ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

season

S IY1 Z AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -season-, *season*
Possible hiragana form: せあそん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
season(n) ฤดูกาล, See also: หน้า, ช่วงเวลา, ระยะเวลา, เวลาที่เหมาะสม, Syn. period, term, time, spell, occasion
season(n) เทศกาล, See also: ช่วงเทศกาล
season(vt) ปรุงรส, See also: เพิ่มรสชาติ, Syn. flavor, spice, sauce
season(vi) ปรุงรส, See also: เพิ่มรสชาติ
season(vt) สร้างประสบการณ์, See also: ฝึกฝน, ทำให้คุ้นเคย, Syn. harden, familiarize, accustom
season(vt) เพิ่มชีวิตชีวา, See also: เพิ่มสีสัน, ทำให้น่าสนใจ, Syn. enliven
seasonal(adj) ตามฤดูกาล, See also: ตามช่วงเวลา, ขึ้นอยู่กับฤดูกาล, มีเป็นช่วงๆ, Syn. periodically, once a season, periodic
seasoner(n) สิ่งชูรส
seasoning(n) เครื่องปรุงรส, See also: เครื่องชูรส, เครื่องปรุงรส, สิ่งที่ใช้ปรุงแต่งรสชาติอาหาร, Syn. flavoing, sauce, ganishing
seasonable(adj) เหมาะกับฤดูกาล, See also: ถูกฤดู, ถูกจังหวะ, เหมาะสมกับเวลา, Syn. opportune, timely, well-timed, appropriate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
season(ซี'เซิน) n. ฤดู, คราว, กาล, ฤดูกาล, เทศกาล, หน้า, ตัวกำหนดเวลา, ตั๋วฤดู, ระยะเวลา, ช่วงเวลา vt. ปรุง, ปรุงรส, เพิ่มรสชาด, คุ้นเคย, ประสบการณ์, ตากให้แห้ง. vi. ปรุง, ปรุงรส, คุ้นเคย., See also: seasonedly adv. seasoner n. -Phr. in season หน้า มะม่วง, ลิ้นจี่
seasonable(ซี'เซินนะเบิล) adj. เหมาะกับฤดูกาล, ได้เวลา, ได้โอกาส, ได้จังหวะ, ถูกกาลเทศะ, กาล, ทันเวลา, See also: seasonableness n. seasonableably adv., Syn. timely
seasonal(ซี'เซินเนิล) adj. ตามฤดู, ตามฤดูกาล, ตามช่วงเวลา, เป็นครั้งเป็นคราว., See also: seasonality n. seasonally adv. seasonalness n., Syn. periodical
seasonern. เครื่องชูรส, เครื่องปรุงแต่ง, เครื่องผสม
seasoning(ซี'ซะนิง) n. เครื่องชูรส, เครื่องปรุงแต่ง, เครื่องเทศ, การใช้เครื่องชูรส., Syn. salt
high-seasonedซึ่งมีรสจัด, ซึ่งใส่เครื่องเทศมาก
highly seasonedซึ่งมีรสจัด, ซึ่งใส่เครื่องเทศมาก
off-season(ออฟ'ซีเซิน) adj., adv. ในระยะเวลาหนึ่งของปี, เกี่ยวกับฤดูว่าง. n. ความเป็นไปหรือเกิดการปรากฎขึ้นในระยะเวลาหนึ่งของปี, ฤดูว่าง
pairing seasonn. ฤดูผสมพันธุ์

