ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

generation

JH EH2 N ER0 EY1 SH AH0 N   
119 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -generation-, *generation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
generation[N] การแพร่พันธุ์, See also: การกำเนิด, Syn. reproduction, breeding
generation[N] ยุค, See also: ชั่วอายุ, ชั่วคน, รุ่นอายุ, รุ่น, Syn. era, age, moment, season
generation[N] คนรุ่นราวคราวเดียวกัน, See also: คนรุ่นเดียวกัน
generation gap[N] ความแตกต่างทางความคิดระหว่างหนุ่มสาวและผู้สูงอายุ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
generation(เจนเนอเร'เชิน) n. การกำเนิด,การก่อให้เกิด,การแพร่พันธุ์,ยุค,สมัย,ปูน,ชั้นอายุ,รุ่น., See also: generational adj.
alternation of generationการสลับของวงจรชีวิตของรูปแบบต่าง ๆ ของชีวิต เช่น แบบที่ใช้เพศกับแบบที่ไม่ใช้เพศ
degenerationn. ความเสื่อม, See also: degenerative adj. ดูdegenerate, Syn. deterioration
first generation computerคอมพิวเตอร์ยุคที่หนึ่งนับตั้งแต่เริ่มมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ มนุษย์ได้พัฒนาเครื่องมือนี้ติดต่อกันมาตลอด ทำให้มีการแบ่งวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ออกเป็นยุค (generation) พัฒนาการของคอมพิวเตอร์ยุคแรกถือว่าเริ่มตั้งแต่ ค.ศ.1951 ถึงต้น ค.ศ.1960 คอมพิวเตอร์สมัยนั้นสามารถเก็บโปรแกรมได้ ใช้หลอดสุญญากาศเป็นหน่วยความจำ ทำให้มีขนาดใหญ่ กินเนื้อที่มาก ระหว่างทำงาน จะทำให้เกิดความร้อนสูงตลอดเวลา การทำงานจะทำได้ทีละอย่าง และจะเรียงกันไปตามลำดับคำสั่งอย่างเคร่งครัด ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมก็มีแต่ภาษาแอสเซมบลี (assembly language) ดู generation ประกอบ
fourth generation computeคอมพิวเตอร์ยุคที่สี่คอมพิวเตอร์ในยุคที่สี่นี้มีขนาดของหน่วยความจำเล็กกว่ายุคที่สามลงไปอีก มีการนำไอซี (IC หรือ integrated circuit) หรือวงจรเบ็ดเสร็จมารวมกันเป็นแผงใหญ่ ๆ เรียกว่าแผงวงจรรวมความจุสูง (large scale integrated circuit) หรือบางทีเรียกกันว่าชิป (chip) ทำให้สร้างคอมพิวเตอร์ได้เล็กลงมาก จึงทำให้เกิดมีไมโครคอมพิวเตอร์ (microcomputer) หรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (personal computer) หรือพีซีขึ้น ราคาขายในท้องตลาดก็ลดลงได้มาก ทำให้เป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วในหมู่คนทั่วไป ไม่เฉพาะแต่นักคอมพิวเตอร์ ต่อมาปลายยุคที่สี่นี้ มีการนำพีซีหลาย ๆ เครื่องมาเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่าย (network) ทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไปอีกดู generation ประกอบ
second generation computeคอมพิวเตอร์ยุคที่สองหมายถึงคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ราวทศวรรษ 1960 จนถึงต้น 1970 มีคุณสมบัติที่สำคัญคือ มีขนาดเล็กว่ายุคที่หนึ่งมาก ใช้กำลังไฟน้อยลง และให้ความร้อนน้อยลงด้วย เพราะหน่วยความจำที่ใช้เป็น วงจรที่ประกอบด้วยทรานซิสเตอร์ (transistor) แทนที่จะเป็นหลอดสุญญากาศเหมือนยุคที่หนึ่ง ส่วนหน่วยความจำช่วย (auxiliary memory) นิยมใช้เทปหรือแถบบันทึก และจานบันทึก การนำข้อมูลเข้าและการแสดงผล สามารถทำได้ควบคู่ไปกับการคำนวณ เริ่มรู้จักใช้ระบบปฏิบัติการ (operating system) ควบคุมดูแลการทำงานของคอมพิวเตอร์
third generation computerคอมพิวเตอร์ยุคที่สามคอมพิวเตอร์ยุคที่สาม เริ่มราวต้นทศวรรษ 1970 เมื่อมีการเปลี่ยนจากทรานซิส เตอร์ มาใช้วงจรเบ็ดเสร็จหรือไอซี (integrated circuit) ทำให้ เครื่องคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงและทำงานเร็วขึ้นมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทำให้การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาระดับสูง (high level language) ทำได้ง่ายขึ้น จึงมีผู้นิยมใช้มากขึ้น ยุคนี้ คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลได้ทีละหลายโปรแกรม เรียกว่า ระบบมัลติโปรแกรมมิ่ง (multiprogramming) เริ่มมีการส่งข้อมูลมาจากทางไกลเข้าประ มวลผล แล้วส่งผลกลับไป รวมทั้งมีการใช้ระบบถามตอบกับคอมพิวเตอร์ได้ดู generation ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
generation(n) การให้กำเนิด,การแพร่พันธุ์,ชั่วอายุคนหนึ่ง,ยุคสมัย,รุ่น
