Search result for

-respect-

(54 entries)
(0.1126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: respect, *respect*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
respect[N] ประเด็น, Syn. aspect, characteristic, point
respect[N] ความเคารพ, See also: ความนับถือ, Syn. admiration, esteem, honour
respect[N] ความเอาใจใส่, Syn. consideration, thoughtfulness
respect[VT] เคารพ, See also: นับถือ, Syn. esteem, honour
respect[VT] เอาใจใส่, See also: คำนึงถึง, Syn. regard, think of

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
respect(รีสเพคทฺ') n. ความนับถือ,ความเคารพ,ความยำเกรง,ความคารวะ,ความเอาใจใส่,ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวข้อง,ประเด็น,ข้อ,ประการ vt. นับถือ,เคารพ,สัมพันธ์กับ,เกี่ยวกับ,คำนึง,พิจารณา, See also: respecter n., Syn. regard,esteem

English-Thai: Nontri Dictionary
respect(n) ความเคารพ,ความนับถือ,ความเกี่ยวเนื่อง,ความสัมพันธ์
respect(vt) เคารพ,นับถือ,พาดพิง,เกี่ยวกับ,คำนึงถึง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Actually, it's "vous," as a sign of respect.จริงๆแล้วต้องเป็น "vous" น่ะ เป็นเครื่องหมายของความเคารพ New Haven Can Wait (2008)
We respect the orders of our captain.เราต้องเคารพคำสั่งของกัปตัน Dead Space: Downfall (2008)
Stop acting like such an ingrate and go pay your respects to your father.หยุดทำตัวงี่เง่าแล้วก็ไปแสดงความเคารพพ่อนายซะ Birthmarks (2008)
With all due respect, miss Michener,ด้วยความเคารพ คุณมิชเชเนอร์ Dying Changes Everything (2008)
You could ask House to be a grown-up and respect my decision.คุณน่าจะลองขอให้เฮ้าส์รู้จักโตซะที และเคารพในการตัดสินใจของผม Dying Changes Everything (2008)
I respect things that deserve respect. This decision, on the other hand, is a dog wearing a cape!ผมเคารพในสิ่งที่ควรเคารพ แต่การตัดสินใจครั้งนี้ พูดอีกอย่า่งหนึ่ง Dying Changes Everything (2008)
I always respected our arrangement.ฉันเคารพข้อตกลงของเราตลอด Pilot (2008)
Now I need for you to show me a little respect... and give me a few more days for delivery.ตอนนีฉันอยากให้นาย ให้ความเคารพฉันสักนิด... และให้เวลาฉันสองสามวัน ในการส่งสินค้า Pilot (2008)
Don't give a shit about history or respect.อย่ามาพล่ามกับฉัน เรื่องของอดีตหรือความเคารพ Pilot (2008)
They respect him. Jax is strong.พวกเขาให้เคารพเขา เเจ็คเข้มแข็ง Pilot (2008)
I sense you are one who respects strength, your heighness.กระหม่อมทราบว่าพระองค์ชื่นชม ความเข้มแข็ง Ambush (2008)
With respect General, maybe you should go on.ด้วยความเคารพครับท่าน บางที่ท่านควรจะไปต่อ Ambush (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
respectAll the students respect their home room teacher.
respectApart from being unlucky enough to get ALS, I have been fortunate in almost every other respect.
respectArtists are highly respected in France.
respectDiscussion is based upon mutual respect.
respectEarning our customers confidence and respect is this firm's objective.
respectEngland resembles Japan in many respects.
respectEven though he is learned, I can't respect him.
respectEven your faults do not lessen my respect for you, and in friendship this is what counts.
respectEverybody respects Jeremy because he carries out all his responsibilities.
respectFar from respecting him, I dislike him.
respectGive my best respects to your parents.
respectGo to your respective seats.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยำเกรง[V] respect, See also: be afraid of, be in awe of, Syn. ยำเยง, เคารพนับถือ, นับถือ, เคารพยำเกรง, เคารพยกย่อง, เคารพ, Example: สำนักสงฆ์แห่งนี้มิใช่เป็นที่ชาวบ้านยำเกรงเท่านั้นแม้แต่ทางราชการก็ไม่อยากเข้าไปแตะต้องวุ่นวายด้วย, Thai definition: เกรงด้วยความเคารพนับถือ
คารวะ[V] respect, See also: regard, esteem, compliment, revere, venerate, Syn. เคารพ, นับถือ, Example: เขาโค้งศรีษะลงเพื่อคารวะและกล่าวขอบคุณในศรัทธาบริจาคของท่านผู้ชม, Thai definition: กริยาอาการที่การแสดงความเคารพทั้งทางกายและวาจา
คารวะ[N] respect, See also: regard, esteem, compliment, reverence, veneration, Syn. ความเคารพ, ความนับถือ, Example: การแสดงคารวะต่อผู้ใหญ่เป็นเรื่องที่เด็กๆ สมควรกระทำ, Thai definition: การแสดงความเคารพทั้งทางกายและวาจา
เคารพ[V] respect, See also: esteem, regard, value, Syn. ยกย่อง, ชื่นชม, นับถือ, เคารพนับถือ, ให้เกียรติ, Ant. ดูหมิ่น, ดูแคลน, Example: นักเรียนควรเคารพครูบาอาจารย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน, Thai definition: แสดงอาการนับถือ
เคารพนับถือ[V] respect, See also: esteem, regard, value, appreciate, Syn. ยกย่อง, ชื่นชม, เคารพ, นับถือ, ให้เกียรติ, Ant. ดูหมิ่น, ดูแคลน, Example: เด็กๆ ควรเคารพนับถือญาติผู้ใหญ่
พินอบพิเทา[V] respect, Syn. เคารพ, นอบน้อม, นบนอบ, เคารพนบนอบ, Example: เขาไม่ยอมพินอบพิเทาคนใหญ่คนโตในกระทรวง, Thai definition: เคารพนบนอบอย่างมีสัมมาคารวะ
สัมมาคารวะ[N] respect, See also: esteem, regard, deference, Example: เขาเป็นคนมีสัมมาคารวะและเชื่อฟังผู้ใหญ่, Thai definition: การมีความเคารพนอบน้อมต่อผู้อื่น
ถือเคร่ง[V] respect, See also: observe, Thai definition: นับถือและปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
ความเคารพ[N] respect, See also: regard, esteem, Syn. ความนับถือ, ความเคารพนับถือ, Example: ความเคารพครูบาอาจารย์เป็นสิ่งที่น่านับถือและยกย่อง
ความนับถือ[N] respect, See also: regard, esteem, Syn. ความเชื่อถือ, ความเคารพ, ความนับหน้าถือตา, Example: กำนันเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับความนับถือจากคนในหมู่บ้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นับหน้าถือตา[v.] (napnātheūtā) EN: respect   