English-Thai: Nontri Dictionary
season(n) ฤดู, คราว, ช่วงเวลา, ระยะเวลา, เทศกาล
season(vt) ตบแต่ง, ปรุงรส, เพิ่มรสชาติ
seasonable(adj) เหมาะกับเวลา, เหมาะกับฤดู, ถูกกาลเทศะ, ได้จังหวะ
seasonal(adj) ตามช่วงเวลา, ตามฤดูกาล
seasoning(n) เครื่องเทศ, เครื่องปรุงรส, เครื่องชูรส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
seasonal agricultural labourerคนงานภาคเกษตรตามฤดูกาล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
seasonal evergreen rain forest; evergreen rain forest; rain forest; tropical rain forestป่าดิบชื้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
seasonal fluctuationการขึ้นลงตามฤดูกาล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
seasonal migrationการย้ายถิ่นตามฤดูกาล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
seasonal moveการย้ายตามฤดูกาล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
seasonal movementการเคลื่อนย้ายตามฤดูกาล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
seasonal performance factorตัวประกอบสมรรถนะตามฤดูกาล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
seasonal riskภัยตามฤดูกาล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Seasonal distributionการแพร่กระจายตามฤดู [TU Subject Heading]
seasonal flowseasonal flow, การไหลตามฤดูกาล [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Seasonal fluctuationความผันผวนตามฤดูกาล [เศรษฐศาสตร์]
Seasonal laborแรงงานตามฤดูกาล [TU Subject Heading]
seasonal storageseasonal storage, ความจุตามฤดูกาล [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Seasonal unemploymentการว่างงานตามฤดูกาล [TU Subject Heading]
Seasonal variationsฤดูกาล [TU Subject Heading]
Seasonal variations (Economics)ฤดูกาล (เศรษฐศาสตร์) [TU Subject Heading]
Seasonal workerคนงานตามฤดูกาล [เศรษฐศาสตร์]
Seasonsฤดูกาล (ภูมิอากาศ) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
season confuse(n, vi, vt, modal, ver) ฤดูกาลที่วุ่นวาย
seasoning(n) เครื่องปรุงรส เช่น Bhutan is a country where chillies aren’t just a seasoning but the entire dish.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll never come to Monte Carlo out of season again.ฉันจะไม่มามอนติ คาร์โลนอกฤดูกาลอีกเลย Rebecca (1940)
- A season ticket.คุณคิดว่าอะไรมันคืออะไร? Help! (1965)
Season hasn't started. Nobody's even here yet.ฤดูท่องเที่ยวยังไม่ทันเริ่ม คนยังไม่มากันด้วยซํ้า Jaws (1975)
You are Kareem! I've seen you play. My dad's got season tickets.คุณคือการีม ผมเคยดูคุณเล่น พ่อผมมีตั๋วทั้งฤดูกาลเลย Airplane! (1980)
We'll end the season with the pachenga.เราจะปิดท้ายการแสดง ด้วยเพลงพื้นเมือง Dirty Dancing (1987)
The year after that, they rescheduled the start of the intramural season to coincide with tax season.ปีหลังจากที่พวกเขานัดเริ่มต้นของฤดูภายใน ให้ตรงกับฤดูภาษี The Shawshank Redemption (1994)
We should move along. It's their mating season and they can get rather hostile.เรารีบไปดีกว่า นี่ฤดูผสมพันธุ์ พวกมันจะหวงที่ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
We decided to drive down to see the seasons change.เราตัดสินใจที่จะขับรถลงไปดูการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล The Birdcage (1996)
You'd better start buying some season tickets. Mmm! I plan to.ดีกว่าคอยซื้อตั๋วตามฤดูกาลก็แล้วกัน กะว่างั้น ชั้นสูง Good Will Hunting (1997)
It's tulip season today and I'm so happy.ดอกทิวลิปเพิ่งออกวันนี้ด้วย แหม ฉันมีความสุขจังเลย As Good as It Gets (1997)
- Whether crabs were in season now.- ว่าตอนนี้เป็นฤดูกินปูหรือเปล่า As Good as It Gets (1997)
I have seen seasons change across the high plateaus.ฉันเห็นฤดูกาลเปลี่ยนผ่าน เหนือที่ราบบนเขา Seven Years in Tibet (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
seasonAccording to the weather forecast, the rainy season will set in before long.
seasonAccording to the weather forecast, the rainy season will set in next week.