degeneration(n) ความเสื่อม,ความเสื่อมทราม,การเสื่อมถอยลง
regeneration(n) การงอก,การเกิดใหม่,การฟื้นฟู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
generation๑. ยุค๒. รุ่น๓. การก่อกำเนิด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
generation๑. การสืบพันธุ์๒. ชั่วคน, ชั่วรุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
generationรุ่นวัย, ชั่วคน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
generationชั่วรุ่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
generation๑. ยุค๒. รุ่น๓. การก่อกำเนิด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
generation gapช่องว่างระหว่างวัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
generation life tableตารางชีพรุ่นวัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
generation rateอัตราตามรุ่นวัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
generation reproduction rateอัตราเกิดทดแทนตามรุ่นวัย, อัตราสืบแทนพันธุ์ตามรุ่นวัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
generation tableตารางรุ่นวัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Generationชั่วอายุ, [การแพทย์]
Generation Gapช่วงชั้นญาติ [การแพทย์]
Generation Rate อัตราการผลิต(ขยะ)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆเทียบต่อเวลาและต่อหน่วยผลิต [สิ่งแวดล้อม]
Generation Timeเจนเนอเรชันไทม์, [การแพทย์]
Generation Xเจเนอเรชัน เอกซ์ [TU Subject Heading]
Generation Yเจเนอเรชัน วาย [TU Subject Heading]
Generation, Firstยารุ่นแรก [การแพทย์]
Generation, Shortอายุขัยสั้น [การแพทย์]
Generations, Futureคนรุ่นต่อมา [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
generation (n) สายพันธุ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Probably due to advanced American teaching techniques, we bridged the generations of isolation, and communicated successfully with the Molombos.อาจเนื่องจากเทคนิคการสอน แบบอเมริกาขั้นสูง เราเชื่อมโยงความสันโดษหลายชั่วคน และสื่อสารกับโมลอมบอสได้สำเร็จ Airplane! (1980)
Although only a few generations have passed since Quan Zhen Sect was found.นับแต่ก่อตั้งสำนักมา เรามีศิษย์อยู่ไม่กี่รุ่น. Return of the Condor Heroes (1983)
Of course, I understand that to you such considerations may seem absurd... but it is essential for all of us that he take his place in society... as his family has done for generations.แน่นอนฉันเข้าใจว่าในการพิจารณา เช่นคุณอาจจะดูไร้สาระ ... แต่มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราทุกคน ว่าเขาจะใช้สถานที่ของเขาในสังคม ... เป็นครอบครัวของเขาได้ทำเพื่อคนรุ่น Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
A hat that has been in the family... for three generations.หมวกที่อยู่กับ ตระกูลของเรามา สามชั่วอายุคนแล้วนะ An American Tail (1986)
The scientists back then were unable to solve the mystery, so they decided to entrust their collected data and test samples to future generations by preserving them in a frozen capsule.นักวิทยาศาสตร์รุ่นต่อมา ก็ไม่สามารถไขความลึกลับนี้ได้ ดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจมอบ กลุ่มข้อมูลและตัวอย่างการทดสอบ... ...ไปไว้ที่คนรุ่นใหม่ในอนาคต โดยเก็บตัวอย่างนั้นไว้ในหลอดทดลอง Akira (1988)
This is done, so they will not have to fight the next generation of Afghans.นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นNเราจะไม่มีคนรุ่นใหม่ที่จะต่อสู้ Rambo III (1988)
The man wrote the best books of his generation.ชายคนนี้เขียนหนังสือที่ดีที่สุดในยุคนั้น Field of Dreams (1989)
It is for them and their generation.มันเป็นสำหรับพวกเขาและรุ่นของพวกเขา The Russia House (1990)
A generation lost and gone.ชั่วอายุคนที่ล้มหายตายจาก Wuthering Heights (1992)
And perhaps there's gold in two generations of this family.และบางที อาจจะเป็นเหรียญทองที่ 2 ของครอบครัวนี้ Cool Runnings (1993)
- I'm not going to play anymore. - Why should I? - We're the young generationทำไมหนูต้องเล่นด้วย The Joy Luck Club (1993)