CMU English Pronouncing Dictionary
RESPECT    R AH0 S P EH1 K T
RESPECT    R IY0 S P EH1 K T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
respect    (v) (r i1 s p e1 k t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Achtung {f} | Achtung voreinanderrespect | respect for each other [Add to Longdo]
Hinsicht {f}; Beziehung {f} | in dieser Hinsicht | in gewisser Hinsicht; gewissermaßen | in jeder Hinsicht | in jeder Hinsicht; im Grunde | in vieler Hinsicht | in Hinsicht auf das eben Erwähnterespect | in this respect; in this regard | in a sense; in a way | in every respect; in all respects; in every sense | in a manner of speaking | in many respects | in these premises [Add to Longdo]
Respekt {m} (vor) | Respekt haben vor | großen Respekt haben vor | bei allem Respekt | sich bei jdm. Respekt verschaffenrespect (for) | to respect | to have great respect for | with all due respect | to teach someone to respect one [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Respect \Re*spect"\ (r?*sp?kt"), v. t. [imp. & p. p.
   {Respected}; p. pr. & vb. n. {Respecting}.] [L. respectare,
   v. intens. from respicere, respectum, to look back, respect;
   pref. re- re- + specere, spicere, to look, to view: cf. F.
   respecter. See {Spy}, and cf. {Respite}.]
   1. To take notice of; to regard with special attention; to
    regard as worthy of special consideration; hence, to care
    for; to heed.
    [1913 Webster]
 
       Thou respectest not spilling Edward's blood. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       In orchards and gardens, we do not so much respect
       beauty as variety of ground for fruits, trees, and
       herbs.                --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. To consider worthy of esteem; to regard with honor. "I do
    respect thee as my soul." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To look toward; to front upon or toward. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Palladius adviseth the front of his house should so
       respect the ??uth.          --Sir T.
                          Browne.
    [1913 Webster]
 
   4. To regard; to consider; to deem. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       To whom my father gave this name of Gaspar,
       And as his own respected him to death. --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   5. To have regard to; to have reference to; to relate to; as,
    the treaty particularly respects our commerce.
    [1913 Webster]
 
   {As respects}, as regards; with regard to; as to. --Macaulay.
    