seasonAfter a slow summer season, business began to pick up.
seasonA long time ago, most people lived in groups that moved around as the seasons changed.
seasonAutumn is the best season for going on hikes.
seasonAutumn is the best season for reading.
seasonDo you think the rainy season will set in early this year?
seasonDrying the washing on a fine day in the rainy season; I felt like it was already summer.
seasonDuring hot season, perishables go bad easily.
seasonDuring the hot season my son's skin breaks out easily.
seasonEggs are cheap in this season.
seasonEven so, kindergartens are sensitive to seasonal events.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องปรุง(n) seasoning, See also: condiment, ingredient, flavouring, Example: การทำแกงจืดนั้นก็มีเครื่องปรุงไม่มาก, Thai Definition: สิ่งที่ใช้ในการปรุงอาหารเป็นต้น เช่น เนื้อสัตว์ ผัก เครื่องแกง
ผงชูรส(n) monosodium glutamate, See also: seasoning powder, gourmet powder, Example: หญิงมีครรภ์และทารกไม่ควรรับประทานผงชูรสเพราะถ้าได้รับมากเกินไปอาจเป็นอันตรายได้, Count Unit: ถุง, ห่อ, ช้อน, Thai Definition: เครื่องปรุงอาหาร เป็นเกลือกรดชนิดหนึ่งชื่อโซเดียมไฮโดรเจนกลูทาเมตหรือโมโนโซเดียมกลูทาเมต
ฤดู(n) season, Syn. หน้า, Example: ฟ้าทะลายโจรนั้นขึ้นได้ทั่วไปในดินทุกชนิด และปลูกได้ทุกฤดู, Count Unit: ฤดู, Thai Definition: ส่วนของปี ซึ่งแบ่งโดยถือเอาภูมิอากาศเป็นหลัก, เวลาที่กำหนดสำหรับงานต่างๆ
ฤดูกาล(n) season, Syn. ฤดู, Example: การที่ฝนตกหนัก น้ำท่วม หรือมีลมพายุรุนแรงฉับพลันส่งผลทำให้สภาพดินฟ้าอากาศ และฤดูกาลของไทยผิดไปจากเดิม, Count Unit: ฤดู
หน้า(n) season, Syn. ฤดู, Example: ในหน้าฝนมีคนเป็นไข้หวัดกันมาก
อุตุ(n) season, Syn. ฤดู, Thai Definition: ฤดู, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ตามฤดูกาล(adj) seasonal, Example: ตลาดแห่งนี้มีขายแต่ผลไม้ตามฤดูกาลเท่านั้น, Thai Definition: ตามช่วงเวลานั้น, คราวนั้น
ปรุงรส(v) flavor, See also: season, Syn. เพิ่มรส, Example: อาหารจานนี้ปรุงรสโดยพ่อครัวฝีมือเอก
ชูรส(n) flavour, See also: seasoning powder, Syn. ผงชูรส, Example: บางคนนิยมใช้น้ำตาลแทนชูรส, Thai Definition: เกลือกรดชนิดหนึ่งชื่อโซเดียมไฮโดรเจนกลูทาเมต หรือโมโนโซเดียมกลูทาเมต มีสูตร HOOC. (CH2)2. CH(NH2). COONa ลักษณะเป็นผลึกสีขาว ใช้ประโยชน์ในการชูรสอาหาร
ชูรส(v) enhance the flavor, See also: season, Example: เรากินน้ำตาลเพื่อชูรสอาหารทำให้อาหารรสดีขึ้น, Thai Definition: ที่ทำให้มีรสชาติดีขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชูรส[chūrot] (n) EN: flavouring = flavoring (Am.) ; seasoning
ชูรส[chūrot] (v) EN: enhance the flavor ; season  FR: épicer ; relever ; assaisonner
ฝนสั่งฟ้า[fon sang fā] (n, exp) EN: last rain of the rainy season
จำพรรษา[jamphansā] (v) EN: stay in a Buddhist monastery during the Buddhist Lent ; stay in the Buddhist temple during the rainy season  FR: faire une retraite dans un temple bouddhique pendant la saison des pluies
แกงจืด[kaēng jeūt] (n, exp) EN: clear soup ; mildly seasoned soup ; mild soup  FR: soupe claire [ f ] ; soupe de légumes [ f ]
กาล[kān] (n) EN: time ; era ; epoch ; period ; season ; period of time  FR: époque [ f ] ; période [ f ] ; saison [ f ] ; temps [ m ] ; moment [ f ]
ข้าวนาปรัง[khāo nāprang] (n, exp) EN: out-of-season rice ; off-season rice
เข้าพรรษา[khaophansā] (v) EN: enter the Rainy Season Retreat ; enter the Buddhist Lent  FR: débuter la retraite bouddhiste
ของเครื่องปรุงรส[khøng khreūangprung rot] (n, exp) EN: seasoning pack
เครื่องปรุง[khreūangprung] (n) EN: ingredient ; seasoning ; condiment ; flavouring  FR: ingrédient [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SEASON S IY1 Z AH0 N
SEASONS S IY1 Z AH0 N Z
SEASON'S S IY1 Z AH0 N Z
SEASONAL S IY1 Z AH0 N AH0 L
SEASONED S IY1 Z AH0 N D
SEASONING S IY1 Z AH0 N IH0 NG
SEASONALLY S IY1 Z N AH0 L IY0
SEASONALLY S IY1 Z AH0 N AH0 L IY0