There will be generations because of what you did.ฉันยังทำไม่ดีพอ... คุณทำมากแล้ว Schindler's List (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
generationA man may be wrong; so may a generation.
generationA politician thinks of the next election; a statesman, the next generation.
generationBoth leaders should be brought together to ring down the curtain on generations of feuding between the two clans.
generationCertainly there are inequalities in level of education even within a generation, but there have been no visible inequities between machines and materials in recent years.
generationCulture is handed down from generation to generation.
generationDo not leave our generation without hope.
generationEach generation would have to rediscover for itself the truths of the past.
generationEach new generation makes use of the knowledge.
generationFor many years I thought that it was beauty alone that gave significance to life and that only purpose that could be assigned to the generations that succeed one another on the face of this crowded earth was to produce now and then an artist.
generationHe is the person to lead the next generation.
generationIf it were not for books, each generation would have to rediscover for itself the truths of the past.
generationIn Japan solar heat is used more for solar water heaters than for electricity generation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่องว่างระหว่างวัย[N] generation gap, Example: ช่องว่างระหว่างวัยเกิดขึ้นได้บ่อยที่สุดระหว่างพ่อแม่และลูกที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น, Thai definition: ความแตกต่างทางด้านทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรม และวัฒนธรรมระหว่างช่วงอายุคน
ช่องว่างระหว่างวัย[N] generation gap, Thai definition: ความแตกต่างทางด้านทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรม และวัฒนธรรมระหว่างช่วงอายุคน
ชั่วโคตร[N] generation, Example: ข้าจะจองล้างจองผลาญชั่วโคตรนี้ทุกชาติไป, Thai definition: ทั้งหรือชั่ววงศ์สกุล, ทั้งเผ่าพันธุ์
โคตร[N] generation, See also: contemporaries, coevals, Syn. รุ่นอายุ, ชั่วโคตร, Example: แม่ค้า 2 คนในตลาดทะเลาะกันและด่ากันไปถึงเจ็ดชั่วโคตร, Count unit: โคตร
ปูน[N] age, See also: generation, period, time, Syn. รุ่น, คราว, อายุ, วัย, Example: ปู่ย่าตายายมีอายุปูนเดียวกัน
คราว[N] age, See also: generation, Syn. รุ่น, ปูน, วัย, Example: เธอมีอายุคราวเดียวกับลูกชายของฉันได้, Thai definition: ช่วงเวลาหรือสมัยแห่งวัยของคนหรือสิ่งอื่น
รุ่น[N] age, See also: generation, period, time, Syn. อายุ, Example: ฉันเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับเขา สมัยที่เรียนอยู่, Thai definition: คราวสมัยแห่งวัยของคนหรือสิ่งอื่นที่กำหนดขึ้นเป็นระยะๆ
ชั่วคน[N] generation, Example: หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมชมีชีวิตมาหลายชั่วคนแล้ว, Thai definition: ช่วงเวลาประมาณชั่วอายุขัย
ชั่วอายุคน[N] generation, See also: during one's age, Example: ประเพณีสงกรานต์มีมาหลายชั่วอายุคนแล้ว
คนรุ่นเดียวกัน[N] contemporary, See also: generation, Syn. คนวัยเดียวกัน, Ant. คนต่างวัย, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุชน[n.] (anuchon) EN: next generation ; posterity ; descendant ; offspring   FR: génération future [f] ; jeune génération [f]
ช่องว่างระหว่างวัย[n. exp.] (chǿngwāng rawāng wai) EN: generation gap   
ชั่วคน[n.] (chūakhon) EN: generation   FR: génération [f]
คราว[n.] (khrāo) EN: age ; generation   FR: âge [m] ; génération [f]
ความเสื่อม[n.] (khwām seūam) EN: decline ; deterioration ; decrease ; decay ; degeneration   FR: décadence [f] ; déclin [m] ; détérioration [f]
ความเสื่อมทราม[n.] (khwām seūamsām) EN: degeneration ; deterioration ; fall   
