ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

baby boom

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -baby boom-, *baby boom*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
baby boom[N] ยุคที่มีทารกคลอดมากกว่าปกติ (หลังสงครามโลกครั้งที่2)
baby boomer[N] เด็กที่เกิดในยุค baby boom

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When my generation, the baby boom generation, was born after world War II, the population had just crossed the two billion mark.เมื่อคนรุ่นผมในยุคเบบีบูมเกิดหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จำนวนประชากรเพิ่งจากผ่านหลัก 2 พันล้าน An Inconvenient Truth (2006)
And if I reach the demographic expectation for the baby boomers, it'II go over nine billion.และถ้าผมอยู่ไปจนถึงอายุเฉลี่ยของคนยุคเบบีบูม มันจะไปถึงมากกว่า 9 พันล้าน An Inconvenient Truth (2006)
It's secretary's day, and it says I'm sorry about crashing your protest with that drunken, self-immolating baby boomer.พร้อมด้วยขี้เมาหยำเปที่เผาบูชายัญตัวเอง Spanish 101 (2009)
Besides, he's a baby boom.อีกอย่าง เขาเป็นเจนฯ Baby Boom Early 21st Century Romanticism (2011)
Baby boomer Santa ♪baby boomer Santa ♪ Regional Holiday Music (2011)
♪ that baby boomer Santa ♪♪ that baby boomer Santa ♪ Regional Holiday Music (2011)
baby boomer Santa ♪baby boomer Santa ♪ Regional Holiday Music (2011)
Baby boomer Santa ♪baby boomer Santa ♪ Regional Holiday Music (2011)
♪ I'm baby boomer Santa ♪♪ I'm baby boomer Santa ♪ Regional Holiday Music (2011)
baby boomer Santa ♪baby boomer Santa ♪ Regional Holiday Music (2011)
Baby boomer Santa ♪ ♪ Thank you for everything ♪♪ thank you for everything ♪ Curriculum Unavailable (2012)
She was a baby boomer, originally from Chicago.เธอเกิดก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ชิคาโก้ Carbon Copy (2013)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベビーブーマー[, bebi-bu-ma-] (n) baby boomer [Add to Longdo]
ベビーブーム[, bebi-bu-mu] (n) baby boom; (P) [Add to Longdo]
大量退職[たいりょうたいしょく, tairyoutaishoku] (n) mass retirement (esp. that of the Japanese baby boomers) [Add to Longdo]
団塊の世代[だんかいのせだい, dankainosedai] (n) baby boom generation [Add to Longdo]
団塊ジュニア[だんかいジュニア, dankai junia] (n) second-generation baby boomers; baby-boom junior; child of baby-boomers; generation Y [Add to Longdo]
団塊世代[だんかいせだい, dankaisedai] (n) the babyboomers; the baby boom generation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 baby boom
   n 1: the larger than expected generation in United States born
      shortly after World War II [syn: {baby boom}, {baby-boom
      generation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top