SEASONINGS S IY1 Z AH0 N IH0 NG Z
SEASONABLE S IY1 Z AH0 N AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
season (v) sˈiːzn (s ii1 z n)
seasons (v) sˈiːznz (s ii1 z n z)
seasonal (j) sˈiːzənl (s ii1 z @ n l)
seasoned (v) sˈiːznd (s ii1 z n d)
seasoning (v) sˈiːznɪŋ (s ii1 z n i ng)
seasonable (j) sˈiːznəbl (s ii1 z n @ b l)
seasonally (a) sˈiːzənəliː (s ii1 z @ n @ l ii)
seasonings (n) sˈiːznɪŋz (s ii1 z n i ng z)
season-ticket (n) sˈiːzn-tɪkɪt (s ii1 z n - t i k i t)
season-tickets (n) sˈiːzn-tɪkɪts (s ii1 z n - t i k i t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jì, ㄐㄧˋ, ] season; period; surname Ji, #2,525 [Add to Longdo]
时节[shí jié, ㄕˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] season; time, #11,369 [Add to Longdo]
调味[tiáo wèi, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄟˋ, / 調] seasoning; condiment; flavoring; dressing; essences, #15,796 [Add to Longdo]
季节性[jì jié xìng, ㄐㄧˋ ㄐㄧㄝˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] seasonal, #16,736 [Add to Longdo]
调味品[tiáo wèi pǐn, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄟˋ ㄆㄧㄣˇ, / 調] seasoning; flavoring, #26,992 [Add to Longdo]
老练[lǎo liàn, ㄌㄠˇ ㄌㄧㄢˋ, / ] seasoned; experienced, #31,388 [Add to Longdo]
香精[xiāng jīng, ㄒㄧㄤ ㄐㄧㄥ, ] seasoning; condiment; flavoring; dressing; essences, #32,378 [Add to Longdo]
调味料[tiáo wèi liào, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄟˋ ㄌㄧㄠˋ, / 調] seasoning; condiment; flavoring; dressing; essences, #34,071 [Add to Longdo]
久负盛名[jiǔ fù shèng míng, ㄐㄧㄡˇ ㄈㄨˋ ㄕㄥˋ ㄇㄧㄥˊ, / ] seasoned; honed to perfection over centuries; special reserve, #49,089 [Add to Longdo]
季候[jì hòu, ㄐㄧˋ ㄏㄡˋ, ] season [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dauerkarte { f }season ticket [Add to Longdo]
Jahreszeit { f }; Saison { f } | Jahreszeiten { pl }season | seasons [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うりずん[urizun] (n) climate of the third month of the lunar calendar in Okinawa (end of the dry season); early summer [Add to Longdo]
おじや[ojiya] (n) (See 雑炊) rice gruel containing vegetables, fish, etc., and seasoned with miso or soy sauce [Add to Longdo]
お初;御初[おはつ, ohatsu] (n) (1) (pol) (See 初・はつ) doing something for the first time (ever, in a season, etc.); (2) new item; first crop of the season [Add to Longdo]
お初をいただく;お初を頂く[おはつをいただく, ohatsuwoitadaku] (exp, v5k) to eat something for the first time in the season [Add to Longdo]
お田植え祭;お田植え祭り;御田植え祭り;御田植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine [Add to Longdo]
さしすせそ[sashisuseso] (n) the five fundamental seasonings used in Japanese cooking [Add to Longdo]
アカムツ[akamutsu] (n) (1) Doederleinia berycoides (species of temperate ocean bass); (2) male dark chub (Zacco temmincki) in mating season [Add to Longdo]
オールシーズンコート[o-rushi-zunko-to] (n) all-season coat [Add to Longdo]
オールシーズントラック[o-rushi-zuntorakku] (n) all-season track [Add to Longdo]
オールシーズンドレス[o-rushi-zundoresu] (n) all-season dress [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Season \Sea"son\, n. [OE. sesoun, F. saison, properly, the
   sowing time, fr. L. satio a sowing, a planting, fr. serere,
   satum, to sow, plant; akin to E. sow, v., to scatter, as
   seed.]
   1. One of the divisions of the year, marked by alterations in
    the length of day and night, or by distinct conditions of
    temperature, moisture, etc., caused mainly by the relative
    position of the earth with respect to the sun. In the
    north temperate zone, four seasons, namely, spring,
    summer, autumn, and winter, are generally recognized. Some
    parts of the world have three seasons, -- the dry, the
    rainy, and the cold; other parts have but two, -- the dry
    and the rainy.
    [1913 Webster]
 