รุ่น[n.] (run) EN: age ; generation ; period ; time ; crop   FR: génération [f] ; âge [m]
รุ่นเก่า[n. exp.] (run kao) EN: past generation ; old generation   FR: vieille génération [f] ; ancienne génération [f]
รุ่นหลัง[n. exp.] (run lang) EN: next generation ; young generation   FR: prochaine génération [f] ; génération future [f] ; jeune génération [f]
รุ่นยาย[n. exp.] (run yāi) EN: old generation   FR: ancienne génération [f] ; vieille génération [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GENERATION    JH EH2 N ER0 EY1 SH AH0 N
GENERATIONS    JH EH2 N ER0 EY1 SH AH0 N Z
GENERATION'S    JH EH2 N ER0 EY1 SH AH0 N Z
GENERATIONAL    JH EH2 N ER0 EY1 SH AH0 N AH0 L
GENERATIONALLY    JH EH2 N ER0 EY1 SH AH0 N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
generation    (n) ʤˌɛnərˈɛɪʃən (jh e2 n @ r ei1 sh @ n)
generations    (n) ʤˌɛnərˈɛɪʃənz (jh e2 n @ r ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一世[yī shì, ㄧ ㄕˋ, ] generation; period of 30 years; one's whole lifetime; lifelong; age; era; times; the whole world; the First (of named European Kings), #11,071 [Add to Longdo]
世代[shì dài, ㄕˋ ㄉㄞˋ, ] generation; an era; accumulation of years; passing on from generation to generation, #17,182 [Add to Longdo]
代沟[dài gōu, ㄉㄞˋ ㄍㄡ, / ] generation gap, #36,232 [Add to Longdo]
一代[yī dài, ㄧ ㄉㄞˋ, ] generation [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dateigeneration {f}generation data set [Add to Longdo]
Generation {f} | Generationen {pl}generation | generations [Add to Longdo]
Generations...generational [Add to Longdo]
Stromerzeugung {f}generation of current; (electric) power generation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドレス生成[アドレスせいせい, adoresu seisei] (n) {comp} address generation [Add to Longdo]
クロック発振ロジック[クロックはっしんロジック, kurokku hasshin rojikku] (n) {comp} clock generation logic [Add to Longdo]
コージェネレーション;コジェネレーション[, ko-jienere-shon ; kojienere-shon] (n) cogeneration; co-generation [Add to Longdo]
コージェネレーションシステム;コジェネレーションシステム[, ko-jienere-shonshisutemu ; kojienere-shonshisutemu] (n) co-generation system; cogeneration system [Add to Longdo]
システム生成[システムせいせい, shisutemu seisei] (n) {comp} system generation; sysgen (acronym) [Add to Longdo]
ジェネレーション[, jienere-shon] (n) generation; (P) [Add to Longdo]
ジェネレーションギャップ[, jienere-shongyappu] (n) generation gap [Add to Longdo]
ゼネレーション[, zenere-shon] (n) generation [Add to Longdo]
ニュージェネレーション[, nyu-jienere-shon] (n) {comp} new generation [Add to Longdo]
ニューファミリー[, nyu-famiri-] (n) nuclear family in the postwar generation (wasei [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレス生成[アドレスせいせい, adoresu seisei] address generation [Add to Longdo]
システム生成[システムせいせい, shisutemu seisei] system generation, sysgen (acronym) [Add to Longdo]
ニュージェネレーション[にゅーじえねれーしょん, nyu-jienere-shon] new generation [Add to Longdo]
ビデオ同期装置[ビデオどうきそうち, bideo doukisouchi] genlock, generation lock [Add to Longdo]
自動再表示[じどうさいひょうじ, jidousaihyouji] implicit regeneration [Add to Longdo]
信号再生[しんごうさいせい, shingousaisei] signal regeneration [Add to Longdo]
新世代コンピュータ技術開発機構[しんせだいコンピュータぎじゅつかいはつきこう, shinsedai konpyu-ta gijutsukaihatsukikou] The Institute for New Generation Computer Technology, ICOT [Add to Longdo]
世代[せだい, sedai] generation [Add to Longdo]
世代管理[せだいかんり, sedaikanri] generation management [Add to Longdo]
生成[せいせい, seisei] generation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
世代[せだい, sedai] Generation [Add to Longdo]
[よ, yo] GENERATION, ZEITALTER, PREIS [Add to Longdo]
[よ, yo] Generation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Generation \Gen`er*a"tion\, n. [OE. generacioun, F.
   g['e]n['e]ration, fr.L. generatio.]
   1. The act of generating or begetting; procreation, as of
    animals.
    [1913 Webster]
 
