
[しゅうれい, shuurei] anmutig, -schoen, -fein [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top