       The several seasons of the year in their beauty.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, a period of time, especially as regards its fitness
    for anything contemplated or done; a suitable or
    convenient time; proper conjuncture; as, the season for
    planting; the season for rest.
    [1913 Webster]
 
       The season, prime for sweetest scents and airs.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. A period of time not very long; a while; a time.
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt be blind, not seeing the sun for a
       season.                --Acts xiii.
                          11.
    [1913 Webster]
 
   4. That which gives relish; seasoning. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       You lack the season of all natures, sleep. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {In season}, in good time, or sufficiently early for the
    purpose.
 
   {Out of season}, beyond or out of the proper time or the
    usual or appointed time.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Season \Sea"son\, v. t. [imp. & p. p. {Seasoned}; p. pr. & vb.
   n. {Seasoning}.]
   1. To render suitable or appropriate; to prepare; to fit.
    [1913 Webster]
 
       He is fit and seasoned for his passage. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To fit for any use by time or habit; to habituate; to
    accustom; to inure; to ripen; to mature; as, to season one
    to a climate.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, to prepare by drying or hardening, or removal of
    natural juices; as, to season timber.
    [1913 Webster]
 
   4. To fit for taste; to render palatable; to give zest or
    relish to; to spice; as, to season food.
    [1913 Webster]
 
   5. Hence, to fit for enjoyment; to render agreeable.
    [1913 Webster]
 
       You season still with sports your serious hours.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The proper use of wit is to season conversation.
                          --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   6. To qualify by admixture; to moderate; to temper. "When
    mercy seasons justice." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. To imbue; to tinge or taint. "Who by his tutor being
    seasoned with the love of the truth." --Fuller.
    [1913 Webster]
 
       Season their younger years with prudent and pious
       principles.              --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   8. To copulate with; to impregnate. [R.] --Holland.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Season \Sea"son\, v. i.
   1. To become mature; to grow fit for use; to become adapted
    to a climate.
    [1913 Webster]
 
   2. To become dry and hard, by the escape of the natural
    juices, or by being penetrated with other substance; as,
    timber seasons in the sun.
    [1913 Webster]
 
   3. To give token; to savor. [Obs.] --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 season
   n 1: a period of the year marked by special events or activities
      in some field; "he celebrated his 10th season with the
      ballet company"; "she always looked forward to the avocado
      season"
   2: one of the natural periods into which the year is divided by
     the equinoxes and solstices or atmospheric conditions; "the
     regular sequence of the seasons" [syn: {season}, {time of
     year}]
   3: a recurrent time marked by major holidays; "it was the
     Christmas season"
   v 1: lend flavor to; "Season the chicken breast after roasting
      it" [syn: {season}, {flavor}, {flavour}]
   2: make fit; "This trip will season even the hardiest traveller"
     [syn: {season}, {harden}]
   3: make more temperate, acceptable, or suitable by adding
     something else; moderate; "she tempered her criticism" [syn:
     {temper}, {season}, {mollify}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top