   2. Origination by some process, mathematical, chemical, or
    vital; production; formation; as, the generation of
    sounds, of gases, of curves, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is generated or brought forth; progeny;
    offspiring.
    [1913 Webster]
 
   4. A single step or stage in the succession of natural
    descent; a rank or remove in genealogy. Hence: The body of
    those who are of the same genealogical rank or remove from
    an ancestor; the mass of beings living at one period;
    also, the average lifetime of man, or the ordinary period
    of time at which one rank follows another, or father is
    succeeded by child, usually assumed to be one third of a
    century; an age.
    [1913 Webster]
 
       This is the book of the generations of Adam. --Gen.
                          v. 1.
    [1913 Webster]
 
       Ye shall remain there [in Babylon] many years, and
       for a long season, namely, seven generations.
                          --Baruch vi.
                          3.
    [1913 Webster]
 
       All generations and ages of the Christian church.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   5. Race; kind; family; breed; stock.
    [1913 Webster]
 
       Thy mother's of my generation; what's she, if I be a
       dog?                 --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. (Geom.) The formation or production of any geometrical
    magnitude, as a line, a surface, a solid, by the motion,
    in accordance with a mathematical law, of a point or a
    magnitude; as, the generation of a line or curve by the
    motion of a point, of a surface by a line, a sphere by a
    semicircle, etc.
    [1913 Webster]
 
   7. (Biol.) The aggregate of the functions and phenomene which
    attend reproduction.
    [1913 Webster]
 
   Note: There are four modes of generation in the animal
      kingdom: scissiparity or by fissiparous generation,
      gemmiparity or by budding, germiparity or by germs, and
      oviparity or by ova.
      [1913 Webster]
 
   {Alternate generation} (Biol.), alternation of sexual with
    asexual generation, in which the products of one process
    differ from those of the other, -- a form of reproduction
    common both to animal and vegetable organisms. In the
    simplest form, the organism arising from sexual generation
    produces offspiring unlike itself, agamogenetically.
    These, however, in time acquire reproductive organs, and
    from their impregnated germs the original parent form is
    reproduced. In more complicated cases, the first series of
    organisms produced agamogenetically may give rise to
    others by a like process, and these in turn to still other
    generations. Ultimately, however, a generation is formed
    which develops sexual organs, and the original form is
    reproduced.
 
   {Spontaneous generation} (Biol.), the fancied production of
    living organisms without previously existing parents from
    inorganic matter, or from decomposing organic matter, a
    notion which at one time had many supporters; abiogenesis.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 generation
   n 1: all the people living at the same time or of approximately
      the same age [syn: {coevals}, {contemporaries},
      {generation}]
   2: group of genetically related organisms constituting a single
     step in the line of descent
   3: the normal time between successive generations; "they had to
     wait a generation for that prejudice to fade"
   4: a stage of technological development or innovation; "the
     third generation of computers"
   5: a coming into being [syn: {genesis}, {generation}]
   6: the production of heat or electricity; "dams were built for
     the generation of electricity"
   7: the act of producing offspring or multiplying by such
     production [syn: {generation}, {multiplication},
     {propagation}]

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 generation
  generation

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top