 
   {To respect the person} or {To respect the persons}, to favor
    a person, or persons on corrupt grounds; to show
    partiality. "Ye shall not respect persons in judgment."
    --Deut. i. 17.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To regard; esteem; honor; revere; venerate.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Respect \Re*spect"\, n. [L. respectus: cf. F. respect. See
   {Respect}, v., and cf. {Respite}.]
   1. The act of noticing with attention; the giving particular
    consideration to; hence, care; caution.
    [1913 Webster]
 
       But he it well did ward with wise respect.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. Esteem; regard; consideration; honor.
    [1913 Webster]
 
       Seen without awe, and served without respect.
                          --Prior.
    [1913 Webster]
 
       The same men treat the Lord's Day with as little
       respect.               --R. Nelson.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. An expression of respect of deference; regards; as, to
    send one's respects to another.
    [1913 Webster]
 
   4. Reputation; repute. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Many of the best respect in Rome.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Relation; reference; regard.
    [1913 Webster]
 
       They believed but one Supreme Deity, which, with
       respect to the various benefits men received from
       him, had several titles.       --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   4. Particular; point regarded; point of view; as, in this
    respect; in any respect; in all respects.
    [1913 Webster]
 
       Everything which is imperfect, as the world must be
       acknowledged in many respects.    --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
       In one respect I'll be thy assistant. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. Consideration; motive; interest. [Obs.] "Whatever secret
    respects were likely to move them." --Hooker.
    [1913 Webster]
 
       To the publik good
       Private respects must yield.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {In respect}, in comparison. [Obs.] --Shak.
 
   {In respect of}.
    (a) In comparison with. [Obs.] --Shak.
    (b) As to; in regard to. [Archaic] "Monsters in respect of
      their bodies." --Bp. Wilkins. "In respect of these
      matters." --Jowett. (Thucyd.)
 
   {In respect to}, or {With respect to}, in relation to; with
    regard to; as respects. --Tillotson.
 
   {To have respect of persons}, to regard persons with
    partiality or undue bias, especially on account of
    friendship, power, wealth, etc. "It is not good to have
    respect of persons in judgment." --Prov. xxiv. 23.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Deference; attention; regard; consideration; estimation.
     See {Deference}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 respect
   n 1: (usually preceded by `in') a detail or point; "it differs
      in that respect" [syn: {respect}, {regard}]
   2: the condition of being honored (esteemed or respected or well
     regarded); "it is held in esteem"; "a man who has earned high
     regard" [syn: {esteem}, {regard}, {respect}] [ant:
     {disesteem}]
   3: an attitude of admiration or esteem; "she lost all respect
     for him" [syn: {respect}, {esteem}, {regard}] [ant:
     {disrespect}]
   4: a courteous expression (by word or deed) of esteem or regard;
     "his deference to her wishes was very flattering"; "be sure
     to give my respects to the dean" [syn: {deference},
     {respect}]
   5: behavior intended to please your parents; "their children
     were never very strong on obedience"; "he went to law school
     out of respect for his father's wishes" [syn: {obedience},
     {respect}]
   6: a feeling of friendship and esteem; "she mistook his manly
     regard for love"; "he inspires respect" [syn: {regard},
     {respect}]
   7: courteous regard for people's feelings; "in deference to your
     wishes"; "out of respect for his privacy" [syn: {deference},
     {respect}, {respectfulness}]
   v 1: regard highly; think much of; "I respect his judgement";
      "We prize his creativity" [syn: {respect}, {esteem},
      {value}, {prize}, {prise}] [ant: {disesteem}, {disrespect}]
   2: show respect towards; "honor your parents!" [syn: {respect},
     {honor}, {honour}, {abide by}, {observe}] [ant: {disrespect}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 respect [rɛspɛ]
   respect
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 respect [rəspɛkt]
   respect
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top